Dolgozók Lapja, 1984. április (39. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! DOLGOZOK 1984. április 1.. AZ MSZMP XXXIX. évf., 78. sz. komarom megyei bizottsága VASÁRNAP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 1.40 forint Ünnepre készül megyénk Már hetekkel ezelőtt megkez­dődtek megyénk­ben az április 4-i ünnepséggel kapcsolatos előkészületek. Hazánk felszabadulásának 39. évfordulójá­ról Tatabányán, április 2-án, hétfőn emlé­keznek meg először. Ekkor kerül sor a kör­zeti koszorúzásokra a szovjet emlékművek­nél. Kedden, 3-án, fél kettőkor a városi ta­nácson a népfront és tanács elismerésben részesíti azokat, akik legtöbbet fáradoztak a megyeszékhelyért. Délután 3 órakor a megyei pártbizottság székházában az ünnepi meg­emlékezés szónoka Szódáné Mazalin Éva, a népfront városi titkára lesz. Kultúrműsort a kereskedelmi szakközépiskola irodalmi szín­pada és kamarakórusa ad. Ezt követően he­lyezik el a megemlékezés koszorúit a Felsza­badulás téri emlékműnél. Oroszlányban kedden, két órakor a KISZ- fiatalok megkoszorúzzák a szovjet hősök sír­jait; 4 órakor a hasonló megemlékezésre ke­rül sor a felszabadulási emlékműnél. 4-én nagyszabású sport- és kulturális események lesznek a városban, illetve környékén. Kom­lódon az öregfiúk kergetik majd a labdát, az OBSK pályáin a fiatalok mérik össze tu­dásukat 'a különböző labdajátékokban. A művelődési központban,' 3 órától este 10-ig ifjúsági napot tartanak. Itt lesz divat-, tánc- és hidegkonyhai bemutató, vásár, este video- disco. Figyelemre méltó kezdeményezés: a Brunszwik Teréz óvoda KlSZ-alapszervezeté- nek tagjai vállalták, hogy míg a szülők a délutáni programokon vesznek részt, ők vi­gyáznak az apróságokra. Esztergomban kedden, 13 órakor koszo- rúzzák meg a szovjet hősök emlékművét. Fél háromkor a Petőfi Művelődési Központ­ban tartanak megemlekezést, ünnepi beszé­det mond Horváth István, a városi pártbi­zottság titkára Ezután az általános iskolá­sok adnak kultúrműsort. Április 5—6—7-én a város ad otthont az országos kórustalálko­zónak. melyet a felsőfokú tanítóképzés 25. évfordulója tiszteletére rendeznek. Komáromban, 3-án Füstös László tanács­elnök mond ünnepi beszédet a felszabadu­lási emlékműnél. 4-én, 10 órakor kezdődik a SAM-futás a Rüdiger-tó partján. Délután fél kettőkor a Komáromi AC és a Tatai AC if­júsági csapata méri össze tudását, utánuk a felnőtt csapatok lépnek pályára. Tatán, kedden, 15 órakor a szovjet hősök Kodály téri emlékművénél mond ünnepi be­szédet Papp Sándor, a városi tanács elnöke. Az Almási úti temetőben a szovjet, a Sza­badság és a November 7. téren a magyar hősök síremlékeit koszorúzzák meg. Április 4-én rendezik az NB Il-es női kézilabda- viHámtornát. A városi munkahelyi olimpia (kézilabda), döntőinek a gimnázium ad ott­hont. Dorogon Baumstark Tibor, a városi KISZ-bizottság titkára emlékezik meg a szovjet hősökről kedden, fél háromkor, a József Attila művelődési központ előtti ün­nepségen. Az épület galériájában 3 órakor nyitják meg Zgyerka János életútját bemu­tató kiállítást, amely három hétig látható majd. Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások Március 26. és 31. között hazánkban tartózkodott Nyi- kolaj Bajbakov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnöke.. A KGST Tervezést, Együtt­működési Bizottságának el­nökeként részt vett a bizott­ság ülésén, majd tárgyalást folytatott Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettessel, az Országos Tervhivatal el­nökével. A kétoldalú meg­beszélésen áttekintették az 1986—1990. évekre szóló gazdasági együttműködés legfőbb kérdéseit. Tárgyal­tak a szovjet energiahordo­zó- és nyersanyagszállítá­sokról, valamint a magyar feldolgozóipari és mezőgaz­•* * ■ '<**■' ••••»"*• • 'ni&irW dasági szállítás lehetőségé­ről. Megállapították, hogy az áruszállításokat az ed­digi együttműködésre ala­pozva, a két ország lehető­ségeit, illetve szükségleteit figyelembe véve, kell to­vábbfejleszteni és bővíteni. Hangsúlyozták, hogy a gaz­dasági együttműködés to­vábbi elmélyítését elsősor­ban a feldolgozóipari sza­kosítási és kooperációs kap­csolatok bővítésével kell megalapozni. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Havasi Ferenc, a PB tagja, a KB titkára pénteken szívélyes, baráti légkörű megbeszélést folytatott Nyikolaj Bajba­kov vad. Nyikolaj Bajbakov talál­kozott Kapolyi László ipari miniszterrel, és előadást tartott a Magyar Tudomá­nyos Akadémián a kőolaj- és földgázkitermelés és -fel- használás legújabb tudo­mányos eredményeiről. A szovjet miniszterelnök­helyettes elutazása előtt megtekintette az országos teherelosztót, ahol az or­szág villamosenergia-ellá- tásáról tájékoztatták. Nyikolaj Bajbakov szom­baton elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren je­len volt Faluvégi Lajos mi­niszterelnök-helyettes és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. (MTI) J? J»* . Újszerű, egyedi, előremutató Hétfőn nyit a Skála Sztráda Áruház Demigrossz. a kifejezést (bevallom) azelőtt nem ismertem. Most Tatabánya határában, a nemzetközi út mellett felépült autósáruház jellemzésekor hallot­tam. Az egy fedél alatt párhuzamosan tevékenykedő nagy- és kiskereskedelem működését takarja. Az át­adást megelőző időszakban híressé vált bevásárló- központ szervezetében nem ez az egyetlen egyedi vo­nás. Szokatlan a telepítés helye, az újszerű értékesí­tési rendszer és vele egy helyen — a vertikálisan megosztott térben, 2 méternél magasabban — a rak­tározás. A pénteki sajtótájékozta­tót követően szombaton fel­avatták a Skála Sztráda Áruházat. Az ünnepséget Sármán György, a MÉSZÖV elnöke nyitotta meg. Kö­szöntötte a vendégek köré­ben Havasi Ferencet, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagját, a Központi Bi­zottság titkárát, Juhár Zoltán belkereskedelmi minisztert, Antalóczy Albertet, a me­gyei pártbizottság első tit­kárát, Veszprémi Istvánt, az MSZMP KB tagját, a Ta­tabányai Szénbányák nyug­díjas brigádvezetőjét, Varga Gyulát, a megyei tanács el­nökét, Szlameniczky Istvánt, a SZÖVOSZ elnökét és a város vezetőit. Az egyedülálló létesít­mény születésének történe­tét mondta el. A páratlan összefogás, együttműködés eredménye, hogy nem egé­szen három év alatt meg­valósult az elképzelés. Ipa­ri vállalatok, a Tatabányai, az Oroszlányi Szénbányák, a Környei, a Komáromi Me­zőgazdasági Kombinát. a Vértesi Erdőgazdaság, a Vo­lán 18. sz. Vállalat, a Ská- la-Coop, megyénk áfészei és két takarékszövetkezet is tagja a társulásnak. Együtt­véve 171 millió forinttal já­rultak hozzá az áruház lé­tesítésének költségeihez. Ezt az összeget egészítette ki jelentős támogatásával a Belkereskedelmi Miniszté­rium, a SZÖVOSZ, a me­gyei, a városi tanács, hitelt adott a Magyar Nemzeti Bank és így épült meg nem egészen másfél év alatt a bevásárlóközpont. A kivite­lező, a KOMÉP gyors, pon­tos munkát végzett. Nem­különben a tervező Iparterv, a szervező Skála-Coop és az ugyancsak közreműködő 31. sz. Állami Építőipari Vállalat. Még építés köz­ben, azzal szinte párhuza­mosan szerelték a belső be­rendezéseket, alakították a parkolót, a környéket, a be­vezető utakat. A jó szerve­zés. az összehangolt munka hozzájárult ahhoz, hogy idő­re, a tervezett költségek túl­lépése nélkül készült el az ország első autósáruháza. (A beruházás költsége jóval az országos átlag alatt ma­radt. Nem éri el négyzet- méterenként a 15 ezer fo­rintot.) Az eredményes munka el­ismeréséül Brüchner István, a budapesti Skála-Coop ve­zérigazgató-helyettese, Po­gány György, a Skála nagy­áruház műszaki igazgatója, Tevesz Jánosné, a MÉSZÖV személyzeti vezetője, Kis­házi Vince, a KOMÉP fő­mérnöke Juhár Zoltán bel­kereskedelmi miniszter ke­zéből vette át a Kiváló Munkáért kitüntetést. SZÖ- VOSZ-kitüntetést kapott Sármán György, a MÉSZÖV elnöke, Gyöngyösy István, a megyei tanács kereskedelmi osztályának vezetője, a KO­MÉP dolgozói közül Geren­dáiI Andorné technikus, L ampert Lajos fűtésszerelő és Schütz Adolf kőműves. A vendégek körében Havasi Ferenc is megtekintette az új áruházat. (Fotó: Fodor) öten kapták meg a Skála- Coop emlékplakettjét. Az ünnepélyes avatást kö­vetően a vendégek megis­merkedtek az áruház fel­építésével, megnézték a ve­vőváró árukészletet, az im­pozáns épület helyiségeit. Meggyőződtek arról, hogy az alapterületnek több mint a felét foglalja el a kiskeres­kedelmi részleg, 34 százalé­ka a nagykereskedelemé, és mindössze 13 százaléknyi te­rületen helyezték el az iro­dákat. a szociális helyisége­ket. Kétszázmillió forintos árukészlettel várják hétfőn, a nyitás napján a vásárló­kat. Elsősorban környékbeli autósokra, de az autópályá­ról letérő hazai és külföldi turisták érdeklődésére is felkészültek a kínálattal, öt év alatt szeretnék visszaté­ríteni a befektetett tőkét, tehát indokolt, hogy minden eszközzel a vásárlók ked­vébe járnak. Mintegy 5 milliárd forint bevételt kell elérniök ehhez, naponta 8000 vásárlót várnak. Folyamato­san 6ÖÖ-800 féle cikket áru­sítanak olcsóbban, naponta más és más áruféleséget érint az engedmény. A vevők megnyerésére, megtartására egy sor szol­gáltatást is bevezettek. Bü­fé, információ. hitellevél­ügyintézés. takarékszolgá­lat, pénzváltás, utazási iro­da áll majd többek között rendelkezésre. Az év máso­dik felében (az eredeti program bővítéseként), el­készül az oktatási kabinet, a pavilonsor ételbárral, au­tós gyorsszerviz, minikút. autómosó. Feladat tehát van még bőven. Az ötletekből nem fogytak ki az áruház vezetői. Profi módon szeret­nének felhasználni minden kereskedelmi lehetőséget, amely a vevők érdekeit szol­gálja. A nemzetközi kapcso­latok kiépítésére 1 millió rubel és 300 ezer dollár áll (a Skála-Coop Külkereske­delmi Igazgatóságon keresz­tül) rendelkezésre az áru­forgalmi cserére. Minden európai szocialista ország egy-egv bevásárlóközpont­jával 1 szerveznek áruházi cserét, illetve a tőkés part­nerekkel kompenzációs cse­rét. Minden remény megvan tehát arra. hogy a forgalom a várakozásnak megfelelő­en alakul, az áruház valóban gazdaságosan, alacsony költséggel működik majd. Magyar Emőke

Next

/
Oldalképek
Tartalom