Dolgozók Lapja, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

/ Diákok kérték... Disco nélkül, tartalmason A Komárom megyei Művelődési Központban szombaton bemutatkozott a DEDÉ, becsületes nevén a diákok délutánja. Születésénél bábás­kodtak a KISZ városi bizottsága — és annak diák mun­kabizottsága —. valamint az MMK dolgozói. A diák­centrum cseppet sem burkolt célja a szabad idő hasz­nos eltöltése. á város • tanuló- ifjúsága _______________ körében közvéleménykutatást végez­tek, mire is van igény. Kide­rült, hogy sok mindenre, el­lentétben g sokak által han­goztatott váddal, nem a discót tartja egyedül üdvözítőnek az ifjúság. Mindezek után október 30- én Kezdődhetett á parádé. A rendezők nem kis félelemmel lesték a bejáratot, vajon el­jönnek-e az érdekeltek, akik­ért a sok előzetes szervező- munka történt? Nem kellett sokáig várniuk, telt ház volt a művelődési központban. S. hogy mi várta a diákokat? Az előtérben a Dobi István szakmunkásképző leendő dísznövénykertészei avatták be társaikat a virág­kötés rejtelmeibe. Akinek kedve volt, maga is próbálkoz­hatott. Ugyanitt csuhé- és gyé- cényfonás zajlott Varga Hor- enzia Fülöp Rózsa és Magyar Melinda közreműködésével. Így készül az Ikebana Az előcsarnokban ötletládát helyeztek el, ide várták a diá­kok kérdéséit, amit dr. Veres Pál szexológusnak szántak. Az egyik oszlopot papírral vonták be, ide is ki-ki felírhatta a kívánságait, azaz „6-hatós 5- letek, 3-íetes 6-hatók” keres­tettek. — Szabás-varrás tanfolya­mot szeretnék, ruhát varrni a helyszínen — így hangzott az egyik ötlet. — Hívjátok meg a Gúnya együttest, kozmetikai tanácsadást kérünk — olvas­hatták le a rendezők az osz­lopról a vagyakat. Könyvről, könyvért — jelentették be a mikrofonban a következő programot, a fejtörőjátékot. Eleinte csak egymás közt vá­laszoltak a fogas kérdésekre, aztán megjött a játékkedv, gazdára talált minden jutalom­könyv. Tevesz Mónika, az Eötvös Gimnázium végzős diákja duplázott, két könyvet is nyert. Meghitt zúgnak bizonyult az épületben a közelmúltban megnyílt Várkanyar kávéház. A Hangulatos boxokban, halk zeneszó mellett kedvükre ki- beszé’süthették magukat a diákok Dr. Veres Pál szexológus „felhomályosító” előadására egy kisebb termet jelöltek ki, de olyan nagy volt az érdek­lődés, hogy a színházterembe tették át székhelyüket a részt­vevők — Az előzetesen, feltett kér­désekre napokig tudnék vála­szolni — kezdte előadását a népszerű orvos. A fiatalok nyelvén szólt a nemi élet alap. Nagy sikere volt a könyvről könyvért vetélkedőnek (Fotó: Krajcsi) fogalmairól, és „útvesztőiről”. Remek kontaktust teremtett, újra bebizonyította, hogy nincsenek tabuk, őszintén kell beszélni a tizenéveseket fog­lalkoztató témáról. A Kengurú című film vetí­tésével folytatódott a vidám délután, s végül Amanda Lear jellegzetes hangja szólt video­felvételről. — Hogyan éreztétek maga­tokat? — kérdeztem három tinitől. — Remélc volt, örültünk, hogy iskolánkba is eljutott »i program híre — mondta Haász Éva, Takács Erika és Lakatos Mária, a 311-es szak­munkásképző másodéves szö­vőtanulód. — Hogy különben mit csináltunk volna? Hát unatkozunk. Így együtt is volt a társaság, s programban sem volt hiány — adták egymás­nak a szót. Arra a kérdésre, mit csinál­nának szívesen a DÉDÉ-ben, így válaszoltak: sok vetélke­dőt, s olyan foglalkozásokat, amelyeknek hasznát vesz- sziik az életben. — Kívánságuk megegyezik a többiekével — tudtam meg Tóth Kornéliától, az MMK- előadójától. — A legközelebbi találko­zónk november 20-án lesz, akkor divatbemutató, zenei játékok, társadalomtudomá­nyi önképzőkör várja a fia­talokat. fi féméről IS hal­_____________________ lőt­tünk : ünnepi terítés, hidegtál­készítés, csoportos és egyéni bemutatkozás, lakásdíszítés, a ’60-as évek zenéjéből nosz­talgiaműsor — ez mind­mind megvalósul a DÉDÉ kö­vetkező programjain. A bemutatkozás jól sike­rült, várjuk a folytatást. V. Román Marian VILÁG PROLETÁRJÁT. EGYESÜLJETEK! OOimŐKŰria 1982. november 2. , , , ■ XXXVII évf., 257. sz. KEDn • AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara; 1M Bolgár—magyar gazdasági tárgyalások Budapestre érkezett Grisa Filipov Megkezdődtek Budapesten a magyar—bolgáir kormányfői tárgyalások. A kép bal oldalán a I^ázár György vezette magyar, jobboldalt a Grisa Filipov vezette bolgár küldöttség Grisa Filipov, a Bolgár Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke, Lázár György miniszterelnök meg­hívására hétfőn hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett. A bolgár miniszterelnököt és kíséretét a Fe­rihegyi repülőtéren Lázár György, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, Veress Péter külkereskedelmi miniszter. Roska István külügyminiszterhelyettes ^fo­gadta. Jelen volt Sebestyén Jenő — a Magyar Nép- köztársaság szófiai és Boncso Mitev, a Bolgár Népköz- társaság budapesti nagykövete. Ä bolgár miniszterelnök délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezt követően a Parlament delegáció® termében megkez­dődtek a hivatalos bolgár— magyar tárgyalások. A magyar tárgyalócsoportot Lázár György miniszterelnök vezette, tagjai voltak Marjai József miniszterelnök-helyet­tes, Veress Péter külkereske­delmi miniszter és Roska Ist­ván külügyminiszter-helyet­tes, Gábor András ipari mi­niszterhelyettes, Kovács Gyu­la, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Sebestyén Jenő. A bolgár tárgyalókül­döttséget Grisa Filipov vezet­te, tagjai voltak Sztanis Bo- nev , miniszterei nők-helyettes, Hrjsato Hrlsztov ’ külfcereske- delmi • miniszter, Marij Iva- nov, a külügyminiszter első Helyettese, Boncsó Mitev, a Bolgár Népköztársaság buda­pesti nagykövete. Ászén Vel- kov, a Minisztertanács kabi­netfőnöke, Cvetan Cenkov, vegyipari minsszterhelyettes. Jordan Terww gépipari és elektronikai miniszterhelyet­tes és Rasiko Draganov, az Országos Agráripari Szövet­ség központi tanácsának el­nök helyettese. A tárgyalásokon a felek kölcsönösen tájékoztatták egy­mást a két ország helyzetéről, a jelenlegi tervidőszak fel­adatairól, valamint a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusán elfogadott ha­tározatok végrehajtásáról. Áttekintették a bolgár—ma­gyar kapcsolatokat, különös figyelmet fordítva a gazdasági együttműködés jelenlegi hely­zetére és időszerű feladataira. Megvitatták az árucsere-for­galom továbbfejlesztésének lehetőségeit, a gyártásszako­sítás és a termelési kooperá­cióik kérdéseit. Megvizsgálták a magyar—bolgár gazdasági, műszaki és tudományos együttműködés aktuális teen­dőit, valamint az 1986—90-ig terjedő tervidőszak terv- egyeztetési tárgyalásainak elő­készítését. Megbeszéléseket folytattak á szocialista gazdasági integ­ráción belüli magyar—bolgár kapcsolatokról és a szocialis­ta gazdasági együttműködés további feladatairól. A tárgyaló felek véleményt cseréltek a nemzetközi élet időszerű problémáiról, különös tekintettel a kontinensünk bé­kéjével és biztonságával kap­csolatos kérdésekre. Illuszírácittsorozat Joyce (Nyeséséhez Száz éve született James Joyce, a világhírű író. Eb­ből az alkalomból mutatják be Tatán a Kuny Domo­kos Múzeumban Maytyn Ferenc Kossuth-díjas kiváló művész 24 rajzát, amely Joyce, nagy lélegzetű epo­szának, a Ulyssesnek a világát jeleníti meg. „Ahogy Joyce a maga sajátos eszközeivel rajzolta meg a századelő Dubliniéi, és a dublini embereket, Martyn is hasonló célt tűzött maga elé. Ö is megraj­zolta Bioomot, Stephen Dedalust, Moliyt, Gerty MacDowellt, s magát a várost is, de ahogy Jpyce s tényeket, a valóságos személyeket arra használta fel, hogy belőlük saját elképzelése szerint komponáljon művet, úgy Martyn a Joyce alkotta világ elemeit al­kalmazza önnön elképzelése szerint. Dublin felma- gasztosui Martyn szemében, nem a századelő kisváro­sát látjuk viszont a rajzokon, hanem az ősi monda székvárosát — négy rajzot szentel a legenda megjele­nítésének —, mint Bloom sem az az ír kispolgár töb­bé, akinek Joyce látta. Martyn kezén az ír nép felsza­badító erőinek jelképe vált belőle. S ez a sorozat, fő jellemző vonása: egy ír származású magyar művész felmagasztosult vallomása ősei hazájáról.” Többek között ezekkel a gondolatébresztő szavakkal nyitotta meg Láncz Sáhdor művészettörténész (ké­pünkön) James 'Joyce születésének centenáriumán a tárlatot, amelyet jövő év márciusáig láthatnak az ér­deklődők. KGST állandó bizottsági ülés Debrecenben Hétfőn^ megkezdődött Deb­recenben a'"KGST Villamos­energia Együttműködési Ál­landó Bizottságának 61. ülése. A tanácskozáson Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Kuba, Lengyelország, Mongó­lia, az NDK, Románia, Szov­jetunió és Magyarország dele­gációja vesz részt. A bizottság ülésén áttekin­tik az érdekelt KGST-tagor­szágok közös beruházásban készülő atomerőművek és vil­lamos távvezetékek építésének menetét, megvitatják az egy esített vi Iteníósénérgiá ­rendszerek ' biztonságával, vil­lamosén érgia-megtak^rítás- sal összefüggő kérdéseket. Az ülésszak során áttekintik az együttműködés további lehe­tőségeit, s a tennivalókat. k

Next

/
Oldalképek
Tartalom