Dolgozók Lapja, 1984. május (39. évfolyam, 101-126. szám)

1984-05-03 / 101. szám (102. szám)

VllAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! / V' \ • TA m im. aíjus 3., I AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA 1 xxxix. évi., itt. s*. csütörtök _____________ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA______________I Ára: 1,41 forint B izakodás, béke A vámosokban zenére ébredtek az emberek. A hangos­beszélők műsorral köszöntötték a felvonulásra Igyekvőket, verssorokat és jelszavakat vett hátára, sodort messzire a szél. Békét sugárzott ez a reggel, és a hideg szél, a borús égbolt ellenére derű ragyogta be az ünnepi készülődést — s békét, bizakodást tükröztek az idei május elseje jelszavai is. „Békét, biztonságot a világnak!” „Éljen a szocializmus és a béke!”, „Atomfegyvermentes Európát!, Atomfegyvermen- tes világot!” — szálltak messzire a hangok, és később a májusi menetben is ezek a békeóhajt kifejező jelszavak tűntek fel a transzparenseken. Mert ha béke van — minden van — van élet, munka, jelen és jövő. Mert mi életünket, munkánkat, szocialista társadalmunk jövőjét — csak a bé­kére építhetjük — számunkra a béke a legfontosabb. S bi­zakodást is tükröztek a jelszavak, munkáink sikerébe ve­tett hitet fejezték ki: „Nemzeti összefogással szocialista cél­jainkért!”, „Jobb munkával, hatékonyabb gazdálkodással védjük meg vívmányainkat/” Mert a munka ünnepének jet- moncfeitai nem csupán formális jelszavak, de harcra és mun­kára hívó, mozgósító erejű, programot adó vezérgondolatok, •melyek tetté válnak a gyakorlatban ... Veteránok egy csoportja a tribünön Nagyegyházi bányászok a felvonuláson Tatabánya Több mint harmincezer ember zászlókat, kendőket lobogtató serege hullámzott el a Felszabadulás téri dísz­emelvény előtt — délelőtt tíz órától déli 12 óra 7 percig tartott a felvonulás. Sok ötlet jellemezte a* idén is a májusi menetet, és mert bő volt a válasz­ték, nehéz a leghatásosabb dekorációkat kiemelni. A testnevelés tagozatos diákok produkciója az idén is si­kert aratott. Ezúttal a Ság-* vári iskola tanulói mutattak be látványos gyakorlatot. Tornaszerekből, mászom- dákból kis májusfákat for-, máltak a díszemelvény előtt, és versenyben kúsz-* tak fel a tetejére elhelyezett virágért. A Bányász-együttes tán­cosai jókedvet sugárzó, lát­ványos táncot jártak el a dísztribün előtt — s több. felvonuló járműről röpül­tek a magasba galambok —, mintegy erősítve, jelképez­ve a békevágyat. De az apró kis gesztusok­nak is súlyuk volt a felvo­nuláson. A menetben hala­dók közül sokan keresték az Ismerősöket, a dísztribü­nön, hiszen nagyon sok üzemből, vállalattól, intéz­ménytől kaptak meghívást kitüntetett dolgozók a fel­vonulás díszelnökségébe. S egy apró, de jellemző pilla­natkép. Idős nénike válik ki a tömegből. Kezében nagy csokor piros tulipán. A veteránok emelvényéhez lép, és az egész csokrot átadja az idős harcosoknak. Kullai Zoltán aknász, a Bányász Színpad tagja, ez­úttal kitüntetettként kapott meghívást a tribünre. Áp­rilis 4-én vehette át a Munka Érdemrend bronz fokozatát. A díszemelvény­ről most nézte végig elő­ször a felvonulást. Pedig húsz év óta állandó közre­működő, a Bányász Szín­pad tagjaként évről évre ott van a mikrofon mögött a stúdióban, és „közvetít’” bekonferálja a díszemelvény elé érkező csoportokat. — Az idén csak egy ver­set mondtam el — azt is csupán hangszalagról. In­nen egész más a felvonulás, látványosabb, az embernek van ideje szemlélődni, is­merősöket keresni a tömeg­ben. A felvonulás „koreográ­fiáját” ezúttal is az operatív bizottság közreműködésével Hubait Győző komponálta, és a huszonkét tagú rende­zőgárda segített a „színre vitelben”. A rendézők bá-, nyászegyenruhás csoportja zárta a sikeres felvonu­lást. — Nagyon szívesen dol­goznak együtt már évek óta a rendezőgárda tagjai, és rangot jelent bekerülni ebbe az együttesbe. Ha va­laki például nyugdíjas lesz — rendszerint kéri, hogy maradhasson, segíthessen, számítsunk munkájára. Az is hagyomány, hogy a felvonulás végén kis szám­vetés készül a látottakról, és a megyei pártbizottság első titkára foglalja össze a tapasztaltakat. Néhány gon­dolatot idézünk Antalóczy Albert ünnepi köszöntőiéi­ből. — Méltó volt a felvonulás a jubileumhoz, a 40. szabad május elsejéhez, hiszen négy évtizede már, hogy új kö­rülmények között, szocia­lizmust építő hazában kö­szöntjük a munka ünnepét. Most is jóleső érzés volt (Folytatás a 3. oldalon) A megye, a város Teástól, kiváló dofgoaók Tatabányáé, a Felszabadulás téri dissecselvéayea Május elseje Budapesten „Lehetőséget a kibontakozáshoz... ” Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a budapesti dol­gozók május l-i felvonulásán nyilatkozatot adott a televíziónak és a rádiónak: — Köszöntőm a rádió hallgatóit, a televízió né­zőit, dolgozó népünket május elseje alkalmából. Má­jus elseje nagy ünnep. Közel száz esztendővel ezelőtt született, úgy mint a munkásosztály nemzetközi szo­lidaritásának napja, amikor a munkásosztály minden országban hirdette céljait és azok mellett tüntetett. Azóta bővült a május l-i ünnep tartalma: amióta a nepek egész sora a szocialista fejlődés útjára lépett, a szocializmus világrendszerré vált, s a népek széttör­tek a gyarmati rendszer bilincseit, azóta május else­je a nemzetközi munkásosztály és a szocializmust építő népek, a jogaikért, a szabadságuk ér' és a bé­kéért küzdő népek szolidaritásának napja, közös ün­nepe. Ehhez a naphoz most már elválaszthatatlanul hozzátartozik a béke, a nemzetek szabadsága, a tár­sadalmi haladás és a szocializmus fogalma. — Az idei tavasz borús, hűvös, szeles, ilyen a mai nap is. De éppen a most látható budapesti felvonulás Is eleven bizonyítéka annak, hogy népünk jó érzés­sel ünnepelhet, és ünnepel is ezen a napon szerte az országban. Az ünnepléshez jó okot ad annak tudata, hogy népünk békében, biztonságban él, eredménnyel folytatja szocialista országépítő munkáját. Ezt a na­pot azzal is ünnepeljük, hogy köszöntjük a szocialista építés új eredményeit, és jó érzéssel előretekinthe­tünk, hiszen látjuk a fejlődés távlatait. Jól kiválasz­tott, szocialista céljaink vannak, jó a politikánk, né­pünk egységben, céltudatosan dolgozik. Nem szoktunk a nehézségekről, a problémákról sem hallgatni, elért vívmányaink továbblépésre ösztönöznek. — A párt Központi Bizottsága a közelmúltban Illést tartott, amelyen a nemzetközi helyzetről és szó- \ cialista építőmunkánkról volt szó. A nemzetközi hely- ■ j zettel kapcsolatban hangsúlyoztuk: annak ellenére, ? hogy a múlt esztendő végén megkezdték az Egyesült Államok közép-hatótávolságú rakétáinak telepítését f Európában és a helyzet feszültebbé vált. mi mégis változatlanul folytatjuk külpolitikánkat, amelynek | célja az, hogy az emberi ész felülkerekedjék, vala- !> mennyi érdekelt fél számára megfelelő megoldások ! szülessenek. A mai viszonyok közt is azt valljuk, hogy ? érdemi tárgyalásokat kell folytatni. Minden pép kö- \ zös érdeke, hogy gátat vessünk a fegyverkezési ver­senynek, s megtaláljuk a minden nép számára egyen- í lő biztonságot jelentő tárgyalásos megoldásokat. Az a célunk, hogy az emberek békében élhessenek, és a , biztonság a fegyverzet alacsonyabb szintjén valósul- ! .Ion meg. — Ami a hazai munkát illeti: aki a Központi Bi- . zottság üléséről kiadott közleményt figyelmesen elöl- j vasta, az látta, hogy mi az alkotó, a szocialis’a építő- j munkához az eddiginél még jobb kibontakozási lehe- ! tőségeket akarunk teremteni. Ez azt jelenti, hogy a ■■ termelőeszközöket, a munkaerőt, szellemi tartalékain- I kát maximálisan mozgósítsuk, az alkotó munkának új lendületet adjunk. Azt akarjuk, hogy aki többet és 1 Jobban dolgozik, az többet és jobban kereshessen, aki pedig nem produkál, az a rendszer előnyeit ne élvez- j hesse. Érvényesüljön a társadalmi igazságosság a te- t herviselésben, s aki nehéz helyzetben van, az megfe- j lelő támogatásban részesüljön! — Ilyen álláspontot fogadott el Központi Bízott- ; Ságunk a további munkáról, és az a mély meggyőző- j désünk, hogy az idei tervért, a napi feladatokét-* tisz- * tességgel dolgozva, jó érzéssel tekinthetünk a jövő év elé, amikor hazánk felszabadulásának 40. évfordulója | lesz. Bizonyos, hogy azt népünk új munkasikere^kel I ünnepli meg. — Május elsejénk, ahogyan azt népünk ünnepli, jj egyben üzenet a világnak; a szovjet népnek, a szocia- j lizmust építő nemzeteknek, a világ haladó erőinek, valamint azoknak a józan polgári köröknek is, akik megértették, hogy a béke útján kell járnunk, mert nincs más út az emberiség számára. Üzenetünk úgy : szól: népünk becsülettel dolgozik, szocialista céljai mellett szilárdan kitart, eltökélten halad előre szövet­ségeseivel, helytáll és helyt fog állni a jövőben is. — Még egyszer szívből minden jót kívánok né­pünknek, a munkásoknak, a termelőszövetkezetek dol­I gozóinak, az alkalmazottaknak, az értelmiségieknek, a kultúra munkásainak, mindenkinek, aki tisztesség­gel és becsületesen él és dolgozik ebben a hazában — mondotta befejezésül Kádár János. Kádár János találkozója külföldi szakszervezeti vezetőkkel Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Méhes Lajos, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára a Fel­vonulási téren találkozott a Szakszervezeti Világszövet­ség képviselőivel és azokkal a külföldi szakszervezeti ve" zetökkel, akik részt vettek a budapesti dolgozók május l-i ünnepségén. Kádár János bevezetőben szolt arról, hogy a magyar nép a nemzetközi szolidari­tás e nagy ünnepén hitet tesz céljai mellett. Mint mondta: — Mi a békéért harcolunk, a népek szabad fejlődéséért, a társadalmi haladásért, a szocializmusént. Szolidaritást tanúsítunk minden haladó emberrel a világon, éljen bármely föld­részen, bármely országban. . A Központi Bizottság első titkára köszöntötte a ven­dégeket és mindazokat a né­peket, haladó mozgalmakat, akiket képviselnek. Hangsú­lyozta azt a meggyőződését, hogy a népek meg tudják védeni békéjüket, és a sza­badság, a társadalmi haladás ügye győzni fog. — Mi ebben hiszünk, ezért küzdünk és ennek valóra váltósát kí­vánjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom