Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-04 / 260. szám

A HÉTEN TÖRTÉNT \ HÉTFŐ: Havannában összeült a Kölcsönös Gazdasá­gi Segítség Tanácsa — Az OPEC-miniszterek Genfben tárgyalnak az olaj áráról és az olajtermelés csökken­téséről i— iA Baden-Württemberg-i tartományi válasz­tásokon a zöldek előretörtek, a nagy pártok Szavaza­tokat vesztettek. KEDD: Közös katonai műholdprogram elfogadá­sával ért véget a Kohl—Mitterrand-találkozó — A feszültség csökkentéséről nyilatkozott Kim ír Szén. SZERDA: Meggyilkolták Indira Gandhit, minisz- telnökké fiát nevezték ki — Megalakult az új kor­mány, továbbra is Nakaszone a miniszterelnök, Abe Sintaro a külügyminiszter — Mubarak, aki a hét ele­jén Párizsban tárgyalt, Bonnban a nyugatnémet ve­zetőkkel folytatott eszmecseréket. CSÜTÖRTÖK: Nyilvánosságra hozták a KGST havannai {ülésszakáról kiadott közleményt — Richard Murphy, a közel-keleti ügyek amerikai államtitkára Izraelben tárgyalt — A hondurasi kormány megdönté­sére irányuló összeesküvést leplezték le az Egyesült Államokban. PÉNTEK: Véget ért a szovjet—kínai konzultációk pekingi fordulója — A vietnami külügyminiszter befe­jezte moszkvai tárgyalásait — /Űjabb segélyszállítmá­nyok az éhínség sújtotta Etiópiának. SZOMBAT: Ündira Gandhi temetése Űj-Delhiben — Befejeződött ;a nicaraguai választási kampány — Ortega felszólította Reagan elnököt, ne álljon |a Ni­caragua elleni támadások élére Washingtonban cáfolták, hogy megszakadtak volna az amerika—ni­caraguai tárgyalások. HOGYAN REAGÁLT IF A VILÁG INDIRA GANDHI MEGGYILKO­LÁSÁRA? Mélységes megdöbbenés­sel, ugyanakkor bizonyos nyugtalansággal is. Az anti- jmperialista, el nem kötele­zett politika legtekintélye­sebb alakjára leadott lövé­sek az Indiai-óceán térségé­nek stabilitását is veszé­lyeztethetik. Ismeretes, hogy az utóbbi egy-két évtize­dekben sorra-rendre ala­kultak ki amerikai katonai támaszpontok, mindenek­előtt Diego Garcia szigetén. Most Sri Lankán is megve­tik a lábukat az ameri­kaiak, akik egyébként Pa­kisztánnak egyre több fegy­vert szállítanak. Az indiai sajtóban már korábban is célzások jelentek meg arra, hogy a CIA és a szélsőséges Indira Gandhinak szom­baton adták meg a végtisz­tességet, népe és a világ minden tájáról odaérkezett vezető államférfiak. Sajátos magas szintű értekezlet jö­hetett létre Gandhi asszony ravatalánál, egyfajta „csúcs­temetés” volt ez, amely egy­szerre volt tisztelgés a meg­gyilkolt nagyszerű politikus­asszony emléke előtt és — alkalom a ' tárgyalásokra. India jövőjét illetően is. D M1 VOLT A JELEN­TŐSÉGE ANNAK, HOGY A KGST-ÜLÉS- SZAKÁT KUBÁBAN REN­DEZTÉK MEG? A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának ülés­szaka természetesen első­sorban azért nagy fon­tosságú, mert alkalmat adott a júniusi moszkvai Világszerte mély megdöbbenést váltott ki az indiai minisz­terelnök ellen lelkövetett gyilkos merénylet. Képünkön: egy archív (felvétel, Indira Gandhi apja, Dzsavaharlal Nehru társaságában Kétnapos tiltakozási akciót hirdettek a héten iChilében. Képünkön: rendőrök hurcolják el egy santiagói tüntetés résztvevőit szikhek között kapcsolat lenne. Az amerikai külügy­minisztérium most minden ilyen állítást élesen vissza­utasított, az indiai lapok közléseire támaszkodó TASZSZ-kommentárt is. A 22 államból álló, közel 750 millió lakosú, különböző nyelvi, vallási, politikai és gazdasági ellentétektől szab­dalt hatalmas India egysé­gének szükséges megőrzését hangoztatják a kommentá­rok és a hivatalos nyilatko­zatok egyaránt. Az új mi­niszterelnök, Gandhi asszony fia, Radzsiv Gandhi tár­gyalt az ellenzéki vezetők­kel is, majd tévébeszédben fordult az indiai néphez, nyugalomra és egységre szólítva fel az állam pol­gárait. Mert a merénylők szikhek voltak, a népharag sok helyütt ellenük for­dult. Az összetűzéseknek több száz halottja van már. A hadsereg rendfenntartó feladatokat kapott, először az ország történelmében. csúcstalálkozón elfogadott irányvonal megvalósításának áttekintésére. Szó volt az 1986—1990. évekre szóló népgazdasági tervek koor­dinációjáról. Elsősorban az energiatermeléssel kapcso­latos, hosszú távú fejlesztési programokat vitatták meg, s nagy hangsúlyt kapott a fűtőanyagok és a nyers­anyagok termelése területén kialakult együttműködés. Mindemellett politikai felhangja is volt a tanács­kozásnak, hiszen Havanná­ban rendezték meg, az igen feszült közép-amerikai és karib-tengeri térségben. Fi­del Castro már megnyitó beszédében utalt az ameri­kai imperializmus részéről jelentkező fenyegetésre. Az ülésszak résztvevői pedig, mint ezt a közlemény is hangsúlyozza, aggodalmuk­nak adtak hangot a hely­zet kiéleződése miatt. A KGST-országok szolidárisak a Kubai Köztársaságnak a nemzeti függetlensége meg­őrzésére és a szocializmus építésére irányuló erőfeszí­téseivel. A havannai tanácskozáson 8 fejlődő ország vett részt megfigyelőként, ezért is kap­tak nagy teret a harmadik világ problémái. A KGST tagországai ki is mondták, hogy támogatják a fiatal, független ázsiai, afrikai és latin-amerikai államokat az imperializmus, az újgyar­matosítás, a fajüldözés el­leni harcukban. Fontos meg­állapítás még, hogy a KGST tagjai a jövőben is készek a gyakorlati együttműködés fejlesztésére a tőkés álla­mokkal, valamint vállalata­ikkal a kölcsönös előnyök alapján. A KGST síkra szállt a fegyverkezési verseny meg­fékezése mellett, hogy a fel­szabaduló pénzt a gazdásá­gi és társadalmi fejlesztés céljaira, többek között épp a fejlődő országok megsegíté­sére lehessen felhasználni. © MIVEL MAGYARÁZ­HATÓ MUBARAK EGYIPTOMI ELNÖK DIP­LOMÁCIÁI AKTIVIZÄLO- DÄSA? Mubarak egyiptomi elnök a héten nyugat-európai kör­útja során Párizsban és Bonnban járt. Mitterrand elnök előtt azt fejtegette Mubarak, hogy az amerikai elnökválasztás után Nyugat- Európa fontos szerepet tölt­het be a Közel-Keleten. Ugyanezt hangoztatta Bonn­ban is, de ott érezhetően ki­sebb mértékben talált meg­hallgatásra. Kohl kancellár értésére adta a kairói ven­dégnek, hogy Bonn egy amerikai kezdeményezésre vár, s hogy a nyugatnémet vélemény szerint Nyugat- Európának csak támogató szerepe lehet az amerikai elképzelések megvalósítá­sában. Annyiban némi presztízs­sikert könyvelhetett el az egyiptomi államfő, hogy bonni vendéglátói is kije­lentették: egyszer majd ki kell ürítenie Izraelnek a megszállt területeket. De például pénzt már keveseb­bet kapott Mubarak. A bonni kormány nem emeli fel az Egyiptomnak eddig nyújtott évi 270 millió már kás fejlesztési segélyt. S nem határoztak arról, hogy a nyugatnémet kormány hozzájárul-e az első egyip­tomi atomerőmű építéséhez. Mubarak európai körútja során sajtónyilatkozatot is tett, amelyben kijelentette: Egyiptom akkor sem küldi vissza nagykövetét Tel Aviv- ba, ha Izrael ki is vonja csapatait Dél-Libanonból. Két feltételt említett az egyiptomi elnök: rendezzék az Akabai-öbölben az egyiptomi—izraeli határvi­tát, továbbá, érjenek el ha­ladást a palesztin kérdés megoldásában. Tudnivaló, hogy Egyiptom az egyetlen arab állam, amely diplo­máciai kapcsolatot teremtett Izraellel, 1982. szeptemberé­ben azonban, a- Szabra és Satila palesztin menekült táborokban elkövetett véres mészárlás után Kairóba ha­zarendelték a nagykövetet. Egyiptom láthatóan az iz raeli kapcsolatot háttérbe szorítja, hogy kitörjön ko­rábbi elszigeteltségéből. Ér dekes, hogy Mubarak arról is beszélt sajtónyilatkozatá­ban: „Bizonyos kapcsolat felvétel történt” országa és — Szíria között. Rendkívüli miniszteri értekezletet (tartott Genfben az OPEC. A tanácskozás napirendjén a kőolajtermelés mennyi sége és a kőolajár kérdése Alit Eltemették Indira Gandhit A PTI indiai hírügynök­ség jelentése szerint Indira Gandhi temetésén 49 állam­fő és kormányfő, s több száz más vezető személyiség vett részt, több mint kilenc­ven ország képviseletében. A szovjet küldöttséget Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB PB tagja, a Mi­nisztertanács elnöke vezette. A temetésen részt vett a Magyar Népköztársaság párt- és állami küldöttsége, Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke vezetésével. A delegáció tagja volt dr. Vár- konyi Péter, a Központi Bi­zottság tagja, külügyminisz­ter és dr. Túri Péter nagy­követ. Bulgária küldöttsége élén Todor Zsivkov, a BKP KB első titkára, az Államtanács elnöke, Lengyelország dele­gációja élén Henryk Jab- lonski, az Államtanács el­nöke állt. Jugoszlávia küldöttségét Veszelin Gyuranovics, az Államelnökség elnöke vezet­te. Magas rangú küldöttség képviselte Kubát, Vietna­mot, Laoszt és Kambodzsát. Pakisztán képviseletében ott volt Ziaul Hakk elnök. Részit vett a gyászszertatáson Hoszain Mohammad Ersad tábornok, bangladesi állam­fő és az el nem kötelezettek mozgalmához tartozó számos ország legmagasabb szintű delegációja. Az amerikai elnök képvi­selőjeként George Shultz külügyminiszter volt jelen. Részt vett a temetésen Margaret Thatcher brit, Laurent Fabius francia, Mario Soares portugál, Gar­ret Fitzgerald ír és Nakaszo­ne Jaszuhiro japán kor­mányfő. Több százezer gyászoló sorfala között haladt végig Üj-Delhi szívében Indira Gandhi temetési menete. Az ágyútalpon virágpárnára he­lyezett holttestet India na- rancs-fehér-zöld lobogója fedte, mögötte fia és utó­da, Radzsiv Gandhi haladt feleségével, mellettük a há­rom haderőnem főparancs­nokai. A lassú, ünnepélyes gyászmenet három óra alatt ért el a Dzsamuna folyó partjára, ahol több mint 90 ország magas rangú képvi­selői foglaltak helyet. A ha­gyományos hindu gyász- szertartás szerint az il­latos szantálfából rakott, vajjal megöntözött máglyát Radzsiv Gandhi hétszer kö­rüljárta, , majd egy fáklyá­val meggyújtotta. Az indiai kormány 24 órás kijárási tilalmat rendelt el Amritszárban, a szikhek szent városában, ahol szin­tén zavargások voltak hin­duk és szikhek között. A helyi Akaii Dal Párt Radzsiv Gandhi miniszterelnökhöz intézett táviratában azzal vádolta a kormányt, hogy nem tesz komoly intézkedé­seket ,,a szikhek népirtása” ellen. A szikh vallás öt fő­papja Amritszárban kiadott nyilatkozatában szintén nép­irtásról beszélt és a Nemzeti Kongresszus Párt „huligánja­it” vádolta vele. Indira Gandhi temetési gyászünnepsége után a kül­földi küldöttségek elhagy­ták a szertartás helyét. A szantálfa máglya, amelyen a meggyilkolt kormányfő holtteste elhamvad, egé­szen estig égett. A gyászszertartáson mint­egy másfél millió ember vett részt. A temetés napján enyhült az erőszakhullám az indiai fővárosban, bár számos gép­kocsit és épületet ezúttal is felgyújtottak. Rendőri ala­kulatok védték azokat a la­kónegyedeket, ahol szikhek élnek. Űj-Delhiben a had­sereg harckocsijai cirkáltak. Tyihonov látogatása Zail Szingh indiai elnöknél Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB PB tagja, a mi­nisztertanács elnöke és az általa vezetett szovjet kor­mányküldöttség szombaton látogatást tett Zail Szingh indiai elnöknél. Tyihonov a szovjet vezetés, személy sze­rint Konsztantyin Cser- nyenko, az SZKP KB főtit­kára, a Legfelsőbb Tanács elnöke nevében mélységes részvétét nyilvánította In­dira Gandhi asszony, mi­niszterelnök, a kiemelkedő politikus, az indiai nép nagy lánya elhunyta alkal­mából. A meleg, szívélyes légkör­ben lezajlott találkozón Tyi­honov a szovjet nép nagy barátjaként méltatta a tra­gikusan elhunyt kormány­főt. Biztosította az , indiai elnököt, hogy a szovjet ve­Varsói temetés A varsói Szent Szaniszló templom kertjében szomba­ton eltemették a meggyil­kolt Jerzy Popieluszko kato­likus papot, aki e templom vikáriusa volt. A temetés előtti gyászmisét Józef Glemp bíboros, lengyel prí­más tartotta. A gyászszer­tartáson és a temetésen tíz­ezrek vettek részt. A szer­tartást és a temetés rendjét incidens nem zavarta meg. zetés továbbra is a Szovjet­unió és India barátságának és együttműködésének erő­sítésére fog törekedni, mert e viszony a béke és a nem­zetközi biztonság fontos tényezője. Válaszában Zail Szingh kijelentette, hogy Indiában nagyra értékelték Csernyen- ko részvéttáviratát, vala­mint a szovjet kormánykül­döttség érkezését. Kifejezte meggyőződését, hogy az in­diai—szovjet együttműködés, amely kiállta az idők pró­báját és nagy szerepet ját­szik India életének külön­böző területein, eredménye­sen fejlődik tovább mind­két nép javára. Az indiai nép megőrzi a Szovjetunió­val való barátságot, amely­nek erősítéséért Indira Gan­dhi oly sokat tett. Tata és Vidéke Áfész (elvételre keres 2 lakatos szakmunkást kocsi üzemébe Jelentkezés: TATA, Bacsó Béla út 39/a. 10374 Az AGROBER Komárom megyei kirendeltség felvételre keres egy egyetemet végzett, „A” kategóriás VILLAMOS TERVEZŐ MÉRNÖKÖT Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a kirendeltség főmérnökénél, Tatabánya V., Mártírok u. 81/b. 10427 DOLGOZÓK LAPJA 1984. november 4., vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom