Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-20 / 247. szám

BARÁTAINK ÉLETÉBŐL Város a tengerben Az ősi Neszebár egész partvo- _ nalán nem le­het találkozni hasonló je­lenséggel: a félszigetet c supán egy keskeny föld- nyelv köti össze a száraz­földdel. Mintha ez a szik­lás terület tovább akarna úszni a tengerbe, de a part fogva tartja. A tenger mé­lyen alámosta a neszebari partokat. Hajdanában sok­kal nagyobb volt a város területe, ma alig 800 méter hosszú és 300 méter szé­les a félsziget. A száraz­földiül Neszebarba egyet­len út vezet a keskeny földszoroson keresztül. Most is. mint évszázadok­kal ezelőtt, a városba az ősi várfal kapuján lehet bejutni. Az archelógiai kutatások révén mind többet tudunk meg a város múltjáról. Meszembria néven a trá- kok alapítottak itt először települést. Az i. e. VI. szá­zadtól görög gyarmatosok telepedtek le. Az i. u. I. században megkezdődött a római hódoltság ideje. Ké­sőbb a város Bizánc köte­lékébe tartozott, a IX. szá­zad elején pedig bolgár uralom alá került. A szá­zad elején Neszebár kis halász városka volt. A szo­cialista forradalom győzel­me után (1944) megkezdő­dött a helyreállítása. A közelben található a Feke­te-tenger egyik legszebb üdülőtelepe, a Napospart. Neszebár vonzó hely a tu­risták számára. Elbűvölő kis utcáit járva. minden lépésnél régészeti emlé­kekkel találkozhatnak az idelátogatók. A város központjában van az V. századból fenn­maradt Sztara Mitropolia nevű bazilika. Az idén nyáron kiváló bolgár és külföldi zenészek hang­versenyét rendezték meg benne. A korai keresztény­korból más műemlékek is megtekinthetők, köztük a Morszkata bazilika. amely­nek romjai meredeken ki- ugranak a tenger fölé. Ér­dekesek a X. és XV. század között épült középkori temp­lomok is. Valamikor 50 volt belőlük, napjainkig csupán hét maradt épség­ben. A legrégibb közülük a Keresztelő Szent János- templom. amelyben a régé­szeti múzeum kapott he­lyet. Sok értékes régészeti lelet — szobrok, ékszerek, pénzérmék. kerámiatár­gyak. stb — várja itt a látogatókat. A régészeti érdekessé­gek közé tartoznak a XVIII. és XIX. században épült festői lakóházak. A kőből épült házakat kívül­ről faburkolattal látták el. Az egymás mellett so­rakozó házak udvarából virágok, mandula- és füge­fák kandikálnak ki. Az egyik házban a néprajzi múzeum kapott helyet, amelyben különböző nép­viseleti ruhák. szőttesek, díszítések, ékszerek látha­tók, de megismerkedhe­tünk a vidék hagyományos foglalkozásaival is. n néhány éve mú-■----------- em­l ék várossá nyílvánított Neszebarban tovább élnek a hagyományok. Reggel ko­rán a halászok kimennek a tengerre és délfelé már mindenütt érezhető a friss tengeri hal szaga. A város ma is meghitt hangulatot áraszt, turisták sokaságát vonzza romantikus falai közé. Az UNESCO 1983-ban a világ legnevezetesebb kul­turális és természeti érté­kei közé sorolta be a bolgár Neszebart. Európa Magyar—szovjet együttműködés Ikarusokért Ladák A magyar—szovjet autóipari együttműködésben immár évek óta megismétlődő ünnepélyes esemény, hogy az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár ideje alatt aláírják az autóipari termékek árucsere-forgalmának a következő évre szóló szállítási szerződéseit. Az idén is az. őszi BNV alkalmából került erre sor a MO- GÜRT Külkereskedelmi Vállalat Váci utcai .székhá- zában. Miután az Avtoexport külkereskedelmi egyesülés nevében Eduard Boriszovics Eopatko vezérigazgató­helyettes, a MOGÜRT részéről pedig Tóth László Pál vezérigazgató aláírta az összesen 828,5 millió rubel­ről szóló megállapodást, természetesen elhangzottak az ilyen alkalmakkor szokásos üdvözlő beszédek is. Lakásépítés Romániában Bukarest északi ré­szén a repülőtér közelé­ben épül a város leg­újabb lakónegyede. Bár az első kapavágás csak májusban történt. még az idén 700 lakást, vala­mint bevásárló- és szol­gáltató központot ad­nak át. A városnegyed 30 ezer bukarestinek ad majd otthont. A kormányzatnak az a célja, hogy 1990-ig az ország minden polgára jó lakásban lakjék. Eb­ben az évtizedben Ro­mániában mintegy két és fél millió lakás fel­építését tervezik. Az or­szág a felszabadulás óta folyamatosan törekszik arra. hogy a múltból örökölt lakásnyomort felszámolja és ember­hez méltó otthonokhoz juttassa a dolgozókat. A múltban Románia la­kosságának többsége primitív vályogházak- ban. víz. csatornázás és villany nélkül lakott. Ma a fürdőszoba. a gyermekszoba, és az er­kély mindennapos. Az 1981—85-ös ötéves terv 1.1 millió új lakás felépítését irányozta elő. túlnyomóan a váro­sokban és a munkásne­gyedekben. Az iparosí­tás eredményeként 1965 és 1980. között 33.7 szá­zalékról 52 százalékra nőtt a városlakók szá­ma. Mindez hatalmas feladat elé állítja az építészeket. Nemcsak gyorsabban. de szeb­ben akarnak építkezni. A tervezők arra törek­szenek. hogy a városok esztétikailag és a min­dennapi élet szempont­jából is megfeleljenek az igényeknek. Egyes városokban. például Temesváron, arra töre­kednek. hogy a hagyo­mányos épületeket meg­őrizzék. felújítsák, és a foghíjakat olyan házak­kal építsék be. amelyek megfelelnek a város karakterének. 0 í­Félmillió szovjet autó Ezekből egyértelműen ki­tűnt: az autóipar Magyar-' ország és a Szovjetunió -gazdasági kapcsolatainak ki­emelkedően fontos területe. Jól mutatja ezt, hogy a hazánkban közlekedő szov­jet gyártmányú gépkocsik száma közeledik a félmil­lióhoz, s a Szovjetunió kü­lönböző köztársaságaiban pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak. Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbusz­park 25 százalékát, az In- turist utazási iroda autó­buszainak fele Ikarus már­kájú. a Szovtranszavto sze­mélyszállítási vállalat pedig mind belföldi, mind nem­zetközi utasforgalmát kizá­rólag Ikarus autóbuszokkal bonyolítja le. Jellemző a két ország kö­zötti kölcsönös szállítások nagy volumenére, hogy a teljes árucsere-iforgalom- nak mintegy 12 százalékát, a gépipari termékek forgal­mának pedig csaknem egy- harmadát adja az autóipar. A két ország közötti au­tóipari kapcsolatok jellem­zője a szakosítás és a gyártási együttműködés. Jelenleg négy nagy, hosszú távú szakosítási és kooperá­ciós egyezmény van érvény­ben. A legjelentősebb ezek közül a késztermékek sza­kosítási egyezménye, amely­nek alapján a szovjet fél Ikarus autóbuszokkal elégí­ti ki a nagy befogadóké­pességű autóbuszokra vo­natkozó igényeinek jelentős részét, s személygépkocsi­kat, tehergépkocsikat és különleges rendeltetésű jár­müveket szállít Magyaror­szágra cserébe. Az autóipari részegysé­gek szakosítási és kooperá­ciós egyezménye alapján hátsó futóművek elleneben szovjet gyártmányú, mellső tengelyeket kap a magyar autóipar, a sebességváltó kooperáció keretében pedig a szállított sebességváltó részegység ellenében komp­lett hidromechanikus sebes­ségváltók érkeznek. Mennyit szállítunk? Mintegy másfél évtizedes múltra tekinthet vissza a VÁZ személygépkocsi koo­peráció. Ez alatt. az idő alatt a magyar gyárak több mint négymillió Lada gép­kocsihoz szállítottak rész­egységeket, autóvillamossági cikkeket, műszereket, zára­kat. és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra. Az együttműködés szer­ves részét képezik a köl­csönös. nagy mennyiségű pótalkatrész-szállítások. a szolgáltatások egvre széle­sebb körű kiépítése, a mű­szaki és a kereskedelmi szakemberek rendszeres ta­lálkozása egymással és a fogyasztókkal, a felhaszná­lókkal. A szolgáltatások fej­lesztésének jelentős állomá­sa volt Budapesten 1983- ban a szovjet. Moszkvában pedig az idén tavasszal a magvai’ járműipari köz­pont megnyitása. A jármű­ipari központok elsősorban műszaki célokat szolgálnak — oktatás. továbbképzés, dokumentáció — de áru­bemutatók, kiállítások, elő­adások rendezésére is al­kalmasak, ezzel is segítve a kapcsolatok további építé­sét. Mit kapunk cserébe? Magyar szempontból ter­mészetesen a legfontosabbak a szovjet személygépkocsi­szállításokkal kapcsolatos adatok. Mint megtudtuk: a most aláírt szerződések alapján jövőre 26 ezer 700 személygépkocsit szállít a szovjet fél. Ezen belül 25 ezer különféle Lada-típus, továbbá Moszkvics és Vol­ga személygépkocsik érkez­nek, Az 1985-ös szovjet szál­lítások másik nagy tétele a haszonjármüvek: IZS tí­pusú kis áruszállítók, több célia felhasználható UAZ kis teherautók —, zárt és nyitott kivitelűek, mikro­busz, mentő, stb. — de ide sorolhatók a dízelmo­toros * Kamaz-gépkocsik és a különleges rendeltetésű, nehéz tehergépkocsik — Belaz, Kraz — valamint a RAF-mikrobuszok is. A szovjet kivitelhez tartozik még 17 ezer mellső tengely, valamint ezer fékkamra és 800 hidraulikus sebesség- váltó szállítása. A nyilvánosságra hozott adatok és a hazai igények ismeretében nem nehéz megállapítani, hogy ez a darabszám — legalábbis ami a Ladák importját il­leti — nem elegendő. A szovjet és a magyar külke­reskedőkkel beszélgetve, azonban az is kiderült, hogy a Ladák más orszá­gokban is rendkívül ked­veitek, így nem könnyű a Magyarországnak szállított darabszámot növelni. Egyet­len mód kínálkozik csupán erre jelenleg: piackutatás­sal. műszaki fejlesztéssel, több, korszerű alkatrészt kell szállítani a szovjet au­tógyáraknak. Ha a világ­színvonalat megütő Lada­egységeket tudnánk kifej­leszteni, várhatóan újabb kocsikat kapnánk értük cserébe. 1984. október 20., szombat Lengyelország Közös viták a tennivalókról J elenleg egész Lengyelországban nyílt párttag­gyűlések folynak, amelyeken az ország előtt álló feladatokról tanácskoznak. A LEMP Központi Bizottságának nyári XVI. plénuma után a Politikai Bizottság a feladatok végrehajtására tervet dolgozott ki. A tervet azután valamennyi vállalatnak és intézménynek megküldték. A párt vezető szervei arra várnak választ, hogy az említett terv célkitűzései összhangban vannak-e a dolgozók kívánságaival, elvárásaival. A párttagok és pártonkívüliek meghívása a közös vitára annak a döntésnek a gyakorlati megvalósítását jelenti, amely szerint a lengyelországi pártéletben tartósan meg kell honosítani a konzultáció gyakorlatát. A párt nemcsak politikájának általános irányvonalát, hanem az annak megvalósításával kapcsolatos konkrét fel­adatokat is a munkásosztállyal folytatott nyílt pár­beszéd során kívánja meghatározni. A szóban forgó konzultáció azért is vált szüksé­gessé, mert a KB ülésén nemegyszer különböző, sőt ellentétes vélemények alakultak ki számos kérdésben. Minthogy az eltérő vélemények társadalmi szempont­ból rendkívül fontos kérdésekre vonatkoztak, a párt végleges álláspontjának kidolgozása előtt feltétlenül szükségesnek tartotta a legszélesebb körben megis­merni a tömegek véleményét. A konzultációra bocsátott terv célkitűzései között kiemelkedő helyet foglal el a párt munkásjellegének a megszilárdítása. A Politikai Bizottság számos olyan javaslatot dolgozott ki. amelyek arra hivatottak, hogy az üzemekben növeljék a munkás párttagok számát. A másik, konzultációra bocsátott kérdéscso­port a munkásosztály politikai szerepének megerősí­tésére. az állami szervek tevékenységére gyakorolt befolyásának tokozására vonatkozott. A tervezetben szereplő kérdések világosak és konkrétak. Az azokra adandó válaszoktól a párt a többi között javaslatokat, illetve véleményeket vár arra, hogy milyen hatáskörrel ruházzák fel a tervbe­vett munkás—paraszt ellenőrző szervezeteket, s mi­lyen módon biztosítsák a munkás- és parasztfiatalok folyamatos és megfelelő arányú továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. A konzultációknak hi­teles képet kell adniok a munkásság véleményéről számos más, fontos kérdésben is. A párt tevékenységében és munkastílusában be­vezetett új módszer általános érdeklődést váltott ki nemcsak a LEMP tagjainak a soraiban. Az üzemi pártszervezetek nyílt taggyűlésein számottevő a pár- tonkívüliek részaránya is. E pártgyűléseken forró légkör uralkodik, élénk vita folyik. Sok üzemben vi­tatott a munkás—paraszt felügyeleti-ellenőrző szer­vezetek felállításának a kérdése. Nem kisebb vitákat vált ki az egyetemi és főiskolai felvételi rendszer. A „Dolna Odra" erőmű kollektívája szerint az üzemi szak­munkásképzők végzett hallgatóitól, amennyiben a ma­gánszektorban kívánnak dolgozni, meg kellene köve­telni a képzésükre fordított költségek visszatérítését. A glogówi rézkohó dolgozóinak az a véleménye, hogy a fontos kérdések megvitatása céljából a ta­nácstagok menjenek ki az üzemekbe, hogy ott a helyszínen ismerjék meg a dolgozók véleményét. Jó alkalom lenne az ilyen találkozó a város, üzem vagy kerület életével kapcsolatos észrevételek megismeré­sére is. A nyílt párttaggyűléseken tehát nagyszerű alka­lom nyílik sok fontos kérdés mérlegelésére, részletes kifejtésére. Igen sok párttag és pár- tonkívüli számára a politikai gondolkodás jó iskolái ezek a tanácskozások. Vasárnap Puscsinóban Alig egy „ugrásra” van Moszkvától ez a vá­roska. úgy 120 kilométerre, az Oka folyó meredek partján. Azt mondják, Puscsinó a tudósok városa, mert itt van a Szovjetunió Tudományos Akadémiá­ja biológiai kutatásainak tudományos központja . . A városka népe fiatalosan, vidáman tölti sza­badidejét. Fiatal maga a város, hiszen alapkövét 1961-ben rakták le. Fiatalok a lakói is: a puscsinói- ak átlag életkora — 30 év. Azt mondják, a puscsinóiak, olyan ez itt, mint­ha félig-meddig falun élnének, és ezzel nagyon elégedettek. Ami a kényelemhez kell, megvan: üz­letek, iskolák, szolgáltatások, mozi, szálloda, kórház és orvosi rendelő —, a lakások modernek, kényel­mesek. Viszont ahhoz, hogy a város egyik végétől a másik végéig eljussanak, gyalog elég egy fél óra. Ezért aztán alig van itt közlekedési eszköz, aminek a következménye a csodálatosan tiszta levegő és a csend. A város bármelyik pontjától 15 perc alatt ki lehet menni az Oka folyóhoz, amelynek partját fi­nom homok szegélyezi. Kicsit távolabb sűrű erdő hí­vogatja a kirándulókat. Nem csoda, hogy Puscsinóban gyakran vendé­geskednek híres színészek, zenészek, különféle együttesek, akiknek moszkvai fellépéseire sokszor nem is lehet jegyet kapni. Itt minden vasárnap ünnepnap: a tudósok ifjú városa a hét végén a vi­dám mulatságok színhelye. pouaoasúiK ________________________ 'll Nagy gondot fordítanak a műemlékekre

Next

/
Oldalképek
Tartalom