Dolgozók Lapja, 1983. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

1983 április 1., . , . „ . . . XXXVII évf., 7 fentek U MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara; 14fl forjnt á'BV ' wT*enu zl 'Ns J e^uy , X£tobányo^/ MAI SZÁMUNKBAN ■ ..... -J-Z ■ • • V E z a tempó természetes állapot 3. oldal Jövő heti rádió- és tv-műsor 4—5. oldal Kádár János fogadta Petar Sztambolicsot A jugoszláv államfő hazautazott — Közös közlemény a tárgyalásokról Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székhazában fogadta Petar Sztambolicsot. a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnö­két, aki hivatalos, barati látogatáson tartózkodott ha­zánkban. Kádár János és Petar Sztamboiics áttekintette a két szomszédos szoc-alista or­szág kapcsolatainak alakulá­sát/ és véleménycserét folyta­tott a nemzetközi helyzet né­hány kérdéséről. Megelége­déssel állapították meg, hogy országaink együttműködése kiegyensúlyozottan, gyümöl­csözően fejlődik és megerősí­tették készségüket a kölcsö­nösen előnyös kapcsolatok to­(Folytatás a 2. oldalon) ülést tartott a Minisztertanács CSÜTÖRTÖKI ülésén a Minisztertanács tájékoztatást kapott a lakásgazdálkodás­sal kapcsolatos jogszabályok végre­hajtását, valamint a lakbérrendezés elő­készítését szolgáló munkálatok mene­téről és a további tennivalókról. Ennek ke­retében elfogadta azokat az irányelveket, melyek alapul szolgálnak a lakásépítés- és fenntartás helyi támogatási rendszerének véglegesiteséhez. A kormány elfogadta a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi feladatokra való fel­készülésről. Megállapította, hogy az időben és jó minőségben elvégzett őszi és tavaszi munkák, valamint a rendelkezésre álló anya­gi-műszaki eszközök —átlagos időjárással számolva — megfelelő induló feltételeket biz­tosítanak a termelési előirányzatok teljesí­téséhez. A kormány felhívta az irányító szer­veket, hogy a mezőgazdaság előtt álló továb­bi feladatok végrehajtásához adják meg a szükséges támogatást. A Minisztertanács megtárgyalta az Orszá­gos Anyag- és Árhivatal elnökének jelenté­sét a termelői és a fogyasztói árak ellenőr­zésének 1982. évi tapasztalatairól. Megállapí­totta, hogy az előző évekhez viszonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak ellenőrzését és nagyobb szigorral kell fellépni a szabályok megsértőivel szemben. A tapasztalatokat az árrendszer továbbfejlesz­tésében is hasznosítani kell. A KORMÁNY megerősítette az Állami Tervbizottság állásfoglalását, amely feladatul tűzi ki. hogy a számítástechnikai központi fejlesztési program végrehajtásának meneté­ben az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell he­lyezni a számítástechnika alkalmazását, kü­lönösen a mikroszámítógépek tömeges elter- jedeset segítő társadalmi, műszaki és gazda­sági feltételek összehangolt fejlesztésére. Sok a kihasználatlanul futó jármű ÜLÉST TARTOTT A SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG Elsősorban a ™zőgaz­========== aasag jó termése növelte a szállítási igényeket megyénkben a múlt esztendőben. Búzaból 15 687 tonnával, kukoricából 29143 tonnával, cukorrépából 12 071 tonnával, szőlőből 12 378 ton­nával termett .több, mint 1981-ben. Az építőiparban ugyancsak nagyobb volt a korábbiaknál az áruforgalom — állapították meg a Komá­rom megyei Szállítási Bizott­ság legutóbbi ülésén. Fűzi' Sándor, a bizottság adminisztratív titkára arról számolt be, hogy a KOMÉP szállítási teljesítménye 144.4 százalékkal, az ÉPFU-é pedig. 21,3 százalékkal volt maga­sabb a korábbinál. A megyé­ben szállított áruféleségek kö­zel negyedét a vasút fuvaroz­ta. Sikerült lelassítani az áruk közútra átterelődésének folya­matát. Tavaly, má^r csak .fél százalékkal csökkent a. MÁV szállítása a korábbi két és fél százalékkal szemben. Sokan nem. rakják ki idő­ben a vagonokat. A bizottság tagjai megerősítették. hogy nagyobb figyelmet kell for­dítani a feladási forgalom szervezésére és a rakodás to­vábbi gépesítésére is. A kés­ve kezelt kocsikért a „vétke­sek” 41 és fél millió forintot fizettek ki, fél százalékkal kevesebbet, mint korábban,' mert kevesebb volt a hosszú ideig kirakatlan kocsik ará­nya. Név szerint is megemlített a titkár néhány jól rakodó vállalatot. Többek kiűzött az Ácsi Cukorgyár, a Komaromi Kőolajipari Vállalat, a lábat- lani cementgyár, a Dorogi Szénbányák brikettüzeme, a Tatabanyai Szénbányák anyagraKtára és fatelepe tart­ja be folyamatosan a szállí­tási szerződést. Gyakran csúsznak a kocsik kiürítésével a tatabányai Kl- MÉV-nél, a Tokodi Üveggyár­ban. a Köbanyai G.vógyszer- árugyár .dorogi gyárában, az Almásfüzitői Timföldgyár­ban. A fegyelmezetlenség mi­att másutt kocsihiánnyal küszködnek a vasutasok, illet­ve a szállíttatok. És az .a bír­sággal nem kompenzálható. Tovább csökkent a vízi- szállítás megyénkben. Első­sorban a külkereskedelem ér­tékesítési gondjai miatt. A belföldön fuvarozott áruk mennyisége nőtt, de pótolni nem tudta az export vissza­eséséi. A közúti szállításban a Vo­lán es a közületek osztoznak. Az összáru közel 40 százalékát fuvarozta tavaly a Volán. A közületi gépjárművek száma 12,4 százalékkal növekedett, de a teljesítmény növekedése ettől messze elmaradt. Nőtt a kihasználatlanul futó jármü­vek aránya, bizonyítják a Számadatok. Ismét, mint már annyi fórumon, felhívták a figyelmet a jobb fuvarszer­vezésre. Többen fizettek bírságot a tengelynyomás túllépéséért is. mint korábban. A közutak védelmével kapcsolatos elő­írások betartását segíti az a műszer, amelyet a Volán egyes gépjárműveire már fel­szereltek. A tengelynyomás ellenőrzése mindnyájunk kö­zös érdeke — erősítették meg a hozzászólók. A közületi autóbuszok köz­forgalmú és közcélú feladat- vallalasaról gyűjtött tapaszta­latot a megyei tanács közle­kedési osztálya. Benedek Ká­roly csoportvezető főmérnök ezekről a tapasztalatokról szá­molt, be a szállítási, bizottság­nak. Merényi Gvula, a Volán 18. sz. Vállalat igazgatóhelyet­tese a vállalatok tájékozatlan­ságára hivatkozott. Sokan nincsenek tisztában azzal —, hangsúlyozta —. hogy miként vehetnének részt a közcélú feladatok teljesítésében. Első­sorban a szombat, vasárnapi személyszállításban, a külön­járatok vállalásában és az .el­látatlan vidékek forgalmában várják1 a közületi járművek részvételét. Gdcmtci Pál, « .“*!­­--------------------------htasi bi­z ottság elnöke javaslatot tett többek között arra. hogy na­gyobb publicitást kapjon ez a fontos téma. A Volán segítsen az érdekelt vállalatoknak ki­választani a részvétel leg­hasznosabb formáját. A lép­csőzetes munkakezdés beve­zetésére. ugyancsak meg kel! lenni a kezdő lépéseket — szögezte le. — magyar — Munkában a Volán-teherautó Dél-jemeni katonai küldöttség látogatása megyénkben Tiszteleg a díszszázad Csütörtökön délelőtt me­gyénkbe látogatott a hazánk­ban hivatalos, baráti látogatá­son tartózkodó dél-jemeni ka­tonai küldöttség. Szaleh Musz­leh Kasszem dandártábornok, a Jemeni Szocialista Párt Köz­ponti JäizcUt;ágának tagja, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság honvédelmi mi­nisztere. Pacgek József altá­bornagy. honvédelmi . miniszr ' terhelyettes kíséretében felke­reste az egyik dunántúli maga­sabb egységet. A vendéget az alakulatnál Antalóczy Albert, a megyei pártbizottság első tit­kára, Mokri Pálja megyei ta­nács elnöke, Mórocz Lajos al­tábornagy. Lőrincz Kálmán vezérőrnagy, helyőrségpa­rancsnok, valamint üzemek, intézmények dolgozóinak kép­viselői fogadták.' A bensőséges ünnepség kezdetén úttörők virággal kö­szöntötték Szaleh Muszleh Kasszem dandártábornokot és a küldöttség tagjait. A vendé­gek tiszteletére felsorakozott század díszmenete után Lő­rincz Kálmán vezérőrnagy tá­jékoztatta a delegáció tagjait a helyőrség életéről és kikép­zéséről- Ezután a dél-jemeni Kisszövetkezet nagy eredményekkel ízben adott számot műkö­déséről a KI- SZÖV elnökség előtt a Villa­mos- és Vasipari Szerelő Szol­gáltató Kisszövetkezet (VILL- VAKISZ). Tavaly szeptember elsején alapították meg a szö­vetkezetét, jelenleg 21 taggal működik. Illés József, a szövetkezet elnöke elmondta, hogy hiányt pótló tevékenységet folytatnak. Elektromos kapcsolószekré­nyeket gyártottak, villanysze­relést vállalnak, hő- és szabá­lyozástechnikai műszerezési, villanymotor tekercselési, la­katosipari gyártási és szerelé­si munkákat vállaltak. Ta­valy 4 hónap alatt 5,5 millió forint értékű munkát végez­tek.' Sokszor vállalkoztak olyan szerelésekre, karbantartás­ra. amelyeket. csak a hétvége­ken vagy ünnepnapokon le­hetett elvégezni. ÜJ SZOLGÁLTATÁSOK Jó érzéssel nyugtázta Illés József, hogy néhány ipari szö­vetkezettől és a KISZÖV-tői hathatós segítséget kaptak. Teljesítménybérben dolgoz­nak. Csak az első osztályú munkát számolják el bérként. Épnek hatása máris érződik, megrendelőiktől elismerő le­veleket kapnak és megrende­lést bőségesen. Idén már 6,1 millió forint értékű anyagmentes (!) terme­lési értéket terveztek. Bővítik tevékenységi körüket többek között technológiai tervezést és falbontás nélküli (elektromos töltésen alapuló) utólagos fal- szigetelést vállalnak. Érintés­védelmi és tűzrendészeti felül­vizsgálás és energetikus ta­nácsadás folytatása is szerepel terveikben. Mindezekkel hoz­zájárulnák a vállalatok mun- kaerő-gazdálkodasának javí­tásához. Szakembereik nagyobb része több szakmával rendelkezik. Az új vállalkozási forma vál­lalása együtt jár a VILLVA- KlSZ-nál a társadalom gond­jai iránti érzékenységgel. Szí­vesen végeznek társadalmi munkát, tanulnak. 15 főállású dolgozójukból négyén tagjai a pártnak és egyikük munkás­őr. A közvetlen érdekeltség a tagokat képességeik kibonta­koztatására, kockázat vállalá­sára es a munkaidő kihaszná­lására ösztönzi. 1982-ben a tervezettnél nye­reségesebben dolgozott a kis­szövetkezet. S a felhasználha­tó eredmény nagyobb részét tartalékképzésre és fejlesz­tésre fordították. elnökség tagjai elis­merően szóltak a legifjabb kisszövet­kezet egész tevékenységéről, ^érvéiről és felelős magatar­tásuktól. — áss —. Első A KISZÖV­délütán Antalóczy Albertnek, a megyei pártbizottság első titkárának és Mokri Pálnak, a megyei tanács, elnökének kísé­retében a kesztölci termelő­vén dégek megtekintettek több alegységkor letét, majd kikép­ző objektumokat kerestek fe!,' ahol bemutatót rendeztek tisz­teletükre. Az alakulatnál tett látogatás után a küldöttség Szaleh Muszleh Kasszem vezetésével szövetkezetbe látogatott,, s ez­zel véget • ért Komárom me­gyei programja. A bemutató egyik pillanata Fotó: Fodor

Next

/
Oldalképek
Tartalom