Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! 1984. november 1., AZ MSZMP XXXIX. évf.,257. sz. KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA CSÜTÖRTÖK ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 1,40 forint Merénylet áldozata lett Indira Gandhi Gyilkos merénylet áldozatává vált szer­dán Űj-Delhiben Indira Gandhi indiai miniszterelnök. A kormányfő néhány órá­val azután halt meg. hogy szikh szélsősé­gesek a miniszterelnöki rezidencia köze­lében pisztolyokkal és automata fegyve­rekkel tüzet nyitottak rá. Az UNI indiai hírügynökség szerint a halál helyi idő szerint 11 órakor következett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították, és az orvosok haladéktalan műtétet hajtottak végre a több sebből erősen vérző sérül­tön. Felsőtestéből hét lövedéket távolítot­tak el, de a kómába esett kormányfő éle­tét már nem tudták megmenteni A hírügynökségek jelentése szerint In­dira Gandhi rezidenciájából közeli hiva­talába indult, amiko.r. helyi idő szerint kilenc óra után. tíz perccel, két vagy há rom szikh szélsőséges egy garázsból tü­zet nyitott rá. Feltételezik., hogy tettüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gandhi júniusban parancsot adott az amritszári Aranytemplomban elrejtőzött szikh ter­roristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pontos száma és további sorsuk egyelőre nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt közölte. hogy a testőrruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kormányfő testőrsége megölt, egyet pedig őrizetbe vett. Egy rendőrségi szóvivő viszont kijelentette, hpgy a me­rényletet elkövető két személyt letartóz­tatták. Az indiai kormány rendkívüli ülésen vitatja meg a merénylet nyomán kialakult helyzetet. Zail Szingh elnök megszakítot­ta külföldi körútját és szerdán délelőtt Észak-Jemenből yisszarepült Űj-Delhibe. Radzsiv Gandhi, a miniszjterelnök-asz- szony fia nyugat-bengáliai látogatását megszakítva, ugyancsak visszautazott a fővárosba. Az Űj-Delhibe vezető utakat erős rend­őri alakulatok zárták le, a fegyveres erő­ket riadókészültségbe helyezték. Az or- ság rádióállomásai gyászzenét sugároz­nak. India népe megdöbbenéssel és felhábo­rodással fogadta a merénylet hírét. Az orvostudományi intézet e.lőtt, ahová a sérültet szállították, percek alatt hatal­mas embertömeg verődött össze. Megütközést és mélységes sajnálkozást keltett Indira Gandhi, halálhíre a nem­zetközi életben is. Indira Gandhi életrajza Indira Gandhi 1917. no­vember 19-én született Al- lahabadban. Fiatal korától kezdve, édesapja, a néhai Dzsavaharlal Nehru vezeté­sével tevékenyen részt vett az ország politikai életé­ben. Indira Gandhi 1938-ban lé­pett be az Indiai Nemzeti Kongresszus pártba. Az an­gol gyarmatosítók ellen folytatott függetlenségi harc idején többször is bíróság elé állították, elítélték. Az ország függetlenségé­nek elnyerése után Indira Gandhi kiemelkedő helyet foglalt el az Indiai Nemzeti Kongresszus Pártban. 1955- ben tagja lett a párt mun­kabizottságának, majd 1959 —1960 között a párt elnöke. Több társadalmi szervezet munkájában is részt vett. 1964-ben az indiai kormány tájékoztatási és rádióügyi minisztere lett. 1966. január 24-én Indira Gandhit India miniszterel­nökévé választották. Ezt a tisztet 1977. márciusáig töl­tötte be. Az 1980. januárjá­ban tartott általános válasz­tásokon a Gandhi vezette Indiai Nemzeti Kongresszus (I) átütő győzelmet aratott, s m«g abban a hónapban Indira Gandhi ismét mi­niszterelnök lett. Az Indira Gandhi vezette kormány politikája az or­szág függetlenségének, szu­verenitásának és egységé­nek megerősítésére irányult. Indira Gandhi vezetésével több fontos, haladó társa­dalmi-gazdasági intézkedést hoztak az országban. A nemzetközi politikában Indira Gandhi kormánya el nem kötelezett politikát folytatott és olyan irányvo­nalat követett, amely a bé­ke és a nemzetközi bizton­ság megszilárdítását szol­gálta, s arra törekedett, hogy India szerepe növeked­jék korunk időszerű prob­lémáinak megoldásában. Indira Gandhi 1983. már­ciusa óta az el nem kötele­zett országok mozgalmának soros elnöke volt. 1972. júniusában hivatalos látogatást tett Magyarorszá­gon. Negyven éve szabad Nyíregyháza 1944. október Sí-én szabadult fel a Nyírség fővárosa. Az egykori poros kisváros ma 126 ezer lakosú ipari, centrum, s három főiskola is működik már a szabói. esi megyeszékhelyen. .......................... i ————————— S arjad a vetés Szépen sarjad a vetés a Tatai Állami Gazdaságban, ahol a kukorica betakarí­tása után azonnal megkezdték az őszi talajművelést és a vetést. (Fotó: —tin) Ács jellemzője: Tiszta házak, rendes község Többek között a „Tisztaságot, rendet környeze­tünkben!” mozgalom értékelése szerepelt az ácsi nagyközségi tanács végrehajtó bizottsága legutób­bi ülésének napirendjén. A környezetvédelmi fel­adatok végrehajtásában elért legnagyobb eredménynek te­kinthető Ácson is, hogy a tisztaság és rend megtartása nem kampány jellegű — ál­lapította meg a testület. — A végrehajtó bizottság éven­te napirendre tűzi ezt a témát, és minden alkalom­mal meghatározza a követ­kező időszak feladatait. Ez előfeltétele a környezet tervszerű alakításának is. A nagyközség arculata az utóbbi években kedvezően változott: folyamatos a régi, elavult házak bontása és az új, korszerű családi ott­honok építése, miközben je­lentős ipari és mezőgazda­sági fejlesztések valósulnak meg. A nagyközségi tanács az 1/1983. számú rendeletével módosította a köztisztasági és állattartási szabályokat, intézményesítette a helyi szemétszállítást, kijelölte a szeméttelep helyét. A beszá­molási időszakban 10 sze­métszállító konténert és egy speciális szállítójármű­vet1 is beszereztek. Az építé­si törmelékek, valamint az ipari tevékenység során ke­letkező hulladékok megfele­lő elhelyezéséhez azonban - vállalatok, gazdasági egysé­gek közreműködését is fo­kozottabban igényli a ta­nács. A lakosság ugyanakkor azzal segítheti jobban a kö­zös ügyet, ha a lomtalan, tási akciók meghirdetett idő­pontjához — általában ta­vasszal és ősszel — gondo­sabban alkalmazkodik, Elismerést érdemel a fa­ültetési mozgalomban részt vevő lakosság is, ezenkívü' önmagáért beszélő adat, hogy az értékelő bizottság Ács nagyközségben má. 166 családi ház tulajdono sának javasolta a „Tiszta, udvar, rendes ház” cím oda ítélését. K. J Takarékossági világnap A takarékossági világnap eseménysorozatának köz­ponti ünnepségét szerdán Budapesten, az Almássy té­ri Szabadidő-központban tar­tották meg. Kazári Józsefnek, az OTP vezérigazgató-helyettesé­nek megnyitója után Heté- nyi István pénzügyminisz­ter mondott beszédet. Töb­bek között hangoztatta: szí­vósan kell munkálkodnunk azon, hogy a gazdaságirányí­tás tökéletesítésével, növek­vő teljesítménnyel és ehhez jelentős jövedelemelosztás­sal, a társadalmi bizton­ságot létrehozó szociálpoli­tikával jó körülményeket te. remtsünk. Mindez csak úgy valósitható meg, ha a taka­rékosság érvényesül gazda­ságunk valamennyi terüle­tén. A változások már érez- hetőek gazdaságunkban, hi­szen a költségvetés helyzete az utóbbi években érzékel­hetően javult. Nem mondhatjuk el azon­ban — folytatta a pénzügy- miniszter —, hogy mindenben eleget tettünk a kényszerí­tő követelményeknek. A külgazdasági egyensúly meg­teremtése, a fizetőképesség és az életszínvonal megőr­zése ugyanis hosszabb távon nem elegendő, valóságos elő­rehaladást kell elérni. En­nek szolgálatában áll a gaz­daságirányítás fejlesztése is. A miniszter elmondta, hogy a lakosságnak jelenleg 207 milliárd forint megta­karított pénze van a beté­tekben, ugyanakkor 175 milliárd forinttal tartozik az OTP-nek. A lakosság megtakarítása a lakásépítési program leg­főbb forrása, az elmúlt év-* ben épült mintegy 75 ezer lakás közül az OTP körül­belül 70 ezer otthon meg­építésének finínszírozásá- ban működött közre. A betétekben gyűjtött ösz_ szegek nemcsak a családi tervek megvalósulását segí­tik elő, hanem fontos gaz dasági, pénzügyi és szociái politikai célokat is szolgál­nak. Ehhez szükséges a pénzintézeti szolgáltatások fejlesztése, amelynek köze1 jövőben megvalósuló első lé­pése a bankrendszer korsze­rűsítése. Bővítik a lakossá­gi pénzintézetek — az OTP, a takarékszövetkezetek és az Állami Biztositó — szolgál­tatásait. A pénzügyminiszter bér.' de után Szirmai Jenő, a: OTP vezérigazgatója átad­ta a takarékosság szervezé­sében élenjáró pénzügy dolgozóknak, kollektív* k - nak, valamint a takarékos­ság gondolatét hosszú évek. óta eredményesen népsze­rűsítőknek a takarékosság, világnap 60. évfordulója o kaiméból alapított Fáy A o. rás-emlékplakettet. Malacok császármetszéssel — Bábolnáról Spanyolországit; Specifikus kórokozóktól mentes, úgyneve­zett SPF-tenyészsertéseket szállított Spa­nyolországba a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát. Az értékes állatokat egv olyan, Gerona melletti mezőgazdasági vállalat vá­sárolta. amely új telepét az Európában fel­lelhető legkiválóbb tenyészállatokkal népe­síti be. A világszerte ismert magyar mezőgazda- sági kombinát SPF-laboratóriumában steril körülmények között császármetszéssel hoz­ták világra a Hispániába szállított malaco­kat. Az állatok 28—30 napig izolátorokban nevelkedtek. Ezekbe baktériumszűrőkkel el­látott ventillátorok nyomták a levegőt, és automatikusan szabályozták: a klímát. A ma­lacok ultrapasztőrözött vizet kaptak, anyatejet gammasugárzással sterilizált, csi­ramentes tápszerrel pótolták számukra. A specifikus betegségektől mentes állatok átlagosan 170—175 nap alatt érik el. a .190 kilós súlyt. Ez az átlagoshoz képest 15 szá­zalékos hozamtöbbletet. jelent. A spanyol vállalat a most elszállítottak m kívül további csaknem 200. császármetsz is­sei született állatot rendelt. Ezeket novem­berben indítják útnak Bábolnáról. A Gerona melletti mezőgazdasági nagyüzem az elkö” kezendő öt esztendőben folyamatosan vé­ről sertéseket magyar partnerétől. Betegsé­gektől mentes. SPF-malaeokat nem csakS nyolországba. de több más európai orszá és Kínába is szállított már a Bábolnai i zőgazdasági Kombinát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom