Dolgozók Lapja, 1984. április (39. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

A HÉTEN TÖRTÉNT Héttő: Mika Spiljak jugoszláv államfő prágai látoga­tása — A terror és a hamisítások jegyében le­zajlott salvadori elnökválasztáson egyik jelölt sem szerez többséget — Harcok Irak és Irán között. Kedd: Befejeződik a szovjet—kínai konzultációk újabb fordulója — Szudán, illetve Líbia panasza a Biztonsági Tanács előtt — Eredménytelenül ér véget a közös piaci tízek külügyminiszteri érte­kezlete. Szerda: Országos tiltakozási nap Chilében a Pinochet­rendszer ellen — Kornyijenko szovjet külügymi­niszter-helyettes londoni tárgyalásai — A mon­gol külügyminiszter Moszkvában. Csütörtök: Szovjet—etióp csúcstalálkozó a szovjet főváros­ban — Megszületik a döntés Izraelben: július­ban rendkívüli választásokat tartanak. Péntek: Managua kérésére összeül a Biztonsági Tanács. miután újabb hajókat fenyegetnek az aknák a nicaraguai kikötök felé vezető vízi utakon — Sekou Touré temetése Conakry-ban, afrikai ál­lamférfiak tanácskozásai. Szombat: Konsztantyin Csernyenko üzenete olasz békehar­cosokhoz — Weinberger amerikai hadügyminisz­tert heves tiltakozás fogadja Athénban — Erő­feszítések Bejrútban az újabb tűzszünet stabi­lizálására. O HOGYAN ALL A KELET—NYUGATI TÁRGYALÁ­SOK UGYE? Minden lehetőséget tel kell használni, hogy előbb­re juthassunk a béke és biztonság megszilárdításá­nak útján — ez volt a kulcs­mondata annak az üzenet­nek, amelyet Konsztantyin Csernyenko. az SZKP főtit­kára intézett olasz békehar­cosokhoz. válaszként azok levelére. (A béke érdekében való összefogás kiterjedtsé­gét jelezhette az a tény is, hogy a főtitkár megállapítá­sait tartalmazó okmányt As­sisi város és a ferences rend küldöttségének nyújtották át a Kremlben ...) Valóban, meg kell ragad­ni mindert kínálkozó alkal­mat, hogy visszatérhessünk a kelet—nyugati tárgyaló fó­rumokra. s azokon konst­ruktív munka folyjék. A Szovjetunió és a szocialista országok kezdeményezé­sek sorával álltak elő. készek a párbeszédre. Bécsben, Stockholmban, s a genfi leszerelési értekezle­ten. Ugyanakkor az euróha- dászati fegyverekről tavaly novemberéig ugyancsak Géniben folytatott megbe­szélések felújítására nincs mód, mert az Egyesült Ál­lamok a telepítéssel lerom­bolta e tárgyalások alapja­it. Ezt nem lehet éppen kedvező körülménynek lantok készséget mutat a telepítés előtti helyzet visz- szaállítására. Felhívhatta magára a figyelmet a Scowcroft tábornok utazása körüli közjáték is. A ko­rábbi nemzetbiztonsági fő­tanácsadó Reagan ajánlóle­velével érkezett Moszkvába, s a legfelsőbb szovjet veze­téssel kívánt találkozni. Ez nem történhetett meg: a nyugalmazott generális ugyanis semmifajta új ja­vaslatot nem hozott magá­val. s akiikor felajánlották, hogy konzultáljon egy szov­jet külügyminiszter-helyet­tessel. azt visszautasította. Az amerikai lapok egy ré­sze ezt úgv tálalta. hogy ..Moszkvában nem vették át az elnök levelét". jCsupán azt felejtették el hozzáfűz­ni, nem valamiféle lényeges indítványról volt szó. hanem a szokásos. semmitmondó udvariassági üzenetről. s egy kormányfunkcióval nem rendelkező amerikai szemé­lyiség ú.i elemeket nem je­lentő utazásáról. A korábbi bejelentésekkel ellentétben egyelőre nem kerültek beterjesztésre új javaslatok a bécsi haderő­csökkentési értekezleten sem, és^ várat magára az amerikai válasz a szociális­Franciaországban a farmerek körében heves tiltakozást vál­tottak ki a Közös Piac mezőgazdasági intézkedései. A ké­pen: Metzben a parasztok traktorjaikkal együtt vonulnak a helyi kormányzat épülete elé. mondani, de jobb reálisan szembenézni vele, mint il­lúziókba ringatni magunkat és a világot, úgy tenni, mintha semmi sem történt volna. A jelek szerint azon­ban Washington éppen ezt próbálja tenni. Ame­rikai forrásokból külön­böző tárgyalási híreszte­lések látnak napvilágot, s a TASZSZ ezért volt kény­telen határozottan leszögez­ni: nem folynak és nem folyhatnak „suba alatti" tárgyalások, hiszen a telepí­tésekkel párhuzamosan nincs miről szót érteni. Le­het tárgyalni az euróraké- tákról, ám csak abban az esetben, ha az Egyesült Ál­ta javaslatok ügyében. (Erő­szakról való lemondás. Eu­rópa vegyifegyver-mentesí- tése, az atommentes zónák kialakítása, a katonai költ­ségvetések befagyasztása, valamint csökkentése stb.) Annál nyugtalanítóbbak azok a hírek, amelyek — stílusosan szólva —. csilla­gászati magaslatokba akar­ják emelni az űrfegyverke­zésre szánt amerikai kiadá­sokat. s a rakétaelháritó rendszerek ügyében kötött korábbi megállapodás (a SALT-csomagból ez az egyezmény van jogilag ér­vényben!) felmondását mér­legelik. Azért olyan lényeges te­hát a tárgyalások helyzeté­ről szólni, mert a washing­toni nyilatkozatok nyomán torz kép alakulhat ki. Mint­ha az Egyesült Államok most ki akarná sajátítani a tárgyalások, általa korábban nem nagyon kedvelt eszmé­jét, s a másik félre hárítaná a felelősséget a tárgyalások akadozásáért. Te -meszelé­sen nem így állnak a dol­gok. Elég a heti esemény- naptárt áttekinteni, hogy ki­tűnjék a Szovjetunió crdt­O MIRŐL TÁRGYALT A SÁGI TANÁCSA? Megszokhattuk már, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé többségében a válságterületekről szóló hí­rek kerülnek. A testület a héten sem panaszkodhatott az elfoglaltság hiányára, vi­tatémái tükrözték világunk három nyugtalan térségének problémáit. Az egyik Észak-Afrika. ahol Szudán Líbiát vádolta az omdurmani rádióállomás ellen elkövetett légitáma­dással. (Khartum szerint csak Líbia birtokában van olyan típusú repülőgép, amelyet állítólag észleltek volna. Tripoli viszont azt hangsúlyozza. hogy Dél- Szudánban polgárháború folyik. s minden bizony- nyál szudáni repülőtiszt hajtotta végre az akciót.) Az eset kapcsán Awacs légifel- deritési rendszerrel ellátott amerikai gépeket vezényel­tek Egyiptom Szudánnal határos vidékei fölé. s más katonai intézkedések is tör­téntek. Emiatt Líbia nyúj­tott be panaszt, hiszen az észak-afrikai ország már többször állt amerikai ka­tonai nyomás alatt. Tárgyaltak annak a bi­zottságnak észrevételeiről is, amely az iraki—iráni fron­ton a vegyi háborúról szóló kéltségé a tárgyalásokban. (Kornyijenko Londonban, konzultációk Kínával. Men- gisztu Moszkvában stb.). Ám valódi tárgyalásokra van szükség, és nem alibi­tárgyalásokra az elnökvá­lasztási év taktikai meggon­dolásaiból. amint azt a Fe­hér Ház körül szeretnék Lehet tárgyalni. de csakis igazi tárgyalási szándék alapján . . HÉTEN AZ ENSZ BIZTON­jelzéseket vizsgálta ki. Hi­teles megállapításokat nem tudtak tenni, s a konzultá­ció általános felhívással fe­jeződött be, amely a vegyi fegyverek kiiktatását kéri a harcokból. Moszkvában köz­ben határozottan visszauta­sították azokat az amerikai forrásból származó vádasko­dásokat, miszerint a Szov­jetunió vegyi fegyvereket szállítana Iraknak. Köztudo­mású: a különböző nemzet­közi fórumokon éppen a Szovjetunió követeli, hogy tiltsák el a vegyi fegyvere­ket. Panasszal élt a Biztonsági Tanácsnál Nicaragua is, a kikötőibe vezető vízi utak 'elaknásítása miatt. Wa­shington tagadta részessé­gét, de a vizsgálatok megál­lapították, hogy nem „há­zilagos" kivitelű aknákat helyeztek el az el len forra­dalmár csoportok a nemzet­közi forgalom veszélyezteté­sére. hanem amerikai gyárt­mányú eszközöket, amiket nyilván az Egyesült Álla­moktól kaptak. S olyan gyorsnaszádokat használtak, amilyenekhez nem lehet hozzájutni a nemzetközi fegyverpiacokon sem: ezek sem az égből pottyantak alá ... © MIÉRT írtak KI RENDKÍVÜLI választásokat IZRAELBEN? öt hónapja váltotta fel Begint az izraeli kabinet élén Jichak Samir, és jövő év novemberében járna le alkotmányos mandátuma. Júliusban mégis az urnák elé járulnak az izraeli vá­lasztók, a belpolitikai vál­ság következtében rendkí­vüli választásokat írtak ki. A 120 tagú parlamentben eredetileg 64:50 arányú többsége volt a kormány- koalíciónak. Két képviselő azonban a Libanon-politika ellen tiltakozásul az ellen­zékhez csatlakozott, majd a mérleg nyelvét jelentő tá­rni párt. amely a szefárd, vagyis keleti származású la­kosság politikai szervezete, pártolt el a kormány-szövet­ségtől. Ráadásul Begin volt miniszterelnök távol tartot­ta magát a szavazástól, így a knesszet-ben 61:58 arány­ban alulmaradt a megfo­gyatkozott kormánykoalíció. Nem volt más kiút, mint a választások kiírása. A válság igazi oka a romló gazdasági helyzet, a tavaly 190 százalékosra nőtt inflá­ció. valamint a libanoni po­litika fiaskója, amelyet ki­fejezhetett a különbéke- szerződés bejrúti felmondá­sa is. A közvéleménykuta­tások szerint, ha most vá­lasztanának. Samir kabinet­jét a szociáldemokrata má- ráh-szövetség váltaná fel. Csakhogy van még majd négy hónap, s ez az idő­szak veszélyekkel terhes. Emlékezetes lehet: amikor 1981. nyarán Begin ugyan­csak rendkívüli választások kiírására kényszerült és rosszul állt. részben átme­neti gazdasági manőverekkel (adócsökkentés, amely ké­sőbb súlyos következmé­nyekkel járt), részben a bag­dadi atomreaktor, s Bejrút bombázásával fordított. A jelenlegi helyzet is kalan­dokra csábíthatja a szélső­séges elemeket, figyelembe- véve a libanoni szétesettsé- get és az amerikai elnökvá­lasztási évet. Az izraeli választási harc ezért nő túl a szűkén értel­mezett belpolitikai kerete­ken, s mindenképpen jelen­tőséggel bír a Közel-Kelet válságának vetületébő! is. Lengyelország Gazdasági feladatok A legsürgősebb gazdaság; feladatokról tanácskozott pénteken a lengyel kormány az összes vajda és városi polgármester bevonásával. Az ülésen megvitatták, milyen feladatok állnak az állam- igazgatás helyi szervei előtt a két hete tartott országos pártérlekezlet és a héten le­zajlott parasztpárti kongresz- szus nyomán. A tanácskozáson Zbigniew Messner és Zbigniew Szalaj- da miniszterelnök-helyette­sek felhívták a figyelmet, hogy egyes vállalati tervek előirányzata nem teszi lehe­tővé az ország éves tervének megvalósulását. A mezőgaz­dasági és élelmiszergazdasági miniszter, Stanislaw Zieba beszámolt arról, hogy elhú­zódik a gabonatermelesi és állattartási szerződések meg­kötése. Az egyik belügymi­niszter-helyettes azt a nyug­talanító tényt emelte ki, hogy a vasúti szállításban tovább­ra is nagy a fejetlenség és gyakori a bűnözés. A vitát összefoglalva Woj- ciech Jaruzelski minisz­terelnök hangsúlyozta: ha Lengyelország most nem tesz rendkívüli erőfeszítéseket, ha nem mozgósítja minden erő­forrását. akkor gazdasági téren végleg lemarad. Ami a gazdasági reformot illeti, Wojciech Jaruzelski követ­kezetességre szólította fel a vajdákat az év eleje óta ér­vényben levő reformintéz­kedések gyakorlati bevezeté­sében. Franciaország flz ipari átszervezés hullámai Tüntetések zajlottak le pénteken Franciaország több városában, a kormánynak az ipar átszervezéséről hozott döntése ellen, amely a ko­hászatban a termelés csök­kentését és 20 ezen mun­kahely megszüntetését irá­nyozza elő a következő évek­re. Ugyanakkor feszültség tá­madt a szocialista párton belül is: három szocialista képviselő és egy szenátor bejelentette kilépését a szo­cialista képviselői, illetve 'szenátori csoportból. A;, szo­cialista párt Moselle-me- gyei