Dolgozók Lapja, 1984. június (39. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? DOLGOZOK 1981. június 1., PÉNTEK AZ MSZMP XXXIX. évf., 127. S7. KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 1 10 for,nl Kádár János fogadta Armand Hammert Armand Hammer, a ne­ves amerikai közéleti sze­mélyiség. az Occidental Petroleum Corporation igaz­gató tanácsának elnöke Mar­jai József minisaterelnökhe- lyetUjs meghívására csü­törtökön. reggel Budapestre érkezett Tárgyalásai során Armand Hammer megbeszéléseket folytat az amerikai vállalat és magyar partnerei közötti együttműködés további bő­vítéséről a bányászat. az energetika és a vegyipar terű létén; áttekintik a kö­zös. harmadik piacokon történő fellépés kiterjesz­tésének további lehetősé­geit. Kádár Janos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára csütörtökön a KB szék házában fogadta Ar­mand Hammert. A szívélyes légkörű találkozón véle­ményt cseréltek a nemzet­közi helyzet es a magvar- amorikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. A megbeszélésen jelen volt Marjai József. Németh Károly hazaérkezett Csütörtökön hazaérke­zett Szófiából a magyar partkiildöttség, amely Né­meth Károlynak, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezeté­sével részi vett a szocialis­ta országok testvérpárt jai központi bizottsági titká­riénak értekezleten. A kül­döttség tagja volt Baranyai Tibor, a KEB tagja, a Köz­ponti Bizottság Párt- és Tömegszer vezetek osztályá­nak vezetője és Kólai Gé­za. u KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője. Jó vezérfonal a közművelődési koncepció r-------------------------------------------:-----------------------------í--------------­TANÁ CSÜLÉS TATABÁNYÁN A tatabányai városi tanács csütörtökön a Pus­kin Művelődési Központban tartott ülésén nagy ér­deklődést váltott ki a közművelődési koncepció vég­rehajtásának tapasztalatairól- előterjesztett beszá­moló. A közművelődés elvi irá­nyításából fontos részt vál­lalt a közművelődési bi­zottság, amely hosszú időn át folyamatosan dolgozott, majd a feladatokhoz alkal­mazkodva időnként és ki­bővítve töltötte be felada­tát. Az utóbbi időben tevé­kenysége szünetelt. Műkö­désének felújításával be­kapcsolódik a Tatabányai Napok szervezésébe és a VII. ötéves terv előkészíté­sébe. A közművelődési in­tézményvezetők munkakö­zösségének tevékenységét a rendszeresség jellemzi Eredménves az intézmények együttműködése. Egyik fo-, gvatékosság azonban, hogy nem sikerült a város gaz­dasági egységeinek támoga­tását megnyerni a közös közművelődési pénzalap megteremtéséhez. Első lé­pés lenne mielőbb menete­lő fedezetet teremteni vá­rosi műsorkalauz színvona­lasabb formában történő megjelentetéséhez. A tartalmi munka javult. Ennek alapja, hogy min­den nagyobb intézmény — fenntartójára való tekintet nélkül — ellát területi fel­adatokat. Sikerült országos és nemzetközi elismerést ki­vívó tonnákat meghonosí­tani, mint az országos bá­nyász fafaragó tábort, a bányásznapi népművészeti vásárt, a nemzetközi dzsessz- táborl. a gyermeknapi ma­jálist, a Tatabányai Napok rendezvényeit, a szabadtéri szoborparkot. A színházi előadásokat évente mintegy 50 ezren nézték végig. Üj szint kép­visel az Orpheusz Színház működése. A város zenei életében meghatározó sze­repet tölt be az Erkel Fe­renc Zeneiskola. A képző­művészeti étet élénk, sok kiállítás nyílik a városban, ígéretes a fiatat művészek. A tatabányai lakásépítési program része. Épülő házak a Gál István lakótelepen alkotók es értelmiségiek Gáli István Kollégiuma. Jó tenne, ha elismert alkotok vállalkoznának a fiatalok patronálására. Az olvasási kultúrát fej­lesztette a központi könyv- ellátás. Különösen érezhető ez a "Város környéki közsé­gekben. Ám az új lakótele­peken nem sikerült meg­oldást találni a könyvek szélesebb körű kölcsönzésé­re. A TIT keresi az isme­retterjesztés új formáit. Tu­dományos igényességgel ápolja Tatabánya mozgalmi és ipari hagyományait a Munkásmozgalmi és Ipar­történeti Múzeum. Szervezettebbé vált a köz­oktatás és közművelődés kapcsolata. Az ifjúság mű­velődéséhez és szórakozásá­hoz minden eddiginél több rendezvény és egyéb alka­lom kínálkozik. Ám ezek vonzereje még nem kielé­gítő. Sok új tehetőséget kínál majd az épülő megyei mű­velődési központ. Működé­sére 1985-től számíthatunk. Napok kérdése, hogy meg­nyílik új helyén a felsőgal- lai Széchenyi Művelődési Ház. Jól tölti' be hivatását a felújított Puskin Művelő­dési Központ. A beszámoló szóvá tette, hogy szükség tenne a Szabadság Film­színház felújítására, a sza­badtéri színpad széksorai-, nak rendbe hozására. ~ir Megállapították a tanács­ülésen, hogy a közművelő­dési koncepció végrehajtá­sa megfelelő ütemű — né­hány területen várhatóan meggyorsítható a fejlődés. + Közérzetünket legjobbar befolyásoló egyik tényező­jével is foglalkozott a ta­nácsülés az előterjesztett 8 éves lakáshoz juttatási program kapcsán, örvende­tes. hogy megállapíthatták. Tatabányán meggyorsult a lakásigények teljesítése. Kö­szönhető ez annak, hogy a központi előírásokat bátran és a helyzethez alkalmaz­kodva hajtják végre a me­gyeszékhelyen. .Teil alakú' például a családiház-épi - tűsek, a lakáseladások ará­nya. Az eredmény, hogy a tanács jól hasznosítható la­káskontingenshez jutott. Vendégünk volt: Pozsgay Imre Eszmecsere és előadás a szövetségi politikáról Tata­banyá­ra lá­togatott Pozsgay Imre. az MSZMP KB tagja, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára. A megyei pártbizottságon fogadta a vendéget Antalóczy Abert, a megyei pártbizottság első titkára é.s kölcsönösen tájé­koztatták .egymást a nép- | J'rontmozgalom. a társadalmi politikai étet időszerű kér­déséiről. Pozsgay Imre délután elő­adást tartott a megyei ta­nács Továbbképző Intézete szervezésében zajló „Taná­csi vezetők akadémiáján: j Társadalmi egység es szö­vetségi politika napjainkban címmel. A nagy érdeklődéssel kí­sért előadásában a népfront | főtitkára áttekintést adotl i arról, milyen ma a társadal­mi egység állapota, hogyan örvényesül a szövetségi poli- j tika. Azt emelte ki. a szocia- i lisla nemzeti egység nlap- j feltételei szilárdak, lélezik a ! szocialista alapokon nyugvó i konszenzus — „társadalmi ' szerződés". Történeti összo- ! függések hon, is feltárta a ki- ! alakulás lolyamatál Három I alappillére van ennek a lár- sadalmi közmegegyezésnek. A társadalom elfogadja, azonosul a szocialista colok­kal. a szocializmus program­jával. A magyar társadalom működőképesnek ítéli politi­kai berendezkedésünket, egyetért é.s elfogadja, hogy a hatalmai a legprogresszívebb osztály. a munkásosztály gyakorolja. Nemzeti érdeke­ink szerint alakítjuk külső kapcsolatainkat, nemzetközi politikánkat, tehát a .szocia­lista országok közösségében képzeljük el jövőnket, de nyitottak vagyunk minden progresszív elem befogadásá­ra. Azt is kiemelte: most tár­sadalmi tartalékok feltárása irányába kell előrehalad­nunk. A gazdasági irányí­tás korszerűsítése mellett társadalompolitikai intéz­ményeink működéséi kell fe­lülvizsgálnunk. korszerűsíte­nünk. A társadalom tulaj­donosi felelősséget kell erő­síteni —. s nem csuk pusz­ta szólammal, hanem a fel­tételek megteremtésével, a szocializmus értékrendje. a szocializmusban élő ember érdekei szerint. Növelni kell tehát a kezdeményezöeröt. a vállalkozó kedvet, a teljesít­ményeket. Az ehhez vezető űt csak a demokrácia kitel­jesítése lehet. .Szigorú és kö­vetkezetes rend csak a de­mokrácia világában bonla­kozhat ki. Szólt mindennek gyakor­lati megvalósulásáról is — mindenekelőtt az új válasz­tási rendszerről. amely ugyancsak az egyik eleme mindennek, de fontos, jelen­tős társadalmi erőpróbát je­leni majd 1985-ben. Har­mincöt éves beidegződéssel kell szakítani. Népszavazás, az azonosulás kinyilvánítása helyeit valódi aktivitást, es döntési igénylő választás zajlik majd te 1985-ben Ma­gyarországon. Ebben min­denkinek megtesz, a saját fe­lelőssége. Mert tudni kell politizálni. — éppen erre buzdít, ösztönöz az új vá­lasztási törvény. Természe­tesen szentbe kell néznünk számos valós problémával, többek között azzal is. hogy új elemekkel kell gazdagíta­ni politikai kultúránkat, po­litikai . gyakorlatunkat... Vállalkozásképessé kell ten­ni a közszereplést vállaló jelölteket és olyan morális légkört kell kialakítani, hogy a közvélemény ne „bukott emberként" bélye­gezze meg azt, aki a válasz­tások során alulmaradt a versenyben. főtit­kára végeze­tül néhány államigazgatás:.' jogi kérdést is érintett — a törvényhozó és ügydöntő ha­talom és a végrehajtó appa­rátus viszonyáról, kapcsolat- rendszeréről. Csütörtökön A népfront Kiváló pedagógusokat tüntettek ki Hazánk valamennyi pedagógusát: az óvónőket, a tanítókat, a tanárokat, a pedagógusképző intézmé­nyek és az oktatásügy minden dolgozóját, az irányító szervek vezetőit köszöntötte Köpeczi Béla művelődési miniszter, a Pesti Vigadó dísztermében csütörtökön, a pedagógusnap alkalmából rendezett kitüntetési ün­nepségen Az eseményen megjelent Aczél György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizottság titkára. Fejti György, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára, valamint Voksán József, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára. — Naponta kellene elis­merő szavakkal illetni mind­azokat a pedagógusokat, akiket a hivatástudat hajt, akik a jeles elődök után jár­va igyekeznek megfelelni a mai kor kívánalmainak — hangsú l.y oz La beszéde ben Köpeczi Béla. — Mivel ezt nem tehetjük meg, a mai ünnepi alkalmat kell megra­gadnunk. hogy társadal­munk figyelmét felhívjuk az óvodákban, az iskolák­ban, a bentlakásos intézmé­nyekben dolgozók áldozatos munkájára, az ifjú nemze­dékek értelmét nyitó, érzel­mét alakító, jellemet. er­kölcsi arculatát formáló, szép, értelmes tevékenység­re. Az oktatásügy előtt átló időszerű feladatokról szólva •a művelődési miniszter ki­emel te: — Továbbra is az a fel­adatunk, hogy ifjúságunk a legkorszerűbb ismereteket sajátítsa el tanulmányai so­rán. Nagyobb gondot kell fordítanunk az alapkészsé­gek fejlesztésére, hiszen ezek szilárd birtoklása nél­kül alig képzelhető el, a tu­datos, sokoldalú művelődési igény felkeltése, a perma­nens önképzési képesség é.s szükséglet kimunkálása. Mindezért folytatjuk és be­fejezzük az új tantervek és tankönyvek bevezetését, egyszersmind megkezdjük — a tapasztalatok alapján — ezek korrekcióját is. El­határozott szándékunk, hogy változtatunk a pedágógus- képzés mennyiségén és ja­vítunk a minőségén. A pe­dagógusok munkájának se­gítésére a szakmai irányítás tartalmi és szervezeti kor­szerűsítését irányozzuk elő. Célunk, az is, hogy a neve­lési intézmények önállósá­gát és demokratizmusai, fej­lesszük, s a felszabaduló energiákat az eredménye­sebb nevelő-oktató munká­ra használjuk fel. Az óvodák, az iskolák es társadalmi környezetünk között is a helyesen értel­mezett partneri kapcsolatok megteremtései kívánjuk elő­mozdítani. — Köztudott, hogy új ok­tatási törvényt készítünk elő. Ebben a dokumentum­ban nevelésügyünk egész ed­digi eredményeit összefog­laljuk, s egyben felvázoljuk azokat az előremutató «‘fe­meket is, amelyek folyama­tos megteremtésével intéz­ményeink képesek lesznek az ezredforduló követelmé­nyeinek, a jövendő kor pa­rancsainak megfelelni. Mun­kánkat úgy fogjuk fel, hogy korszak«»« dokumentumot kell elkészítenünk — mon­dotta a művelődési minisz­ter. Beszéde után Köpeczi Béla 14 pedagógusnak átad­ta az Apáczai Csere János- dijat, l iO-an pedig a Kiváló Pedagógus kitüntetést ve­hettek át. Kiváló Pedagógus kitün­tető címet és jelvényt ka­pott: Darabos Janos ne, a ta­tabányai Sag vari Endre Nap­köziotthonos Óvoda vezető óvónője; Sípos Imre, az esz­tergomi Dobo Katalin Egész­ségügyi Szakközépiskola ta­nára; Szántó F. András ne, az aimásneszmélyi 1. számú általános iskola vezető szak­felügyelője. Átadták a Kazinezy-díjat is; I)r. Kovács Dániel, a «sá­rospataki,. Comenius Tanár­képző Főiskola föigazgató- helyettesr*. valamint Miklós József, a komaromi Széché­nyi István Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója kapui az idei Kazinczy-di­jat. A magyar nyelv szolgá­latáért es a példamutatói, szép. tiszta magyar beszé­dért évente odaítélt díjat a legújabb kitüntetetteknek csütörtökön Drecm József, m ű vei odési m inisztén u mi államtitkár adta át a mi­nisztériumban. Egyebek kö­zött elmondta: — Péchy Blanka érdemes művész két évtizeddel ezelőtt alapította «'I Kazinczy-díjat, s e szép hagyomány kötődik a peda­góguson phoz. A ny a nyelvű nk épüléséhez, a tiszta beszéd­hez. a szép kiejtéshez es hangsúlyozáshoz. éde.sanyánk szava mellett legtöbbet ta­nítóinktól. tanárainktól kap­tuk. s kapják tőlük máig is a fiatalok. E célt szolgálja kiváló tevékenységével dr. Kovács Dániel és Mik­lós József is — állapította meg az államtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom