Dolgozók Lapja, 1983. június (38. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IQS'? Ilin'US 1 m er r XXX\ III« CVI., 1 Ízfrda AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara; 140 forint IPU-KONFERENCIA Elénk vita, több javaslat a keddi plenáris ülésen Plenáris ülésen; az elfogadott napirendnek meg­felelően, általános vitával folytatódott kedden az Or­szágházban az Interparlamentáris Unió V. európai együttműködési és biztonsági konferenciája. A 28 or­szágból érkezett mintegy 200 parlamenti képviselő elsősorban az európai biztonságot érintő kérdéseket elemezte, s — más-más szempontból ugyan — az együttműködés szorosabbá tételének lehetőségeit ke­reste. Az általános vita résztve­vői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testületeknek fontos szerepük van a jelen­legi. 'kiélezett nemzetközi problémák megoldásának elő­segítésében. Bár az európai és a világhelyzet megromlá­sának okairól a vélemények természetesen eltértek, közös volt az az álláspont, hogy a budapesti tanácskozásnak — éppúgy, mint az IPU eddigi hasonló konferenciainak —, hozzá kell járulnia az euró­pai légkör megjavításához, a fegyverkezési verseny meg­állításához, a leszereléshez. A felszólalók részletesen foglal­koztak a helsinki záróokmány alapelveinek megvalósulásá­val, a biztonsági konferencia résztvevőinek madridi ta­nácskozásával. Számos kér­désben, így a humanitárius témák, az emberi jogok prob­lémái térén nemegyszer egy­másnak ellentmondó nézetek ■hangzottak el. Több. a NA- TO-örszágokból érkező kép­viselő például az Atlanti Szö­vetség közismert álláspontjá­nak adott hangot, egyetértés mutatkozott azonban abbán, hogy következetesen meg kell valósítani a záróokmány ren­delkezéseit. s Madridban ha­ladék nélkül megfelelő, köl­csönösen elfogadható megál­lapodásra kell jutni. Hasonló­képpen ellentmondó vélemé­nyek ütköztek a vitában a fegyverkezés, az eurorakéták tárgyalásánál, de közös volt az óhaj, hogy vessenek véget a fegyverkezési versenynek, amely súlyos veszélyt jelent Európa népeinek. A keddi ülés első felszó­lalója a görög Dimitriosz Nianiasz olyan különleges bi­zottság felállítását javasolta, amelynek feladata lenne meg­vizsgálni: mi módon akadá­lyozható. meg az európai megosztottság elmélyülése. Hans Klein, az NSZK de­legációjának tagja a nemzet­közi feszültség okaira kitérve visszautasította a szocialista országok küldötteinek elem­zését, védelmébe ve”tte az úgynevezett nulla-megoldást. Andreasz Fantisz. ciprusi delegátus támogatásáról biz­tosította azokat a javaslato­kat. amelyek alapján a Bal- kán-felszigetet és Közép-Eu­rópát. atomfegyvermentes övezetekké nyilvánítanák. Luben Kulisev bolgár képvi­selő hangsúlyozta: a Szovjet­unió. javaslatainak elfogadása az Európát fenyegető rakéta­veszély problémájának meg­oldását jelentené. Az NDK küldöttségének vezetője. Her­bert Fechner a katonai töm­bök közötti, szerződések-meg- kötését szorgalmazta. Leszö­gezte : a békét fenyegető ve­szély mindenekelőtt az ame­rikai rakétatelepítési tervek­ből származik. Marcel Prűd Homme, a kanadai küldöttség vezetője az IPU-tanácskozást arra sür­gette. hogy — a madridi ér­tekezlettel egyetemben — ál- lkoodjék meg az emberi jo­gok és emberi kapcsolatok kérdéskörét vizsgáló szakér­tői ülés Összehívásában. Niels Diederich. az NSZK szövetségi gyűlésének képvi­selője hangsúlyozta a két német állam szerződéseinek fontosságát és felelősségét az európai enyhülési folyamat­ban. Elliot Livitas amerikai küldött, kongresszusi képvise­lő szerint feltétlenül szükség van az amerikai és a szovjet fegyverzetek kölcsönös és el­lenőrizhető csökkentesére, a tárgyalások eddigi eredmény­telenségéért, a fegyverkezési verseny folytatódásáért azon­ban kizárólag a Szovjetuniót tette felelőssé. A délelőtti tanácskozás be­fejeztével Losonczi Pál, az elnfeki tanács elnöke hivata­lában fogadta a- konferencián részt vevő delegációk veze­tőit. Az eseményen, jelen vol­tak az Interparlamentáris Unió vezetői és az IF U -,ia- gvar nemzeti bizottságának tisztségviselői. A délutáni ülésen Darvasi István, a magyar küldöttség tagja kijelentette: az. hogy nincs egységes véleményünk bizonyos kérdésekben. józan ésszel nem lehet elfogadható indok arra, hogy rakétákkal, nukleáris robbanófejekkel rontsunk egymásnak Minden alap megvan ahhoz — zárta beszédét —. hogy itt. Buda­pesten, tovább építsük azt a ■bizalmat, amelyet a-z unió ezt megelőző négy európai együttműködési és ■ biztonsági konferenciáján . sikerült egy­más iráni kiépítenünk. A plenáris ülés végezetül megválasztotta az elnökeit azoknak a bizottságoknak, amelyekben szerdától foly­tatják tanácskozásukat a képviselők, mégpedig a biztonság és a leszerelés, a gazdasági együttműködés, va­lamint a humanitárius kérdé­sek témaköreinek áttekinté­sével. 1 Este a konferencia résztve­vői Szentendrére látogattak: a művelődési központban részt Vettek a Magyar Rádió Gyer­mekkórusa és a Budapest Táncegyüttes koncertjén. Szervizkocsi a szántóföldeken x>: ?*S A • Sárisápi Cj Élet Tsz a szekszárdi KSZE taggazdaságaként vesz részt a kukoricater­mesztésben, A kukorica vetése és a kelés közötti preemergens vegyszeres kezelést idő­ben elvégezték. Az 1300 hektárra kiterjedő munkát a KSZE szervizszolgálata is segítette azzal, hogy a vegyszerkiszórók hatásfokát többször ellenőrizte. Ez annál is inkább fon­tos. mert a szórófejek állapotától nagy mértcítben függ a kiszórt vegyszer hatékony­sága. Képünkön SP—2002-es szántóföldi permetezőgép szórófejeit mérik be a közös gazdaság es a szervizszolgálat szakemberei (Fotó: —tin) Figyelmeztető tragédiák 3. oldal Bányászkórusok találkozója 4. oldal Gazdasági figyelő 5 oldal A művelődési bizottság ülésén fi moziüzemi vállalat munkájáról A Komárom megyei Ta­nács művelődési és ifjúsági bizottsága előtt kedden a megyei moziüzemi vállalati! tevékenységéről Szakácsi Já­nos. a vállalat igazgatója szá­molt be. Öt eV tevékenységét tekintették. át a bizottság ülésén. Az előterjesztésben többek közt utaltak arra. hogy a gazdasági nehézségek ellenére alig .csökkentette a vállalat a lakosság moziba já­rási lehetőségét. A. hálózatuk szinte minden településre ki­terjed. Gondok természetesen adódnak, a fűtési nehézsé­gekből, az épületek elörege­déséből, más okból is. Bal­esetveszély miatt kisebb mo­zit már be kellett zárniuk. A fejlesztés egyelőre, abba­maradt, a szinted tartásra tö­rekszenek. Korábban az országos át­laghoz képest sökan jártak nálunk . moziba, így a meg­torpanás megyénkben feltű­nőbb, mint másutt. Differen­ciálódott a közönség: a leg­nagyobb nézőszám a fiatalok közül kerül ki; a felnőttek többsége alkalmi szórakozást keres a filmszínházakban — ezekre a tendenciákra is fel­hívta a figyelmet a vállalat igazgatója. Harmincháromról húszra csökkent á filmklubok szá­ma. A filmbarátkörök presz­tízse is esett az utóbbi évek­ben A legszélesebb hálózat­tal az iskola- és óvódásmozi rendelkezik; ezek szervezet­ten továbbra is működnek. A gondok mellett természetesen számos pozitívumot is felso­rolt Szakácsi János, ami azt jelzi: a moziüzemi vállalat a maga részéről mindent meg­lesz a filmkultúra terjesztése érdekében. Eredményeik meg­lapozottak-. továbbfejleszthe- tők. A vitában sok kérdés hangzott el. Hozzászólt a té­mához a Művelődés'1 Miniszté­rium fi’mrfő'gazgató'ága kép­viseletében Juhász Árvád is. Ezt követően Kulcsár Sán­dor. a művelődési és ifjúsági bizottság elnöke e bizottság hároméves munkájáról szá­molt be. A hozzászólók arra hívták fel ’a figyelmet, mikéorjen le­hetne Javítani, finomítani a bizottság tevékenységét. A moziüzemi vállalat mun­kájáról szóló beszámoló a -nogvei «anacs végrehajtó bi­zottsága az utóbbi téma pedig a tanács üipse elé, kerül, ha- inanxrza. Helyreállítják a Buda vári palota Zsigmond-tornyát Megyénk várja a turistákat E gyre több hazai és külföldi turista fedezi fel megyénket. Tatán a hétvégi napokon 30 ez­ren fordulnak meg, a Fényes-fürdőn a tava­lyi szezonban 840 ezren kerestek felüdülést, az esz­tergomi múzeumoknak egymillió látogatójuk volt a rhúlt évben. Az idén a tavalyinál is több turistára számítanak megyénkben — jelentették be a megyei tanácsnál hétfőn rendezett szezonnyitó idegenforgal­mi tanácskozások. Az utazóirodák, az idegenforgalmi hivatalok, a vendéglátó és kereskedelmi vállalatok képviselői is­mertették. hogyan készültek fel a vendéglátásra. Ta­tán például befejezték a Diana-szálló teljes rekonst­rukcióját. az esztergomi Fürdő-szállóban emeleten­ként egy-egy appartmant alakítottak ki. Felújították a gesztesi vár turistaszállóját, a kempingek csinosí­tására 700 ezer forintot költöttek. Több "ipari'üzem á nyári hónapokra az idegenforgalom rendelkezésére bocsátotta munkásszállóját. Gondot okoz viszont, hogy a diákkollegiumoknak csak kis részét kapják meg ilyen célra az idegenforgalmi hivatalok. Késik az esztergomi Solva-motel megnyitása és ismét elmarad a. tatai Kristály-szálló rekonstrukciója. Üj szállodát nem adnak át az idén megyénkben, viszont jelentő­sen bővült a fizetővendégszolgálat. Az idegenforgalmi utak mentén felújítottak több üzletet, éttermet. Tatán a Taverna étteremnél sör-’ kertet nyitnak, megnagyobbították a Fényes-fürdő kerti éttermét is. az öreg.-tó pártján kis áruház nyi­tását tervezi a Generál Kereskedelmi Vállalat. Esz­tergomban a Bazilika és a hajóállomás között moz­góárusítást szerveznek. Meghosszabbították a szezon idejére több üzlet nyitva .tartását. A bakó,nyi* térség­ben az áfészek hangulatos vendéglők hálózatát épí­tették ki, s ezekben speciális ételeket kínálnak. Az idegenforgalmi centrúrriokban szombaton és vasár­nap is -válthatnak be valutát a turisták. A települé­sek nevezetességeire, a postákra, gyógyszertárakra utaló, fényvisszaverő információs táblákat helyeznek el. A tanácskozáson elmondották, hogy az új tervek megvalósításával sem lesz mindenütt és mindenkor teljesen zavartalan á vendéglátás, különösen akkor, amikor egyszerre több ezer turista érkezik egy-egy településre. Üdítő italból megfelelő az ellátás, sörből az’ide-i szezonban sem lesz jó a kínálat. Szegényes a propa­gandaanyag választéka, Komáromról például egyet­len városismertető könyv sincs. Az idegenforgalmi hivatalok olyan későn kapják meg a művelődési in­tézmények nyári kulturális programját, hogy azt már nem tudják kínálni, „eladni” a turistáknak. Kitekintés A z év első négy hónapjában a korábbiaknál ne­hezebb feltételek között is tovább fejlődött, nemzetközi idegenforgalmunk; csaknem másfél millió külföldi látogatott el hazánkba, 15 százalékkal több, mint az elmúlt év azonos időszakában — álla­pította meg az Országos Idegenforgalmi Hivatal, amely az év eddig eltelt időszakának idegenforgalmi tapasztalatait összegezte. A szocialista országokból csaknem 900 ezren ér­keztek hazánkba — felerészben Csehszlovákiából és Lengyelországból —, 23 százalékkal többen, mint ta­valy ilyenkor. A tőkés országokból csaknem 600 ez­ren keresték fel Magyarországot, 4,4 százalékkal töb­ben, mint tavaly. A turisták háromnegyede — a hosszú évek óta kialakult megoszlás 'szerint— Auszt­riából és az NSZK-ból érkezett. A bevételek 16 szá­zalékkal emelkedtek, elérték a hárommilliárd forin­tot. ■ ■< A nemzetközi idegenforgalomban tapasztalható ta­karékossági szemlélet hazánkban is erezhető volt. Ezt jelzi, hogy az egy turistára jutó bevétel nem emelkedett, valamint az. hogy valamelyest csökkent a nyugati országokból érkezett turisták hazánkban töltött ideje. A tőkés országokból érkező látogatók így is átlagosan több mint öt, a szocialista országok- béli,, turisták pedig körülbelül, hat napot időztek Ma­gyarországon. Kedvező, hogy észrevehetően nőtt a kereskedelrni szálláshelyek, illetve a szállodák igény- bevételének aránya., . . A tapasztalatok szerint ;-áz idegenforgalom szer­vezetei és a vállalatok jól felkészültek a szezonra. A rugalmasabb árpolitika, a sokrétűbb programkínálat, a szelesebb szórakozási és sportolási lehetősegek, s a színvonalasabb tájékoztatás nyomán élénkült meg az előszezoni turistaforgalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom