Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1984. október 2., AZ MSZMP XXXIX. évf., 231. sz. KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA K.EÍÍD ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 1,40 forint Országgyűlési tisztségviselők tanácskoztak Hétfőn, a Parlamentben tanácskozást tartottak az or­szággyűlés tisztségviselői, a megyei képviselőcsoportok és az az állandó bizottságok vezetői. A képviselőket Apró Antal, az országgyűlés elnöke tájékoztatta a soron következő, őszi ülésszakkal, kapcsolatos tudnivalókról. Az október 18-án kezdődő plénum várhatólag megvitatja a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló törvényjavaslatot; a külügyminiszter beszámolóját kormányunk nemzetközi te­vékenységéről, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökének tájékoztatóját a Tanácstörvény végrehajtásáról. E témákat dr. Markója Imre igazságügyminiszter, Nagy Já­nos külügyminisztériumi államtitkár és Papp Lajos állam­titkár, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke ismer­tette, majd Markója Imre tájékoztatást adott a gazdaságirá­nyítási rendszer korszerűsítésével összefüggő jogszabály-elő­készítő munkáról. Pártkiildöttség a dél-cseh tesivérteriiletröl Tegnap, október 1-én pártküldöttség érkezett a megyei pártbizottság meghívására a dél-cseh testvérterületről. A dele­gáció vezetője Camek Frantisek, a területi pártbizottság titkára. Tagjai között van Jaros- lav Cserni, a területi tanács elnökhelyettese, Sestak Miroslav, a terü­leti pártbizottság tagja, építőipari dolgozó. Magyar napok Tallinnban Ünnepélyes keretek között nyílt meg hétfőn délután Tallinnban, az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság fő­városában a magyar gazda­sági és műszaki napok ren­dezvénysorozata. A Magyar Kereskedelmi Kamara és a MTESZ a szovjet és az Észtországi Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésé­vel rendezte meg — hetedik alkalommal — a Szovjet­unióban immár hagyomá­nyosnak számító magyar napokat. A megnyitón elhangzott beszédében Marjai József miniszterelnök-helyettes szólt a magyar—szovjet kapcso­latok jelentőségéről, gazda­sági együttműködésünk sze­repéről, a magyar gazdaság előtt álló feladatokról. A vendéglátók nevében G. A. Tinszpojeg észt miniszterel­nök-helyettes, a tervbizott­ság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A nap folyamán a kor­mány elnökhelyettese meg­beszélést folytatott K. E. Vajnóval, az Észt Kommu­nista Párt Központi Bi­zottságának első titkárával és B. E. Szöullal, az Észt SZSZK Minisztertanácsának elnökével. Munkásfiatalok VII. országos vers- és prózamondó versenyének megyei döntője Mindenki nyert Tatabányán, a 314. számú Ipari Szakmun­kásképző Intézetben rendezték meg a har­minc éven aluli munkásfiatalok vers- és prózamondó versenyének megyei döntőjét. A verseny tizenhét résztvevője közül első lett Török Zsuzsanna, a 314. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet fényképésztanuló­ja. A második helyre Gáspár Sándor, a Mikrolln Ipari Szövetkezet fiatal villanysze­relő szakmunkása került. Harmadik lett Kosztka Ernő Tatáról, aki a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulója, ök hárman képviselik majd megyénket í. * Salgótarjánban, az országos döntőn. A zsűri elnöke dr. Szőnyi Szilárd értékelésében el­mondta, hogy bár csak az első három helye­zett jut tovább, mégis valamennyi résztvevő nyertes. A szép magyar beszéd, a helyes ki­ejtés, az irodalom szeretete minden ember életét gazdagítja. A verseny folyamán — a résztvevők szá­mában és teljesítményében egyaránt kiemel­kedő teljesítményt nyújtott a tatabányai 314. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet. — németh — Balra: Gerlecz Gabrielis a tatabányai 314-es számú Ipari SzaKmunkásképzőboI, Jobbra: a zsűri Fotó: N. Z. Megyei Múzeumi és Műemléki Hónap Új kiállítás az Igmándi Erődben Vasárnap a k°máromi H Klapka György Múzeumban, az Igmándi Erődben ünnepé­lyesen megnyitották a me­gyei Múzeumi és Műemlé­ki Hónapot. Jelentős ese­ménnyel kezdődött a prog­ramsorozat, hiszen új, ál­landó kiállítással, gyarapo­dott Komárom. A megnyi­tón először a komáromi ze­neiskola gyermek vonósze­nekara adott műsort. Ez­után B. Szatmári Sarolta, a Komárom megyei Múzeu­mok igazgatója nyitotta meg a megyei múzeumi hó­napot. A kultúra és történelem értékeinek közvetítésében már huszonnégy éve jelen­tős szerepet tölt be a ren­dezvénysorozat. Ilyenkor különösen . előtérbe Serül a múzeumi népművelés, elő­adásokat, vándor- és csere­kiállításokat szerveznek. Több irodalmi és zenei ese­ményre is sor kerül. Ta­valy az ország 557 múzeu­mának 18,6 millió látogató­ja volt. De nemcsak a mennyiségi növekedés jel­lemző, tudatosabb, átgon­doltabb tevékenységet foly­tatnak múzeumaink. Egyre szélesebb körben, egyre többet tudnak megmutatni, értékeinkből. Az is ered­mény, hogy hagyományai­kat az összefüggések rend­szerében ápolják és közvetí­tik. Füstös László, a komá­romi városi tanács elnöke nyitotta meg az új kiállí­tást, amelynek címe: Feje­zetek Komárom XIX. száza­di történetéből. megren­dezett ki­állítást remélhetőleg sokan megtekintik majd. A láto­gató olyan dokumentumok­kal, fotókkal, tárgyakkal ismerkedhet meg, amelyek bizonyára hozzásegítik: el­mélyültebben ismerje meg a múlt századbeli Komáro­mot. dz igényesen A szolgáltait jelleg dominál Fuvarpiaci helyzetkép Változásokról, minden eddiginél rugal­masabb alkalmazkodási készségről számolt be a Komárom megyei Szállí­tási Bizottság ülésén a MÁV képviselője. A meg­változott gazdasági kö­rülményekre apellálva a fuvaroztatói ' igényekhez kö­zelít a vasút. A gyökeres szemléletváltozás már évek óta érlelődik. Napjainkra pedig a fuvaroztató és fuvarozó kapcsolatában egy­re inkább a szolgáltató jelleg dominál. A megyei megrendelők, szállíttató partnerek meg­bízható piacot teremtenek a a MÁV-nak. Az őszi csúcsforgalomban is kiegyen­súlyozott a kapcsolat a legnagyobb fuvaroztatók és a vasút között. A szénbá­nyák igénye dinamikusan nő, teljesítése fontos poli­tikai kérdés. Az időjárás miatti eltolódás átprogra­mozta a mezőgazdasági üze­mek igényeit. A cukorrépa­kampány szeptember 21-én indult és elöreláhatólag 100 napig tart. A feldolgozandó 260 ezer tonna répából zöm­mel fordavonatokon 135 ezer tonna jut el (4 igaz­gatóság területéről) az Ácsi Cukorgyárba. Az exportigények telje­sítését fontos feladatként tartja számon a MÁV. A legtöbb gondot az idén is a záhonyi szűk keresztmetszet okozza. A MÁV vezérigazga­tóságával közösen a külke­reskedelmi vállalatok enge­délyezik a feladásokat, so­rolják az árukat. Volán vállalata kedvezőbb helyzetről számolhat be. Az éves feladatok teljesítésén kívül a mezőgazdasági több­letmunkával is megbirkóz­nak. Gondot elsősorban a létszámhiány okoz. Tanfo­lyam indításával más vál­lalatok gépkocsivezetőinek mozgósításával, autóbuszve­zetők bevonásával próbál­nak segíteni a helyzeten. Megyénk Környezetünk és a természet védelmében Hétfőn országos értekezletet tartottak Budapes­ten, a Jókai-klubban a megyei környezetvédelmi tit­károk, valamint a környezetvédelmi felügyelőségek és a nemzeti parkok igazgatói. Ábrahám Kálmán állam­titkár, az Országos Környe­zet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke bevezető be­szédében elmondta: a ta­nácskozás egyik célja, hogy közösen felmérjék, milyen intézkedések születtek az utóbbi időben a környezet védelme érdekében, számba vegyék a legégetőbb gon­dokat, valamint az ezek megszüntetéséhez szükséges tennivalókat. Hangsúlyozta: ma már egyre erősebb az igény a környezet értékei­nek megvédésére, ám az in­tézkedéseknek _ körültekin- tőeknek kell lenniük, a he­lyi előnyökön, érdekeken kívül számolni kell az esetleg máshol bekövetkező káros mellékhatásokkal is. Felhívta a megye környe­zetvédelmi szakemberek fi­gyelmét, arra, hogy a kör­nyezetvédelmi beruházások I sürgetésekor tekintetbe kell venniük a reális lehetősé­geket. A drága beruházáso­kon kívül sokat lehet tenni a környezet megóvásáért jobb szervezéssel, körülte­kintéssel. Mint mondotta, egyre fontosabb már a ter­vezés stádiumában érvénye­síteni a környezetvédelmi szempontokat, hiszen ezzel elkerülhetők a későbbi több­letköltségek. Ugyancsak fon­tosnak mondotta az eddigi­nél következetesebb felelős- ségrevonást, mert még min­dig sokan okoznak kárt gondatlanság, hanyagság, a szabályok tudató: megsze­gése miatt. A megyék környezetvé­delmi képviselői felszólalá­saikban elismerték, hogy sok erőfeszítés történt már eddig is a tisztább, egész­ségesebb környezet kialakí­tásáért, de bizonyos hiá­nyosságok következtében egyes területeken az elfo­gadhatónál rosszabb az ívó­víz, szennyezettebb a leve­gő, kopárabb a vidék. So­mogy megyében például úgy érzékelik, hogy nincs kellőképpen egyeztetve a mezőgazdaság és a környe­zetvédelem érdeke. Erről szólt Tarján Lászióné, a megyei környezetvédelmi titkár. Szerinte a meliorá­ciós tanulmányterv elkészí­tésénél a mostaninál hatá­rozottabban kellene figye­lembe venni a balatoni üdü­lőkörzet környezetvédelmi szempontjait. Tolna megyében a ren­deletek, utasítások megtar­tásával van még baj, sokan inkább vállalják a bírság kifizetését, mint a hatásos intézkedések megtételét. Szolnok megye környezetvé­delmi képviselője ehhez hozzáfűzte, hogy so/cszrv nincs is a vállaiatokna.' anyagi lehetősége a szüksé­ges berendezések megvásár­lására. A Békés megyei Boros László azt nehezményezte, hogy gyakran a környezet­védelmi titkárok nem lead­nak elégséges és megbízha­tó információkat a szennye- zésmérésekkel megbízott kü­lönböző szervektől, r, iava- solta, hogy a környezetvé­delmi bírságokból befolyt összeg egy részét fordítsák mérőeszközök beszerzésére. Elmondta azt, is, hogy a ti­lalmak ellenére igen nagy­arányúi , volt az idén & tarló- égetés. Többen is felvetet­ték, hogy a hatékonya Vb me­gyei munka érdekében jobb információáramlásra lenne szükség a hivatal és a me­gyei környezetvédelmi s-ak-.- emberek között. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom