Dolgozók Lapja, 1985. március (40. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1985. március 1., PÉNTEK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XL. évf., 50. sz. Ára: 1,80 forint Ölest tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütörtöki ülésén Lázár György tájékoztatást adott dr. Fred Sino- watznak, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meghívására Ausztriában tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájé­koztatást tudomásul vette. A kormány a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésére tett intézkedésekkel való összhang biztosítása céljából módosította a gazdasági ágazati irányításról, az állami ellenőrzésről, valamint a munkavédelemről szóló korábbi rendeletéit. A kormány elfogadta a gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének 1985. évi munkaprog­ramját. A Minisztertanács megerősítette a zöld­ség és gyümölcstermelés növelésére kidolgo­zott programot, egyidejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezettebbé tételéhez szüksé­ges feltételek megteremtésére. A HNF Országos Elnökségének ülése Oz időskorúak helyzetéről A Hazafias Népfront Országos Elnökségének idős- korúakkal foglalkozó társadalmi munkabizottsága csütörtö­kön a HNF-székházában ülést tartott. Az értekezleten át­tekintették az elmúlt évi munkát, és megvitatták az 1985- ös terveket. Knoll István filmrende­ző, a bizottság elnöke a testület tavalyi tevékenysé­gét ismertetve megállapí­totta, hogy az időskorúak helyzetével foglalkozó or­szágos tanácskozás — ame­lyet a népfront szervezett — az eltelt időszak tapasz-, talatai alapján hasznos munkát végzett. Az érte­kezlet legfontosabb felada­ta ugyanis az volt, hogy nyomatékkai felhívja a társa­dalmi és állami szervek fi­gyelmét a nyugdíjasok hely­zetével kapcsolatos fontos kérdésekre. Az egyik kö­zelmúltban megjelent mi­nisztertanácsi rendelet a nyugdíjasok foglalkoztatá­sáról például már tükrözi a nyugdíjasok fokozottabb társadalmi megbecsülésé­nek szándékát. Ebben az évben a mun­kabizottság elsősorban a tanyán élő idős emberek helyzetével kíván foglal­kozni: napjainkban mint­egy 10 ezerre tehető azok­nak az idős tanyasi lako­soknak a száma, akiknek mindennapi ellátása meg­oldatlan. A munkabizott­ság és a helyi népfront­testületek szorosan együtt­működnek a megyei igaz­gatási apparátussal, az ez­zel kapcsolatos gondok mi­előbbi megoldása érdeké­ben. A tanácskozáson szó esett arról is, hogy a mintegy félmillió magányosan élő idős ember közül sokan a fővárosban laknak, ahol jelenleg mindössze 11 nyug­díjasház található, Aj- V. kerületben ugyan most épül egy minden igényt kielégí­tő létesítmény, de nyilván­való, hogy jóval többre volna szükség. Ezzel kap­csolatban rámutattak ar­ra, hogy egyes jogi és pénzügyi rendelkezések je­lenleg még akadályozzák a nyugdíjasházak magán­erőből való kialakítását. A Magyar Televízió Éle­tet az éveknek című, idős- korúakkal foglalkozó mű­sora már hosszabb ideje szo­ros kapcsolatot épített ki a HNF Budapesti Bizottsá­gával. Az együttműködés újabb eredménye, hogy a jövő héten megkezdi mű­ködését a műsor baráti kö­re a Népköztársaság útja 125. szám alatt. Az idős emberek itt felvilágosítást kaphatnak jogi kérdések­ben, s tájékozódhatnak kü­lönböző kulturális rendez­vényekről és szórakozási le­hetőségekről. Rendszeres orvosi tanácsadás is lesz, és a tervek szerint össze­gyűjtik a nyugdíjasokra vonatkozó rendeleteket, közleményeket és orvosi publikációkat. A klub ked­den és csütörtökön 10—16 óra között tart fogadóórát. Tanácskozott az OBT elnöksége Csütörtökön ülést tartott az Országos Béketanács el­nöksége. A testület — egye­bek között — megvitatta az OBT mellett működő bi­zottságok idei terveit. Dön­tött arról, hogy a magyar békemozgalomban együtt­működő társadalmi szer­vezetekkel, köztük a Haza­fias Népfronttal közösen, 1985-ben is megrendezik a béke és barátsági hónapot. A rendezvénysorozat a né­met fasizmus és a japán militarizmus felett aratott győzelem 40. évfordulóján az OBT kibővített ülésével és díszünnepséggel kezdődik. A hónap során tartják meg a békemunkában élenjáró szo­cialista brigádok első orszá­gos találkozóját, a „Pedagó­gusok a békéért” mozgalom I. konferenciáját, emellett Európa Hetet rendeznek, s országszerte sok programot szerveznek. Finn est Oroszlányban Rokonok évfordulója A Kalavela-kiállítás felső iképén a IV. sz. Általános Iskola rajzszakkörének tagjai elevenítettek föl részleteket az eposzból. Alul a kiállítás részletét mutatjuk be. I; Idán ®PP százötven IUC" éve, hogy Ka- jaani körorvosa, Lönnrot Illés először érezhette úgy: , nem dolgozott hiába. Az akkor még amatőr folklo­rista keble jogos büszkeség­től dagadhatott: megjelent az általa összegyűjtött száj- hagyományok szintézise­ként első formájában a Kalevala. Az összefogózva ringatózó, hagyományokat őrző falusi öregek monoton kántálásából, hatalmas eposz kerekedett: ekkor­tól szokás a finn nemzeti érzés felerősödéséről be­szélni. Hiszen a Kalevalá­ban teljes a körkép: benne van, hogyan éltek, hogyan dolgoztak, vadásztak, sze­reltek és gyűlöltek a fin­nek ősei, A nemzeti múlt teljes tablója az eposz. A két nép, a magyar és a finn, mostanában újra felfedezett rokonsága okán is, meg mert Kazimir Ká- rolyék tízegynéhány évvel ezelőtti Kalevala-előadása fölkeltette iránta az érdek­lődést, a Kaleva országáról szóló verses elbeszélést egy- ' re többen ismerik nálunk is. S hogy még többen is­merjék és még többen me­rítsenek belőle, a műre, s finn testvéreink életére egyre több fény vetül a ke­rek évforduló kapcsán ren­dezett kisebb-nagyobb ün­nepségek, megemlékezések során. Oroszlányban az ottani Finn—Magyar Baráti Kör rendezésében kiállításon ismerkedhetnek az érdek­lődők a rokon nemzet múltjával és (kultúrájával. A városi művelődési köz­pontban a kiállítás nyitá­nyaként baráti, műsoros összejövetel adott alkalmat a barátság elmélyítésére, s hogy sokan éltek az al­kalommal, bizonyítja: a nem kis teremben alig fér­tek el Soumó barátai. Az oroszlányi négyes számú ál­talános iskola diákjainak szép műsorát, a Magyaror­szágon tanuló finn ösztön­díjasok koncertjét meghall­gatni eljött Mikko Jokela úr, a budapesti finn nagy- követség titkára és Kazi­mir Károly, a Thália Szín­ház (igazgató-főrendezője is. Az ő beszámolója a Kale­vala színpadra állításáról, igazi élmény volt. I falakon fpek ,és d°­. — — kumentumok, képzőművészeti alkotások és gyerekrajzok viszik kö­zelebb a látogatót északi rokonainkhoz. Baász Imre, sepsziszentgyörgyi grafi­kusnak az 1972-es kiadás­hoz készített illusztrációi, a híres finn festő, Gallen-Kal- lela Kalevala ihlette akvarell­jeinek reprodukciói, köny­vek és térképek — mind a rokoni érzület, a barátság jegyében várják a Finnor­szággal ismerkedni vágyó magyar látogatót. (e. nagy) Tavaszi árubemutató jóváhagyták a terveket Szoros testvérkapcsolatok A Duna Élelmiszer és Vegyi­áru Kereskedelmi vállalat tatai és tatabányai telepének közös rendezésében háromnapos áru­bemutatót rendeztek Tatán. A bemutatónak kettős célja van: egyrészt léhetöséget biztosítani az ipari vállalatoknak és a szál­lító partnereknek az új termé­keik bemutatására, másrészt a kiskereskedelmi egységek ve­zetői a tavaszi idény előtt meg­rendelhetik az árukat. Ennek megfelelően a szállítópartnerek több olyan új cikkel jelentkez­tek, amelyek kifejezetten a tavaszhoz illetve a húsvéthoz kötődnek. A Balatonboglári Ál­lami Gazdaság több új minősé­gi borral és három új pezsgő­vel jelent meg a bemutatón. A Győri Keksz- ás Ostyagyár a közkedvelt keksz- és sütemény- féleségeivel volt jelen, míg a Szerencsi Csokoládégyár diós­győri gyáregysége a húsyéti cso­koládéfigurák gazdag választé­kát kínálta. A diabetikus cso­koládéféleségeket a szerencsi gyár hozta ei Tatára. A koz­metikai termékek közül a Kő­bányai Gyógyszerárugyár Fabu- lon-készítményei mellett, a Fa- bulisszimót mutatta be, a Caola pedig termékeinek teljes vá­lasztékát kínálta. A tavaszi nagytakarítás és festék két fő szállítói,' a Budalakk és a Ke- mikái, amelyek különböző fes­tékféleségeket és takarítószere­ket kínálnak. A kiállításra a Duna ÉVKV 113 kiskereskedelmi partnerét hívta meg, s a boltok vezetői azonnal feladhatták rendelései­ket. Csütörtöki ülésén a KISZ Komárom megyei Bizottsá­ga, jelentés hallgatott meg a külföldi testvérkapcsolatok helyzetéről, az 1985. évi ter­vekről. Az együttműködés célja, hog'y a fiatalok a kölcsönös­ség alapján lehetőséget kap­janak a barátság és testvé­riség elmélyítésére, egymás életének jobb megismeré­sére. Tizenhárom év alatt csaknem ezerháromszázán jártak a Szovjetunió Cse- csen-Ingus köztársaságá­ban. és az ottani komszo- molistá'k is szép számmal voltak megyénkben. Esz­tergomban és Tatabányán úttörő levelezési klubok működnek, melyek tevé­kenysége szorosan kapcso­lódik a helyi MSZBT tag­csoportokhoz. Felszabadulá­sunk 40. évfordulója tiszte­letére úttörő-, illetve pionír­szervezetek részére közös rajzpályázatot hirdettek meg, melynek eredményeit a megye és a köztársaság székhelyein önálló kiállítás keretében mutatják be. Az előterjesztés tartalmazta még a dél-csehországa Ceske Bu- dejovice-i szocialista ifjú­sági szervezettel kialakult kapcsolatok formáit, ezeket kölcsönös együttműködési szerződésben, a közelmúlt­ban megerősítettek. A testület megállapította, hog’y a nemzetközi kapcso­latokat tovább kell fejlesz­teni, bár annak anyagi hát­terét egyre nehezebb bizto­sítani. De pénzügyi nehéz­ségekre kell számítani más területeken is. Ez derült ki az idei költségvetés tárgya­lásakor, mely sokkal feszí­tettebb, mint az előző évi. A működési és fenntartási költségek emelkedése elle­nére a megyebizottság úgy határozott, hogy > a tömeg­politikai, kulturális, sport és egyéb rendezvények számát nem csökkenti. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb az április 3-i tömegdemonstrá­ció lesz, melynek részletes programját későbbi idő­pontban közöljük. Felmentés — kinevezés A tatabányai Tóth-Bu- csöki István munkásőr- egységnél törzs- és alegy­ségparancsnoki értekezle­tet tartottak csütörtökön. Az értekezletein részt vett Vámos Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Mér­ten Lajos, a városi pártbi­zottság első titkára, és Mo- kánszki János, megyei műnk ásőrpar ancsmok. A munkásőrség orszá­gos pa ran cs n okának pa­rancsát Ferenczy Ferenc, személyügyi osztályvezető ismertette, (melyben érde­mei elismerése mellett fel­mentette egységparancs­noki beosztásából Halász Istvánt, és egyúttal szolgá­lati nyugállományba he­lyezte. Az osztályvezető or­szágos parancsnok megbí­zásából Kiváló Szolgálatért Érdemrendet adta át Ha­lász Istvánnak. Hiszékeny Istvánt soron kívül előlép­tették főhadnaggyá és kine­vezték a Tóth-Bucsoki Ist­ván munkásőregység pa~ rancsnokává. A fiún küldöttséget fogadta Kis Imréné, a városi tanács elnöke Nagy volt az érdeklődéi a boltvezetők körében a különt ző új termékek iránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom