Dolgozók Lapja, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

1982 december 1., SZERDA , . . , XXXVII. évf., 282. sz. AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara; 1>40 forint Tízmillíárd a gyümölcsösökből „ , jTT" j a szőlő- és gyű­li teeSZeKDen . mölcstermelési ________________________I ágazatok evente mintegy tízmillíárd forint értéket állítanak elő. A közös gazdaságok az országos termelő- területnek mintegy kétharmadát művelik, fel­dolgozó üzemeik teljesítménye azonban az országos kapacitásnak csak negyedét teszi ki és az összes tárolótérnek, mindössze 13 Száza­lékát adja. A szőlő- és gyümölcstermelés, illet­ve a feldolgozás és a tárolás között mutatko­zó aránytalanság felszámolásáért a következő időszakban az eddiginél többet kell tenni, ez­zel ugyanis javítani lehet ezeknek az ágazatok­nak a jövedelmezőségén — állapította meg a TOT elnöksége, keddi, budapesti ülésén, ame­lyen Szabó István elnökletével a termelőszö­vetkezeti szőlő- és gyümölcstermelés helyze­tét és a fejlesztés lehetőségeit vitatták meg. A tanácskozáson felvetették, hogy a rendel­kezések egyelőre még különválasztják a szőlő- és gyümölcstelepítést, továbbá a tárolást és a feldolgozást, a borászkodást, holott végül is egységes folyamatról van szó. .Ahhoz, hogy a feldolgozás viszonylagos elmaradottságát fel­számolhassák, a jövőben mintegy százezer hektoliter teljesítményű borászati üzemet és tárolót kell létesíteni a szőlőtermelő vidéke­ken. A beruházásokhoz szükséges összeg egy részét tsz-tagi kölcsönökből lehetne fedezni. Részben azonos gondok mutatkoznak a ter­melőszövetkezeti almatermesztésben is, szű­kösek a tárolók. Legalább 250 ezer tonnás rak­tárfejlesztésre lenne szükség ahhoz, hogy a fel­kínált téli almát megfelelő módon óvhassák az őszi, téli időszakban. Állást foglalt a testület: azon az alapvető gondon, hogy számos gazdaságban túlságosan alacsony a hozam, gyakran csak úgy lehet se­gíteni, ha a gazdaságtalannak bizonyult ültet­vényeket megszüntetik és helyükre korszerű, nagy hozamú új fajtákat telepítenek. A szük­séges szaporítóanyag máris rendelkezésre áll. megvitatta a me« zőgazdasági ter_ mel őszövetkeze­tek anyagi érdekeltségének új vonásairól szóló előterjesztést. Egyetértett a munkadíja­zás szabályozásának továbbfejlesztésével, és azzal, hogy a tagok és a szövetkezet közötti vagyoni kapcsolatrendszert a továbbiakban még inkább elmélyitsék. Hz elnökség Ülést tartott az MSZBT országos elnöksége Kedden a Parlament Va­dász-termében ülést tartott a Magyar—Szovjet Baráti Tár. saság országos elnöksége. A ta­nácskozást Apró Antal, az MSZBT elnöke nyitotta meg, majd a Szovjetunió megalaku­lása 60. évfordulójára emlékez­ve méltatta a szovjet állam lét­rejöttének történelmi jelentő­ségét. Hangsúlyozta: hat évti­zede annak, hogy a forrada­lom győzelme után öt eszten­dővel a Nagy Október logikus folytatásaként államszövet­ségre léptek a győztes forra­dalom egyes köztársaságai. December 30-án jött létre, szerveződött államszövetségbe a világ első, soknemzetiségű, egységes munkás-paraszt szo­cialista állama. A soknemzetiségű szovjet állam létrejötte a lenini nem­zetiségi politika gyakorlati megtestesülése — mondotta Apró Antal. Az MSZBT elnöke emlékez­tetett rá: a soknemzetiségű szovjet állam ma egységesebb, összeforrottabb társadalmi, po­litikai, e«zmei, ideológiai szem­pontból, mint a világ bárme­lyik egynemzetiségű állama. A megnyitót követően György Sándor, a társaság tit­kára összegezte az MSZBT- nek, az ifjúságnak a szocialis­ta hazafiságra és proletár-in­ternacionalizmusra nevelése területén elért eredményeit, körvonalazta a további teend- dőket. Egyebek között hang­súlyozta: speciális és fontos teendői vannak e téren a tár­sadalmi szervezeteknek, kö­zöttük a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaságnak is. Az MSZBT, mint az egész társa­dalmat átfogó tömegmozga­lom sokat tesz azért, hogy né­pünk, ifjúságunk megismerje a Szovjetuniót, az SZKP politi­káját, a magyar—szovjet Jjttműkodés múltját és je­lkrifll távlatait, hozzájárulva a magyar ifjúságnál^ a szocialis­ta hazafiság és a proletár-in­ternacionalizmus szellemében történő neveléséhez. A vitában felszólaló Köpf Lászlóné, a KISZ Központi Bi­zottságának titkára hangsú­lyozta: az ifjúságnak a társa­dalomban elfoglalt helyéből, szerepéből, hivatásából fakad, hogy nagy fontosságot kell tu­lajdonítani annak, miként gon­dolkodnak a fiatalok a nem­zetköziség kérdéséről. Mindez ma különösen indokolttá teszi a hazafias és internacionalista nevelömunka tudatos fejlesz­tését.. Ki kell elégíteni a fia­talok nagyfokú érdeklődését a szocializmus és hazánk törté­nelme iránt. Óléit tart az MSZMP ROzponti Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak ülését december 1-re ösz- szehívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi népgazdasági terv és allami költségvetés irányelvei­ről készült előterjesztés meg­vitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Tervpályázat falvak korszerűsítésére Az alföldi falvak egészsé­ges fejlődésének megoldására keres választ az ÉVM, a MÉM és a Bács-Kiskun me­gyei tanács a most meghirde­tett közös tervpályázattal. Eb­ben az alföldi falvak folya­matos átépítésére kérnek ja­vaslatokat, terveket a pályá­zóktól. A pályázóknak beépítési ja­vaslatokat kell kidolgozni a lakó- és melléképületek har­monikus összhangjának be­mutatására, a kisgazdaságok­kal rendelkező porták rendjé­nek kialakítására. A tervpályázati kiírást már átvehetik az érdeklődők az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium építészeti és te­lepülésfejlesztési főosztályán, s a kész terveket legkésőbb a jövő év április 11-ig kell el­küldeni a Bács-Kiskun me­gyei tervező vállalatnak. A legjobb munkák díjazására és megvalósítására 480 ezer fo­rintot irányoztak elő. A pá­lyázat eredményét legkésőbb jövő év május 6-ig hozzák nyilvánosságra. A javasolt legjobb megoldásokat ajánlott tervként és irányelvként ad­ják közre, s így az egész Al­földön útmutatással szolgál­nak a falvak folyamatos kor­szerűsítéséhez, építéséhez. Sikeres akció Sajátos hulladékgyűjtési akciót szervezett szomba- (on Oroszlányban a Hazafias Népfront városi bizott­sága. Gvőr-Sopron megyei példát követve mozgósítot­ták erre >. város lakosságát. Kérték, hogy a családok­hoz el.jti ott műanyag zsákokba rakják bele a feles­leges teMilhulladékot, újságpapírt, az üzletekben visz­Sorra érkeznek a megrakott teherautók a MÉH-telepre Folyik a/ összegyűjtött anyagok válogatása, mérése A lépcsőházak elé kitett zsákok összegyűjtését csak­nem hatszáz fiatal végezte el. A tetemes mennyiségű hasznos hulladék elszállítását pedig több gazd ’ egység vállalta, társadalmi munkában. I befolyt összegből tanácstagi' alapot képeznek. t Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész mint meghívott tanár újra tanít a Képzőművészeti Főiskolán A dorogiak sikere Felzárkózott a Dorogi Szénbányák Aggodalommal szóltunk az elmúlt hetekben a Dorogi Szénbányák akkori lemaradá­sáról. Most örömmel tudósít­hatunk arról, hogy november végére az elmaradást meg­szüntették, sőt széntermelési tervüket 100,6 százalékra tel­jesítették a tizenegy hónap alatt. A Célirányosabb veze­tés, a szervezettség javítása, a szabadnapi termelés egy­aránt szerepet játszott mind­ebben. November végéig a tervezettnél 57 300 tonnával több brikettet állítottak elő a dorogiak. — A TÜÉÉP-telepekkel és más fogyasztókkal kötött szer­ződéseiket teljesítették? — kérdeztük Tóth István vezér- igazgatót. — Szénből valamivel keve­sebbet adtunk el a TÜZÉP- nek. mint amennyire a szer­ződés kötelezett bennünket. Ez azonban nem vállalatunkon múlott, hanem azon, hogy 9.2 ezer tonna rostáit darát a bel­kereskedelmi vállalatok nem vettek át (nem küldtek disz­pozíciót). Brikettből viszont a vártnál jóval többet érté­kesítettünk. A Magyar Villa­mosművek Trösztnek szállí­tott dara a tervezett mértékű volt Lázár Emil vezérigazgató­helyettes kiemelte, hogy az eredmények elérésében nagy szerepe volt a dorogi . bánya­üzem 51. számú és a sárísápi bánya 3. számú szocialista brigádjának. Felemelt fejjel járhatnak a dorogi bányászok. Nehéz évet hagynak maguk mögött. Geo­lógiai nehézségekkel küszköd­tek, kevés volt a munkáskéz is. S az új (Lencsehegy—II). bánya építése is leköti erői­ket. Ez utóbbi azonban igen nagy örömet jelent a Dorogi Szénbányák kollektívájának, hiszen ez az épülő, korszerű munkahely biztosít számukra hidat a mából a jövőbe. Ez ad biztosítékot arra, hogy megfelelő perspektívája van a 200 éves bányavállalatnak. Több földg jut a fogyasztókna Az év végén jelentős állo­máshoz érkezik a vezetékes gázszolgáltatás: fogyasztóinak száma országosan eléri az egymilliót. Az Országos Kő­olaj- és Gázipari Tröszt gáz- szolgáltató Vállalatai már teljesítették az idei vezeték­hálózat-bővítési tervüket, s így az év végéig az előirány­zott 18 ezernél jóval többet, összesen 25—26 ezer új fo­gyasztót — elsősorban ház­tartást — kapcsolpak be vi­dékén a vezetékes' gázellátás­ba. Kétharmaduk nemcsak főz, hanem fűt is a gázzal, mintegy harmadrészükben a jóval drágább energiahordo­zóval. a háztartási tüzelő­olajjal működő kályhát vál­tották fel földgázfűtésre. A vidéki gázellátás fejlesz­téséhez jelentősen hozzájárult, hogy Bács-Kiskun és Csong- rád megyében, a Dél-Magyar­országi Gázgyártó és Szolgál­tató Vállalat körzetében a la­kosság is aktívan bekap­csolódott a földgázprogram megvalósításába. Társadalmi munkával segítették a vezeték földárkainak kiásását, s anya­gilag is hozzájárulnak a biti lózat bővítéséhez. Az energiagazdálkodás fej­lesztését szolgálja az is, hogy a drága városi gázt fokozato­san földgázzal váltják föl. Budapesten az idén 14 ezer lakás városigáz-ellátását állí­tották át földgázfogyasztásra, ami sok helyen együttjárt a régi vezetékek kicserélésével is. Vidéken már csak két te­lepülésen. Pécsett és Sopron­ban használnak kizárólag vá­rosi gázt. Az előzetes adatok szerint a tervezett 56 000 helyett 70 000 háztartásban nyílt le­hetőség pb-palackos gázellá­tásra. Az OKGT gázszolgál­tató vállalatai már a múlt évben is megtetézték áz elő­irányzatot, így a VI. ötéves terv első két évében 37 000- rel több, összesen 153 000 fo­gyasztóval gyarapodott a pb- palackos háztartások száma, s a teljes állomány már meghaladja a 2.3 milliót. Az ország lakásállományá­nak túlnyomó többségében a lakók kényelmét már a ve­zetékes vagy palackos gázéi» smígátja. ■ <

Next

/
Oldalképek
Tartalom