Dolgozók Lapja, 1983. augusztus (38. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

2 DOLGOZÓK LAPJA 1983. anguszlus 2., kedd Kádár János megkezdte szabadságát Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára megkezdte rendes évi szabadságát. KOMMENTÁR Furkósbot és mézesmadzag- nemzetközi érdeklődés kísér­te Reagan amerikai elnök _____________________ közép-amerikai különmeg­bí zottjának hétvégi találkozóját Ruben Zamorávaí, a salvadori hazafias erők képviselőjével. Ez volt az első alkalom, hogy a hivatalos Washington képvise­lője közvetlenül tárgyalt a salvadori ellenállókkal. Korai lenne a legcsekélyebb feltételezés* is megkoc­káztatni az eredményekkel kapcsolatban, hisz maga a párbeszéd jövője is módfelett bizonytalan. Mégis, ( Richard Stone, Reagan elnök közép-amerikai külön- megbízottja a salvadori fővárosba érkezett. miután megbeszélést folytatott Ruben Zamorával. a. találkozó 'létrejötte figyelemreméltó tény. Egyfelől azt jelzi, hogy a Fehér Ház nem tud többé elsiklani az amerikaiak növekvő nyugtalansága felett, hogy a szélsőjobboldali salvadori juntának nyújtott feltetel nélküli támogatás' a kis közép-amerikai országot Wa­shington „második Vietnamjává" változtathatja. A megbeszélés másrészt tükrözi a salvadori erőviszo­nyokban végbement változásokat is, nevezetesen azt, hogy áz események szabad folyása mellett a diszkre­ditálódott Amerika-harát rezsim előbb-utóbb veresé­get szenvedne. A lassan választásokra készülő amerikai vezetés úgy tűnik, mára elfogadta, hogy e szamukra veszé­lyes dilemma csak a tárgyalások révén oldható fel. A salvadori belső változásokkal ugyanis egyfajta lé­péskényszerbe került, márpedig Washington látható­an semmi módon nem akar kimaradni a nagyon bo­nyolult salvadori megoldás kimunkálásának folyama­tából. így ejteni kellett a hazafiakkal való közvetlen kapcsolatfelvétel merev tagadásának politikáját is. Mi sem lenne azonban nagyobb tévedés, mint rögtön Washington Közép-Amerikával kapcsolatos politikájának radikális felülvizsgálatára következtet­ni. Hiszen amíg a salvadori hazafiakkal megindulni látszanak a tárgyalások, addig növelik a nyomást Nicaraguára. Valószínűleg e két egyidejű, tény át­gondolt politikai törekvést, esetleg a térség haladó erőinek megosztását is célozza, vagyis változatlanul párhuzamosan alkalmazzák a „furkósbot és mézes­madzag" ' politikát. A végül is összefüggő közép-ame­rikai válság valódi rendezésére ugyanis Washington eddig .yajmi kevés hajlandóságot mutatott. Gy. S. Sri Lanka fővárosában, hétfőn átmenetileg megszüntették a hétvégi kétnapos kijárási tilalmat, amit a belső zavargások fokozódása miatt rendeltek el a dél-ázsiai szigetországban. Képünkön: hosszú sorokban állnak a colomhói lakosok aw élelmiszerüzletek előtt. Helsinki évfordulója Nigéria Választások egyvégtében A helsinki záróokmány alá­írásának nyolcadik évforduló­ja alkalmából Moszkvában hétfőn nagygyűlést rendezett az európai biztonság és együttműködés szovjet bízott-^ sága. Előadói beszédében Alekszej Sityikov, a bizottság elnöke, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Szövetségi Ta­nácsának elnöke méltatta a nyolc évvel ezelőtti esemény, és a záróokmány, jelentőségét. A nagygyűlésen elfogadott felhívás a többi között meg­állapítja: a szovjet nép senki­nek sem engedi meg a világ­ban és az Európában kialakult egyensúly megbontását, orszá­ga fenyegetését. A szovjet köz-' vélemény teljes mértékben tá­mogatja azokat az intézkedé­seket, amelyek a kialakult helyzetben a Szovjetunió és szövetségesei védelmi erejé­nek szükséges szinten történő fenntartását tűzik ki célul. A dokumentum hangsúlyoz­za: az új amerikai rakéták nyugat-európai telepítése — akárhány rakétáról is legyen szó — csapást mérne a fegy­(Folytatás az 1-es oldalról) Hétfőn a Budapest Sport- csarnokban szekcióülésekkel, szakmai ■ rendezvényekkel, egyetemi előadásokkal foly­tatta munkáját, a 68. eszpe­rantó világkongresszus. Külön munkacsoportban ta­nácskoztak az orvos-egészség­ügyi eszperantisták, ülésezett a mozgalom egyik legerősebb szakmai szervezete, a vasutas eszperantisták nemzetközi szövetsége, és ugyancsak ösz- szejövetelt tartottak az eszpe- rantis'ta postások és távírdái. dolgozók. Tanácskoztak a rá­dióamatőr eszperantisták is, akik az MHSZ egyik, a Buda­pest Sportcsarnokhoz közeli klubjában a kongresszus ideje alatt rádióállomást működtet­nek : eszperantó nyelven tá­jékoztatják a világ rádióama­tőrén t a budapesti rendezvény eseményeiről. Folytatódott a nemzetközi kongresszusi egyetem: az in­telligencia méréséről es örök­léséről, valamint konfuciusz verkorlátozásról már folyó tárgyalásokra, újabb súlyos károkat okozna az államok kö­zötti bizalom légkörének, meg­növelné egy esetleges kataszt­rófa kirobbanásának veszé­lyét — akár a véletlen követ­kezménye lenne az, akár azok­nak rosszindulatú • tevékeny­ségéből következnék be, akik katonai fölényre törnek, és az első csapással akarják meg­nyerni a nukleáris háborút. A szovjet közvélemény egyetért az Európában. az Egyesült Államokban és az egész világon kibontakozott békemozgalom résztvevőinek követelésével: azonnal, amíg nem késő, hagyjanak fel a nukleáris háborúra történő felkészüléssel az egész vilá­gon. A dokumentum végezetül felhívással fordul a békéért aggódó valamennyi emberhez: tegyenek meg mindent, fo­kozzák erőfeszítéseiket annak érdekében. hogy az 1983-as esztendőben sikerüljön fordula­tot elérni a katonai enyhülés irányába. közgazdasági gondolatairól hangzottak el előadások — eszperantó nyelven. Délután rendezték a nem­zetközi eszperantó szövetség, szakmai szervezeteinek együt­tes közgyűlését, amelyen a különböző csoportok tagjait egyaránt érdeklő kérdéseket vitatták meg. A nap folyamán számos kü­lönleges témával foglalkozó munkacsoport is ülést tartott. Így például az idegenforga­lommal foglalkozó eszperan­tisták nyilvános ülésen vitat­ták meg; miként segítheti a turizmus a mozgalom mág szélesebb körűvé válását. A Pataky István Művelődé­si Központban délután meg­kezdődtek az eszperantó nyel­vű színházi előadások. Este a csillebérci úttörőtá­borban nemzetközi -gyermek­tábor nyílt 'a világkongresszu­son részt vevő szülők gyerme­keinek . részvételével. A Bu­dapest Sportcsarnokban nagy sikerű kórusestet rendeztek, amelyen, bolgár, lengyel és magyar dalosok léptek fel. 0 nigériai ■ választópol­gároknak sok dolguk lesz a politikával. Au­gusztus 6-tól egyhetes szüne­tekkel egymást követik az einök-, a kormányzói, a sze­nátusi és a képviselőházi vá­lasztások. Nigéria Fekete-Afrika leg­tekintélyesebb és — min*- egy 100 millió lakosával — a legnépesebb állama, s így nagy a tél: kiallja-e az újabb próbát (az előző választások 1979-ben voltak) az afrikai államok döntő többségétől eltérő politikai berendezkedé­se — a többpártrendszer. A volt brit gyarmat politikai élete ugyanis mindig robba­násveszélyes volt, az ország mérete, gazdasági súlya és különösen az -ott élő népek együttélésének, érdekegyez­tetésének hagyományos prob­lémái miatt. A választások sorozatából a legfontosabb az első, amikor eldől, hogy a nyugat-afrikai „középhatalom” 1979-ben megválasztott elnöke, Shehu •Shagari kap-e egy újabb négyéves mandátumot. A leg­többen azt jósolják, hogy az államfő nyer, de az általa ve­zetett Nigériai Nemzeti Párt (NPN) a szenátusi és a kép­viselőházi választásokon visz- szaesik. Mások szerint meg­történhet Shagari. bukása is: Ami a jóslatok értékét illeti, ekkora országban még hoz­závetőlegesen is nehéz fel­mérni a választók hangulatét. (A méretekre jellemző, hogy az 50 millió választópolgár 140 ezer szavazókörzetben adja le majd a voksát. Az eredmények kihirdetésére a szavazóuirnák lezárása után még napokig várni kell.) Hat elnökjelölt van, közü­lük azonban csak a jelen­legi államfő, Shagari, va­lamint a nigériai poli­tikai élet két nagy „öreg­je". Obafemi Awolowo és Nnamdi Azikiwe személye számíthat érdeklődésre —, a többiek teljesen esélytelenek. Shagari pozícióit erősíti, hogy hatalmon van, a választási kampányban rendelkezésére áll a hivatalos propaganda­gépezet. Pártja, az NPN. a leginkább országosnak mond­ható párt. Awolomo nigériai egység­pártja inkább csak a nyugat­nigériai joruba nép, a 78 éves Azikiwe nigériai nép­pártja a keleti ibo nép vok- saira számíthat. Azikiwe (1963—66 között elnök volt) és Awolowo több évtizeden keresztül ádáz ellenfelek vol­tak, most azonban összefog­tak Shagari ellen. és min­dent arra tettek fel, hogy le­győzzék a mohamedán észak­ról jött elnököt. Leegyszerűsítés lenne azon­ban azt hinni, hogy a mai Nigériában a politikában még mindig éppen annyi szerepe van a törzsi hova­tartozásnak, mint évtizedek­kel ezelőtt. Részint a pártok gondosan * törekednek arra, Hogy vezetőségeikben helyet kapjanak különböző nemzeti­ségű politikusok, részint pe­dig választási kampányaikat az egész országra kiterjesztik. Ha a szavazópolgárok első­sorban anyagi helyzetük ala­kulásának és az ország gaz­dasági körülményeinek fi­gyelembevételével döntenek, akkor ez hátrányos lehet, az egyébként nagyon népszerű Shagari és a kormánypárt számára. Az olajkincse révén meggazdagodott Nigéria gaz­dasága ugyanis tavaly óta rohamosan hanyatlik. Erinek az az oka, hogy az olaj világ­piaci áramaik esésével Nigéria a fekete kincset kisebb menv- nyiségben és olcsóbban kény­telen eladni, és ez súlyos csa­pás a költségvetésre, amely gyakorlatilag teljesen az oiajikivitelből származó devi­zajövedelemre épült. Az 1981—85-ös fejlesztési terv­ben az idei évre 30 milliárd dolláros olaj bevételt irá­nyoztak elő, ehelyett lesz: alig 8,5 milliárd dollár. N igéria kiemelkedő sze­repet játszik az afri-1 ■. kai politikában, a kontinens egyik elismert szó­szólója a nemzetközi poron­don. Hatással lenne az afri­kai államok nagy részére, ha a választásokat incidensek nélkül , tartanák meg. és a nigériai polgári _ kormányzás' — függetlenül a személyeik-^ tői — még stabilabb alapok­ra helyeződne. K. J. Hz eszperantó világkongresszus hétfői programja Hollai Imre felszólalása Hollai Imre, az ENSZ-köz- gyűlés jelenlegi. 37. ülésszaká­nak elnöke, hétfőn Genfben felszólalt a faj üldözés és a faji megkülönböztetés elleni II. világkonferencián. Beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy a világ szá­mos népe és kormánya a faj­üldözés-és a faji megkülönböz­tetés elleni harcnak szentelt évtized alatt elkötelezte ma­gát az apartheid minden for­májának megszüntetése mel­lett. Fontos feladatként jelölte meg, hogy a világ valamennyi tisztességes emberét mozgósít­sák erre a küzdelemre. A faj­üldözés és a faji megkülön­böztetés, időnként a faji fel­sőbbrendűségre vonatkozó el- - képzelésekben. vagy a faji alapon.1 illetve a bőrszín, val­lás. illetve nemzeti identitás alapján történő elzárkózásban nyilvánulhat meg. A - megkü­lönböztetés irányulhat nemze­ti kisebbségek, etnikai csopor­tok, illetőleg idegen munká­sok ellen is. Mindednek hang­súlyozása azért szükséges. — mondotta Hollai Imre — mert léteznek olyan kényelmes il­lúziók. mintha a faii megkü­lönböztetés csak a Dél-afrikai Köztársaságban, az intézmé­nyesített fajüldözés bástyájá­ban léteznék. Ez távolról sem igaz — mondotta. A fajüldözés, illet­ve a faj. a bőrszín, vallás és a nemzeti és etnikai hovatar­tozás alapján történő megkü­lönböztetés sajnos mindenna­pos jelenség számos ország­ban. több magasan fejlett or­szágban Is. Legyen egy nyelv... Karinthy Frigyes az eszperantóról Viszonylag kevesen tudják, hogy Karinthy Frigyes, aki szenvedélyes híve volt az eszperantó mozgalomnak, s éve­ken át ö töltötte be a Magyar Eszperantó szövetség elnö­ki tisztét, számos cikket is írt a nemzetközi nyelv ügye mellett. Az alábbi idézetek abból az írásból valók, amely az 1929-ben Budapesten rendezett 21. eszperantó világkongresz- szus alkalmából a Pesti INapióban jelent meg. „ ... Jó dolog, helyes do­log, ésszerű és szép dolog az eszperantó. Összehozza a világot. féltékenykedés nélkül. Beszélgetésre, nem­zetközi érintkezésre, dip­lomáciai, tudományos és kereskedelmi szaknyelvnek kiválóan alkalmas. Hogy a belletrisztikában mit je­lent. arr(>l két adatot seb­tiben. Az egyik, hogy 1910- ben, Párizsban próbát tar­tottak. ' Francia szöveget hat nemzet fia fordított le saját nyelvére, S egy esz- perantista. A hét fordítást aztán egy francia vissza­fordította: nos. a szöveg szerzője, aki készen kapta a hét fordítást. habozás nélkül ' az eszperantóból 1 oda- és visszafordított szö­veget választotta ki. mint a leghűbbet, az eredetihez legjobban hasonlót. A má­sik tulajdon esetem — vagy öt k'önyvem jelenik meg eszperantóul —, ren­geteg kritikát kaptam a világ minden részéből, le­galább 30 nyelven; olyan lapokban is, amiknek semmi .közük az eszperan­tóhoz —, ezek eszperantó­ból fordított szöveget ol­vastak”. gattatni egyetlen élő nyel­vet sem. Létezni akar anélkül, hogy más létezést tagadna. Semmi 'más cél­ja nincsen, mint amit hir­det önmagáról, hogy ren­det teremtsen a világ Bá­belében”. „ ... Minden élő nyelv­ben van valami sértő és kihívó, és fenyegető a más nyelvűek számára. Hiába hódítja meg az an­gol nyelv a világot — hiába kényszerülünk hova­tovább mindannyian meg­tanulni —. ha hódítás hó- ■ dítás marad mindvégig, el­lenállást. és elégedetlensé­get kell legyőznünk min­den alkalommal. mikor tulajdon nyelvünk helyett használjuk ... Az eszpe­rantó nyelv fogalmához nem fűződik egy harcos, érdekeiért küzdő nép kép­zete és emléke. Idegen, de nem idegené. — Más nyelv, mint a mienk, de nem mások nyelve: mind­annyiunké, ha úgy tetszik, és mégis senkié, nem szolgál császárokat, állam­érdekeket. országok hiúsá­gát, hatalmat. Nem harcol nemzetek ellen, nyelvek el­len. nem akar beolvaszta­ni, megváltoztatni, elsöpör­ni, megsemmisíteni, elhall­„Pacifista egyesületet terveznek tulajdon kebe­lükben az eszperantisták. Nevetséges. Vagy mindannyian paci­fisták, vagy egyikük sem. Mihelyt felteszik, hogy kö­zöttük is külön kell válasz- . tani a béke híveit, vége annak a magától értetődő, a dolog természetéből kö­vetkező, másképpen el sem képzelhető feltételnek, hogy evszperantista nem is lehet más...” „Legyen egy nyelv, anyám és testvéreim, és családom számára, és egy másik, hogy a szomszéd családdal is beszélhessek akárhol találom — nem az ő nyelvük és nem a miénk. Harmadik nyelv, amit a szomjas vágy és remény teremtett, hogy ámulva és örvendezve is­merjük «fel emberek egy­mást, egymáshoz hasonló­ak, békében, hairc nélr kül, erőszak nélkül”. Szovjet felhívás

Next

/
Oldalképek
Tartalom