Dolgozók Lapja, 1985. április (40. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! LAPJA 1985. április 1.. HÉTFŐ AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI XL. évf., 76. sz. BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara 1.80 forint Magyar párt- és kormányküldöttség utazott a Szovjetunióba Jubileumi kiállítás Moszkvában hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából Lázár György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke a ha­zánk felszabadulásának 40. évfordu­lójára rendezett moszkvai jubileumi kiállítás megnyitására párt- és kor­mányküldöttség élén vasárnap a Szov­jetunióba utazott. A delegáció tagjai: Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Faluvégi Lajos és Mar­jai József, a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, Veress Péter külkereskedel­mi miniszter, Roska István külügymi­niszterhelyettes és Rajnai Sándor ha­zánk moszkvai nagykövete. Veress Pé­ter és Rajnai Sándor a szovjet fővá­rosban csatlakozik a párt- és kormány- küldöttséghez. A küldöttség búcsúztatására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Minisztertanács elnök- helyettese és Várkonyi Péter külügy­miniszter. Jelen volt a búcsúztatásnál Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A küldöttséget Moszkvában Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének első helyettese, Nyikolaj Rizskov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov első miniszterelnök-helyettes és Nyi­kolaj Talizin miniszterelnök-helyettes fogadta. Jelen voltak hazánk moszkvai nagy- követségének vezető beosztású diplo­matái és a moszkvai magyar kolónia képviselői. Rangos elismerés Vörös vándorzászlót kapott az !KR KISZ-bizottsága ■ ■ Ünnepi megemlékezések Tatabanyán április má­sodikén, kedden köszöntik a felszabadulás negyvenedik évfordulóját. Aznap délután négy órakor helyezik el a Felszabadulási Emlékműnél a hála koszorúit. A koszo­rúzást 17 órakor diszünnep- ség követi a Népházban, ahol Antalóczy Albert, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára mond beszédet. Az ezután követő gálaműsorban többek között a Bányász Színpad, a Bányász Szimfo­nikus Zenekar. a Labor MIM vegyes kara és az Er­kel Ferenc fúvósötös is sze­repel. Megyénk többi városában harmadikén, szerdán lesznek a megemlékezések Tatan 15 órakor, a szovjet hősi em­lékműnél koszorúzás lesz. Haris Gyula, a városi párt- bizottság első titkára mond beszédet. Utána a fegyve­res alakulatok díszszakaszai lépnek el az ünneplő kö­zönség előtt. Komáromban, 14 órakor koszorúzzák meg a szovjet emlékművet. Az ünnep szó­noka Füstös László, a vá­rosi tanács elnöke lesz. Oroszlányban negyed 5-kor koszorúznak a felszabadulá­si emlékműnél. A művelő­dési központban fél 6-kor kezdődő ünnepi rendezvé­nyen a városi pártbizottság első titkára. Giczy Gyula emlékezik meg a felszaba­dulásról. Esztergomban háromne­gyed 2-kor helyeznek el ko­szorúkat a szovjet hősi te­metőben. A fél 3-kor a művelődési központban kez­dődő nagygyűlés szónoka Mikó Balázs, a városi párt- bizottság első titkára. Doro­gon 14 óra 40-ikor lesz ko­szorúzás. utána a József Attila Művelődési Központ­ban fogadást tartanak. A megye valamennyi vá­rosában és a községekben is számos kiállítás nyílik, elő­adások. kulturális progra­mok színesítik az ünnepet. Szórádi Sándor, a KISZ KB titkára köszönti a bábolnai KISZ-fiatalokat (Fotó: Fodor) Bábolnán péntek délután, az IKR impozáns szín­háztermében bensőséges hangulatú ünnepséget ren­deztek a gazdaság ifjúkommunistái. Az elnökségben foglaltak helyet: Burgert Róbert, az MSZMP KB tag­ja. az IKR igazgató tanácsának elnöke, Szórádi Sán­dor, a KISZ KB titkára. Tóth János, az IKR igazga­tója. Megyesi Lajos, a KISZ Komárom iriegyei Bi­zottságának első titkára és a helyi párt-, állami szer­vek vezetői. A résztvevőket Horváth József, a pártvezetőség tit­kára köszöntötte, majd Szé­les József, a KíSZ-bizottság litkára szólt a mezőgazdasá­gi nagyüzem életéről, fej­lődéséről. Elmondta azt is, hogy az IKR KlSZ-bizottsá- ga az ország különböző pont­jain működő, mintegy két­százötven taggazdaságban dolgozó fiatallal tart rend­szeres kapcsolatot. A har­minc éven aluliak 48 szá­zaléka KISZ-tag, akik a gazdasági élet segítését tart­ják legfontosabbnak mozgal­mi munkájukban. Nagy fi­gyelmet fordítanak az energiatakarékos művelési módokra. Számtalan új tech­nológiai fogás bevezetését szorgalmazták eredménnyel. A KISZ-radar mozgalmat ki­terjesztették a gazdaság egész területére, melynek haszna országosan több mil­lió forinttal mérhető. Tár­sadalmi munkájuk megha­ladta az évi nyolcszáz órát. A KISZ-esek 73 százaléka tagja a szocialista brigádok­nak. Munkájukat aktívan se­gíti a Fiatal Agrárszakembe­rek Tanácsa. Nagy figyelmet fordítanak a honvédelmi ne­velésre, melyre az MHSZ lö­vészklubban és az újonnan alakult Ifjú Gárda-szakal- egységben nyílik leginkább lehetőség. Élménybeszámolók, vetél­kedők. filmvetítések kínál­nak számtalan alkalmat a szórakozásra, ezenkívül rend­szeresekké váltak a szilvesz­teri, farsangi mulatságok is. Figyelemre méltó, hogy a vállalatnál működő KIS Z- es könyvterjesztők évi for­galma meghaladja a száz- húszezer forintot. A „Nyitott kapuk” mozga­lom keretében bővültek kap­csolataik. Az úttörőkön kí­vül mezőgazdasági szakkö­zépiskolákat és szakmun­kásképző intézeteket támo­gat naik. hogy ezzel is se­gítsék az utánpótlás bizto­sítását. A jövő tervezése mellett a legfontosabb azonban, hogy az összetorlódott tava­szi munkákat időben sikerül­jön elvégezni, s ez fokozott figyelmet igényel mindenki­től — mondotta Széles Jó­zsef. Beszéde után Szórádi Sán­dor, a KISZ KB titkára méltatta a Bábolnán dolgo­zó fiatalok gazdasági ered­ményeit és mozgalmi mun­kájukat, majd átadta a leg­magasabb kitüntetést, a KISZ KB Vörös Vándor- zászlaját, amit első alka­lommal nyert el az IKR KISZ-bizottsága. A Tatabányai Szénbányák üzemeiből Tizenkilencezer tonna többletszén... Kimagasló teljesítménnyel zárult a kongresszusi hét Kimagasló eredményt ér­tek el a Tatabányai Szén­bányák dolgozói a vasárnap reggel zárult kongresszusi hét alatt A bányászok azt vállalták:, hogy a hat nap alatt 14 620 tonna szenet termelnek a tervükön felül. Ezzel szemben 19 000 tonna többletszenet küldtek fel­színre a bányák dolgozói. A sikeres kongresszusi hétnek nagy a szerepe abban, hogy az első negyedévben szerző­désen felül 34 000 tonna sze­net szállíthattak a TÜZEP- nek, a lakosság közvetlen ellátására. Átlagon felüli teljesít­ménnyel zárták a kongresz- szusi hetet a brikettgyári munkások is. Ök a vállalat­nál csaknem háromszor töb­bet. 3200 tonna brikettet gyártottak. heti tervükön felül A kongresszusi hét elisme­résre méltó eredményei a Tatabányai Szénbányák va­lamennyi dolgozójának mun­káját dicséri. Minden üzem­rész kollektívája részt vett a versenyben. A gépkocsive­zetők például vállalkoztak a többletszén folyamatos el­szállítására. az iparosok gon­dosan karbantartott gépe­ket, alkatrészeket bocsátot­tak a brigádok rendelkezé­sére. A váratlan üzemzava­rok gyors elhárításáról ál­landó szervizügyelet gon­doskodott. A FÖGÉP dolgo­zói meggyorsították a mányi bánya részére készülő biz­tosítópajzsok gyártását A kongresszusi-felszaba­dulási munkaversenyt az év végéig folytatják a Tatabá­nyai Szénbányák üzemei­ben. A mostani munkatem­pó állandósításával törek­szenek a következő hóna­pokban is teljesíteni, illetve túlteljesíteni a terveket. Az évfordulón a fasizmus áldozatainak tiszteletére emléktáblát avattak a Csillag­erőd falán, ahol Ligeti László, a SZOT alelnöke mondott beszédet. Az ünnepségen részt vettek a második világháborúban az erődben raboskodó egykori foglyok és hoz­zátartozóik (Fotó: —tin) Komárom I ünnepe ■nanaánB „MÁRCIUS 28-ÁN el- i hallgattak a fegyverek. - Negyvenhárom napig tar­tó nehéz küzdelem után a S szovjet csapatok teljes , győzelmével ért véget a : komáromi hadművelet. Ko­márom megye — vele I együtt a dunántúli kisvá- • ros, Komárom — felsza­badult.” — Ezekkel a sza­vakkal nyitotta meg a Do­bi István Gyermekváros nagytermében. Füstös Lász­ló tanácselnök csütörtökön délelőtt azt az ünnepi együttes ülést, amelyen a j város valamennyi testüle­tének tagjai vettek részt. Külön köszöntötte a ko­máromi Csillag-erőd egy­kori foglyait, a tragikus események tanúit, dr. öl- veczky Ferencet, a Cseh­szlovák Szocialista Köz­társaság küldöttségének vezetőjét. a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok két ala­kulatának parancsnokát, Ligeti Lászlót, a SZOT al- elnökét. Gergely Györgyöt, az MSZMP Komárom . me­gyei Bizottságának osz­tályvezetőjét, Kerekes Im­rét, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségé­nek titkárát. Hazai Je­nőt, a magyar munkásmoz­galom régi harcosát, Ámon Ferencet, a Komárom Me­gyei Tanács elnökhelyette­sét éS Szabó Imrénél, Ko­márom város díszpolgárát. Nagy József, az MSZMP Komárom Városi Bizottsá­gának titkára ünnepi meg­emlékezésében felidézte a háború alatti szenvedése­ket. és a felszabadulás utá­ni évek országot újjáépítő napjait. Szólt azokról, akik sokat tettek Komáromért annak vezetőiként, és azok­ról, akik a hétköznapok hő­seiként megteremtették azo­kat a körülményeket, ame­lyek között ma élhetünk. Elmondta, hogy nem lehet emlékezni anélkül, hogy ne értékelnénk jelenünket és ne gondolnánk a jövőnkre. Az elmúlt negyven év eredményei, az MSZMP po­litikája), a XIII. kongresz- szus által meghatározót feladatok és lehetőségek méltán tesznek bennünket bizakodóvá. Tervezzük, ál­modjuk városunk és kör­nyékének továbbfejlődését, szebbé, gazdagabba válá­sát ... Füstös László és Nagy József emlékplakettet ad­tak át az ország minden részéből érkezett veterá­noknak, és kitüntették a kiemelkedő közéleti mun­kát végző társadalmi ak4 tivistákat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom