Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

V*fcbór Ünnepi ülés Szegeden A Magyar Nemzeti Füg­getlenségi Front megala. kulásának 40. évfordulója alkalmából tegnap délelőtt ünnepi ülést tartottak Szege­den. A hazánk felszabadu­lásának jubileumához kap­csolódó eseménysorozat rendezvényét — amelynek a városi tanácsháza dísz. terme adott otthont — a Himnusz elhangzását kö­vetően Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád me. gyei Bizottságának el­ső titkára nyitotta meg, majd Kállai Gyula, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet. Költözik a kórház 1984. december 1., AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA I xxxix. évf., 282. sz. SZOMBAT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 1,80 forint II Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelvei a párt XIII. kongresszusára Az irányelvek bevezető része megállapítja: Szocialista társadalmunk a legutóbbi öt esztendőben a Magyar Szocia­lista Munkáspárt XII. kongresszusán elfogadott határoza­toknak megfelelően fejlődött. Népünk munkájának ered­ményeként előbbre léptünk a társadalmi haladás útján. Hazánkban a szocialista társadalmi rend, a dolgozó nép hatalma szilárd. A szocialista nemzeti egység erős. a belpolitikai helyzet kiegyensúlyozott. Népünk békében, biztonságban él, magáénak vallja, támogatja a párt politi­káját. Az elmúlt években is gyarapodott az ország, meg­őriztük legfontosabb vívmányainkat, javítottuk a népgaz­daság egyensúlyát. Magasabb fokra emelkedett az állam­polgárok politikai tudata, műveltsége. A Magyar Szocialista Munkáspárt betölti társadalom­irányító szerepét, felelőséggel szolgálja a népet, a szocia­lista hazát, a szocializmus, a társadalmi haladás és a béke nemzetközi ügyét. Reálisan mérlegeli a szocialista építő­munka eredményeit és gyengeségeit, s a marxizmus-leni- nizmus alkalmazásával, az ország adottságainak figyelem- bevételével, minden felelős társadalmi tényező bevonásá­val, népünk alkotóerejében bízva dolgozza ki a milliók boldogulását segítő megoldásokat és módszereket. A Központi Bizottság javasolja, hogy a XIII. kongresz- szus hagyja jóvá az elvégzett munka értékelését, erősítse meg a párt politikai irányvonalát. A XIII. kongresszus feladata, hogy a párt egész tag- saganak részvételével, s a hazáért felelősséget vállaló ál­lampolgárok közreműködésével kidolgozza a nehézségekés az akadályok leküzdésének, a szocialista építés folytatásá­nak világos programját. A következő években az a legfon­tosabb teendőnk, hogy a társadalmi élet minden területén következetes munkával feltárjuk és hasznosítsuk a szocia­lista rendszerben levő hatalmas erőforrásokat: népgazda­ságunk teljesítőképességének növelésével, a gazdasági fej­lődés fokozatos élénkítésével megteremtsük az életszín­vonal emelésének, az életkörülmények javításának, a tár­sadalmi igazságosság jobb érvényesítésének anyagi feltéte­leit; demokratikus intézményeink fejlesztésével a szocia­lista célok jegyében tovább erősítsük a nemzeti egységet. I. D nemzetközi helyzet, külpolitikánk A nemzetközi viszonyok alakulását alapvetően a szo­cializmus és a kapitalizmus küzdelme és versenye hatá­rozza meg. Ugyanakkor a különböző társadalmi be­rendezkedésű országok kö­zös érdeke, hogy a két vi­lágrendszer küzdelme a bé­kés egymás mellett élés keretei között folyjon. Nap­jainkban, amikor a világban rendkívül sok tömegpusztító eszköz halmozódott fel, a népek közös érdeke a béke megőrzése, a fegyverkezési verseny megállítása, a ter­monukleáris és más tömeg- pusztító fegyverek betiltása, a leszerelés. Az irányelvek a további­akban rámutatnak arra, hogy az imperialista körök politikájának következtében az utóbbi években a nem­zetközi életben felerősödtek a kedvezőtlen irányzatok. Ennek ellenére is megvan a lehetőség az emberiséget fe­nyegető veszélyek elhárítá- . sára, aminek legfőbb biz­tosítéka a Szovjetunió, a szocialista közösség ereje és következetes békepolitikája. A világbéke megőrzésének jelentős tényezője a Var­sói Szerződés szervezete. A szocialista országok, a békéért síkraszálló néptö­megek, a reálisan gondol­kodó polgári politikusok erőfeszítéseinek eredménye­ként a feszültebbé vált vi­lághelyzetben is bízhatunk az enyhüléshez való vissza­térésben. A Magyar Népköztársaság a szocialista országok kö­zösségének szilárd tagja. Külpolitikájának a jövőben is legfőbb célja, hogy hoz­zájáruljon a béke és a tár­sadalmi haladás egyetemes ügyéhez, s ezáltal is kedve­zőbb nemzetközi. feltétele­ket teremtsen a szocialista építőmunkához. Hazánk számára különösen fontos Európa békéjének és bizton­ságának megóvása. Arra tö­rekszünk, hogy a nemzetkö­zi tárgyalásokon igazságos, az összes részt vevő állam népének javát szolgáló megállapodásokat érjenek el. Közös elveink, alapvető érdekeink és céljaink azo­nossága jegyében továbbfej­lesztjük kapcsolatainkat a testvéri szocialista orszá­gokkal. Különösen fontos — elsőrangú nemzeti érdekünk — a magyar—szovjet barát­ság elmélyítése. A Szovjet­unió ma is és a jövőben is hazánk függetlenségének, szocialista építőmunkánk­nak a legbiztosabb nemzet­közi támasza. A dokumen­tum kifejezésre juttatja, hogy pártunk, népünk szoli­dáris a fejlődő országokkal, és támogatja a demokrati­kus, haladó erőket. Han­goztatja, hogy hazánk a fejlett tőkés országokkal a párbeszéd fenntartására,, az együttműködés folytatására törekszik, és a kapcsolatokat a békés egymás mellett élés elveinek szellemében ala­kítja. Külpolitikai tevékenysé­günk eredményességének legfontosabb hazai biztosíté­ka népünk támogatása, tár­sadalmi rendszerünk szi­lárdsága, a szocializmus si­keres építése. II. Társadalmi és politikai viszonyaink Társadalmi és politikai rendszerünk, a népi hata­lom és legfőbb politikai alapja, a munkásosztály és a szövetkezeti parasztság szövetsége szilárd. Szövet­ségi politikánkat folytatva megőriztük és fejlesztettük a szocialista nemzeti egysé­get. Szélesedett a szocialista demokrácia. Társadalmi rendszerünk álapja a termelőeszközök szocialista — állami és szö­vetkezeti — tulajdona. Szo­cialista rendszerünk erősíté­se megköveteli a társadal­mi tulajdon gyarapítását, fo­kozott védelmét és előnyei­nek teljesebb kihasználását. Államunk elismeri és védi a munkával, a törvényes úton szerzett személyi tulajdont. A társadalom alapvető osztályainak és rétegeinek közeledési folyamata nagy­mértékben előrehaladt. Az életszínvonal, a műveltség, az életmód területein azon­ban még számottevő kü­lönbségek vannak társadal­munkban, s ezek csökkenté­séért a jövőben is követke­zetesen munkálkodni kell. Szövetségi politikánk vál­tozatlan célja társadalmunk különböző osztályainak és rétegeinek, egész népünk­nek összefogása a szocialis­ta haza építése érdekében. A nők egyenjogúságának érvényesítésében további eredményeket értünk el, de nem lehetünk elégedettek. Fokoznunk kell erőfeszítése­inket, hogy társadalmi és gazdasági eszközökkel köny- nyítsünk a nők összetett gondjain. A fiatalok jelentős részét a munkával szemben tanúsított igényesség, ide­ológiai és közéleti érdeklő­dés jellemzi. Az ifjúság szo­cialista szellemű nevelése, az önálló életre való felké­szítése az egész társadalom feladata. A párt segíti a fia­talokat, hogy felelősen ve­hessenek részt az ország fejlődését szolgáló feladatok megoldásában, több lehető­séget kapjanak tudásuk al­kalmazására, és gyarapítá­sára. Az idősebb — már nyugdíjban levő — nemze­dékek a néphatalom kivívá­sának, a szocializmus meg­alapozásának és építésének részesei voltak. Kötelessé­günk, hogy ahol szükséges, könnyítsünk az idős korral járó terheken. A jövőben is arra kell törekedni, hogy a különbö­ző világnézetű, nem vallásos és vallásos dolgozók együtt munkálkodjanak coljaink eléréséért. Népünk javát szolgálja, hogy az állam és az egyházak viszonya ren- : dezett. A nemzetiségek hazájuk- í nak tekintik a Magyar Nép- köztársaságot. Természe- j tesnek tartjuk és elősegítjük ä a velük azonos anyanyelvű I nemzetekkel épülő kapcsola- j tainkat. Hasonlóképpen tér- j mészetes igénynek tartjuk, j hogy a szomszédos országok magyar nemzetiségű állam- j polgárai is ápolhassák anya- ] nyelvüket, fejleszthessék j nemzeti kultúrájukat, s hoz­zájáruljanak népeink barát­ságához, országaink együtt­működésének erősítéséhez. A népesedés alakulása nagy fontosságú nemzeti ; ügy. El kell érni, hogy a; népesség csökkenése mér- | séklődjön, hosszabb távon pedig a száma növekedjen, a korösszetétel javuljon. Fontos feladat népünk egész­ségi állapotának javítása.: Szükséges, hogy államunk és társadalmunk jobban segít­se és védje a család intéz­ményét. Az elmúlt éhekben tovább erősödött szocialista éfda- műnk, amelynek a jövőben is kiemelkedően fontos fel­adata a szocialista vívmá­nyok védelme és fejlesztése, : a gazdasági és a kulturális építés szervezése. Folytatni kell a szocialista demokrá­cia fejlesztését a társadalmi élet minden területén. Az állarppolgárok nagy többsé­ge tiszteletben tartja a tör­vényeket, erkölcsi normá­ink szerint él és dolgozik, teljesíti kötelességét, gyako­rolja jogait. Ugyanakkor szaporodnak a törvénybe : ütköző, az erkölcsi normá­inkat sértő jelenségek. A párt-, állami és társadalmi , szervek — a közvélemény i támogatására is építve — * határozottan és erélyesen S lépjenek fel e negatív je­lenségek visszaszorításáért. I III- II gazdasági építőmunka A népgazdaság az elmúlt években a XII. kongresszu­son. meghatározott gazdaság- politikai irányvonalnak megfelelően fejlődött. Ez dolgozó népünk szorgalmá­nak, tehetségének, áldozat- vállalásának, valamint a párt-, állami és társadalmi szervek együttes erőfeszíté­sének jelentős eredménye. Az elmúlt öt esztendő gazdálkodását végigkísérte az a küzdelem, melyet az (Folytatás a 2. oldalon) Pénteken, november 30-án hivatalosan megkezdődött a költöztetés Tatabányán, a megyei kórház új manuális (se­bészeti) pavilonjába. A helyszínen, mindjárt a bejáratnál Mandel Györggyel, a megyei tanács egészségügyi osztályá­nak főmérnökével találkoztunk, aki „korrigálta” informá­ciónkat, mondván, hogy a költözés már egy ideje tart, fo­lyamatos, ugyanakkor még hiánypótlási munkák is foly­nak, mind a KOMÉP, mind a MEDICOR részéről. A hír igaznak bizonyult, hiszen a laboratórium már csaknem kész. a modern műszerek és felszerelési tárgyak lassan a helyükre kerülnek. Dr. Ferencz Antal, laborvezető főorvos elégedett a költözködés eddigi eredményeivel, bí­zik abban, hogy mihamarabb megkezdhetik a rájuk váró szakmai munkát. Időközben tűzoltók érkeztek, méghozzá azért, hogy ta­nulmányozzák az épületet, s tudják egy esetleges riasztás esetén, merre találják a tűzcsapokat, hogyan szervezzék az oltást- és mentést. A másik részleg, ahol a költözködés folyik, a röntgen, itt azonban annyira el voltak foglalva, hogy még fél mon­dat erejéig sem tudtak az újságírókkal foglalkozni. Itt lát­tuk a hiánypótló munkák egyik mozzanatát, az egyik helyi­ségben a mennyezetről teljes egészében le kell kaparni a festést, mert amint a dolgozó fogalmazott: „lekívánkozott” a vakolat... (Fotó: N. Z.) fii alapszervezeti taggyűlések tapasztalatai Pénteken délelőtt tanács, kozott a Pedagógusok Szak- szervezete megyebizottsága. A több napirendi pont kö­zül a tatai körzeti bizottsá­gokhoz tartozó intézmények­ben lezajlott októberi tag. gyűlések tapasztalataiból emelünk ki néhány gondo­latot. Minden szakszervezeti fó- rtlir.on szerepelt a nevelő­oktató munka minőségének jobbítására tett néhány ja­vaslat. Hangsúlyozták az is. kólák nyitottságát, az óvo­dai anyanyelvi neveles fon­tosságát, foglalkoztak a pá­lyakezdők szakmai munká­jának megkönnyítésével. A szakszervezeti munká. ban az üdüléssel kapcsolatos észrevételek egyik része po­zitívan szólt az üdülőjegyek demokratikus elosztásának módszeréről. Ugyanakkor még nem tudták megoldani az üdülőjegyek j utalóinkén- ti elosztását. A fiatal pedagógusok la­káshelyzetük megoldásához várnak több segítséget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom