Dolgozók Lapja, 1985. január (40. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁR]Ál, EGYESÜLJETEK I 1985. január 3., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XL. évf. 1., szám Ara: 1,80 forint Eredményeink nem lebecsülendők Losonczi Pál újévi köszöntője ELHANGZOTT JA­NUÁR 1-ÉN A KOS­SUTH RÁDIÓBAN ÉS A TELEVÍZIÓBAN TISZTELT HONFI­TÁRSAIM! KEDVES ELVTÁR­SAK! Hagyományaink sze­rint búcsúztunk az óesz­tendőtől -és köszöntjük az újat. Szilveszterkor, ha egy éjszakára is, nem az elmúlt hónapok gondjai foglalkoztatta^, bennün­ket, ma pedig előrete­kintve azt kívánjuk egy­másnak. hogy az úi esz­tendő szebb és boldo­gabb legyen, mint a mö­göttünk hagyott év. 1984 alighanem úgy vonul be történelmünk­be, mint egy. könnyűnek egyáltalán nem mondha­tó esztendő a sok közül. A két világrendszer kö­zötti feszültség a párbe­széd élénkülése ellenére sem csökkent, a gazda­sági épitőmunka külső fe.i tételei számunkra to­vább romlottak. A várt­nál nehezebb körülmé­nyek mellett elért ered­ményeink nem lebecsü­lendők. Dolgozó népünk szor­galmas munkája révén a magyar népgazdaság a fő gazdaságpolitikai célok­nak megfelelően fejlő­dött. Nemzeti jövedel­münk magasabb lett a tervezettnél, nőtt az ipa­ri és a mezőgazdasági termelés, a kedvezőtlen időjárás ellenére is. Olyan jelentős beruházá­sok .Fejeződtek be, mint a Paksi Atomerőmű má­sodik egysége, a Dunai Kőolajipari Vállalat krakküzeme' és a buda­pesti metró úi szakasza. Felújítottuk a Szolnoki Papírgyárat, az Állami Operaházat, az Árpád- hidat és a Baleseti Kór­házat. Az elmúlt esztendő eredményei között tart­juk számon, hogy to­vább javult a külgazda­sági egyensúly, megőriz­tük a teljes foglalkozta­tottságot és — ha nem is mindenki számára érezhetően —, az élet- színvonal elért szintjét. Hazánk nemzetközi el­ismerése tovább szélese­dett úi társadalmunk építésében elért eredmé­nyeivel. Ennek a meg­becsülésének legfőbb té­nyezője az a szocialista nemzeti egység amellyel népünk felsorakozik po­litikánk mögé. egyre fe­lelősségteljesebben élve demokratikus jogaival és kötelességeivel. A másik az, hogv népgaz­daságunk a nehezebb fel­tételek közepette is te­herbírónak, működőké­pesnek bizonyult. A har­madik tényező: külpoli­tikánk. A Magyar Népköztár­saság aktív külpolitiká­jának legfőbb célja: bel­ső építőmunkánk külső feltételeinek javítása, s — a többi szocialista or­szággal együtt — a bé­ke és a társadalmi hala­dás ügyének következe­tes szolgálata. Politikánk elismeré­sét tapasztalhattuk, ami­kor az állaim- és kor­mányfők egész sora láto­gatott el hozzánk 1984- ben, és akkor is. amikoif mi voltunk küldetést teljesítő vendégségben a velünk azonos, vagy a miénktől eltérő társadal­mi rendszerű országok ban. Arról is meggyő­ződhettünk, hogy hazánk nemzetközi tekintélye elsősorban belső helyze­tünk szilárdságától, poli­tikánk következetessé­gétől, az erősödő népi- nemzeti egységtől, építő- munkánk eredményei­től függ. Az új esztendőben, amelyet most köszön­tünk, ünnepeljük hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját, sor kerül pártunk XIII. kongresz- szusára, tanács- és or­szággyűlési választáso­kat tartunk, befejezzük a VI. ötéves népgazda­sági tervet, és hozzákez­dünk a gazdaságirányítás korszerűsítéséről ho­zott döntéseink gyakorla­ti megvalósításához. A szocialista társada­lom építésében elért eredmények alapján or­szágunknak neve és be­csülete van Földünk minden kontinensén. Széles körű kapcsolata­ink kiterjednek csaknem valamennyi országra, függetlenül társadalmi rendszerétől. — Se kapcsolatok annak ismeretében fejlődnek, ho<*v szocialis­ta ország. a szocialista közösség hű tagja va­gyunk. elkötelezve az emberiség haladása, a béke egyetemes ügye mellett. A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kong­resszusán nem kisebb feladat hárul ránk. mint társadalomépítésünk to­vábbi programjának ki­dolgozása. Az élet min­den területén következe­tes munkával fel kell tárnunk és hasznosíta­nunk kell a szocialista rendszerben lévő hatal­mas erőforrásokat. Nép­gazdaságunk teljesítő- képességének növelésé­vel. a gazdasági fejlődés fokozatos élénkítésével meg kell teremtenünk az életszínvonal emelésé­nek, az életkörülmények javításának, a társadalmi igazságosság jobb érvé­nyesítésének anyagi feltételeit. Demokrati­kus intézményeink fej­lesztésével a szocialista célok jegyében tovább kell erősítenünk a nem­zeti egységét. A szocialista demokrá­cia kiteljesedését szolgá­ló, módosított választási rendszer is az idén- vizs­gázik először a gyakor­latban, de a tanács- és országgyűlési választá­sokon vele vizsgázunk mi is valamennyien. Olyan emberekre kell bíznunk ügyeink képvi­seletét, akik már eddig is bebizonyították ráter­mettségüket, akik az or­szággyűlés törvényalko­tó munkájában. alkot­mányos funkcióinak gyakorlásáén felelős­ségteljes részvételre ké­pesek. akik élni tudnak a tanácsok megnöveke­dett önállóságának lehe­tőségeivel. Az igazi vizsga azon­ban? helytállni a dolgos hétköznapokon. Az idei esztendő gazdasági elő­irányzata a realitásokkal számolva, szerény növe­kedést irányoz elő. Gaz­daságirányításunk to­vábbfejlesztésétől a mun­ka hatékonyságát, ered­ményességének a javulá­sát várjuk. Nem lesz könnyű a mind jobban élesedő nemzetközi ver­senyben helytállni, s-egy- ideiűleg a hazai fogyasz­tók növekvő igényeit is kielégíteni. De a magyar nép a mainál sokkal ne­hezebb helyzetekben bi­zonyította rátermettsé­gét, szorgalmát és szí­vósságát. Ezek a tulaj­donságok segítették át a viharos évszázadokon, ezekkel tudott úrrá lenni a bajokon, a romokon új országot építeni, és vál­lalni a szocializmus megvalósításának nagy feladatát. Ezeknek a tulajdonsá­goknak a továbbélése biztosítja, hogv a magyar nép egy újabb felfelé ívelő szakasz alapjait rakja le. Biztosíték az is. hogy hazánk a társadal­mi fejlődés leghaladóbb áramlatához kapcsoló­dik. Szövetségünk, sok­oldalú együttműködé­sünk a Szovjetunióval, a többi szocialista ország­gal békénk. bizonsá- gunk. szocialista éoitő- munkánk felbecsülhe­tetlen értékű nemzetkö­zi támasza. E gondolatok jegyében — 1985 első napján, pár­tunk Központi Bizottsá­ga, az Elnöki Tanács, a kormány és a magam nevében is — kívánok országunk minden ál­lampolgárának, egész magyar népünknek, a világ békeszerető embe- - reinek békés. eredmé­nyes. boldog úi eszten­dőt. A munkásgyűlés résztvevői Fekete 'Lajos vezérigazgató (balra fent) és Kapolyi László ipari miniszter (balra lent) beszédét hallgatják. Fotó: — tin. Az új évben és elsőként a megyében a Tatabá­nyai Szénbányák munkáskollektívája vett részt mun­kásgyűlésen, a megyeszékhely sportcsarnokában. A tanácskozáson megjelent Antalóczy Albert, a megyei pártbizottság első titkára. Kapolyi László ipa­ri miniszter. Mérten Lajos, a városi pártbizottság el­ső titkára, Kulcsár Sándor, a Szakszervezetek Komá­rom megyei Tanácsának vezető titkára. A délelőttös műszakról érkezők és az éjszakások közül, mintegy 1200-an hallgatták meg Fekete Lajos vezérigazgatót, aki ismertette a tavalyi év eredmé­nyeit, s egyben a több, mint 13 ezer tatabányai bá­nyász előtt álló feladatokat is. — Az 1983-as kritikus év után ’84-ben stabilizálódott a helyzet — mondta többek között a vezérigazgató. Az elmúlt év során nem annyi­ra a felszínre küldött szén mennyiségét kívánták növel­ni, hanem a minőséget ja­vítani, hogy a tatabányai szén visszakapja régi rang­ját. Lényegesen több szenet mostak, mint a korábbi években, s így sikerült e fontos energiahordozó ka- lói-iatartalmát növelni. Az erőfeszítések eredménye­ként — melyhez hozzájárult a kongresszusi és felszaba­dulási munkaverseny kap­csán tett felajánlás — 90 ezer tonnával több, jó mi­nőségű szenet szállítottak a tüzépeknek, mint tervezték. A Tatabányai Szénbányák dolgozói 860 ezer tonna la­kossági és speciális felhasz­nálású szenet adtak az ösz- szesen termelt 1,9 millió tonnából. A vezérigazgató külön ki­emelte a brikettgyár teljesít­ményét. 560 ezer tonna he­lyett, 590 ezer tonnát gyár­tottak. A kongresszusi és felszabadulási munkaver­seny hatására 2,5 kilométer­rel több vágatot hajtottak ki a csapatok. Figyelemre­méltó volt az úgynevezett „szénen kívüíi tevékenység” is. Ózdon és Dunaújváros­ban átadták a meddőhányó­ból a vastartalom kinyeré­sére alkalmas üzemeket. El­készült a borsodi szénmosó is. A HALDEX tavaly volt 25 éves. Üzemei eddig 7,7 millió tonna szenet termel­tek csupán a lengyel létesít­ményekben, s ennek fele a szerződés értelmében a ma­gyar népgazdaságé lett. A munkásgyűlés részt­vevői megelégedéssel hall­hatták, hogy a nagyegyházi bányaüzem termelése 1984- ben kétszeresére nőtt. Bár a pótműszakok száma vala­melyest növekedett, keve­sebb szabadnapon kénysze­rültek föld alá a tatabányai bányászok. (így is 25 sza­badnapon dolgoztak.) .Tavaly 2 milliárd forintot költöttek beruházásra, az idén ez az összeg 2,3 • mil- liárdra növekszik. Mint a vezérigazgató elmondotta, 1985. különleges év lesz a vállalat történetében. Be­fejeződik a nagyegyházi eo­cén bányaüzem beruházása. Elkezdik a jó minőségű ba- uxlt értékesítését, és már 150 ezer tonnát adnak az alumíniumiparnak. Mányon az év második felében el­kezdődik a széntermelés. Ugyanakkor üzembe állít­ják a finommosó művet is. A közeljövő beruházásai alapozzák meg azt, hogy a hetedik ötéves tervben meg­duplázzák a Tatabányai Szénbányák termeléséi. A széntermelés mellett továbbra is rendkívül fon­tosnak tartják a más meg­bízásokat. Folytatják a kányási-, és a mecseki szénmosó építését. A har­madik negyedévben Ostra- vában termelni kezd egy újabb HALDEX-üzem. A Fővállalkozás és Gépgyár dolgozóinak munkája dön­tően hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi 5.6 százalékos bér- fejlesztés után az idén leg­alább 7 százalékos növeke­dést tervezhettek. A beszá­moló külön kiemelte, hogy mennyire hatékony volt az az elhatározás, mely szerint a bérfejlesztéseknél és az alkalmankénti premizálás­nál nagyobb önállósághoz juttatták az egyes brigádo­kat, s a döntés a rendelke­zésre álló összegekről a brigádvezetők kezébe ment át. Ezt a gyakorlatot a jö­vőben általánossá kívánják tenni. A munkásgyűlés befejező részében Kapolyi László ele­mezte a szénbányászatra háruló feladatokat, s beszé­dében kiemelte: „A szénbá­nyászatnak fel kell gyorsí­tani fejlődési dinamikáját. Az energetikai igények át­alakulása ezt követeli meg . ..” Az év első munkásgyűlé­se megerősítette azt a hi­tet a bányászokban, hogy az áldozatos munkának soha nem marad el az eredmé­nye. A még meglévő gondo­kon úrrá lesz ez a nagy kö­zösség, amelynek tevékeny­sége szinte minden embert érint Tatabányán. Hiszen 1985-ben 1,95 millió tonna lesz a széntermelési terv. X Az utolsó negyedév végé­re jó munkaszervezéssel si­került mind mennyiségi, mind minőségi szempont­ból minden ránk háruló feladatot teljesíteni — — mondja az év első mun­kanapján Táborosi Zoltán, a Kőbányai Gyógyszeráru- gyár dorogi gyáregységének termelési főmérnöke. — A szokásosnál kisebb \4plt a hajrá — említi —, év vége előtt néhány nap­pal már befejeződött a ki­szállítás. prodektinből sike­rült olyan mennyiséget elő­állítaná, hogy az exportot és a belföldi igényt egyaránt fedezte. A gyár 1500 tagú kollektívája minden szem­pontból teljesítette a tervet annak ellenére, hogy év­közben anyaghiány miatt bi­zony voltak fennakadások. Tavaly avatták a növény- védószer-üzemet, idén az a cél, hogy elérje a névleges teljesítményt. Ez évben lép termelésbe a Cavinton-csar- nok. Tervek szerint július— augusztus hónapban átadják rendeltetésének. X Eredményes évről szá­molhatott be Kővári János, a Tatabányai Alumíniuntko- hó gazdasági igazgatója is, — Termelési és szállítási feladatainkat egyaránt tel­jesítettük — mondja. — Trösztön belül a tőkés ex­port teljesítéséből is kivet­tük részünket. A gazdasági igazgató nem hallgatta el, hogy a szabá­lyozó változások idén na­gyobb követelmények elé állítják a Tatabányai Alu­míniumkohót. Törekvésük az, hogy a változások elle­nére, legalább olyan évet zárhassanak, mint az előző volt. Ennek érdekében moz­gósítják a vállalat kollektí­váit, a főbb célkitűzéseket írásban külön is közük a vállalatokkal. . Idén is ki­emelt feládat lesz a tőkés export teljesítése. Az évet kulcsfontosságúnak tartják, mert most kell kimunkálni a következő középtávú terv részleteit. A tavalyi esztendő ered­ményei között megemlíten­dő, hogy a termeléshez fel­használt elektromos- és fű­tőanyag-felhasználás fajla­gosan lényegesen csökkent. X Dupony Ferenc, a LABOR Műszeripari Művek gazda­sági igazgatója szintén elé­gedetten számolt be az el­múlt gazdasági évről. — A célokat nemcsak tel­jesítettük, hanem túl is tel­jesítettük — mondotta. — Ez még a bérfejlesztésre is vonatkozik. Részben ennek köszönhető, hogy a korábbi munkaerőhiány megszűnt. Az év elején gondok voltak az anyagellátással, ennek el­lenére sikerült mind a bel­földi igényt kielégíteni, mind a tőkés exportot telje­síteni. Az idei év terhére már 1984-ben elkezdődtek az előszállítások. Terveink sze­rint a termelés növelése idén megfelel a népgazdasági szintű növekedésnek. A nye­reségterv teljesítése már va­lamivel nehezebbnek tűnik, s valószínűleg az 1984-es szint alatt marad. Ennek el­lenére hat százalék bérfej­lesztést irányoztunk elő, en­nek feltételeit meg tudjulc teremteni. Kádár Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom