Dolgozók Lapja, 1983. augusztus (38. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-27 / 202. szám

ÍS83. augusztus SI., steal ha* DOLGOZÓK LAPJA Hírünk az országban 1983. július Politikai, társadalmi élet EMLÉKOSZLOPOT arattak Almásfüzitőn, ahol a Tanácsköztársaság idején a budapesti Marat Károly úttörőcsapat tagjai segédkeztek a zöldség­es gyümölcsbetakaritásban. Kepliir. = Partélet, 7. sz. 70. 1. F. P.: Ismét Tat. = Magyar Hírlap, 154. sz. s. 1. — A község társadalmi munkájáról. KONYA József: A modell másolható. A komáro­miak négy osztálya. — Népszabadság, 177. sz. 5. 1. — Korszerű tanácsi közigazgatás Komáromban. OSZTOZUNK mély fájdalmukban. 111. = Nők Lapia, 27. sz. 7. 1. — Az oroszlányi bányaszerencsétlenség áldozatai­nak temetéséről. SOLTÉSZ István: t A megyei és a városi tanács­tagi alapok. = Állam és Igazgatás, 7. sz. 612—625. 1. -- Kontárom megyei vonatkozásokkal. TANÁCSKOZÁS a falusi üdülésről. = Idegen- forgalom. 7. sz. 30. 1. — A V ATI és OIH javaslatára kialakítandó üdü­lőfalvakról. Almásneszmélv vonatkozásában. VARGA Csaba: A falusi munkásság eresz alá áll. TI. (Szociográfia) = Üj Forrás, 4. sz. 33. I. — Tokod és sárisán lakóinak életkörülményei­ről. A cikk 1. részét az UF 1983. 3. száma közli. Gazdasági élet A BÁBOLNÁI kombinát szerződése. Brollcrgyár Azerbajdzsánban. — Magyar Hírlap, 172. 8z. 3. 1. ELEK Lenke: Húshagyó hétfők. A kereskedelmi ellenőrök megvizsgálták. — A vevőt becsapták. I. — Magyar Hírlap, 178. sz. 7. I. — Ilomáróm megye húsellátásáról, fogyasztása^ ról. A Komáromi Állami Húsinari Vállalat 35 terméke nem felelt meg az országos előírásoknak. HALKOVICS László: Adalékok a magyarországi városi gázgyártás és szénfeldolgozás történetéhez. Magyar Kémikusok Lapja, 6. sz. 267—279. 1. — Dorog. Komárom vonatkozásaival. GARF1K Imre: Az áru útja a szállítás forra­dalma előtt. = Ethnográfia, 1. sz. 1—35. 1. — Komárom megyei vonatkozásokkal. IGAZGATOK az első félévről. Tisztes helytállás. «= Volán Hírlao. 15. sz. 1. 1. — A 18-as Volán Vállalat. ISIMÉT termel a Márkushegyi bánya. = Magyar Hírlap, 157. sz. 9. 1.: — Magyar Nemzet, 157. sz. 3. 1.: — Népszabadság, 157. sz. 5. I. jO eredmények * volt bányaterületek haszno­sításában. = Népszabadság, 179. sz. 12. 1. — A Tatabányai Szénbányák tevékenysége * meddőhányók hasznosítására. K. I.: CM visszatérítési módszer. Tatán. Szö­vetkezet, 28. sz. 4. 1. — A Tatai Afész tevékenységéről. KERESZTÉNYI Nándor: Szigorúbb feltételekkel. «= Magyar Híírlap. 158. «z. 7. 1. — a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát tevé­kenységéről. MINIATŰR hallásjavitó-készülékek típusait ki' wérletezték ki az esztergomi Látszerészeti Eszközök Gyárában. Hír. = Magyar Hírlap, 164. sz. 7. 1.; — Képszabadság, 1G4. sz. 8. 1* MOLNÁR László: Mi lesz a ketrecekkel? = Kis- tenj észtők Lapja. 7. sz. 12. 1. — A nvulak alacsony felvásárlási árát, a nyúl- táp minőségét kifogásolja a Környei Állami Gaz­dasággal kapcsolatban. PROFILVÁLTÁS a Komáromi Kőolajipari Vál­lalatnál. = Magyar Hírlap, 159. sz. 4. 1.; — Népsza­badság, 159. sz. 8. 1.; — Népszava, 159. sz. 7. 1. ROMAN Mariann. V.: Szakmai gyakorlaton a 18- asnál. „Van mit tanulnunk . . . ” = Volán Hírlap, 15. sz. 2. 1. — A 13-as Volán tatabányai üzemegysége. SZENT-IMIK LOSSY Ferenc; Tatabányai kertek, e= Kertészet es Szőlészet, 29. sz. 16. 1. T. F.: Kapolyi László: A dikalckim-ortoszilikátok polimorfizmusa és alkalmazása a komplex ásvány- vagyon-gazdálkodásban. (Akadémiai Kiadó, Bp«> 1982.) = Természet és Világa, 5. sz. 239. 1. — Könyvismertetés. 1A TATABANYAI húsüzemben — a teljes re­konstrukció után — megkezdődött a termelés.l => Mag var Hírlap, 154. sz. 5. 1.; — Magyar Mezőgaz­daság, 29. sz. 2. 1.; — Népsíabadság, 154. sz. 4. 1.; — Népszava, 153. sz- 4. 1. IA TATAI Hűtőtechnikai Ipari Szövetkezet hű­tőházakat énít szovjet megrendelésre. Hír.J = Nép­szabadság, 165. sz. 8. 1. TŰZ a tatai gabonafeldolgozóban. = Népszabad­ság, 165. sz. 9.1. — Népszava, 165. sz. 12. 1. — A Komárom megyei Gabonafelvásárló Válla­lat tatai keveréküzemében nyolcvan tonna gabona elégett. Üi szovjet—magyar gazdasági egyezmény. — TÓTH Benedek: Bábolnai baromfigyár Azerbajd­zsánban. 111. — Az IKR 800. a KITE 1200 hektáron Ukrajnában. 111. — Népszabadság, 179. sz. 6. 1. — Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát. — A Bá­bolnai Iparszerű Kukoricatermesztési Rendszer. VÍZHIÁNY a tatai Fényes-fürdón. = Népszabad­ság, 161. sz. 20. 1.; — Népszava, 161. sz. 16. !. Művelődésügy CZICANY György: Nagy Miklósról. — Vigília, 6. sz. 461. 1. — N. M. unyi lelkész irodalmi tevékenységéről* EMLÉKPLAKETT-adományozás. = Renüíes, Ej­tőernyőzés, 6. sz. 17. !. — Az MHSZ Komarom megyei Repülokiubja é& a Labor MIM alta! adományozott emlék plakett ­ról, az esztergomi repülés 50. évfordulója alkalmá­ból. , HABLY Lilla: Osnövénytani leletek Vértesszölő- sön. 111. = Természet Világa, 6. sz. 276—278. I. HRENKÖ Pál; Amiről egy térkép mesél. == Geo­dézia és Kartográfia, 3. sz. 223. I. — A Hidegi Ferenc által 1793-ban készített, Sül tő-környéki Duna-szakaszro! szóló hajózási tér­képről. KENYÉRMEZOMAJOR. = Fiiatéliai Szemle. 7— 8. sz. 26. I. — A hadifogolytáborok posta? bélyegzéséről­FA KOMAROMI erődökről. Képhír.] = Turista Magazin, 7. sz. 30. 1. LOSONCI Miklós: Fontos Sándor festményei. Esztergom. Vármúzeum. = Üj Tükör. 29. sz* 3. ! MILASSIN Béla: A 75. év küszöbén. = FüatéliaJ Szemle, 7—8. sz. 13. 1. — Tátrai Jánossal készített, beszélgetés. PAKOZDl István: Az esztergomi Főszékesegyhá = zi Könyvtár. 111. — Üj Forrás, 4. sz, 95, l, — A könyvtár története az 1450-es évektől a XVH. szd. végéig. RAUM Frigyes: Magyar térképészek Dél-Ameri- kában. Geodézia és Kartográfia, 3. sz. 208. I. — Brentán Károly komáromi születésű (szül.: 1691.) térképész vonatkozásaival, SÁNDOR László: Szinnyei József ukrán kapcso­lata. = Magyar Nemzet, 159. sz. 4. 1. Sz. Sz.: Konténeriskola Vértesszőlősön. Szlová­kul tanulnak a gyerekek. = Népszava, 164. sz. 5. I. — A Dorogi Szénbányák szolgáltató üzeme építi a régi iskolához kapcsolódó úi tantermeket. SZABÓ György: Dévényi Iván gyűjteményének kiállítása. = Magyar Nemzet. 164. sz. 5. 1. — Esztergom, Balassa Bálint Múzeum. RÓMAI iskola I. —,n. Gy.: Kiállítás Esztergom­ban. — SZABÓ György: Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban. = Magyar Nemzet, 167. sz. 11. 1. SZAKMAI folyóiratok — hálózati híradók. *=* Könyvtáros, 7. sz. 436—437. 1. — A Komárom megyei Könyvtáros, t, számának ism. SZOT-ösztöndijasok. Hír. = Magyar Hírlan, 154. sz. 6. 1.; — Magyar Nemzet, uo. 5. l.: — Népsza­badság, uo. 5. 1.; — Népszava, uo. fi. 1. — Baráth Lajos író, Zámbó Kornél festőművész. TAJHAZ nyílt Tarján községben. Hír. ■*» Tu­rista Magazin, 7. sz. 15. 1. A TATAI Alma materban. Öregdiákok találko­zója. = Magyar Hírlap, 162. sz. 4. 1. — A tatai Eötvös Gimnáziumban megrendezett találkozóról. ITAT An szabadtéri múzeumot alakít ki az Ál­lami Földtani Intézet, ahol hazánk ásványi anya­gait mutatiák be a hajdani kőbánya helyén. Hír.l = Népszabadság, 159. ez. 8, 1.; — Magyar Hírlap, uo. 9. I. VÁMOS Imre: Babits és Esztergom. =* Magyar Nemzet, 157. sz. 5. I. — Babits Mihály születésének 100, évfordulója alkalmából megjelent könyvről. VÁRNÁI Iván; Régészeti szenzációk Visegrádon és Esztergomban. Megtalált paloták. Hl. = Nép- szabadság, 156. sz. 6. 