Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

KOMMENTÁR IIIIHIIIIIUUtll Zöldek sikere F ordulattal felérő előretörést hajtottak végre a Zöldek az NSZK legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában a vasárnap megtartott helyhatósági választásokon. A számszerű eredmények tanúsága szerint nagyjából megőrizte pozícióját a szo­ciáldemokrata párt, némileg visszaestek a keresztény- demokraták, és súlyos veszteséget szenvedett az im­már tartósan válságba került FDP. A szabaddemok­raták tartományi átlagban nem érték el az alkotmá­nyos küszöbnek tekintett öt százalékot. Habár helyhatósági választásokról van szó, a jel­zések mégis figyelemre méltóak. Mert ennek a vá­lasztásnak az igazi győztese a Zöldek környezetvédő és fegyverkezésellenes baloldali tömegmozgalma, amely az öt évvel ezelőtti 1,5 százalékát ezúttal 8,6 százalékra növelte. Mindez annál érdekesebbnek tű­nik, mivel nem is olyan régen a nyugatnémet sajtó javarésze a Zöldek feloldhatatlan belső politikai vál­ságáról cikkezett. A párt egyik vezéregyéniségének, Gert Bastiannak a Zöldek parlamenti frakciójából való kilépésével úgy látszott: a párt valóban megin­dul visszafelé a lejtőn. De a Zöldek mégis talpon maradtak. Anélkül, hogy újdonságszámba menő politikai mozgalmuk ere­deti vonásait feladták volna, egyre jobban és jobban sikerült a szó igazi értelmében pártszerűvé, szervezett politikai erővé válniuk. Megfigyelők a választási ta­nulságok közé sorolják a pártközi erőviszonyok át­rendeződésének folyamatát, amelynek lényege: az NSZK politikai életének két alappártja, a CDU—CSU és az SPD között a jövőben a mérleg nyelvét a Zöl­dek veszik át az egyr° reménytelenebb helyzetbe ke­rülő szabaddemokratáktól. N em kevesen vélekednek úgy, hogy a Zöldek sike­re közvetett tiltakozás a szövetségi kormányzat katona- és külpolitikája, a rakétatelepítés olyannyira vitatott programja ellen, amelyben egyoldalúan az Egyesült Államokra épít. Jövő év májusában Észak- Rajna-Ves?tfáliában újabb választási erőpróba lesz, s akkor a Zöldek szerepe perdöntővé válhat. Ha ugyanis a helyhatósági voksolás eredményeihez ha­sonló alaphelyzet jön létre, akkor ennek a kulcsfon­tosságú tartománynak a kormányozhatósága a szo­ciáldemokraták és a Zöldek együttműködésétől függ majd. Példa van rá, hisz nem is olyan régen, fenn­állása során első ízben kötött hasonló megállapodást a Zöldek mozgalma az SPD-vel. A hesseni példa min­den valószínűség szerint nem marad egyedül. USA-támaszpontok „Spanyolország védelmében” Az Egyesült Államok újabb katonai bázisokat szándékozik épitni az Ibéri­ai-félszigeten. Spanyol lap- értesülések, valamint a hadügyminisztériumból szár­mazó hírek szerint Wa­shington — egy nagyszabású NATO-terv keretében — a spanyol Galíciában, vala­mint a portugál főváros közelében létesítendő tá­maszpontra dolgozott ki tervet. Ugyanakkor bővíti és modernizálja a Cádizi- öbölben levő tengerészeti bázisát. Ezzel létrejön — magyarázzák katonai szak­értők — az Atlanti-óceán partvidékén az úgynevezett atlanti homlokzat. Az is a terv részét képe­zi. hogy Portugáliában és Spanyolországban — a már meglevő és létesítendő — bázisokat összekötő olajve­zetéket építenek, ame­lyek francia területen ke­resztül Nyugat-Németorszá- gig és Olaszországig jutnak el.. A NATO katonai terve­zői azzal indokolják az „Iberica" névvel illetett olajutak szükségességét, hogy „ha a Szovjetunió el­vágja a Perzsa-öböl olaj­lelőhelyeihez vezető ten­geri utakat, az USA-nak és szövetségeseinek llegyen utánpótlási vonala az euró­pai szárazföldön." Az egész NATO-terv ar­ra a szokásos „érvre"’ épül, hogy „a Szovjetunió Európa lerohanására készül". És a terv — bizonygatják a hadügyminisztériumban — „a két ibériai ország vé­delmét szolgálja." Mennyi a dinár reális kamata? Jugoszláviában hétfőtől is­mét növelték a lekötött ta­karékbetétek után fizetendő kamatokat. Az intézkedés annak a szakaszonként vég­rehajtandó, egyéves tervnek a része, amelynek megvalósí­tásával a jövő év április elsejére elérik az inflációs rátát egy százalékkal meg­haladó, úgynevezett reális kamatértéket. Jugoszláviá­ban ugyanis tavaly az inflá­ció csaknem hatvanszázalé­kos volt, és eddigi alakulá­sából ítélve az idén is nagy­jából hasonló ütemű lesz. A hétfőtől érvényes ren­delkezés szerint a három hó­napnál hosszabb időtartam­ra lekötött betétek után 47, a 12 hónapot meghaladó le­kötéseknél 52 a 24 hónap­nál hosszabb időre lekötöttek után pedig 55 százalék ka­matot fizetnek. Ezzel egy­idejűleg hasonló mértékben megdrágultak a vásárlási hitelek kamatai is. Az egy­éves vásárlási kölcsön után az állampolgároknak 47, a kétéveset meghaladónál pe­dig 55 százalékos kamatot kell fizetniük. A gazdaságszilárdítási tö­rekvésekkel összhangban álló jugoszláv kamatpolitika a távolról sem elhanyagolható lakossági takarékoskodás ösztönzése — a fogyasztás mindennemű formájának visszaszorítása mellett — el­sősorban a gazdaság pénzügyi fegyelmének javítását céloz­za. A fedezetlen beruházá­sok megfékezésében ugyan­akkor várhatóan hathatós eszköznek bizonyul majd a bankhitelek után fizetendő magas kamat. A jövő év április elsejében megállapí­tott hatáidő elérése előtt Jugoszláviában még egyszer, január elsején fogják emelni a kamatlábakat. Nagy-Britannia A Munkáspárt támogatja a sztrájkoló bányászokat Hétfőn az északnyugat­angliai Blackpoolban a brit Munkáspárt kongresszusa maradéktalan támogatást szavazott meg a hét hónap­ja sztrájkoló bányászok­nak. Egyszersmind elítélte a bányászok elleni „szervezett rendőri erőszakot”. A támogatást az országos végrehajtó bizottság egy­hangúlag megszavazott nyi­latkozata tartalmazta. Ez, egyebek között, állást fog­lalt egy szén-alapú „szocia­lista energiapolitika" mellett, amely a szükségletek kielé­gítését és nem a profitot tartja szem előtt. Stan Orme, a Munkáspárt parlamenti csoportjának energiaügyi szóvivője hoz­zászólóként elmondta, hogy a bányászsztrájk elhúzódá­sáért a Thatcher-kormányt terheli a felelősség. Ha ez a kormány nem fordított vol­na hátat az 1981-ben még általa is jóváhagyott „szén­tervnek”, amely a bányá­szat fellendítését tűzte ki célul, az idén bejelentett leépítések helyett, a bá­nyászok nem léptek volna sztrájkba — mondotta. Ta­gadta, hogy ráfizetés cí­mén be kellene bányákat zárni. Kijelentette. hogy csak az a bánya nem gaz­daságos, amelytől megta­gadják a korszerűsítő beru­házásokat. Egyetértett a Bányász Szakszervezettel abban, hogy az Országos Szénhivatal nem kaphat korlátlan felhatalmazást an­nak az eldöntésére, hogy melyik bányában célszerűt­len folytatni a kitermelést. Az elfogadott határozatok egyike sem ítélte el a bá­nyászokat, a sztrájkőrlán- cok körül előforduló erő­szakos cselekmények miatt, ellenben elmarasztalásban a rendőrség, illetve a rend­őrség tömeges bevetését el­rendelő államhatalom ré­szesült. Egyetlen jobboldali szak­szervezetet leszámítva, va­lamennyi nagy szakszerve­zet kiállt a bányászok tevő­leges támogatása mellett. Eric Heffer parlamenti kép­viselő. a Munkáspárt elnöke — aki a kongresszust meg­nyitotta — hangoztatta, hogy szakszervezeti és poli­tikai akciók egyaránt szük­ségesek. miután a Bányász Szakszervezet harca az egész szervezett munkásmozga­lom harca a munkanélküli­séget szülő thatcheri gazda­ságpolitika ellen. Tüntetések Washingtonban Egyhónapos tüntetés­sorozatot kezdett az ameri­kai fővárosban, a Fehér Ház előtt „Alkotó Erőszak- mentesség” elnevezésű cso­port, hogy ismét felhívja a figyelmet a nyomorgó és hajléktalan amerikaiak gondjaira. A csoport — amelynek tagjai korábban sátorvárost emeltek a Fe­hér Ház előtti téren — most az úgynevezett „pol­gári engedetlenség" kü­lönböző formáival akarja alátámasztani azt a köve­telését, hogy a kormány fordítson gondot a nyomor­gók problémáira: különböző — kisebb jelentőségű — törvényszegéseket hajta­nak végre. így például hétfőn egy madárijesztő­formájú Reagan figurát vittek a Fehér Ház elé. Az ilyen jellegű demonst­rációt az újabb rendel­kezések eltiltották. A csoport tagjai azzal vádolják a kormányt, hogy az adatokat meghamisítva igyekszik eltitkolni a közvé­lemény előtt a hajléktala­nok helyzetét és nem akar megfelelő összegeket biztosí­tani a szociális költségvetés­ben a megoldásra. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatója A Honvédelmi Minisztérium illetékes szervei a közeljövőben megkezdik a honvédelemről szóló, 1976. évi I. törvénynek a nők hadkötelezettségére vonatkozó előírásai végrehajtását. Ez év végéig az egészségügy területén dolgozó, 18—45 év közötti nők adatainak összeírására kerül sor. A törvényben foglaltaknak megfelelően, ez békében nem jelent katonai szolgálatot, az adatok a nyilvántar­tásba vételhez szükségesek. A nők hadkötelezettségére vonatkozó alapvető rendelkezéseket az 1976. évi I. törvény 30. paragrafusa tartalmazza, mely szerint: „1. A hadkötelezettség csak meghatározott szakképzettségű, vagy foglalkozású nőkre térjed ki, és csak a 18. évük betöltésétől a 45. évük betöltésiig tart. Magában foglalja: a) A nyilvántartásba vételhez szükséges megjelenési és beje- ► lentési kötelezettségeket; b) háború idején a katonai szolgálati kötelezettséget js megha­tározott szolgálatok körében; 2. A nőket hadkötelezettség alapján fegyveres szolgálatra kö­telezni nem lehet." A vonatkozó hatályos rendelkezések — a törvény alapján — kimondják, hogy csak az egészségügyi, híradó, számítástechnikai, forgalomszabályozó, ellátó, fordító, tolmács, műszaki rajzoló, ügy­viteli gépkezelő, vagy ezekhez közelálló szakképzettséggel rendel­kező, illetve ilyen foglalkozást folytató hadköteles nőket kell nyil- vántaitásba venni. A honvédelmi törvény alapján a hadköteles nők fegyveres szolgálatra nem kötelezhetők. Ez azt jelenti, hogy harcoló csa­pathoz nem kerülnek, hanem a harctevékenységet biztosító szer­vezeteknél, alapvetően a polgári beosztásukkal azonos feladatot kell végezniük. Katonai szolgálati kötelezettség a hadköteles nőket csak há­ború idején -érinti. A törvény békében csak megjelenési és beje­lentési kötelezettséget *r elő. A nyilvántartásba vétel nem korlá­tozza a külföldre utazást, ahhoz külön engedélyt továbbra sem kell kérni a katonai szervektől. A törvény végrehajtása az egészségügy területén dolgozó hadköteles nők összeírásával kezdődik. Valamennyi egészségügyi intézményben „Adatkérő lap” kitöltésére kérik fel a hadköteles nőket. Ezt követően a nyilvántartó munkát végző megyei had­kiegészítési és területvédelmi (Bp. Fővárosi Hadkiegészítő), pa­rancsnokságok személyes megjelenésre kérik fel az összeírtakat, amikor is pontosítják, és ha szükséges, kiegészítik adataikat és kiadják katonai igazolványukat. Ennek helyéről, időpontjáról és az ehhez szükséges okmányokról és összeírtakat értesítik. A nyil­vántartásba vétel ezután folyamatosan történik, amely az egész­ségügyi szakképzettséget időközben szerzett, illetve nem az egész­ségügy területén dolgozó, de ilyen szakképzettséggel rendelkező nőket érinti. A törvényben felsorolt többi foglalkozást betöltő hadköteles nők nyilvántartásba vételére — ezt kővetően — fokozatosan kerül sor. önkéntes jelentkezés alapján továbbra is nyilvántartásba ve­hetők az egyébként nem hadköteles nők, a fegyveres szolgálaton kívül bármely katonai feladat ellátására. Semmilyen körülmények között nem tervezik katonai szolgálat­ra behívni azt, aki terhes, kisgyermekes anya, négy vagy esetleg több gyermeket nevel, illetve 18 éven aluli gyermekét egyedül neveli, ápolásra szoruló egyenesági rokonát, vagy férjét egyedül látja el, valamint akinek férje katonai szolgálatot teljesít. Ezek a körülmények azonban az összeírás alól nem mentesítenek. A hadköteles nők összeírására vonatkozó honvédelmi minisz­teri rendelet a Magyar Közlöny 1984. évi 39. számában megjelent. a nyereménybetétkönyvek Ili. negyedévi sorsolásáról Az Országos Takarékpénztár hétfőn Budapesten tartót« ta a nyereménybetétkönyvek III, negyedévi sorsolását. Mind­azok a szeptember 29-ig váltott és a sorsolás napján jforga- lomban volt nyereménybetétkönyvek, amelyek sorszámá­nak utolsó három számjegye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1984. III. negyedévi átlagbetét­jüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték. számvégződés: nyereménysz.: számvégződés: nyereménysz.s 111 50 160 25 164 50 184 25 248 25 253 25 312 25 336 50 474 50 513 25 546 25 558 25 598 50 603 25 738 100 769 25 803 100 854 25 863 25 874 250 A nyereményt a betétkönyvet kiállító takarékpénztári fiók, takarékszövetkezet vagy postahivatal október 18-tól fizeti ki. Üdvözlő táviratok Losonczi pál, az Elnöki Tanács elnöke, a Nigériai Szövetségi Köztársaság nem­zeti ünnepe alkalmából tá­viratban üdvözölte Muham- med Buhari dandártábor­nokot, Nigéria államfőjét. A Ciprusi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Szpirosz Kiprianu köztársasági elnököt. ★ Lonoczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Lansana Conté ezredest, a Guineái. Köztár­saság elnökét az ország nem­zeti ünnepe alkalmából. Discontáras gB&y választékunkból ajánljuk Autóalkatrészek az autósáruházból Dácia köténylemez 236,— Ft-ról 189,— Dácia levegöszűrő 81,— Ft-ról 61,­Skoda hengerfejtömítés 142,— Ft-ról 114,— P. Fiat 126 vezérmü nagylánckerék 182,— Ft-ról 146,— Ablaktörlő motor 502,— Ft-ról 399,— Csomagleszorító heveder 124,— Ft-ról 99,— P. Fiat fényszóróház 21,40 Ft-ról 11 — Barkácsolóknak HZ 16 fúrógép 2215,— Ft-ról 1150,— Acél mérőszalag 10 m-es 116,— Ft-ról 605,— Ráverő kalapács 1,5 kg-os 195,— Ft-ról 150,— Csavarhúzókészlet 299,— Ft-ról 220,— Körfűrész feltét 1600,— Ft-ról 144»,— Ruházati osztályunkon Lepedő 140x198 160,— Ft-ról 119,— Thery lepedő 170x260 208,— Ft-ról 159,— Dunna angin 230,— Ft-ról 119,— Kispárna angin 28,— Ft-ról 22,— Szövet méteráru 150,— Ft-ról 589,— valamint mosó- és tisztítószereket, háztartási cikkeket és készétel-konzerveket kínál a Skála Sztráda árengedménnyel október 2—8-ig Megérte, hogy ment érte »451 VIDÉKIEK! ÜJRA INDUL! LEVELEZŐ RENDSZERŰ MATEMATIKA FIZIKA KÉMIA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ alapozó fokozatú egyetemi—főiskolai felvételi előkészítő tapasztalt főiskolai tanárok munkája. Kérjen levélben tájékoztatót! Família KÖZVETÍTŐ IRODA GM. 4401 NYÍREGYHÁZA, Pf.: 18. A POSTAS RÉVÉN OTTHON TALALJA A MEGOLDÁST! DMOOZÚK-1984. október 2., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom