Dolgozók Lapja, 1983. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

1983. január 3-, HÉTFŐ AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVIII évf„ 1. *T„ Ára: 1,40 forint Uj jogszabályok január I -tői 3. oldal Egy asszony sorsa 5. oldal :i unni«« : Isi Losonczi Pál újévi köszöntője laisonczi Pál újévi köszöntője a M agyai Televízióban. TISZTELT HONFITÁRSAK! KEDVES ELVTARSAK! I smét eltelt egy esztendő. Gondok­kal és megpróbáltatásokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöttünk. Vál­ságokkal, feszültségekkel terhes világban, a vártnál nehezebb feltételek mellett kel­lett dolgoznunk. A aedv'ezoxien változá­sok évközben, előre nem látható gazda­sági. pénzügyi intézkedések meghozatalá­ra kényszerítettek bennünket, hogy meg- védjük az ország fizetőképességét és meg­őrizzük szociális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult körülmények kö­zött elért eredményeink értéke így külö­nösen rtem lebecsülendő. Népünk szor­galmának és alkotóképességének köszön­hetően lényegében a tervek szerint ala­kult az óesztendő mérlege. Legfontosabb társadalmi, politikai és gazdasági vív­mányainkat megvédtük. Fejlődött ipa­runk, kiemelkedő eredményeket ért el mezőgazdaságunk. Javult külkereskedelmi mérlegünk egyensúlya. Tovább bővültek lakásépítési és kommunális beruházása­ink. Mindezt egy olyan világhelyzetben értük el, amikor a nálunk fejlettebb or­szágok sem találnak megoldást gazdasági bajaikra. i Eredményeinkről, országunk stabilitásá­ról, állapotáról megbecsüléssel beszélnek határainkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kormányunk köszönetét tol­mácsoljam honfitársaimnak a helytállá­sért, a nehéz körülmények közt végzett szorgalmas munkáért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredményeinknek. KEDVES ELVTARSAK! Az 1983. évi népgazdasági terv a szo­kásosnál szerényebb mennyiségi növeke­dést irányoz elő. A világgazdasági ha- nyatlás következtében mind több aka­dályba ütközik termékeink külföldi érté­kesítése. A megváltozott körülmények most arra kényszerítenek. hogy mérsé­kelt növekedési ütem mellett a minőségi követelményeket helyezzük előtérbe. Ez nem kiseob, hanem nagyobb feladat, hi­szen egy gyorsan változó világgazdaság­ban kell helytállnunk. Gazdasági szabá­lyozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kényszerítenek is erre. Versenyképes­ségünk növelésére hozott intézkedéseink kezdeti eredményei mutatkoznak abban, hogy az igényesebb hazai és külső piaci követelményeknek mind jobban eleget tudtunk tenni. KEDVES BARÁTAIM! elorevitelében. Szocialista elveink, de igazságérzetünk is követeli a színvonala­sabb. az eredményesebb munka méltóbb megbecsülését, ugyanakkor az emberies­ség szellemében a társadalom legnehezebb körülmények között élő rétegeiről való fokozottabb gondoskodást is. KEDVES ELVTARSAK! Békés építőmunkánk hazai feltételeit nehezíti a nemzetközi helyzetben kiala­kult feszültség. Külpolitikai törekvésünk, hogy az államok közötti viszonyt az eny­hülés légköre hassa át. A békés egymás mellett élés szellemében minden ország­sa és néppel a kölcsönös előnyök alap­ján jó viszonyra, együttműködésre törek­szünk. Változatlanul küzdünk azért, hogy az országok közötti vitás kérdéseket tár­gyalások útján, békés eszközökkel ren­dezzék. Mindent elkövetünk, hogy a fegy­verkezési hajsza újabb fordulója helyett a tömegpusztító fegyverek gyártásának be­fagyasztására. majd a fegyverzetek csök­kentésére kerüljön sor. Meggyőződésünk, hogy az államok biztonságát a fegyver­zetek alacsonyabb szintje is garantálhat­ja. A békéért és leszerelésért folytatott harcunknak mind több támogatója van szerte a világon. A fenyegetésektől men­tes világ a mi népünknek életeleme, leg­forróbb vágya és boldogulásának egyik feltétele. A feszültebb világhelyzet arra int ben­nünket. hogy békés építőmunkánk zavar-, tma. folytaiása éidekében tovább erösit-j sük barátságunkat és együttműködésün­ket a Szovjetunióval, a többi szocialista országgal. Szövetségünk és a kölcsönös előnyös együttműködésünk volt a záloga eddigi fejlődésünknek, és az marad a jö­vőben is. A szocialista országokkal foly­tatott együttműködés szolgálja a legjob­ban nemzeti érdekeinket is. A fejlődő országokhoz fűződő sokolda­lú kapcsolataink fejlesztéséhez hosszú távú érdekeink fűződnek. Gazdasági adott­ságaink. az új társadalom építésében szer­zett tapasztalataink szinte kínálják az al­kalmat a gyümölcsöző együttműködés­hez. A békés egymás mellett élés elveinek megfelelően egymást tisztelve, jó vi­szonyra, kölcsönösen előnyös együttműkö­désre törekszünk a fejlett tőkés orszá­gokkal. A különböző társadalmi rendszerű országok jó viszonya a kétoldalú előnyö­kön túl hasznosan járulhat hozzá a je­lenlegi nemzetközi légkör javulásához. KEDVES HONFITÁRSAIM! Bonyolult viszonyok között kezdjük az úi évet. de bízunk a világ haladó erőiben, a béke megőrzésének lehetősé­gében. Mélyen meg vagvok győződve ró­la — ha békében élhetünk, tehetséges és szorgalmas népünk az előző évekhez ha­sonló- odaadással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbbreviteléből. Gyara­podó nemzeti önismeretünk és önbecsülé­sünk mondatja velem, hogy népünk ké­szen ál! az erőoróbára. Megbirkóztuok már nehezebb feladatokkal is. ha együtt, közös erővel kerestük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy társadalmunk meg­érti a gondokat és vállalia azok megoldá­sára az egyetemes felelősséget. A felelős­séget abban, hogv a szocialista társadalom építése során kibontakozott anyagi és szellemi erőinket megvéd.jiik é.s a jó gaz­da gondosságával a nemzet javára azokat tovább kamatoztatjuk. Meggyőződésünk, hogy a közös ügy,- a kölcsönös bizalmon, a közös célok összhangión alaouló szocia­lista nemzeti egységünk, a súlyosbodó kö­rülmények ellenére is állja az idő próbá­ját. | i: |;l ;■ I Szocialista társadalmunk eredményei az :J egyes osztályok, rétegek, csoportok, embe- !: ri közösségek támogatósa nélkül nem va­j; lósulhattak volna meg. Szocialista nem- j: zet.i egységben munkálkodunk közös cél­ji jainkért. Ebben jut kifejezésre a párt, a II kormány, és a nép közötti kölcsönös bi­li zalom. ami nem csak feltételezi, de ki­ll fánja is az alkotó vitát. Kibontakozó szo- | rialista ”'mokráciánkat a nvílt.ság, a sok- : szinűség es az őszinteség élteti. Í Ez egyaránt jelenti a jogok kiteljesedé­sét és a felelősségvállalást közös dolgaink G ondjainkkal nem vagyunk egyedül || és nem is maradunk magunkra, l! Hű szövetségeseket és mind több j! jó barátot, korrekt partnert tudhatunk ma- || gunk mellett. Ez megkönnyíti dolgainkat j| itthon és a nagyvilágban egyaránt. En- j: gedjék meg. hogy 1983. első napján a Ma- [: gyár Szocialista Munkáspárt _ Központi jj Bizottsága, az EJgRöki Tanács'és a kor- ||| mány nevében, honfitársaimnak, hazánk íjj valamennyi állampolgárának, minden ba- jlj Tótunknak eredményes és békés új észtén- jj) dőt kívánjak! >« 11 »w»MHM»mniinimmii«w iwmin' START, 1983 i «■ Megmondták jó előre, hogy idén sem lesz könnyebb a dolgunk, mint tavaly. Az év első munkanapján máris igazolódott a prognózis: vasárnap kezdhettünk dolgozni. Vasárnap, amikor olyan kellemes lett vol­na nagyot szundítani a szilveszteri mula­tozás és a másnapi buékolás után. Ehelyett hajnalban, kora reggel csörgött a vekker Az utcán meg lucskos hó várta az embert. Imitt-amotl „féknyomok” jelezték a jár­dán. máris hasra esett, aki nem tanúsított kellő óvatossagot. A munkahelyeken szo­kásos és szívbéli jókívánságok után mun kába lendültek a gépek, áz emberek ... Jól !>lőkészitett munkahelyeken indult a XIV- e<j aknán a termeté,-,, a teherautók ütemesen szállítják a szenet. FESZÍTETT TEMPÓBAN — A múlt évi szakmai ter­vünket november 17-én teljesí­tettük, Elsőként a bányaüze­mek közül, s a legtöbbet adtuk terven felül: 56 269 tonnát! Ebben a két adatban a bányá­szok lelkiismeretes, odaadó munkája fekszik, hiszen szep­tembertői folyamatosan dolgoz­tak. Hontvári János, a tatabányai XIV-es akna párttitkára ka­lauzol bennünket a havas reg­gelen. Az aknaudvaron minden a megszokott képet mutatja. A depón hatalmas teherautókba ürítik a szenet, a Scharfon megy lefelé a biztosító anyag, a lámpakamrában látszik, hogy teljes a szenelő létszám. — Szeretnénk — fűzi tovább a párttitkár — ha a kitartást, a megértést erre az évre is át tudnánk menteni. Bányászaink eddig megértették, hogy i^en nagy szükség van a szénre.rAz első negyedévben további a is feszített tempóban dolgozunk. Szükség van a szombati há­romharmados műszakokra is. Nem tudjuk még milyen lesz a tél, annyi azonban biztos: ezen az aknán olyan emberek dolgoznak, akikkel lehet ter­vet teljesíteni, sőt — túltelje­síteni. Delbó István szállítási fel­ügyelő szerint január 2-a úgy indult, mint a többi murtkás hétköznap. Talán egy kicsit pihent ebbek voltak az embe­rek, mint az elmúlt hetek­ben, az ünnepek nyújtotta ki­kapcsolódós jót tett mindnyá­juknak. — A tervünk napi 135 vagon tiszta szén. A mai nap úgy mutatja — meglesz. Hogv ma vasárnap van? Nem szokat­lan. Szeptember óta nem igen néztük a naptárt, folyamatos volt a terme’és. s a szombatok ez év elején is foglaltak! "HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ TERMÉKEK Esztergansbaas, a MEDICOR Művese Ekfc*mtechn*a* éc Finommechanikai Gyárának hatalmas utcai frontjának ab­lakai a kora reggeli órákban fénynyalábokat vetettek ki a hófödte várhegy oldalára. Bá- di Béla, a gyár igazgatója már munkaköpenyben foga­dott.' Éppen a gyárba készült egy kis terepszemlére. — Gyárunkban a termelés, a munka vasárnap reggel megkezdődött. Bár még korai „mérlegről” beszélni, de már néhány adat elmondható az 1982-es eredményekről, 1981- hez képest 25 százalékkal nőtt a termelés. Az árbevételt is túlteljesítettük. A múlt év ki­emelkedően jó eredményei köteleznek arra, hogy 1983- ban teljesítsük a lényegesen megnövekedőit feladatainkat. A gyárban a termelés mű­szaki előkeszítettsege biztosít­va van. Gondoskodtak anról is, hogy. a várható készter­mékeik számára megfelelő pi­acokat, vásárlókat találjanak. Az év első munkanapján el­sősorban a 3 csatornás EKG- szíwizsgáló készülékek szere­lése történt. Nagyon ügyelnek erre a munkára, hiszen ter­mékeik túlnyomó része tőkés exportra készül. Folyamatos az EEG.-agyviz&gáló további változatának kidolgozása. Az új készülék 8 csatornás lesz, az előző 10 évben gyártott készülékekhez viszonyítva ez_ sokkal korszerűbb: új diag­nosztikai igényekhez szolgáltat az orvosoknak alaposabb in­formációkat az, agyról. Az új készülék kisebb méretű lesz — de többet tud a korábban gyártottaknál. Vasárnap a hazai fejlesztő intézetek és a tudományos kutatók mikroprocesszoros rendszereihez elemkártyákat is gyártottak. Az első negyed­év feladata lesz továbbra is a hagyományos profil további tökéletesítése: szív- és agj­viasgálő Készülékek termelése, as űj gyártási rendszerek, ter­mékek kidolgozása. Kellemes hangú latban. .iól startoltak 1983-ban a MEDI­COR Műveik esztergomi gyá­rában. MUNKASGVÜLÉSSEL KEZDŐDÖTT A Latex tatai szónyeggyárá- ban egyenletesen zúgnak a gé­pek. Nyugodt tempóban, meg­szokott körülmények között in­dult az 1963-as termelési év. Idén is munkásgyűlésekkel kezdték; az évet. Reggel hat órakor, délelőtt 8-kor, délután 2-kor, este 10-kor zajlottak ezek a találkozások vezetők és munkások között. Röviden ér­tékelték az elmúlt évet. Örö­met keltett minden üzemrész­ben a bejelentés, hőgv a ne­hézségek ellenére 101 száza­lékra teljesítette a gyár mí éves tervét. Megnyugtató ér­zés úgy nekifogni egy. évnek, hogv nincs ledolgozandó hát­ralék. Fz tükröződött a mun­kásgyűlések hangulatában. Az idei év sem lesz köny- nyebb — ezt mindenki tudja. Erről is volt szó a megbeszé­léseken, meg arról, hogy célul tűzték ki munkaversenyek szervezésével az export növe­lését. Lényeges ez, mert a múlt év őszén volt némi meg­torpanás. azt sikerült átvé­szelni, s az idei évben ugv akar szállítani a tatai gvár. ahogvan tőle a nyugati és a keleti partnerek megszokták: pontosan, kiváló minőségben. A munkásgyűlések megerősí­tették a g.vár vezetőit abban, hogy a dolgozók partnerek lesznek az etképze'ésekben. s becsülettel elvégzik munkáju­kat. Bizakodó jó hangulatban kezdődött az év. a közös gon­dok. tervek, bajok, örömök és várható eredmények megbe­szélése egyértelművé tette kv- ki feladatát. Az év minden kudarcát és sikerét együtt k%tl vállalni, élvezni vagy elviselni! O&tVteáé»--« JL iMäo«)

Next

/
Oldalképek
Tartalom