1. — Esztergoinban megtalálták a királyi palotát, ahol 1. Istvántól kezdve a XIII. szd. végéig mű­ködött hazánk efcsö pénzverdéje. WAGNER István: A harmincas évek újraérté­kelése. ..Rómaiak” — Esztergomban. Ili, = Ma­gyar Hírlap, 164. sz. 6. 1. — A Keresztény Múzeum kiállításáról. Sport FÜLÖP Csilla: 4 Duna-parti szabadstrandofcróL *= Idegenforgalom, 7. sz. 4= 1. — Pilismarót. H. I.: Harmincöt év Tatán. Fellegvár a sikere­kért. 111. = Népszabadság, 162. sz. 12. 1. — A tatai edzőtábor. JIÁROM gazda között sem veszett el. «= Nép­sport, 157. sz. 7. 1. — A Komárom—Komárnó közötti futóversenyek­től. KARALYOS József: Hegymászók a bajóti Öreg­kőnél. III. = Turista Magazin. 7. sz. 9. 1. — A hegymászók idei országos találkozójáról. SPORTNAP Komáromban. Hír. = Szövetkezet, 27. sz. 5. 1. — A komáromi Afész tömegsportegyesületéről. Szabó: Töretlen üvegipari olimpia Tokodon, Hosszú távú sportszeréiem, III, = Népszava, 157. sz. 11. 1. — Tokodi üveggyár, XIII. munkahelyi olimpia. TÖRÖK Péter: A második vidéki állomás Tata­bánya. A Tatabányai Bányász SC labdarúgóinak 1982/83-as NB I-es teljesítményéről. = Népsport, 154. SZ. 1—3. I. V. B.; Vélemények az állásfoglalásról, 111. « Népsport, 167. sz. 3. 1, — Mezöberényi Ferenc, a TBSC elnökének nyi­latkozata a tatabányai labdarúgás helyzetéről, JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATA Egy kis tudománytörténet ÉPFU — a* építőipar és a lakosság szolgálatában — a* Építőipari Szállítást Vallalat lábatlan.! kirendeltsége vállalja az építőipar, a gyártó, készletező és Forgalmazó vállalatok, szövetkezetek, intézmények, valamint a lakosság epitöanyag-szállitasi igenjeinek korszerű szállítóeszközökkel történő gyors, pontos kiszolgálását Ügyfélszolgálati munkanapokon 6—20 óráig, ÉPEE, 2541 Lábatlan, Rákóczi a. Telefon: 48. Telex: 22-5834 1210 Á tatabányai CENTRUM ÁRUHÁZ — Elektromos' targonca-kezelői szakvizsgával - és vezetői igazolvánnyá! rendelkező férfi dolgozót — kézi áru­és anyagmozgatót keres Turul utcai raktárába. Jelentkezés: az áruház munkaügyi osztályán, S—16 óráig 7597 A Hídépítő Vállalat tata­bányai építésvezetősége változó munkahelyi vi- viszo n,y latban felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe: ács, —lakatos, — hegesztő, — vasbetonszerelő, — betanított segédmun­kás. — segédmunkás. Fizetés a kollektív szerző­dés rendelkezései szerint. _____ 7405 Hz Esztergomi yórosgazdüiKodási Vállalat Verseny­tárgyalást hirdet 1983 szeptember 20-án 9 h-kor az Esztergom, Dózsa Gy, tér 1. hivatalos helyiségében A versenytárgyalás témája: hulladékhasznosítás és nyilvános W, C, üzemeltetése 7571 MTÜrig­E. sz. tatai üzemegysége felvesz ww m női munkaerőket betanított munkára Bérezés teljesítmény sprint. Sím: Tata, Hlapha laSiíonya A kötöttet mindig viselheti. szaküzletünkben megveheti Tatabánya Y,f Népköztársaság u. Szolgáltatóházak (Jubileum parkkal szemben) Nyitás: augusztus 3í-én 8.30-kor 753« A Tatabányai Alumíniumkohó felvesz: 1 műszaki egyetemet végzett ERŐSÁRAMÚ VILLAMOSMÉRNÖKÖT továbbá: — viHamosiizemsbe KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐKET 1 és 3 műszakos munkahelyekre — gépészeti üzemébe: ESZTERGÁLYOST, GÉPLAKATOST, HEGESZTŐT, KOVÁCSOT, GÉPJÁRMÜSZERELÖT 1 és több műszakos munkahelyekre. — vegyesüzemébe: ASZTALOST 1 műszakos munkahelyre Nyugdíjas munkavállaló is lehet. Bérezés megállapodás szerint. Felvételt hirdet még: KERTÉSZ munkakör betöltésére, melyre nyugdíjas munkavállaló jelentkezését várja. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni a vállalat ’»zemgazdasági osztályán lehet. 7316

Next

/
Oldalképek
Tartalom