Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-01 / 205. szám

kommentár Két hír... M indkét hírt Wa­shingtonból kel­tezték, s látszólag egyiknek a másikhoz semmi köze. Az első jelentés egy 3 __1 A típusú bombázó k atasztrófájáról számol be. Ebből a szuperszoni­kus harcigépből eddig mindössze négy prototí­pus készült a Rockwell- gyárban. összesen 126 próbarepülést hajtottak végre a négy bombázóval. A Pentagon óriási re­ményeket fűz a B—1 A géphez, amelyekből egyelőre százat kíván a légierő rendelkezésére bocsátani. Talán fölösle­ges is leírni: az új típu­sú hadászati repülőgép atomfegyverek célba jut­tatására alkalmas. Más szóval: a tömegpusztítás egyik fontos és — az amerikai szakértők sze­rint — rendkívül nagy­hatású eszköze. Nyolc éve döntöttek az új bom­bázó kifejlesztéséről, de Carter elnöksége idején a program irdatlan anya­gi kihatása miatt, a ter­veket félretették. Reagan elnök azonban a 28 mil­liárd dollárra becsült költségek ellenére a program végrehajtása, az új bombázók rendszerbe­állítása mellett foglalt állást. A B—1 A első ál­dozata a Mojave sivatag­ban lelte halálát. Két személy sérülésekkel túlélte a prototípus le­zuhanását. A másik hír Washing­tonból, mintegy félszáz amerikai tudós — köztük Szent-Györgyi Albert — kezdeményezéséről szá­mol be. A több, mint öt­ezer főt számláló „aggó­dó tudósok szövetsége", amelynek az 500 Nóbel- díjas is tagja, országos közvéleménykutatást kez­deményezett az USA- ban. Álláspontjuk sze­rint, az amerikai kor­mányzat űrfegyverkezési terve nagymértékben megnöveli a nukleáris háború kockázatát. és veszélyezteti az Egyesült Államok biztonságát. Afelől sincs kétségük a tudósoknak, hogy az űr­fegyverkezés meghirde­tésével, a katonai kiadá­sok amúgy is csillagásza­ti összegei tovább növe­kednek, s a fegyverkezési hajsza új szakaszát nyit­ják meg. E tekintélyes szervezet most az ame­rikai közvéleményhez fordult: gyakoroljon nyo­mást a törvényhozásra és az elnökre — bárme­lyik jelölt is győz a vá- lasztásoikon — a nukleá­ris leszerelés ügyében. A látszólag egy­mástól független két washingtoni hír szinte kínálja az al­kalmat bizonyos követ­keztetésekre: 1) Sajnos, a Reagan-kormányzat változatlanul erőfölény­re törekszik, es semmi­féle anyagi áldozattól nem riad vissza a fegy­verkezési hajsza folyta­tása érdekében. 2.) Az amerikai költségvetésre — közvetve tehát, a la­kosságra — nézve is rendkívüli terheket je­lentő B—1 a bombázó­típus kifejlesztésének programját tűzzel-vas- sal végrehajtják, még­ha az emberéleteket is követel. 3.) A Fehér Ház nem hajlandó mér­legelni a szovjet javas­latokat, s a Bécsben ter­vezett űrleszerelési tár­gyalásokat elfogadha­tatlan feltételekhez kö­ti- noha a világ közvéle­ménye — mint az ame­rikai tudósok kezdemé­nyezése jelzi, még az Egyesült Államokban i,s — mélységes aggodalom­mal figyeli a „csillagok háborújának" előkészü­leteit. ÓRA A NAGYVILÁGBAN Ülést tartott az Elnöki Tanács Üdvözlő táviratok A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. A testület megerősítette a Magyar Népköztársa­ság és a Mongol Népköztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződést, amelyet Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének a Mongol Népköztársa­ságban tett hivatalos, baráti látogatása alkalmával 1984. június 1-én írtak alá. ' Az Elnöki Tanács a Minisztertanács előter­jesztése alapján határozatot hozott arról, hogy a Ba­jai Tanítóképző Főiskola a jövőben Eötvös József Tanítóképző Főiskola néven folytatja működését. A továbbiakban a testület kinevezésről határo­zott, majd bírákat mentett fel és választott meg. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Tóth Lászlót 1984. szeptember 1 napjától közlekedé­si minisztériumi államtitkárrá nevezte ki. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Líbia nemze­ti ünnepe, a forradalom győzelmének 15. évforduló­ja alkalmából táviratban üd­vözölte Moamer el-Kadhafi ezredest, a líbiai forrada­lom vezetőjét. Malaysia nemzeti ünnepe alkalmából Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Miniszter, tanács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait Sultan Iskandar Alhaj legfelső uralkodónak, illetve Mahat­hir Mohamed miniszterel­nöknek. Lövöldözés Libanonban Üjabb csatározások vol­tak csütörtök este a liba­noni fővárostól dél-keletre és magában Bejrutban. Az összecsapások Szűk el- Garb térségében kezdődtek, de hamarosan átterjedtek a főváros kereszténynegye­dére. A tüzpárbaj kirobba­nása előtt temették el a ke­reszténynegyedben. Pierre Dzisemajelt, a keresztény jobboldal legismertebb ve­zetőjét. Egyelőre nem vilá­gos, hogy az összecsapás kapcsolatban van-e a te­metési szertartással Kéthónapos késéssel startolt a Discovery A negyedik rajt végre sikerült, és a Discovery nevű amerikai űrrepülőgép második napját kezdi meg ma, ma­gi arországi időszámítás szerint a kora délutáni órákban, föld körüli pályán. Mint emlékezetes, a rajtot először még június végén próbálták meg, de csak most, a negyedik kí­sérletre sikerült. A hattagú személyzet, amelynek tagjai között van a második amerikai űrhajósnő, Judith Resnik is. a rajt után néhány órával sikeresen indított útnak egy kereskedelmi célokat szolgáló távközlési mesterséges holdat. Reagan el­nök egyébként, aki nem sokkal a rajt után látogatást tett a Washington közelében lévő Goddard űrhajózási központ­ban. ott elmondott beszédében elsősorban az űrhajózás eredményeinek kereskedelmi hasznosítását propagálta. Az amerikai űrrepülőgépet azonban mind fokozottab­ban használják fel katonai célokra. Az első. kifejezetten csak katonai célú utat a jövő év őszére tervezik, s ennek már a katonai űrrepülőtérről, a kaliforniai Vandenberg tá­maszpontról kell indulnia. Az NBC televízió nemrég ri­portban számolt be arról, hogy az új indítóállás építésénél a támaszponton súlyos, az űrrepülés biztonságát veszélyez­tető hibákat követtek el. A légierő csütörtökön cáfolni igyekezett ezt a jelentést. Edward Aldridge miniszterhe­lyettes szerint „mindössze 16-18 súlyosabb hibát” észleltek a helyszíni vizsgálat során. i • ’ ■ • Egy háború tanulságai ________________________________.__________e._______________ h áború volt. Jóval hamarább el- kezdődött, mint ahogy kirob­bant. Baljós jel volt Ausztria bekebelezése; a következő lépésként a nyugati hatalmak feláldozták Csehszlovákiát, kiszolgáltatták Hitlernek abban a tévhitben, hogy kielégít­hetik étvágyát, legalábbis ők, franciák és angolok megszabadulnak a veszélytől, s a hóditó csak Kelet felé fordul. Végül nem így lett, mind a négy égtájat letaposta a gőzhenger, de a német imperializmus első jkatonai támadása valóban Kelet felé indult el: 1939. szeptember 1-én megtámadta Len­gyelországot, s ezzel kitört a második világ­háború. Voltak, akik még ekkor sem akar­ták hinni, hogy a katasztrófa beállt, mások mar korábban figyelmeztettek erre. Mára azonban, negyvenöt év után minden lénye­ges vonást tisztán, világosan látunk, mó­dunk van levonni a tanulságokat az embe­riségnek ebből az eddigi legnagyobb lecké­jéből. Eleget fizettünk — áldoztunk érte. A második világháború hat esztendeje, és többéves előzményei arra intenek, hogy veszedelmes dolog a más népek elleni gyű­lölet szítása, hiszen ez — mint a történe­lem is bizonyítja — nem egyszer egy táma­dóháború megindításának, a tömeghisztéria felkorbácsolásának eszközéül szolgálhat Amíg még beke van, amíg a becsületes együttműködés híveinek módjuk van rá, addig kell határozott nemet mondani a fe­nyegetésekre, és a nemzetközi kapcsolatokat a tárgyalások, az egymás tiszteletének a medrében tartani. Heinrich Heine mondta meg a XIX. század közepén, hogy ahol könyveket égetnek, ott hamarosan embere­ket is égetni fognak. Így történt ez a nácik Európájában. haláttáborokkal szórták tele a meghódított országokat, és ha győznek, maga a földrész vált volna egész népek megsemmisítő táborává. De a borzalmakra emlékezve nem felejt­jük el, hogy a harc végül is a fasizmus le­győzésével végződött, s ennek is megvannak máig érvényes, bíztató tanulságai. Ez a győzelem a különböző társadalmi rendszerű országok összefogásának, társulásának, életre-halálra szövetkezésének köszönhető. Bebizonyosodott, hogy egy embergyülölő és em,berírtó fenyegetéssel szemben összetart­hatnak, közösen küzdhetnek ideológiailag ellentétes rendszerek hívei js. Különös Mindezek nagyon fontos tanulságok, de a gépies összehasonlítás, a párhuzam vonása, az erőltetett azonosítás hibájába sem szabad esni. Ma nincs Hitler, és egeszen mások a körülmények, mint negyvenöt évvel ezelőtt. Hatalmas erőt képvisel a szocialista tábor, s Nyugaton is számosak, befolyásosak a há­ború ellenzői. Sok tekintetben tehát jobbak, másokban viszont rosszabbak a körülmé­nyek. Igen. rosszabbak: olyan fegyverek áll­nak garmadával a silókban. amelyekben egyetlen robbanótöltet auschwitznyi embert tudna másodpercek alatt elégetni Igen. job­bak ezek a feltételek, a második világhábo­rúban csak menet közben, már a harcok kö­zepette, (komor vegveszéyhanguatban si­került összefogni az ellenséggel szemben mindazoknak, akik nem akarták átengedni a romlásnak az emberiséget. Ma is itt van előttünk olyan veszély, amely háttérbe kell, hogy szorítsa az ideológiai nézeteltéréseket: az atomháború. Ma a háborúellenesség tu­datosabb, következetesebb, mint 1939-ben volt, de azért azok az eszközök, amelyek kiégett romok pusztaságává tehetik Euró­pát. ott sorakoznak a raktárakban. Ezeknek a felszámolásáért erdemes összefogni Kelet­nek és Nyugatnak. Méí az sem tilok, hogyan kellene ezt------- - megtenni: jó szándékú. b ecsületes, a másik oldal kívánságainak a befogadására is alkalmas szocialista javas­latok fekszenek a nemzetközi asztalokon. S tudjuk, az a másik oldal sem akar elpusz­tulni. Korunik nyomasztó jellemvonása, hogy a társadalmi és az érdekellentétek még mindig nem engedik. hogy létrejöjjön ha­sonlóan szoros és következetes összefogás békében, mint amilyen a második világhá­ború harcai közepette megvalósult; a másik oldalon még mindig vannak, akik nem haj­landók erre az őszinte és tartós együttmű­ködésre. De annak a nagy világégésnek éppen az a legfontosabb tanulsága. az öt­venmillió halott azt a mementót írja fel a falakra, hogy a társadalmi rendszerek kö­zött folyó történelmi versenyt nem a fegy­verek döntik el, a tartós nemzetközi együtt­működés megteremtésével nem szabad vár­ni a fegyverropogásig. Tatár Imre Magyarországra látogat a csehszlovák külügyminiszter Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására szeptem­ber 1-én baráti látogatásra hazánkba érkezik Bohuslar Chnoupek, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügy­minisztere. Laosz és Thaiföld _ határvitája Vientiane a laoszi—thai­földi párbeszéd mielőbbi újrafelvételét és a két or­szág közötti határvita bé­kés rendezését kívánja. A megoldás azonban minded­dig meghiúsult az imperia­lista és hegemonista körök által támogatott reakciós thaiföldi erők ellenállása miatt — fejtette ki Kithong Vongsay, Laosz ENSZ. képviselője New Yorkban Javier Pérez de Cuellarnak, a világszervezet főtitkárá­nak. akit a diplomata azért keresett föl, hogy fölvázolja előtte kormányának állás­pontját. A thaiföldi fegyveres erők június elején a laosíi szuverenitás megsértéséveí behatoltak az ország terüle­tére, elfoglalták, és azóta is megszállva tartják Sayaboii- ri tartomány három körzeL tét. Kithong Vongsay a talál­kozó után tartott sajtóérte­kezleten rámutatott, hogy a provokatív akció után kez­dett kétoldalú tárgyalások kizárólag Bangkok hibájából szakadtak meg. i „Világkonferenciára” készülnek a szikhek Az indiai biztonsági erők az utóbbi napokban újabb szigorító intézkedéseket hoztak a szikhek szent vá- josában, ‘ Amritszárban. Mintegy hgtszáz szikh val- lású személyt letartóztat­tak. félkatonai alakulato­kat vezényeltek a városba. Pandzsáb államban má­sutt is voltak letartóztatá­sok — jelentette a PTI indiai hírügynökség. A hatóságok meg akar­ják akadályozni, hogy va­sárnap megtartsák a szik­hek „világkonferenciáját" amelyre mintegy százezer embert várnak a szikhek főpapjai. Új-Delhiben kormányellenesnek és val­lási köntösbe bújtatott, de politikai célzattal meg­hirdetett tömegdemonst­rációnak minősítették az „értekezletet”. A rendőri ellenőrzést kijátszva tíz­ezer szikh csütörtökön megérkezett Amritszárba. A politikai feszültség növekedéséről érkeztek hí­rek a dél-indiai Andhra Prades államból is. Ramá Rao, az augusztus köze­pén elmozdított főmi­niszter újabb tiltakozó megmozdulásokat helye­zett kilátásba arra az eset­re. ha a központi kormány nem engedi meg, hogy be­bizonyítsa: még mindig többséggel rendelkezik a szövetségi állam helyi tör­vény hozásásban. A KNEB vizsgálta A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság pénteki ülé­sen értékelte a szakmun­kásképzés helyzetéről vég­zett népi ellenőri vizsgálat tapasztalatait. A testület a vizsgálatról szóló jelentest a Minisztertanács elé ter­jeszti. A KNEB megvitatta és elfogadta a közművelődési törvény végrehajtásáról kezdődő utóviasgálat prog­ramját. A népi ellenőrzés 1979-ben végzett vizsgálata a művelődési otthonokra, a közművelődési könyvtá­rakra és a szórakoztató műsoros rendezvényekre terjed ki. Az utóvizsgálat feladata az intézkedések végrehajtásában és a köz­művelődésben jelentkező új elemek — mint például a video — hatásának felmé­rése. A munkában nyolc megye népi ellenőrzési bi­zottsága vesz részt. Részletes ismertetést ha­gyott jóvá a testület, a „Korábbi ellenőrzések ta­pasztalatainak hasznosí­tása az állami ellenőrző szervek munkájában” című országos vizsgálat prog­ramjának tervezetéről. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az érintett szervek mennyiben tesznek eleget az állami ellenőrzésről szóló minisz­tertanácsi rendelet előírá­sainak. Hogyan hasznosít­ják más szervek korábbi ellenőrzéseinek tapaszta­latait, elfogadott javaslata­it, s a gazdálkodó szerve­zetek teljesítik-e az ellen­őrzési napió vezetésére, az ellenőrzések anyagainak nyilvántartására és azok hozzáférhetőségére vonat­kozó hatályos előírásokat. A továbbiakban a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottság tájékoztatást ka­pott arról, hogy közérdekű bejelentés alapján a Bács- Kiskun megyei népi ellen­őrzési bizottság vizsgálatot folytatott a kecskeméti Me­zőgazdasági és Élelmiszer- ipari Gépgyártó Vállalat külkereskedelmi irodájá­nak pazarló gazdálkodásá­ról. A népi ellenőrök megál­lapították, hogy a külke­reskedelmi iroda kialakítá­sának tervezési és kivitele­zési, valamint belső beren­dezési költségei indokolat­lanul magasak A külföldi utazások tervezese sem tükrözi a költség- és devi-' zatakarékos szemléletet. A vizsgálat nyomán a me-á gyei NEB javaslatokat tetft a feltart hiányosságok meg-jí szüntetésére és az ezekért’ felelős személyek felelős­ségre vonására. A KNEB májusban gaz­dasági bírság kiszabását in­dítványozta a nagybánhe- gyasi Zalka Máté Tsz el­len, mert a szövetkezet a „Túró Rudi” gyártása so­rán a szabványtól eltérően, egyes anyagok mennyisé­gét csökkentette, illetőleg az értékesebb anyagokat időnként olcsóbb anyagok­kal helyettesítette, és ?z- zel tisztességtelen haszonra tett szert. A Békés megyei bíróság a szövetkezetét egy­millió 800 ezer forint gaz­dasági bírság és 54 ezer forint illeték megfizetésére köteLezte. Az ítélet ellen a szövetkezet fellebbezett. A Legfelsőbb Bíróság az el­ső fokon hozott ítéletet helybenhagyta, és a szövet­kezetei további 108 ezer forint fellebbezési illetélc. megfizetésére kötelezte. DOUO0ZÖK 1984. szeptember 1., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom