Dolgozók Lapja, 1985. május (40. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZÓK Kádár János Angyalföldre látogatott Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára kedden délelőtt Angyalföldre látogatott, hogy _ miként sok éve már — a munkásszolidari­tás nagy ünnepe előtt személyesen is üdvözölje az ipari negyed dolgozóit, s tájékozódjon a városrész életéről, fejlődéséről, az emberek hangulatáról. A vendéget a pártbizott­ság székházéban Grósz Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a bu­dapesti Pártbizottság első titkára, Deák Gábor, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára és Bornemissza Sándor, a városrész tanács­elnöke köszöntötte. A párt­végrehajtóbizottság tagjai­nak körében Deák Gábor azzal kezdte tájékoztatóját, hogy az angyalföldi gyárak­ban, a munkások, a kom­munisták közösségeiben mindenütt tapasztalható a XIII. kongresszuson meg­fogalmazott fő célok támo­gatása. A tettrekészséget jelzik az idei első negyedév gazdasá­gi eredményei is: az orszá­gos átlagnál jobbakat mond­hat magáénak az angyalföl­di üzemek legtöbbje. Az itteni gépipari gyárak több mint 6 százalékkal növelték kivitelüket. S a vállalatok többsége már behozta azt a lemaradását, amelyet az év eleji energiaellátási zava­rok okoztak. Deák Gábor a választá­sokról szólva hangsúlyozta, hogy a „teltházas" jelölő- gyűlések, a tennivalókat so­roló felszólalások jelzik a népképviseleti testületek megnövekedett szerepével kapcsolatos várakozást, az érdemi munkájuk iránti igényt. Az összejöveteleken elhangzó vélemények azt tükrözik: a lakosság a Hazafias Népfront program­ját mint a kongresszuson megfogalmazott országépitő célok foglalatát magáénak tekinti. A tájékoztatót megkö­szönve, Kádár János a pártkongresszus határoza­tainak valóra váltásában sikereket, mindennapos fel­adataik elvégzéséhez erőt, egészséget kívánt a jelenlé­vőknek, az angyalföldiek­nek. Kádár János meglátogatta a Thälmann utcai, II. szá­mú általános iskola Vár- konyi György úttörőcsapatát, és a gyerekekhez szólva fel­idézte: neki és küldött-tár­sainak is jólesett a párt- kongresszus nehéz munkája közepette a pajtások ked­ves üdvözlete. Most, hogy sikerült eleget tenni a meg­hívásnak — mondotta —, meggyőződhetett róla: ered­ményes munkát végez az is­kola és elismerést érdemel az úttörőcsapat sokszínű élete is. Gratulált a sikerek­hez és kérte a pedagóguso­kat: változatlanul ugyan­ilyen odaadással végezzék nagyon fontos feladatukat, a fiatalok nevelését, a diá­koknak pedig jó tanulmányi eredményeket, egészséget kí­vánt, majd emlékfát ülte­tett el az iskola udvarában. Ezt követően a főváros felszabadulásának 40. évfor­dulóján megnyílt Angyal­földi Helytörténeti Gyűjte­ményt tekintette meg a párt főtitkára. Gerelyes Ede, tu­dományos tanácsadó és Lehel Miklósné. a gyűjte­mény vezetője kalauzolta őt a tárlaton, amely a gyár­ipar kialakulásának kezde­teitől kíséri végig a nagy­múltú városnegyed fejlő­dését, bemutatva a munkás­élet és -mozgalom hagyo­mányait, a nagy megmoz­dulások és a hétköznapok emlékeit. A gyűjtemény a kerületiek összefogásával, a Hazafias Népfront jelentős segítségével jött létre. Meg­teremtéséért lelkes lokál- patrióták különösen sokat tettek: köztük Jelenics Jó­zsef tanár, aki 14 esztende­je gyűjti az Angyalföld múltját idéző emlékeket. Kádár János programja az Autóvillamossági Felsze­relések Gyárában folytató­dott. Visi Dezső igazgató, valamint Molnár Péter, a pártvezetőség. Perényi Já­nos, a szakszervezeti bi­zottság és Fehérvári Gyula, a KISZ-bizottság titkára fo­gadta az MSZMP főtitkárát. Az 1600 dolgozót foglalkoz­tató vállalat termékei: indítómotorok, , egyen- és váltóáramú generátorok többségükben külföldre — főként az NDK-ba — ke­rülve válnak autóbuszok, teherautók részévé. A láto­gatás a forgácsolóműhely­ben kezdődött, az egyik munkapadnál Nyulász Fe- rencné betanított gépmun­kással váltott szót Kádár János. Mint a vendéglátók — immár a szereidében járva — utaltak rá, saj^t fej­lesztési részlegük munkája és az utóbbi évtizedben vá­sárolt licencek eredménye­ként gyártmányaik minősé­ge megfelel a mai igények­nek, így tisztes nyereséget hoznak a kollektívának. A szerelde volt a szín­helye a gyáriak május el­sejét köszöntő munkásgyű­lésének is. Simon Lóránt szakszervezeti bizalmi fel­szólalásában beszámolt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket az év eleji ener­giaellátási nehézségek kö­zepette is tettek idei tervük időarányos teljesítése, a (Folytatás a 2. oldalon) A budapesti ünnepi felvonuláson párt- és állami vezetők köszöntötték a felvonulókat A munka ünnepén Látványos felvonulásokon köszöntöttük május elsejét A hagyományoiknak meg­felelően idén is a Bányász-, és Ifjúsági Fúvószenekar éb­resztette a várost. Az elő­készítő munka azonban már korábban elkezdődött. A szervező bizottság négy ülést tartott, hogy zavartalan le­gyen az esemény lebonyolí­tása. Köszönetét érdemel­nek mindazok, akik közre­működtek. A rendezők, a felvonulási felelősök, a mun­kásőrök — dacolva a május­hoz képest szokatlanul hű­vös időjárással. Dicséret il­leti a KOMÉP-ét a dísztri­bün elkészítéséért a Cent­rum Áruház dekoratőreit, akik a díszítésért voltak fe­lelősek. a 20-as évek második felétől aktív résztvevője a munkás- mozgalomnak. — Negyvenkettedszer ün­neplem szabadon május eil- sejét — mondotta Frank Mi­hály. — Tizenkilencben vo­nultunk fel először a nyol­casa félsornál, aztán a Vill­ás és IX-es lejtakna vona­lán Síkvölgyre. Felejthetet­len majálist rendeztünk ott. A Hosszúréten még ökör­sütés is volt. Mudróczki Já­nos így emlékezett: — Kilencszázharmincban, Beílgiumban léptem ibe a kommunista pártba. A bá­nyászatban dolgoztam ott is, nagyon jó kapcsolatunk volt Karikás Frigyes elvtárssal. Baloldali munkám köszöne­téként két évvel később ki­utasítottak. Hazajöttem, és itt szerveztem tovább a bá­nyászokat. Pontosan tíz órakor kez­dődött a felvonulás — az éllen a megye, a város ve­zetői, a kitüntetett dolgozók haladtaik, és elfoglalták he­lyüket a Feliszabadulás té­ren felállított dísztribünön. A jövő képviselői, kisdobo­(Folytatás a 2. oldalon). — Ez a negyvenedik má­jus elseje, amikor én készí­tem el a dekoráció terveit — mondta Rohonczy János. — Minden alkalommal szép. fe­Veteránok a díszemelvényen. Mudróczki János és Frank Mihály. és szerte az országban Iá nyos \ fel vonulásokon köszöntöttük máj us else jel. yénkben is s> ok tízezren vonultc ik fel — a lo bogó > zászlók, a színes transz par er lsek a. emb erek békevágyát, bizakodását fejezi ék ki é a sz i octal izmusba vett ;tt.hitet sugároztál c. Képe besz ámoi lóinkban a megye településein rende zetl felv onulásokról tudósítunk. Tatabánya lakossága két órán át tartó színpompás fel­vonulással köszöntötte a munkásosztály nagy nemzet­közi ünnepét, felszabadulá­sunk óta a 41. szabad má­jus elsejét. Több mint száz üzem és intézmény mintegy 30 ezer dolgozója vett részt a megyeszékhelyen megren­dezett demonstrációban, s rajtuk kívül családtagok, gyermekek. Az időjárás csak félig volt kegyes. Az előző napokon eső is dúsította a metszőén hideg, viharos szelet. Május 1-jén néha ikibújt a nap a felhők mögül. A szél viszont maradt, csattogtatva a piros, kék és nemzetíszínű lobo­gókat. lelősségteljes- megbízásnak érzem. A dísztribünön helyet fog­laltak a megye párt-, álla­mi, társadalmi, valamint tömegszervezeti vezetői. Ott volt Antalóczy Albert, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára, Varga Gyula, a megyei tanács elnöke, Kulcsár Sán­dor, az SZMT vezető titkára, a megyei párt-végrehajtóbi­zottság tagjai és Havas Mik­lós. a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának titkára. A dísztribün mellett ültek azok a régi elvtársak, akiknek a munkásmozgalomban kifej­tett több évtizedes tevékepy- sége méltán ébreszt minden­kiben tiszteletet. Köztük a 88 éves volt vöröskatona, ve­terán Frank Mihály, és a 82 éves Mudróczki János, aki Tatabánya \ nagyegyháziak ígérete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom