Dolgozók Lapja, 1983. március (38. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

TOG PROTÉTÁRJAl EGYESÜLJETEK! A tanácsok fórumán 3. oldal Maratoni küzdelem a diákhangversen/en 4. oldal 35 éves a Maqvar Honvédelmi Szövetség 5. oldal A közélet hírei Hazaérkezeit megyénk küldöttsége a Dél-Csefi Területről A szomszédos Csehszlo­vákia Dél-Cseh Területén járt megyei pártküldöttség hazaérkezett. A delegáció — Antaloczy Albertmk, a megyei pártbizottság első titkárának vezetésevei — a CSK.P Dél-Cseh Területi Bizottságának meghívására látogatott el Komárom me­gye testvérmegyéjébe. Kül­döttségünk részt vett a „Győzelmes február” 35. év­fordulója tiszteletére ren­dezett ünnepségeken. Tábor városában megtar­tott nagygyűlésen felszólalt Antaloczy' Albert is. ,A delegáció tagjai meg­látogattak több ipari üze­met, illetve termelőszövet­kezetet, es megtekintették a területi munkásmozgalmi múzeumot. A Látogatás al­kalmával új, kétéves idő­tartamra szóló együttműkö­dési megállapodást írtaik alá megyénk képviselői, ih­letve a Dél-Cseh Terület vezetőt. Ülést tartott a megyei rendőr- : főkapitányság : pártbizottsága Hétfőn ülést tartott a * megyei rendőr-főkapitány- \ ság pártbizottsága. A ta- * nácskaZáson részit vett An" J talóczy Albert, a megyei * pártbizottság első titkára J is. • A testület személyi , kér- '* désben is döntött. A párt- * bizottság Tóth Károly ren- * dőr alezredest — más fon- , tos megbízatása miatt, ér- * demei elismerése mellett — , felmentette a pártbizottsági * titkári tisztségéből, és a , rendőr-főkapitányság párt- * bizottsága titkárának Kacz J Ferencet választotta meg. * Hazánkba érkezett a román külügyminiszter OIPLOHüCia SZÓFIA , Púja Frigyes. külügyrmhfowter meghívására hétfőn hi­vatalos, baráti látogatásra hazánkba' érkezett Stefan Andrei roman külügyminiszter. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes fogad­ta. Jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti es Victor Bo- lojan, a Román .Szocialista Köztársaság budapesti nagyköve­te. A megérkezést követően a külügyminisztériumban meg­kezdődtek a hivatalos magyar—román külügyminiszteri tár­gyalások. A megbeszélésen, részt vett Bairity Miklós és Vidor Bolojam. Este Púja Frigyes díszvacsorát adott vendége tiszteleté­re a külügyminisztérium vendégiházában. Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására vasárnap Szófiába érkézéit. . Az MSZMP KB titkárai a szófiai repülőtéren Dimilr Sztanisev, a BKP KB titkára fogadta. Jelent volt Sebestyén Jenő, a Magyar Népköztársaság szófiai nagy­követe. i Várkonyi Péter megérkezése után virágot helyezett el Georgi Dimitrov szófiai mau­zóleumánál, és lerótta kegye­letét a bolgár és a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom kiemelkedő alakjának szarkofágjánál. BUDAPEST A Tudománypolitikai Bi­zottság meghívására hétfőn — delegáció élén — Budapestre érkezett Geórgicnsz Liánisz gö­rög kutatási és technológiai miniszter. A repülőtéren Té­tényi Pál, a Tudománypoliti­kai Bizottság titkára fogadta. Jelen volt Pantelisz Econo- mou. a Görög Köztársaság budapesti nagykövete. Siittői smmrüdéiwi „Utazik" a kő Fotó: Jusztin Tibor Szállításra készülve a KEMOfelL-ban KEMQBIL: Ifi termékek — szellemi befektetéssel Vasipari: Kiemelkedő eredményesség Szövetkezeti közgyűlések Kettős céllal hívták össze pénte­ken a tatai- KEMOBIL Fa- és Vegyipari Szövetkezet közgyűlését. Sza­bó József, elnök számot adott a 138 tagú kollektívának a tavalyi esztendő munkájáról, az eredményekről, gondokról. Egyúttal újabb öt évre meg­választották a tisztségviselő­ket, a vezetőséget. Lendületes fejlődésről, ki­egyensúlyozott pénzügyi gaz­dálkodásról, széles körű mű­szaki kapcsolatokról, az im- portkiváltást szolgáló terme­lés további növeléséről, szá­molhatott be az elnök. Három új termek összehasonlító vizs­gálatát végeztették el a múlt évben. A Hidrokorr E—50 vízkő, korrózió és algásodást gátló: a Korromid AV—2 kő­olajfeldolgozó iparban hasz­nálható inhibitor és a Habitol F—17 hűtő-kenő folyadék üzemszerű felhasználásának feltételeit teremtették meg ezzel. A termékek minősége csak­nem, vagy éppen azonos a külföldi megfelelővel — álla­pították meg a vizsgálat so-, rán. Szólt az elnök a tőkés export-értékesítés feltételei­nek megteremtéséről is. Az illetéke» külkereskedelmi vál­lalatok közreműködésével eljuttatták termékmintáikat több külföldi céghez. Az idén már megtörténtek, az előké­születek az üzletkötésekre is. Kitért az elnök a szabadal­mak hasznosításának módjá­ra; 43 szakmérnökkel kötöt­tek szerződéseket. A szellemi befektetés többszörösen meg­térül. hiszen évi másfél millió forintot fizet ki a szövetkezet’ szabadalmi díjaikra. Mivel pe­dig g dijak felső határát a ke-' letkező haszon 10 százaléká­ban határozták meg. az ered­ményről is árulkodik ez az összeg. Örömmel jelentette be Szabó József, hogy a* bu­dapesti szakkiállításon el­nyerték az országos műszaki fejlesztési bizottság II. díját és az ■ Ipari Minisztérium kü- löndíjái A szövetkezet nyeresége meghaladta a 30 maliid to~ rimtot. \Ebből (a tavalyról át­húzódó beruházások miatt megmaradt közel 3 és fél mil­lió forinttal együtt) 12 millió forintot szánnak az idén fej­lesztésre. A megyében működő vala­mennyi szövetkezet szakmun­kás-utánpótlásához hozzájá­rul majd az a bázistanműhely, melynek kialakítását tervezi a KEMOBIL. Az 1983-as gazda­sági év első két hónapjának eredményei azt bizonyítják, hogy a szövetkezet kollektí- , vaja az idén is jól dolgozik. A közgyűlés résztvevőit, ve­zetőségét Gombkötő László, a tatai városi pártbizottság tit­kára köszöntötte valamennyi vendég nevében. Hozzászólá­sában többek között kiemelte, hogy a dinamikus fejlődés, a termékszerkezet-váltás nem­csak a szövetkezet kollektívá­jának, hanem az egész nép­gazdaságnak hasznot hajtott. Gyártmányaikkal importter­mékeket pótolnak. A KEMOBIL kollektívája újabb öt évre " ismét Szabó Józsefet választotta elnöké­nek. — magyar — — X — Pénteken délután tartotta évzáró közgyűlését a komá­romi Vasipari Szövetkezet. A vezetőség beszámolóját Orbán László elnök ismertette. Örömmel mondta el a tagság és a meghívott vendégek előtt, hogy bár valóban „ke­mény’' gazdasági környezet­ben dolgoztaik, kiugró év volt az 1982-es. Az árbevétel 121 millió forintra alakult, ami 37 százalékos növekedést je­lent az.előző évhez viszonyít­va! Az előrelátó vezetés és a szorgalmas munka szép siker­hez juttatta a szövetkezet egészéit. — Tudatában voltunk an­nál^ — mondotta Orbán László —, hogy a megnöveke­dőit feladatokat elsősorban saját ’ jövőnk érdekében kell teljesíteni, mert a korábbi években 'végrehajtott termék- szerkezet-váltáskor - befektet­tük összes pénzügyi és szelle­mi tőkénket, és csak ennek kamatoztatása biztosítja to­vábbi fejlődésünket. A továbbiak bar ismertette azokat, a. piacokat, amelyeken sikerült a terméket elhe­lyezni, s a későbbi szállításo­kat biztosítani. Szólt a kor­rekt partnerkapcsolatokról, de említést tett komoly import- nehézségekről is, iiozzateve,’ hogy termékeiket ennek el­lenére is mind a belföldi, mind a külföldi megrendelők­nek pontosan leszállították. Kiemelte, hogy a gazdaságos export hatásaként a hazat ter­mékekben érvényesíthető nyereség összességében jó, ha­tást gyakorolt az eredmény­re, mely 1982-bén 15 millió 243 ezer forintra alakult, s ezzel a szövetkezet az elmúlt évek egyik legmagasabb nye­reségtömegét realizálta. . A felügyelő bizottság be­számolója után Samu Zsolt, a városi pártbizottság titkára szólalt fel. A ‘jelenlévő vende­gek, a párt, a tanács, a KI- SZÖV nevében üdvözölte a kollektívát, majd elmondta, hogy a .pártbizottság ■ ebben a szövetkezetben egész éven at dinamikus fejlődést tapasz­talt. ‘ — A városban nincs még egy termelési egység, amely ilyen számokkal illusztrálhat­ja előrehaladását — mondotta Samu Zsolt. — Ez pedig nem a véletlen műve. hanem annak az eredmenye, hogy a szövet­kezet vezetősége dobén intéz­kedett. megváltoztatták a ter­mékszerkezetet. Juhász Gábor, Koca tanács-' elnöke kért ezután szót, s méltatta azt a fejlődést, ame­lyet az elmúlt években elért a szövetkezet, maid elmondotta, hogy a kocsi részlegben dől- ’ gozó asszonyok megtalálták a helyüket, jól .érzik magukat, munkahelyükön, ahol van munka és azzal arányos kere­set. Megköszönte a községért végzett - jelentős társadalmi^ munkát a kollektívának. ( sor került öt kiváló dolgozó . kitüntetésére, s az 5—10—15—20 és. 25 éves törzisgérda tagságot elismerő jelvények átadására. Végül

Next

/
Oldalképek
Tartalom