Dolgozók Lapja, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-01 / 232. szám

Beton — kislakásépítőknek 1983. Oktober 1., SZOMBAT AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVIII. évf„ 232. n Ara: 1,80 lórin CSALÁD, OTTHON 9. oldal A KOMÉP közponis betonkeverő üze­mében úgy szervezlek a munkát, hogy segíteni tudják a kislakásépítőket. A hét­végeken is — amikor dolgozik a válla­lat — minden magánfogyasztó vásárol­hat mixerbetorií. Az első félévben mint­egy egymillió forint volt a kisfogyasztók forgalma, a garantált jó minőségű homo­gén betont a vállalat mixergépkocsijai szállították a felhasználási helyszínre. Természetesen emellett a vállalat saját íükségletét is ez az üzem biztosítja. Ál­talában naponta 2<KÍ—500 köbméter ter­méket szállítanak ki a telepről. Képünkön: rakodásra varnak a reggeli órákban a mixerkocsik. (Fotó: — tin) WAG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! OoimúK&M az ENSZ-közgyűlés 36. ülésszakán „Nemzet ne emeljen kardot nemzetre, és ne tudja meg soha többé, hogy mi a háború..." Losonczi Pál felszólalása zott javak jelentős részétől, tartósítja a gaz­dasági elmaradottságot egész sor fejlődő or­szágban. Vajon nem képtelen ellentmondás-e ez a tudomány és a technika századában ? Akkor, amikor kézzel fogható közelségbe került az olyan globális problémák megol­dási lehetősége, mint az új energiaforrások feltárása, az óceánok kincseinek kiaknázása, a világűr békés meghódítása, az éhínségek és a pusztító népbetegségek felszámolása a rohamosan romló természeti környezet meg­mentése. Vajon elképzelhető-e globális együttműködés nélkül e valóban nagyszerű lehetőségek valóra váltása? Hiszen már szervezetünk alapokmányának elfogadásával erre tettünk ünnepétyes ígére­tet: egymással jó szomszédként békességben élünk együtt, és előmozdítjuk a szociális ha­ladást. s az életfeltételek Mintását. A Magyar Népköztársaságnak, ha szabad így mondanom, hitvallása a különböző tár­sadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élése. Ezen mi nem pusztán azt ért­jük, hogy nincs háború, bár az sem kevés számunkra a koegzisztencia: a népek és kor­mányok tevékeny együttműködése, kölcsönö­sen előnyös politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak állandó erősítése. Nekünk az utóbbi egy-másfől évtizedben igen jó tapasz­talataink vannak erről, s úgy tudom, hogy partnereinknek sincs oka a csalódottságra. Szélesebb kitekintéssel': az enyhülés felfe­lé ívelő szakaszában, a hatvanas években és a hetvenes -évek, első felében fontos megál­lapodások születtek a nagyhatalmak, illetve más államok között a tömegpusztító fegyve­rek elterjedésének, mennyiségi, és minőségi fejlesztésének megakadályozásáról, valamint korlátozásáról a földön, a világűrben és a tengerek mélyén. Európában a 35 állam- és kormányfő részvételével megtartott helsinki értekezlet tartós elvi alapokra helyezte a további együttműködést. Fellendültek a po­litikai, gazdasága és egyéb kapcsolatok. Ázsiában, Afrikában, Latin-AAnerikában gyors ütemben folytatódott a gyarmati sor­ból felszabadult új államok megerősödése. Van-e nép, amelynek érdekeit ez sértette volna? Van-e nép, amely úgy érezhetné, (Folytatás a 2. oldalon) Mihail Gorbacsov, Havasi Ferenc, Antalóczy Albert, a megyei pártbizottság első titkára, Burgert Róbert magyarázatát hallgatja a „Mezőgazdaság ipari háttere’ című kiállítá­son. Az ENSZ-közgyűlés 38. üléssza­kának csütörtök délutáni plenáris ülésén — közép-európai idő szerint a késő esti órákban — szólalt fel Losonczi Pál, a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnöke. ELNÖK ŰR! Mindenekelőtt tisztelettel üdvözlöm önt, és szívből gratulálok a megválasztásához. Az ön személyében annak a latin-amerikai föld­résznek kiemelkedő személyiségét köszöntőm, amelynek népeire, kultúrájára, eredményei­re a Magyar Népköztársaság elismeréssel te­kint. Biztosíthatom, hogy a magyar küldött­ség minden támogatást megad önnek fon­tos teendőinek ellátásában. Két világégés szörnyű tapasztalata nyomán szervezetünket éppen az a pagy elhatározás hívta életre, hogy — alapokmányunk szavai­val — „megmentsük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól”. E munkának otthont adó palota falába is ezt az évezredes embe­ri óhajt vésték: „Nemzet, ne emeljen kardot nemzetre, es ne tudja meg soha többé, hogy mi a hábo­TŰ . . - , De vajon elmondhatjuk-e, hogy akarcsaK a közelébe jutottunk mar e nagy célnak? Ügy érzem, a kérdés maga is illuzórikus­nak hat a jelen történelmi pillanatban, ame­lyet sajnos a nemzetközi feszültség kiélező­dése jellemez. Fokozódik a ko®frontáció,_ kí­sérletek történnek a világbéke _ fenntartását biztosító erőegyensúly megbontására, katonai fölényszerzésre, a népek nemzeti és társa­dalmi felszabadulási folyamatának visszafor­dítására. Mindez aggodalommal tölti el a Magyar Népköztársaság népét és kormá­nyát. E veszélyes helyzet kialakulásának fő okát a fegyverkezési hajsza fokozódásában látjuk. A példátlan arányú fegyverkezés nemcsak közvetlenül, a nukleáris katasztrófa eshető­ségével fenyegeti civilizációnkat, hanem köz­vetve is: azáltal, hogy eltékozolja az em­beriség anyagi és szellemi erőforrásait, meg­fosztja a népeket a munkájuk által létreho­műtrágyáért, az Észak-ma­gyarországi Vegyiművek Tio- karbamát hatóanyagú ter­mékcsaládból az Anelirox kombinált gyomirtó szerért, a Győri Húsipari Vállalat a fer­mentált szalámi és kolbász­készítményekért érdemelte ki a rangos elismerést. Nem ért véget a lista, hiszen összesen 13 cég egy-egy be­„Ncm igaz ” — mondhatná velünk a magyar zsar­gon, mert valóban, a merész elképzeléseket is felül­múU" az idei Bábolnai napok programja, kiállító ga. dójának létszáma. Az utolsó napon úgy látszott, min­denki mindent még egyszer meg akar nézni, még utoljára emlékezetébe vésni, így adódott, hogy fontos emberekkel, magyar és külföldi üzletkötőkkel nem­egyszer összefutottunk. Hogy mit volt érdemes még gyorsan megnézni? Természe­tesen elsősorban a nívó­díjas termékeket. Nagydijat egy cég kapott — a Rába. Minden termékéért. Körpavi­lonja soha nem volt néptelen, kül- és belföldi üzletkötők érdeklődtek, tájékozódtak gyártmányai iránt. Az ipar­szerű mezőgazdasági termelés gépipari hátterének megte­remtésében kifejtett tevé­kenységéért, a gabonaterme­lési gépsorért, valamint a Bábolnai napok sikere érdeké­ben végzett munkáért érde­melte ki a híres gyár a nagy­díjat. Nívódíjat 13 termék kapott, több külföldi és magyar cég. Talán — mivel nincs sorren­diség — jobb, ha abc-sorrend- ben soroljuk fel a sok jóból kiváló legjobbakat. így az Agro Industrie Projekt NSZK- beli céget, amely ekecsaládjá­ért nyert nívódíjat. A híres cég 100 éve gyárt ekéket, s ez az új eke sok jó tulajdon­ságával elérte, hogy a cég 198 darabot szállít hazánknak. A franciaországi Evrard a ma­gajáró permetező és folyé- konyműtrágya-kijuttató gé­pért, valamint a permetező automatikáért érdemelte ki az elismerést. A Claas OHG a Jaguár 690-es önjáró szecs­kázó géppel tűnt ki, úgy, hogy nívódíjra vál{ érdemessé. A Claas-gépeket hazánkban, fő­leg az IKR „szülőföldjén” nem kell bemutatni, mégis, a szak­emberek szoros gyűrűje- vette körül állandóan ezt a termé­ket, ami annyira új, hogy még prospektusa sincs. A Ferro- veld Ausztria, az alkatrész­felújítási technológiáért, va­lamint a felújításhoz szük­séges alapanyagért nyerte el a nívödijat. A hazaiak közül a Nyíregy­házi Mezőgép a Kombimix—4, jelű takarmánykeverő- és kiosztó berendezéséért, az SZKI a számitógépes raktár- gazdálkodási rendszerért, a Peremartonl Vegyipari Válla­lat a Zínk nyomelames starter Pártja Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, aki nagy érdeklő­déssel nézte végig csaknem az egész kiállítóteret. Havasi Fe­renc — kérésünkre — el­mondotta, hogy az évek óta megrendezett Bábolnai napok legjobb hagyományait megőr­zi, mert kis területen, rövid idő alatt képes bemutatni azokat az újdonságokat, ame­lyek felhasználása megfelel a gazdaságpolitika elvárásainak azzal, hogy energiatakaréko­sak, anyagtakarékosak, haté­konyak, s az itt bemutatott termékek alkalmazásával meg­valósulnak az olcsó, prak­tikus megoldások. Nagyon Megyei kiállítóink közül a Kisbéri ÁG kooperációs kazánját mutatjuk be, melyet a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság faapritékégetó adapterével kiegészítve olaj- es gáztüzelés kiváltására tettek alkalmassá. (Fotó: Fodor Zsolt) mutatott újdonsága részesült e magas elismerésben, így ki­maradt még felsorolásunkból a Jacques (USA) 147-es szá­mú hibridkukoricája, a Höchst ■ ÁG (NSZK) multimikroelemes levéltrágyája és a Henkel cég (Ausztria) incidin-anticoc kok- cidiosztatikuma, amely méltán nyerte el a bírálók elismerését. Ellátogatott a bemutatóra Havasi Ferenc, a Politikai Bi­zottság tagja, a KB titkára kí­séretében, Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Komm unit'a pozitív tény, hogy a nagy nyu­gati cégek mellett ott vannak a magyar újdonságok is. Sokat lehetne — és kell is még — beszélni a Bábolnai napok eredményeiről, s ezt meg is tesszük a későbbi idő­pontban. Azt az eredményt ér­demes kiemelni: négy napig tartott a bemutató, több mint százezer ember tekintette meg, — s egy éven át lehetne beszélni róla.. j J MAI SZÁMUNKBAN A TANÁCSOK FÓRUMÁN SEGÍTETTEK A SZÜLÖK 3. oldal 4. oldal Bábolnai napok ’83 ■■■■■ ------------------—■ * ' ■■» ................. f i „vásár” bezárt, az érdeklődést prolongálták Adása És*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom