Dolgozók Lapja, 1983. július (38. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

VTLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKT MAI SZAMUNKBAN Könnyítés a gyermekes családok terhein 3. oldal Leendő újságírók? 4. oldal Jövő heti rádió- és tv-műsor 4—5. oldal Kádár János fogadta a Kolumbiai KP főtitkárát Kádár János, az MSZMP KB első titkára találkozott a hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó Gilberto Vieiraval, a Kolumbiai Kommunista Párt főtitkárával Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székhazában találkozott a hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó Giberto Vieiraval, a Kolumbiai Kommunista Párt főtitkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszé­lésen tájékoztatták egymást pártjaik fel-, adatairól. Véleményt cseréltek a kommu­nista mozgalom, valamint a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös figyel­met fordítva Közép- és Latin-Amerika helyzetére. A két párt vezetői aggodalommal szól­tak a reakciós erőik fokozódó beavatkozá­si kísérleteiről a Karib-térségben, ame­lyek veszélyeztetik a világbékét. Támoga­tásukról biztosították a népelnyomó dik­tatúrák és támogatóik ellen, a szabad­ságért, a társadalmi igazságért küzdő sal- vaöori, chilei és más latin-amerikai haza­fias erőket. Kifejezték szolidaritásukat a kubai és nicaraguai néppel, amelyek or­szágaik függetlenségét é6 építő munkájuk eredményeit védelmezik. Állást foglaltak amellett, hogy a latin-amerikai válsággó­cokat tárgyalásos úton számolják fel, mert ez jól szolgálná az amerikai földrész, a nemzetközi béke és biztonság ügyét. Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés elmélyítésére. ülést tartott a Komárom megyei Közlekedésbiztonsági Tanács elnöksége Elismerlek a tatabánya! KBT balssetmegeloző tevékenységét 29-én délután ülést tartott a Komárom megyei Köz­lekedésbiztonsági Tanács elnöksége Tatabányán. Jelentést hallgatott meg a tatabányai városi KBT irányító, szervező, balesetmegeiőző tevékenységéről. Az előadó Molnár József, a városi KBT-elnöke szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt öt év. amelyet az írásos beszá­moló átfogott, bővelkedett eredményekben, a megtartott elnökségi és tanácskozó testületi üléseken érdemi döntések születtek. Az éves * baleseti statisztikák csupán kisebb eltéré­seket mutatnak. Az átlagból csupán az 1982-es év emelkedik ki, amikor a balesetek száma az előző évhez képest negyvennel több volt. Ez összefügg a sok útépítéssel, forgalomé''- őssel. Az idén már jobb kö­rülmények 'ött közlekedhettünk a megye- székhelyen. lényegében megszűntek a baleset- veszélyes gócok. Átadták a forgalomnak a korszerűsített Győri utat, a Dózsa György Utat, ezzel a belső városi forgalom biztonsá­gosabb lett. Korábban mindössze két útke­reszteződésben működött forgalomirányító- lámpa. tavaly ezek száma ötre emelkedett. A régi Ml-es főútvonal is a belső forgalom biztonságát növeli. Kifejezetten forgalom- technikai. vagy úthiba miatt baleset alig fordult elő. A beszámoló kiemeli, hogy az erőfeszí­tések és intézkedések ellenére is magas az ittasan okozott balesetek száma. Ez egyéb­ként a későbbi vitában is visszatért, mint megyei, illetve országos jelenség. s a fel­szólalók hozzátették, hogy ha több rendőri erő állna rendelkezésre, még több. ittas, pon­tosabban szeszes italt fogyasztott vezetőt mutatnának ki a statisztikák. (Nálunk ugyanis teljes szesztilalom van és ittas veze­tő az is, aki egy pohár sört ivott, és az is, •ki a merev részegség kategóriájába sorol- hatóan ül volán mögé. Az NSZK-ban pél­dául nincs teljes szesztilalom, mégis »jobbak a baleseti statisztikák. Igaz, biztonságosab­bak a gépkocsik, jobbak az utak, korszerűbb a forgalomszervezés és szigorúbbak a rend­őri intézkedések a felelőtlen szágúldozókkal. a durva szabálysértőkkel szemben. A szerk.) Az elnökség úgy foglalt állást, hogy a tatabányai városi KBT több munkát végzett, mint amit a beszámoló tükrözött, az akti­visták tevékenységét megköszönve elismeré­sét fejezte ki az elért eredményekért: Hang­súlyozta, hogy az elkövetkező időszakban nagy figyelmet kell fordítani a nyári közle­kedés sajátos feladataira, a gyermekek és időskorúak megóvására. Ez egyben megyei feladat is. A továbbiakban jelentés hangzott el a megyei KBT titkárságának .első félévi te­vékenységéről, amelyet Horváth Dénes ügy­vezető elnök terjesztett elő. Imponáló szá­mokat hallhattunk, hány rendezvény, elő­adás, vetélkedő volt, amely a közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálta. Ennek el­lenére az év első öt hónapjában a balesetek száma kismértékben emelkedett a tava­lyihoz képest. Némi vigaszt jelent, hogy a halálos kimenetelű tragédiák «zárna jelen­tősen csökkent. az elnökség tájékoztatót hallgatott meg ■ a' közút— vasút szintbeli keresztező­déseinek felülvizsgálatáról és folyamatos ellenőrzéséről. A tájékoztatót Nemes Ferenc, megyei közlekedési alosztályvezető ' tar­totta. A tevékenységet mindennél beszéde­sebben dicséri. az a tény. hogy míg 1982- ben 13 baleset történt vasút—közút szintbeli kereszteződésében, addig az idén eddig egy sem. A vitában több értékes hozzászólás tette teljessé az MKBT szériái elnökségi ülését. — wér — JÚNIUS VÉGÜL Tanácsülés Tatabányán így gazdálkodtak 1982-ben Záporoztak az interpellációk Sárközy Gézának, a tatabányai városi tanács el­nökének bevezetőjével kezdődött tegnap a testület ülése, a tavalyi gazdálkodás, valamint a hatósági te­vékenység értékelése szerepelt a napirenden. A ta­nácskozáson részt vett Mérten Lajos, a városi párt- bizottság első titkára és Szóda Sándorné, a népfront városi bizottságának titkára. Sárközy Géza a napirendek tárgyalása előtt bejelentette, hogy lezárult a lakáskérel­mek megújítása. Az eddigi több mint 2300 igénylés csak­nem 1500-ra csökkent, örven­detes, hogy OTP-lakásokból csaknem teljesen ki tudják elégíteni az igényeket. Befe­jeződött az engedély nélküli építkezések felülvizsgálata. Több mint 6500 építményt kellett felülbírálni. Eljárást indítottak 1600 esetben. A gazdálkodásról szóló elő­terjesztéshez Hamvas Győző elnökhelyettes kiegészítés­ként elmondotta, lényegében sikerült teljesíteni az 1982-es esztendőre meghatározott ten­nivalókat, bár a kivitelező­kapacitás hiánya sok gondot okozott. A tanácstagokhoz el­juttatott írásos beszámoló részletesen kitért a tanács ru­galmas gazdálkodásának té­teleire. A vállalatokkal, üze-. mekkel kialakított széles kö­rű együttműködés lehetővé tette utak, közművek, gyer­mek- és egészségügyi intéz­mények, kereskedelmi egysé­gek építésének gyorsítását, befejezését. A vita és az interpellációk során a tennivalók kerültek előtérbe. A tisztségviselők, il­letve a tanács, tagjai úgy fog­laltak állást, hogy legyen még gondosabb a gazdálkodás, mert el kell kerülni, hogy nagyobb összegek felhasználá­sa áthúzódjon egyik évről a másikra. Ilyen nézőpontból is gondot okoz a művelődési központ építésének elhúzódá­sa. A tanács csak ideiglene­sen járult hozzá a helyi autó­buszjáratok csökkentéséhez. Elfogadta a testület a Kertvá­roshoz vezető út ' átépítését, mivel az megfelel a jövőbeni városrendezésnek. Egyetértett azzal, hogy az út hibás kitű­zése miatt a KOMÉP fegyel­mi eljárást folytatott le. Fe­lülvizsgálják a Sallai út és a kertvárosi utak javítástervét. Folytatják az alsógallai kör­zetben a nagy átmérőjű víz­vezeték építését, mert a la­kosság többsége belátta ennek szükségességét. A dózsakerti gyermekrendelő néhány egészségügyi intézmény át­költöztetése után megfelelő váróhelyiséget kap. Rövidesen több konténeres illemhelyet állítanak fel a városban. Meg­vizsgálják, miként létesülhet megfelelő gyalogút Kertváros és Űjváros között. A tanács a két előterjesz­tést elfogadta, Berde Mihály REKONSTRUKCIÓ - SOK TANULSÁGGAL Átadták rendeltetésének a tatabányai húsüzemet évtizede tartó . re----------- konstrukció z árult le — minden érdekelt legnagyobb örömére — csü­törtökön az Adatforgalmi és Húsipari Vállalat tatabányai üzemében. Az öröm annak szólt, hogy a hosszú folyamat, melynek során elsősorban az ott dolgozó munkások szen­vedtek a legtöbbet, végre va- lahára befejeződött. Az üzemlátogatás minden­kit meggyőzött arról, hogy az új csarnok, a modern vágóvo­nal, a feldolgozó üzem való­ban alkalmas a minőségi kö­vetelmények teljesitésére is. Minden a helyére került, csak a létszám hiányos. Az elmúlt évek alatt 191 szak­ember hagyta ott a vállalatot. Zömében törzsgárdatagok. Az ö gyakorlatuk, szakértel­mük, ügyszeretetük hiányzik most a körülmények változá­sával, a feladatok ugrásszerű megnövekedésével. Mozsár István, a tatabányai üzem igazgatója ünnepi be­szédében elsősorban azoknak mondott köszönetét, akik nem ijedtek meg a gondoktól sem, és a legnehezebb helyzetben is kitartottak munkahelyük mellett. Kitért arra, hogy a személyre szabott kötelessé­gük teljesítésén túl, szabad idejükben majdnem félmillió forint értékű társadalmi mun­kát végeztek a közös cél ér­dekében. Kovács Imre, MÉM-mi- niszterhelyettes elismeréssel szólt a beruházás utolsó 10 hónapjáról. A finisben min­denki mintaszerűen teljesí­tette a rá eső feladatot. Az érdekelt vállalatok, főhatósá­gok összehangolt munkáját dicséri az eredmény. Kór, hogy csak az utolsó 10 hónap­ról mondhatjuk el ezt! A miniszterhelyettes az új feladatokról is beszélt. Vázol­ta a követelményeket, a nép­gazdaság, a megye lakossá­gának igényeire hívta fel a figyelmet. Többre van szükség itt, mint a régi üzemben. A modem berendezésék sokkal nagyobb figyelmet, gondossá­got, szakértelmet igényelnek. Nem lehet “bocsánatos bűn, ha minőségi kifogással illetik az üzem termékét. A belföldi' és külföldi fogyasztók kifogás­talan készítményeket, tőke­húst várnak az üzemtől. A megyei pártbizottság első titkára, Antalóczy Al­bert, a megyei, városi veze­tők. a vendégek nevében üd­vözölte a kollektívát. Nekik mondott elsősorban köszöne­tét azért, hogy volt türelmük, emberségük kivárni az át­adást. A tanulságokat terve­zők, kivitelezők: a beruhá­zás résztvevői és segítői egy­aránt levonhatják — állapí­totta meg a?- első titkár. Majd az új feltételekre hivatkozva egészséges versenyre buzdí­totta a munkáskollektivát és vezetőit. Az Áüatforgc’roi _ ^ ipari Vállalat csaknem fél- milliárd forint költségű re­konstrukciója tehát befejező­dött. A KOMÉP, a szénbá­nyák központi műhelye, az AGROKER, az összesen 25 kivitelező — átadta a „tere­pet” a henteseknek. A vendégek- üzemlátogatáson

Next

/
Oldalképek
Tartalom