Dolgozók Lapja, 1983. február (38. évfolyam, 27-49. szám)

\ ^Ofobónro/ I Az áruszállításról — Záhonyban | Magyar—szovjet tárgyalások M agyar—szovjet áruszállítási tervegyez­tető tárgyalás kezdődött hétfőn Zá­honyban. A két ország vasúti ás kül­kereskedelmi szakemberei a hét végéig tartó tanácskozáson megvitatják a legfontosabb idei közös tennivalókat, egyeztetik szállítási tevé­kenységüket és intézkedési tervet fogadnak el a vasúti szállítások ütemezéséről. A plenáris megnyitót követően négy szek­cióban tanácskoztak. A tavalyi szállítási terv teljesítését áttekintő bizottság többek között megállapította, hogy az eredeti és közösen ki­tűzött célok megvalósítását az elmúlt esz­tendőkben számos tényező hátráltatta. A ko­csiellátás nem tartott lépést a megnövekedett szállítási igényekkel és ez mindkét, a határ­forgalomban érintett ország vasutasainak tel­jesítményén is .érződött. Ennek ellenére. 1982- ben 12 millió tonna áru érkezeit Záhonyba a Szovjetunióból, s hazánk területéről négymil­lió tonna áru indult szovjetunióbeli rendelte­tési helyére, örvendetes eredmény, hogy több mint másfél millió tonnányi árut már a ma­gyar szakszolgálati helyeiken raktak' át széles nyomtávú kocsikba. B záhonyi áruszállítási tárgyalásokba szerdán bekapcsolódnak a jugoszláv szakembereik is, akikkel a hazánkon át történő és a Szovjetunióba irányuló tranzit­szállítások ’legfontosabb tennivalóit vitatják meg. A tárgyalások pénteken a határozatokat, és a feladatterveket rögzítő okmányok aláírásá­val fejeződnek be. Dorogi járási körkép — számokkal 3. oldal Munkavédelmi őrjárat 5. oldal Gáspár Sándor Lengyelországba utazott Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának vezetésével va­sárnap szakszervezeti kül­döttség utazott Lengyelor­szágba, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott­ságának meghívására. A kül­Budapestre érkezett Edward Lukosz Méhes Lajos ipari minisz/ter meghívására hétfőn hazánkba érkezett Edward Lukosz, a Lengyel Népköztársaság kohó- és gépipari minisztere. A tár­gyalásokon a miniszterek 'át­tekintik a két tárca kapcsola­tainak alakulását, az együtt­működés fejlesztésének kérdé­seit. Meghatározzák a két or­szág iparagai közötti kooperá­ció erősítését és az integráció elmélyítése érdekében szüksé­ges fontosabb feladatokat, ki­emelt figyelmet fordítva a közúti járműipar és az elektro­nikai ipar területére. Lezajlottak az időközi választások Megyénkben 18 új tanácstag kapott bizalmat Az országos választási el­nökség közleménye szerint január 29-én, szombatom az időközi választások törvénye­sen, rendben megtörténtek. Budapestem a 41. számú or­szággyűlési választókerület­ben 19 396-an voltak jogosul­taik az országgyűlési képvi­selő időközi választására. 82,4 százalékuk vett részt a szava­zásban. Érvényesen szavazott 15 841, érvénytelenül 136 vá­lasztópolgár. Az érvényes sza­vazatokból a jelölt 99.2 szá­zalékot kapott, ellenszavazat 0.8 százalék volt. Ily módom a jelöltet, Pozsgay Imrét meg­választották képviselőnek. Az 1333 helyi tanácstagi választókerületben a tanács­tagok megválasztásában 218 766 választó jogosult, ál­lampolgár közül 193 097 (88.3 százalék) vett részt. Szavaza­taikból érvényes 192 044 (99,5 százalék), érvénytelen 1053 (0.5 százalék). Az érvényes szavazatokból a tanácstag­jelöltekre 191 141-et (99,5 szá­zalék), ellenük 903-at (0,5 százalék) adtak le. 72 ta­nácstagi választókerületben két illetve több jelölt közül választottak. Mind az 1333 helyi tanácstagi választóke­rületben megválasztották a tanácstagot. Megyénk öt városában és tíz községében 18 tanácstagot választottak lemondás, elköl­tözés vagy elhalálozás miatt megüresedett helyekre. A szabályszerűen megtartott je­lölő gyűléseken 19 váromá­nyosa lett a mandátumok­nak, mivel Bajóton két je­löltet indítottak. Mindegyik körzetben ered­ménnyel zárult a választás. A jelöltek megkapták a mandá­tum ei nyeréséhez szükséges szavazatokat. Így történt ez a bajoti kettős jelölés esetében is. Megyénkben tehát sehol sem szükséges megismételni a választást. Az új tanácstagok: Tatabá­nyán: Prech László, Markotán Lászlóné és Molnár János; Esztergomban: Mikó Balázs; Komáromban: Csert József; Oroszlányban: Bertalan Im­re; Tatán: Árvái Ferencné- Agostyanban: Nyíri József; Szomódon: Szegvári István; Tardosbányán: Mészáros Im­re; ^’arj ónban: Mosonyi Jó­zsef, Werli András; Lábatla­non: Szabó Lajos; Nyergesúj­falun: Szamos János; Bajó­ton: Lukács István; Csokro­kon: Klotz Béláné; Sárisáoon: Konrz Istvánná: Vár­gesztesen: Pintér Vilmos. Holtai Imre Líbiába látogatói! Holtai Imre, az ENSZ-köz- gvűlés 37. ülésszakának elnö­ke, magyar külügyminiszter­helyettes a líbiai kormány meghívására 'január 29 és február 1 között látogatást tett a Líbiai Arab Szocialista Né­pi Dzsamahirijában. A látogatás során fogadta őt Moamer el-Kadhafi ezre­des, a líbiai forradalom ve­zetője. Megbeszélést folytatott Abdelati el-Obeidi-vel, a leg­felsőbb ■ népi bizottság kül- kapcsolatokkal foglalkozó iro­dájának titkárával egyes nem­zetközi kérdésekről, valamint a magyar—líbiai kapcsolatok­ról. A találkozón jelen volt Gál Bálint, a Magyar Nép- köztársaság tripoli nagyköve­te. Mezőgazdasági könyvhónap —1983 Ünnepi megnyitó február 7-én Ötven rendezvény, előadás A mezőgazdasági könyvhó­nap Komárom megyei ünnepé­lyes megnyitója február” 7-én 15 órakor lesz Komáromban, az állami gazdaság központjá­ban. ahol Pulay Zoltán igaz­gató köszöntő szavai után Misi Sándor, a MÉM szövetkezeti és üzemgazdasági főosztályának vezetője tart előadást, A ház­táji és kisegítő gazdaságok fej­lesztésének időszerű kérdései címmel. A megyei megnyitó téma- választása igen szerencsés, mert a városokban és közsé­gekben — a helyi igényeknek megfelelően — és e gondolat­kör folytatásaként, elsősorban kertészeti és kisállattenyésztési előadások iránt van érdeklő­dés. Szőlészeti, borászati elő­adásokat tartanak Ácson, Akán, Császáron, Héregen. Ke­rékteleki n. Kocson. Nagysápon, Piliscséven, Sáron. Szendén és Szomódon. Gyüfnölestermesz- tési és növényvédelmi előadá­sokat szerveznek Bokodon, Do­rogon, Kecskéden és Nyerges- újfalun. Fólia alatti zöldségtermesz­tésről hallhatnak előadást az érdeklődők Ácson. Almásfüzi­tőn. Héregen. Kocson, Lábat­lanon, Naszályon, dísznövény­termesztésről. szobanövénvek ápolásáról Kisbéren és Filis- cséven. A kis állattenyésztők részére nyúltenyésztési és -ér­tékesítési tudnivalókról hang­zik el előadás Agostyánon, Baj­nán, Dágon, Hántán, Kerék- telekin, PilisszeniUélekeb és Süttőn. Baromfitenyésztési és -egészségügyi előadás, lesz Lá­batlanon Mocsán. Pilisszent- léleksn. Tatabányán és To­kodon. Sertéstenyésztésről és -hizlalásról Agostyánon, Mo­csán és Szomódon hangzik el előadás. A komáromi városi-járási könyvtár rendezésében a város 7. osztályos tanulói számára a Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binát és a Komáromi Állami Gazdasag tevékenységét be- 'mutató filmek vetítésével egy­bekötve pályaválasztási ta­nácsadás lesz a helyi filmszín­házban. A Csokonai Művelődé­si Központban pedig kerék­asztal -beszélgetést tartanak a Magyar Rádió Házunk tája ro­vatának munkatársaival. A Lenárugyár klubjában könyv­es vetőmagárusítással egybe­kötött mezőgazdasági kisgép- bemutatót rendez a helyi áfész. Az előadások helyszínén a könyvhónap szakkönyveiből vásárolhatnak az érdeklődők. A Hazafias Népfront Komá­rom megyei könyvbarát bizott­sága szervezésében a februári mezőgazdasági könyvhónap al­kalmává' megyénkben ötvén rendezvényre, ismeretterjesztő szakelőadás’’'' ke fi' so’1. A programfüzetet a József Attila Megyei Könyvtár már elkészítette, bárki megtekint­heti a könyvtárakban. Szerszámgépek Esztergomban Bernutatták az eddig Magyarországon gyártott legna­gyobb méretű megmunkáló központot, az. MZ—2800' 8000-es típusú portál maróművet, amely a bemutató várható slágere. A jelenlegi Munka közben láthatták az érdeklődők többek között KUN—250 palástköszörűgépet. tesen szóltak az V. ötéves terv jelentős fejlesztései­ről. Átmeneti megtorpanás utón a vállalat gazdálkodá­sa jelentősen javult. Tavaly az esssközairányos nyereség 11 százalékra nőtt. és az egy főre jutó árbevétel 1980-hoz képest 48 százalékkal emelkedett. Ez termé­szetesen úgy jöhetett létre, hogy a szerszámgépeknél gyors ütemben végrehajtották a termékszerkezet kor­szerűsítését. Tavaly a szerszámgépeken belül már 66 százalékot képviseltek a CNC-vezérlésű típusok a vi­lágviszonylatban is kiemelkedően magas arány. Ter­mékszerkezet-váltás hatását az -alábbi példa is érzé­kelteti. 1 millió forint értékű hagyományos szerszám­gép előállításához 1450—2250 óra élőmunka szükséges típustól függően. A CNC-gépnél ehhez körülbelül 425 óra élőmunka elegendő. Hasonló a helyzet a nyers­anyag felhasználásánál is. Szervezeti átalakításra is sor került. Két gyáregységet, az érsekvadkertit és balmazújvárosit más vállalatnak adtak át. és ugyan­ekkor három budapesti gyárat összevonták. Lényege­sen megváltozott az értékesítés is. Korábban elhanya­golták a belföldi piacot, a teljes .szerszámgépforga­lomnak mindössze 15 százaléka került hazai gyárak­ba. 1982-ben a korábbi évekhez képest megháromszo­rozódott a belföldi értékesítés, amely 640 millió forint volt tavaly, ez a teljes .szerszámgépforgalom egyhar- madát teszi ki. Végül új kereskedelmi módszereket is bevezettek. Kooperációs megállapodást kötöttek Ju­goszláviával is. esztergomi bemutató célja, hogy a belföldi felhasználókat tájékoztassák a CNC szer­számgépekről, az új termékekről. Másrészt a belföldi vevők figyelmét felhívni arra, hogy a tőkés szerszám­gépimport átmeneti korlátozása ellenére, hazai for­rásból rendelkezésre áll a tőkésgépekkel azonos mi­nőségű és műszaki értékű gépek egész sora. Emellett a TECHNOIMPEX szervezésében megjelenő külföldi érdeklődőknek Esztergomban összegyűjtve kívánják bemutatni a SZIM legújabb gépeit. (Kép, szöveg: Jusztin) döttséget a Keleti pályaudva­ron Timrner József, a SZOT-, titkára búcsúztatta. Jelen volt Andrzej Za bins ki, Lengyelor­szág budapesti nagykövetsé­gének követtamáesosa. I _ _ , . . . Művek janu­A Szerszamgepipari ár 31-e és teb­• ________________________________ I ruár 4-e között h ázi gépbemutatót rendez az esztergomi marógép­gyárban. Hétfőn délelőtt a vállalat vezetői részletes tájékoztatót adtak a sajtó képviselőinek. Jakab Má­tyás vezérigazgató. Horacék Gábor kereskedelmi igaz­gatóhelyettes, Zalka Ferenc gazdasági igazgató részle-

Next

/
Oldalképek
Tartalom