szervezetének első tit­kára közölte, hogy — a kor­mány elfogadhatatlan dön­tése elleni tiltakozásként — lemond a párt vezető szer­vében betöltött tagságáról. A szocialista honatyák hangsúlyozták, mindaddig nem vesznek részt a szocia­lista parlamenti csoport munkájában, amíg a kor­mány nem módosítja dön­tését. A hínak szerint a kor­mányon belül is folynak vi­ták erről a döntésről. Így Laurent Fabiús ipari és ku­tatási miniszter egy olyan terv mellett kardoskodott, amely fenntartotta volna a Lotharingiában tervezett ko­hóipari beruházásokat, Jacques Delors gazdasági, pénzügy- és költségvetési ügyek minisztere azonban ellenezte • a F’abius által pártfogolt tervet. Pierre Mauioy miniszterelnök is az ő oldalára állt. s Fran­cois Mitterrand elnök végül is a most elfogadott terv mellett döntött. Ez a terv különösen Lotha- ringiára jelent súlyos csa­pást, ahol nagy reményeket fűztek a tervezett új be­ruházásokhoz. Most nem­csak ezek nagyrésze marad el, hanem néhány üzemet fokozatosan megszüntetnek. A terv következtében vár­ható munkahely-megszünte­tések kétharmada Lotharin- giát sújtja. Roland Leroy, az FKP Politikai Bizottságának tag­ja, a L'Humanité igazgatója, rádiónyilatkozatában kije­lentette: éiithető a dolgozók felháborodása, és a kommu­nisták szolidárisak a dolgo­zókkal. Az FKP már régen hangsúlyozza, hogy az ipar korszerűsítését nem szabad munkahely-megszünteté­sekkel megvalósítani, hanem éppen ellenkezőleg, új mun­kahelyeket kell létesíteni, így kell dinamikussá tenni az ipart és visszaadni ver­senyképességét, A kommu­nisták ezt javasolják a vál­ságból való kijutás érdeké­ben. PANORAMA BUDAPEST Százegyedik születésnap­ját ünnepelte Horváth Bé- láné. született Gyarmathy Etelka szombaton a buda­pesti evangélikus szeretet­otthonban. A meghitt ese­ményen rokonsága, barátai, ismerősei körében Nagy Gyula evangélikus püspök, és az otthon igazgatója, va­lamint a II. kerületi tanács képviselői köszöntötték a szép kort megért asszonyt, s virággal. ajándékokkal kedveskedtek neki. ÚJ-DELHI Egyhetes indiai hivatalos látogatását befejezve szom­baton Cj-Delhiből Abu Dha- biba érkezett Ered Sinowatz osztrák kancellár. Sinowatz indiai látogatása során Indi­ra Gandhi miniszterelnök­kel. Naraszimha Rao kül­ügyminiszterrel. és az indiai kormány más tagjaival foly­tatott megbeszéléseket. AROLLA öt síző halálát okozta egy lavinaomlás a svájci Alpok déli részén. Arolla hegyi üdülőhely közelében. A men­tőalakulatok még élve emel­ték ki őket a hótömeg alól. és helikopterrel azonnal a berni, illetve a lausanne-i kórházba vitték őket. A kórházban azonban mind az öten belehaltak sérüléseikbe. Az öt szerencsétlenül járt személy közül négy fran­cia, egy pedig kanadai ál­lampolgár. RÓMA Tolvajlás vádjával vette őrizetbe az olasz rendőrség az Aeroporti di Róma repü­lőtér négy alkalmazottját. A négy embert rajtakapták, amint — értékes tárgyak után kutatva —. az Alitalia egyik Münchenbe induló gé­pének csomagtárolójában kinyitották több utas bő­röndjét. A repülőtér illeté­kesei szerint 1983 eleje óta mintegy harminc alkalma­zottat tartóztattak le a ró­mai repülőtéren hasonló tolvajlás miatt. HAVAII-SZIGETEK Üjabb vulkán tört ki pén­teken Hawaii szigetén: az egy hete működő Mauna Lo- ához csatlakozott „kistestvé­re" a tőle harminc kilomé­terre fekvő Kilauea. A szige­ten ugyanaznap kisebb föld­rengés is volt. Több mint száz év óta ez az első eset, hogy a két vul­kán egv időben „hányja a tüzet". Ez a tény önmagában még nem növeli a közeli Hilo várost fenyegető veszélyt, mert a Kilauea lávája lakat­lan területre zúdúl. DOLOOZÚK s 1984. április 1., vasárnap Megkezdődött a francia katonák kivonása Bejrutból

Next

/
Oldalképek
Tartalom