Dolgozók Lapja, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

\ ITÖLGÖZÖK CAPJA' 1982. növemSer 2., fceflä Szamár vagy elefánt? N ehéz lenn« megjósolni, hogy a köztársaság- pártiak vagy a demokraták számára hoz-e si­kert a mai kongresszusi és helyhatósági vá­lasztás az Egyesült Államokban, az azonban bizo­nyos, hogy a dollármilliók bőkezű osztogatásában is­mét az előbbi patt járt az élen. Lewis Lehrman. aki New York kormányzói szókét szeretné elnyerni a köztársaságiak színeiben, állítólag tízmillió dollárt költött választói ..megdolgozására”. Riválisa, Mario Cuomo, a demokraták jelöltje beérte ötmillióval, még­is alighanem jobban áll a szénája. Hagyomány ez Amerikában, ahol a két pártot jel­képező szamár- es elefántfigurákkal. színes lampio­nokkal és táncosnőkkel, festői ruházatú zenekarokkal es a legdurvább személyeskedő hangnemű korteske- déssel vadásznak a voksokra. Most 435 képviselőházi mandátum. '33 szenátusi hely és 36 kormányzói ' szék sorsa forog kockán. Miután emberemlékezet óta a négyéves elnöki ciklus félidejében rendezett választá­sokon bizonyos törvényszerűségek érvényesülnek, ér­demes előbb ezekre némi figyelmet fordítani. Ilyenkor például még az elnökválasztásokon meg­szokottnál is nagyobb közömbösség a jellemző. Most azt jósolták az elemzők, hogy november 2-án jó eset­ben a választásra jogosultak negyven százaléka él a jogával. A tapasztalat szerint az a párt, amelynek képviselő­je az Egyesült Államok elnöke, csupán egyetlen al­kalommal: 1934-ben, Roosevelt idején szerepelt sike­resen. Érthető ez a választói magatartás: az elnököt rendszerint olyan ígéretei alapján juttatják a Fehér Házba, amelyek utóbb rendre nem, vagy csak részben teljesülnek. Nos, a reagani kormányzás két esztendeje alaposan kiábrándította az amerikaiakat. Bizonyos előrejelzések arról tanúskodnak, hogy éppen ezért előfordulhat, hogy akár harminc, vagy negyven mandátumot is ve­szíthetnek a republikánusok, ebben az esetben a kon­zervatív szavazótöbbség megszűnhet. A rendszerint bevált előrejelzéseiről hű'es Gallup intézet országosan 55 százalékos eredményt helyez ki­látásba a demokratáknak és 45-öt a köztársaságiak­nak. Ha ez beválik, a képviselőházban megerősödnék Reagan ellenzéke, s a demokrata—republikánus arány, a 243:192 alaposan eltolódnék. Az nem közömbös, hány új kormányzói helyet szerez magának a demokrata párt, a jelenlegi 27-tel szemben. Kennedyék azt remé­lik, hogy legalább öttel gyarapítják „skalpjaikat”, a republikánusok rovására. Talán az is befolyásolja majd a szavazatok megosz­lását. hogy a múlt héten közzétett adatok szerint szeptemberben fél százalékkal nőtt az ipari termelés. Reagan és a köztársaságiak számára ez fontos érv­ként hatott: olyan látszatot kelt. mintha a gazdasági életben sikerült volna elmozdulni a holtpontról. M indenképpen figyelmet érdemel tehát a mai vá­lasztás. A republikánusok és a demokraták nagy mérkőzéséből ugyanis már a két év múl­va esedékes elnökválasztásra is le lehet vonni bizo­nyos következtetéseket. Üdvözlő távirat Algéria nemzeti ünnepe Losonczi Pál, az Elnöki Ta- ga nemzeti ünnepe alkalmá- nács elnöke táviratban üdvö- ból. Lázár György, a minisz- zölte Sadli Bendzsedidet. az tertanács elnöke, Mohamed Algériai Demokratikus és Né- Abdelghani mini.szterelnök- pi Köztársaság elnökét orszá- nek küldött üdvözlő táviratot. A pakisztáni elnök látogatása Indiában „Utat nyitottunk g pakisz­táni— indiai kapcsolatok ja­vulása felé — jelentette ki Ziaul-Hak pakisztáni elnök Űj-Delhiben. miután rövid megbeszélést tartott Indira Gandhi indiai kormányfővel. Ez volt az első hivatalos in­diai—pakisztáni csúcstalálkozó Indira Gandhi és az azóta ki- TfgTtt Zulfikar Ali Bhutto tiz évvel ezelőtti szimlai ta­nácskozása óta. A találkozót mind a két ve­zető szívélyesnek és őszinté­nek nevezte. Ziaul-Hak csupán rövid idő­re szakította meg délkelet­ázsiai körútját Indiában. Új- Delhi után Thaiföldre, majd Indonéziába, Malaysiába és Szingapúrba látogat. ŐRÁ A Losonczi Pál Kuvaitban tárgyal ÁGBA Kuvait állam-------­------- Dzsabír e mírjének, | el-Ahmed el-Üzsébir esz-Szabah sejknek a meghívására vasárnap dél­után háromnapos hivatalos lá­togatásra az Arab-öböl menti országba érkezett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és kísérete. A vendéget a kuvaiti fővá­ros repülőterén az uralkodó, valamint Szaad el-Abdullah el-Szalem esz-Szabah trónörö­kös, miniszterelnök, továbbá a kuvaiti kormány több tagja, valamint Horváth Ernő, ha­zánk kuvaiti nagykövete kö­szöntötte. Amikor az Elnöki Tanács elnöke kiszállt a kü- löngépből, 21 ágyúlövés dör­dült el. Miután az uralkodó bemu­tatta kormányának tagjait a magyar államfőnek, kuvaiti kislányok virágcsokorral ked­veskedtek a vendégnek, 1 majd Losonczi Pál a díszemelvényen az emír társaságában hallgatta meg a magyar- és a kuvaiti Himnuszt. A díszegység pa­rancsnokának jelentése után az Elnöki Tanács elnöke elle­pett a katonák előtt. A tágabb körű fogadóbizott­ság, tagjainak bemutatása után a magyar kolónia képvi­selőivel fogott kezet az Elnöki Tanács elnöke, akit két ma­gyar úttörő virágcsokorral kö­szöntött. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormány váróban beszélgetést, folytatott vendégével, majd szállására, az elegáns Sza- lam-palotába kísérte. Itt ismét rövid megbeszélésre ke­rült sor, majd az emír elbú­csúzott az Elnöki Tanacs elnö­kétől. Losonczi Pál vasárnap dél­után mar meg is kezdte tár- • gyalásait: a Szalam-palotában fogadta Szabah al-Ahmed al-Szabah sejk miniszterel­nök-helyettest, külügvminisz- tert, aki jelenleg a tájékozta­tási miniszteri tisztséget is be­tölti. Este az Elnöki Tanács el­nöke hazánk kuvaiti nagykö­vetségén a kuvaiti magyar kolónia tagjaival találkozott. Ahmadiban Jaber Abdullah al-Jaber. a város kormányzója fogadta Losonczi Pált és kí­séretét. Az Elnöki Tanács él- nöke itt megtekintette a ku­vaiti nemzeti olájvállalat mú­zeumát. Ahmadiban' és a közeli Shuaiba ipari komplexumban az Elnöki Tanács elnöke ké­pet alkothatott arról a dina­mikus fejlődésről. amelyet a kőolajkinccsel való okos gaz­dálkodás tett lehetővé a siva­tagi országban. A burgani oiajmezö mellett — amelynek Ahmadi a központja — ma már több más is ismeretes, de továbbra is ez a térség adja a kitermelés javát, 350 olajkút működik itt. összesen több mint 750-et fúrtak a sivatag­ban. Két - olaj kikötő és egy mesterséges sziget épült — az utóbbi, a félmillió tonnás óri­ás tankhajók fogadására. Stíriaiba ipari körzetben a fiatal kuvaiti petrolkémiai és építőanyag! pár létesítményei­vel ismerkedett az Elnöki Ta­náé? elnöke. Itt kőolajfinomító, műtrá­gyagyár - ég több más üzem épült. A tízezer dolgozó kö­zött igen sok a külföldi, ma­gyar is található a tengerparti ipari központban: ö a környe­zetvédelem szakértője. Loson- czi Pál és kísérete látogatást tett egy vegyi üzemben és gépkocsin bejárta az egyik olajkikötőt is. A kormányzó ezután ebédet adott az. Elnöki Tanács elnö­kének tiszteletére, majd Lo- sonczi Pál és kísérete vissza­tért a kuvaiti Szalam-palotá- ba, a küldöttség szállására. Itt a magyar államfő dél­után fogadta a Kuvaitban akkreditált diplomáciai misszi­ók vezetőit. Hétfő délelőtt Hetényl Ist­ván pénzügyminiszter kuvaiti partnerével. Abdullatif Juszuf el-Hamaddal tartott megbe­szélést. A hétfői kuvaiti lapok vezető . helyen számolnak be a magyar államfő érkezéséről, es visszatérnek arra az inter­júra, amelyet a magyar állam­fő utazási előtt adott az Al- Vatan című lapnak. Az arab Times első oldalas vezető cí­mében azt emeli ki. hogy a magyar vezető, azt óhajtotta, létesüljenek kapcsolatok a többi öböl menti államokkal is. Ezt a motívumot ugyan­csak hangsúlyozzák a többi la­pok. Utalnak arra, hogy a tér­ségben csak Kuvaitnak van diplomáciai kapcsolata Ma- gyarorszaggal. illetve más szo­cialista országokkal. Az Elnöki Tanács elnöke és kísérete kedden tanácskozik a kuvaiti emirrel és kormányá­nak tagjaival, majd államfőnk és vendéglátója külön is meg­beszélést tart. Ezenkívül Lo- sonczi Pál a kuvaiti kormány több vezető tagjával találko­zik. Losonczi Pál szerdán reggel Budapestre. és kísérete indul vissza Közel-keleti hírek RABAT: Hétfőn délelőtt egynapos munkalátogatásra Marokkóba érkezett Amin Gemajel liba­noni elnök. Vendéglátója, II. Hasszán marokkói király tájékoztatót ad az Arab Liga általa veze­tett héttagú küldöttségének a napokban tett amerikai láto­gatásáról A tárgyalások másik fő témája a marokkó; csapatok esetleges részvétele a Liba­nonban állomásozó nemzetkö­zi haderőben A konzervatív Marokkó az első arab ország, ahová a li­banoni államfő megválasztá­sa óta ellátogat. AMMAN: Husszein Jordániái király november végén az Egyesük Államokba utazik — közölték hétfőn Ammanban ' amerikai és jordániai tisztségviselők. Az UPI ameripai hírügy­nökség értesülése szerint a látogatás célja az lenne, hogy Jordániát „valamilyen mó­don. akár közvetlenül, akár a palesztinaiak képviselője­ként bekapcsolja” , a közel- keleti rendezés amerikai köz- vetítésű folyamatába. Felhívom kedves vásárlóim figyelmét, hogy megnyitottam használtcíkk­üzletemet Tatán. a régi barkácsbolt helyén. Boltomban adás-vétel, bizományi értékesítés! Právitz Katalin 9167 Figyelem! Megnyitottam MANIKCR-PEDIKÜR- SZ A LONOMAT Tatabányán, a Ságvári u. 5. sz. alatti üzletemben. Nyugdíjasoknak, mozgássérülteknek 29 »/# árkedvezmény. Nyitva tartás: mindennap 9—16 óráig, szombaton 8—12 óráig, hétfőn szünnap. ÖRVÁRINÉ (Soós Mária) » 9030 Moszkvában megkezdődtek az előkészületek a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 65. évfordulójának megünnep­lésére. A képen: a Vörös térre megérkeztek az ünnepségek dekorációi a dunántúli vízügyi építő vállalat Komáromi Építésvezetősége (elvételre keres kubikosokat Jelentkezni lehet: 2900 Komárom, Bem József n. 34. szám alatt Bérezés: teljesítmény szerint 9010 A MAGYAR acélárugyár TATABANYAI GYÁREGYSÉGE pályázatot hirdet műszaki vezetői állás betöltésére Feltétel: gépészmérnöki végzettség, vezetői gyakorlat. Jelentkezés: a gyáregységvezetőnél, személyesen, vagy írásban. Jelentkezéskor önéletrajzot kérünk. Fizetés megállapodás szerint. 9096 A SZIM ESZTERGOMI MAROGÉPGYAR lelvesz középnyomású olajtüzelési kazánfűtő vizsgával rendelkező főtöket Jó kereseti lehetőség, folyamatos munkarend. Munkásszállást igény esetén biztosítunk. JELENTKEZÉS: SZIM Esztergom, Ságvári n. 28. 9097 Mezőgazdasági Kombinát Környe TARJÄN—TORNYÓPUSZTAI PRÉSÜZEMEEE felvételt hirdet gyakorlattal rendelkezők részére — vasipari művezető —- gépbeállító — szerszámkészítő munkakör betöltésére. JELENTKEZÉS: személyesen a préstizem vezetőjén«, Tarján—Tomyópuszta. 1 90*4 \ az ünnepre

Next

/
Oldalképek
Tartalom