Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-01 / 205. szám

Uj tanév kezdődik K özoktatásunk történetére kezdettől fogva nyu­godt és mozgaLmas időszakok váltakozása jel­lemző: a csöndem évek, évtizedek alatt rend­szerint kisebb-nagyobb társadalmi-pedagógiai feszült­ségek, ellentmondások halmozódnak föl a mélyben, és amikor ezek a felszínre törnek, tovább már nem lehet kitérni a különféle tartalmi újítások, vagy szer­kezeti reformok elől. Persze nem csak nálunk van ez így. Szinte nincsen olyan fejlett ország, ahol — fő­ként az utóbbi században — húsz-huszonöt évenként ne kerüle sor jeletős nevelésügyi változtatásokra, s mindez azért, mert amióta intézményes oktatás fo­lyik, az iskola sohasem zárkózhatott el a társadalmi kapcsolatok-hatások elől. A nevelési-képzési felada­tokat mindig is határozott társadalmi igények szab­ták meg. Napjainkban kiváltképpen nem létezhet olyan iskola, amely lemondana a lépéstartásról a társadal­mi követelményekkel, ennek következtében a kü­lönböző szerkezeti, vagy tartalmi korszerűsítésekről. Csak a megújulni képes iskolarendszer tud minden korábbinál többet nyújtani a felnövekvő nemze­dékeknek a képzésben és a nevelésben egyaránt. Sok minden megváltozott, átalakult az utóbbi másfél évtized alatt, az alsó- és a középfokú iskolák életében; jóformán nem volt olyan tanév, amely ne az új és új feladatok megoldásának jegyében indult volna. A felfokozott állandó szellemi-idegi készenlét aligha járult hozzá a tanítás színvonalának emelésé­hez — a reformokkal szükségszerűen együtt járó kapkodás, bizonytalanság bizony megviselte, alaposan el is fárasztotta a pedagógustársadalmat. A legutóbbi esztendők során mind több kiáltás hangzott el az is­kolák belső életének nyugalmáért, a kiegyensúlyozott nevelőmunka feltételeinek megteremtéséért. Miként a tavalyi tanévnek, ugyanúgy az ideinek is az lesz az újdonsága, hogy az oktatási kormány­zat nem jelölt ki új, megterhelő tennivalókat a taní­tók, tanárok számára. A most kezdődő tanév mun­karendjét szabályozó miniszteri utasítás a szorgalmi idő, a tanítási szünetek és a vizsgák időtartamának meghatározásán kívül mindössze két fontos teendőre hívja fel a nevelők figyelmét: a felszabadulás negy­venedik évfordulójának méltó megünneplésére, vala­mint arra, hogy a tankönyvellátás javítása és a na­gyobb takarékosság érdekében az Intézmények veze­tői szorgalmazzák a nem munkáltató jellegű tan­könyvek önkéntes begyűjtését és használatát a kö­vetkező tanévben. (A már nem használható iskolai kiadványok — munkatankönyvek, mukafüzetek, el­avult tankönyvek — minden bizonnyal a MÉH-be kerülnek.) öncélú reformokra tehát a jövőben sem törek­szünk. A mostanában oly gyakran emlegetett és az új tanévben is időszerű folyamatos fejlesztés nem mond ellent ennek az állításnak, mert elsősorban nyugodt tempójú, tartalmi korszerűsítésre vonatko­zik, néhány tanterv és tankönyv korrekciójára. Rendszerünk demokratikus jellegéből következik, hogy az oktatásügyben mélységes humanizmus, tár­Színházba várják a környéket sadalmi igazságosság érvényesül: az iskolák kapui minden gyermek előtt nyitva állnak, ami korántsem jelenti azt, hogy a teljesebb egyenlőségért már min­dent megtettünk. Jócskán akad még pótolnivaló ezen a téren, miként az általános műveltség széles alapok ra helyezésében, a közösségi, nevelés pozícióinak erő­sítésében, a tehetségek fölkarolásában, a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésében is rengeteg még a tennivaló —, de hát ezek a feladatok nem egyet­len tanévre szólnak Az országgyűlés tavaszi ülésszakán előterjesztett és elfogadott közoktatási program —, amely a rea­lizmus jegyében fogant —számol ezekkel a tanár­próbáló teendőkkel. Végeredményben olyan célokat tűz ki, amelyek a szocialista társadalom fejlődése szempontjából életbe vágóak, ám amelyek az okta­tási költségvetés tetemes növelése nélkül is elérhe­tők. Ez a program — miként Köpeczi Béla műve­lődésügyi miniszter hangsúlyozta expozéjában — „a kor kívánalmainak megfelelő változtatásokat tesz le­hetővé, amelyek a következő másfél évtizedben szol­gálni tudják a tartalmi, szervezeti, irányítási kor­szerűsítést, és megfelelő gazdasági feltételek biztosí­tása esetén elő tudják készíteni a későbbi, még na­gyobb arányú minőségi fejlődést”. Oktatásügyünk korszerűbbé tételének kilátásait ki-ki alkata szerint ítéli meg: bizakodva, vagy ború­látón. Az emberek többsége a gazdasági körülmények szorítása ellenére is optimista. Közéjük tartoznak a pedagógusok is. Ez pedig azért fontos, mert a mos­tani tanév sikere, s persze a későbbieké is, minde­nekelőtt azon múlik, hogy a nevelők serege hogyan azonosul a nagyszerű célokkal, érdekeltek-e végül is a munkában, a korszerűsítésben. B izakodásra ad okot, hogy a pedagógusok érzé­kenyek az újra, s hivatástudatuk a nehéz években sem csappant meg, és számolhatunk a szeptemberi fizetésemelés ösztönző erejével is. Az viszont nyugtalanító, hogy most, augusztus végén sem teljes a szeptemberi induló tanárlétszám: né­hány ezer állás egyelőre betöltetlen. Hogy ez a sú­lyos helyzet minél előbb megszűnjék; elvégre ifjú­ságunk neveléséről, saját jövőnkről van szó, még sokat kell tennie a társadalomnak a nevelői pálya tekintélyének emeléséért, az itt dolgozók élet- és munkakörülményeinek hathatós javításáért. Dorogon többet vártak a pályázati rendszertől Megfiatalodott a sárisápi bányász művelődési ház Tanévnyitók Pénteken délután Kun Lajos, a Bányaipari Dolgo­zók Szakszervezete titkára adta át a mintegy 20 millió forintos költséggel felújí- tott-megfiatalított sárisápi, bányász művelődési házat, amelyet Sziklai Sándorról, a munkásmozgalom mártír­járól neveztek el. Huszon­négy éve, 1960. bányásznap­ján avatták föl a közműve­lődés helyi bázisát. Az épü­let előtt álló szép bronz­szobor, az Olvasó bányász, a helyi művelődésügy szim­bóluma lett. Tartalmas, mozgalmas élet zajlott a művelődési házban. Az idő­rágta épület állaga azonban gátolta a munkát. A Dorogi Szénbányák Vállalat (aki a költségek túlnyomó részét viselte), a SZOT támogatá­sával felújította az épületet. A dorogi tervezőiroda át­alakítási terveit a szénbá­nyák szolgáltató vállalata remek, pontos munkával váltotta valóra. Stikker László, a művelő­dési ház igazgatója elmon­dotta, hogy az épület átépí­tése nem csak annak mű­szaki állagát védi meg a további romlástól. A szinte teljes egészében átalakított épületben a minőségi mun­ka a még tartalmasabb mű­velődési lehetőségeket te­remtették meg az építők és a tervezőik. 600 főt befogadó új szín­háztermük és színpaduk al­kalmas arra, hogy a tech­nikai feltételek iránt igé­nyes, bármelyik budapesti színházat is vendégül lás­sák. A színpad a legmoder­nebb, a Beag- és a v mver­ta-gyárak szerelte fény- és hangtechnikai berendezést kapott. A helyiek úgy ter­vezik, hogy Sárisápon olyan színházi életet alakítanak ki, hogy az vonzó legyen a kör­nyező községekből ide láto­gatott nézők számára is. Sárisáp a szomszédos közsé­gek, Annavölgy, Tokod, Dág, XJny, és Máriahalom színhá­za is lesz. A korábbi években is si­keresen működő helyi együtttesek és szakkörök ré­szére ideális munkakörül­ményeket alakítottak ki. Most új fotó- barkács-mo- dellező, hímző-varró, szak­köri helyiségeket alakítot­tak ki. A helyi igényeknek megfelelően, a művelődési házban kapott új otthont a nyugdíjasak csoportja, a területi KISZ-szervezet és az 1-es körzeti pártszerve­zet is. Sárisáp erőssége volt a korábbi években a zene. A Malárik János vezette fú­vószenekar és a Ne­mes Emma vezette ve­gyes kórus a dorogi szénme­dence kulturális életének egyik büszkesége volt. Most mindkét amatőr művész- együttes újjáalakított pró­batermet kapott. A műve­lődési ház halijából az igé­nyes szórakozás lehetőségét megadó, szépen berendezett eszpresszó nyílik. A művelődési ház avatá­sának napján, pénteken rendezték meg a Komárom megyei énekkarok XXIV. találkozóját, amelyen me­gyénk ’ hét munkáskórusa szerepelt. Dorogon és a vonzáskör­zetébe tartozó községekben jó előjellel kezdődik az idei tanév. A körzet iskoláiban a hét végén, túlnyomó több­ségében szombaton tartják a tanévnyitó ünnepségeket. Az idei tanév várható ese­ményeiről adott számot a körzet oktatási intézményi vezetőinek Fülöp Pál, a do­rogi városi tanács műve­lődésügyi-egészségügyi és sportosztályának vezetője. Dorogon és a környező községekben gazdag, ered­ményes tanévet zártak a múlt évben. Sok iskola gya­rapodott a nyári felújítási- karbantartási időszakban. Kesztölcön 2 millió forintos költséggel az iskola alatti pincerendszert hozták rend­be. Leányváron 300 ezer fo­rintért külső csinosítást vé­geztek el az iskolában. Má- riahalmon központi fűtést szereltek, Csolnokon pedig 1 tanteremmel nagyobbítot- ták meg az iskolát. Jelentő­sen előrelépett az annavöl- gyi _ iskola is. Egy szolgálati lakás felhasználásával meg­oldották az iskolában a nap­köziotthonos étkeztetést. Dorogon a Zrínyi és a Pe­Olcsóbban megteheti, ha sikeresen elvégzi a Ko­márom megyei Művelődési Központ szabás-varrás tan­folyamát! A tanfolyamot 1984. szeptember 7-én in­dítják, kezdők számára. tőfi iskolákban a tetőszer- kezeteket hozták rendbe. Előkészítették a pedagó­gusok béremelését a tan­évnyitó értekezleteken, e hét végén, minden pedagó­gus kézhez kapja az új be­sorolását, személyének szóló értékelését. Az ünnepélyes tanévnyitókra szombaton kerül sor. Több nagyobb beruházás kezdődött el a körzetben, amelyek várhatóan 1985- ben elkészülnek. Bajnán 4 tanteremmel bővítik az is­kolát, Dorogon már áll az új 16 tantermes iskola vas­szerkezete, Dágon tornate­remmel, Piliscséven pedig négy tanteremmel bővítik a régi iskolát. A beruházá­sok jó ütemben elkezdőd­tek, zavartalanul folynak a munkák. Szó esett arról Dorogon, hogy a pedagógusok elhe­lyezkedésének pályázati rendszere nem hozta meg a várt eredményt. A jövőben szükség lesz a nyugdíjas pe­dagógusok alkalmazására, helyettesítésekre, és képe­sítés nélküli pedagógusok felvételére. — cs — A beiratkozás: 1984. szep­tember 7-én, 17 órától a Komárom megyei Művelő­dési Központ előalóter- mében (Tata, Váralja ú. 4.) Szeret divatosan öltözködni ? DOLOOZÓK Lenni — élni — dolgozni Kit el nem öltek karddal óriások Fogd meg sörényen a kapát, az ásót... Vajda .János: Lenni vagy nem lenni című verséből idé­zünk; folytatása a rejtvény vízszintes 4., és függőleges 19. számú soraiban. VÍZSZINTES: 1. Becézett női név. 4. A versidézet első foly­tatása (Zárt betűk: O, R, E, E.). 13. Táncdalénekesnő (Klá­ri). 14. Veszedelmes légibomba. 15. Két nyugati gót király ne­ve. 16. A vége vége! 18. Meny- nyiség. 19. Hajó része. 20. „Hattyúk ...” Csajkovszkij táncjátéka. 22. ... Piacid, téli üdülőhely az USA-ban. 23. An­gol egyetemi város. 25. „Téli ... ”, Goldmark operája. 27. A hajnal első jele az ég alján. 28. ... Angeles. 29. Madárla­kás. 31. A bőr és a szén vegy- jele. 33. Üres tok! 34. Magam. 35. Alapul szolgáló elv a filo­zófiában. 36. E pillanatban. 38. Zenész. 40. Baritonszerep „A rózsalovag” című operában. 42. Székely férfinév. 43. Nem pon­tos. 44. Holland gépkocsik jel­zése. 45. Annyi mint, rövidít­ve. 47. Gazdasági épület. 48. Égtáj. 49. Arra a 'helyre. 50. Gizeh része! 52. Igazságot tesz. 54. Porció. 55. Női név. 57. Fa­fajta. 59. Még lejjebb. 60. A fényáram fizikai mértékegysége. 62. Zóna. 63. Feszes. 65. Foto­celláknál használt félvezető. 67. Elölte névszó áll. FÜGGŐLEGES: 1. Üdülőhely Opatija és Lovrar. között. 2. . . . táj”, Diósy Antal vízfest­ménye. 3. Nedvszívó. 4. Ókori görög építészeti stílus. 5. Fe­kete színű féldrágakő. 6. Há­zacska. 7. Az első ember a vi­lágűrben. 8. Szovjet repülőgép­típus. 9. Részben kiadó! 10. A totóban gyakran szereplő olasz labdarúgó-csapat. 11. Mar. 12. Formál. 17. Mókusféle. 19. A versidézet befejező része; (zárt betűk: Y, Ö, S, V.). 21. Német Rt. 24. Massenet operája. 26. Vulkanizált kaucsuk. 29. A ma­gyar irodalmi nyelv első kiala­kítója. (Gáspár, 1529—91.) 30. . . . Angeles. 32. Olimpiai bajnok úszónk (1936.) 35. Kártyaszín. 36. Molekuláris szerkezet. 37. Eton egynemű betűi. 39. Mor­sehang. 40. Retteg. 41. Szinte álomba ringató. 43. Dárdaszerű fegyvjer. 46. Kígyóhajú női szörny a görög mitológiában. 48. El­késett. 49. „Falu végén kurta kocsma ... ki a Szamosra” (Petöfi-vers). 51. Kézimunkázik. 53. Régi címzés rövidítése. 56. Szinültig. 58. Légmozgás. 61. Az öröklődő tulajdonságok hor­dozója (ford.) 63. A kén és a nikkel vegyjele. 64. Védelmező. 66. Asszonynév-képző. E. B. Beküldendő: a versidézet. Rejtvényfejtők figyelmébe! Közöljük az augusztusban megjelent keresztrejtvények he­lyes megfejtéseit. Áriáról áriára: Római elbe­szélés. Virág. Rágalom. Csar­nok. Regiszter. Méreg. Békedal. Kép. Kesztyű. Tükör. [Levél. Csók. Száz éve született Balázs Bé­la. A látható ember. Hazatérés. Az utolsó nap. Álmodó ifjúság. Az én utam. Kenyér: Barna a héja, s úgy fogom marokra, mint megszo­rítok egy parasztkezet. Simon István irta: Tanú va­gyok. Kenyér kell, új ruha. ci­pő, szabadság, pufók gyermek és neki a gondtalan jövő. ez a közös megegyezés. Százforintos könyvutalványt nyertek: Árendás Istvánné, Tát-Kertvá- ros; Marton László, Tata; Nagy Lászlóné, Koppánymonos- tor. A nyereményeket postán küldjük el. SZÁMÍTÓGÉP — GYEREKEKNEK. Az Északdunántúli Víz- és Csatornamű tatai központjában a héten számítógépes tanfolyamot szerveztek a dolgozók gyermekei számára. A három Commodore 64-en játékos gyakorlatokkal ismerked­tek a felsőtagozatos általános iskolások majdani munkaesz­közeikkel, hisz ez a generáció már valószínűleg az élet min­den területén közvetlen kapcsolatban lesz a számítógép­pel. A munkaidő utáni tanfolyamnak volt egy dicséretes törekvése, egyfajta pályaválasztási orientáció, a különböző iskolák elvégzése után ide várják dolgozni a fiúkat, lá­nyokat. A tanfolyam eddigi sikerén felbuzdulva jövőre is tervezik az egyhetes kurzust dolgozóik gyermekeinek. (Fotó: Fenyvesi Agnes) a ,1984. szeptember 1., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom