Dolgozók Lapja, 1982. október (37. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-31 / 256. szám

l/l ŰOl Tenyeremen herdom... JO REQQEUTt 1982. október 31., vasárnap] FARKAS napja 1982. november 1., hétfő MARIANNA napja í Tanácsi vezetők novemberi fogadónapjai r-i Várható időjárás vasár­nap estig: folytatódik a; párás, elsősorban reggelt sokfelé ködös, csendes, őszi* ? idő. Eső sehol sem várható,* ! legfeljebb ködszitálás for-t l dúl elő ! Napközben a déli. délke-1 leti szél a Dunántúlon ♦ j időnként élénk lesz. A leg-| : magasabb nappali hömér-j fséklet általában 8 és 13 fok* t között alakul. | Hárojnszázötven évvel ezelőtt,* • % 1632 október 31-én született, és ♦ ..$43 éves korában, 1675-ben halt* | meg Jan Vermeer van Delft t $ holland festőművész, a XVII. $ ♦ századi holland festészetnek j ♦ Rembrandt mellett legnagyobb $ ♦ alakja. X ♦ Életéről keveset tudunk. Aj ♦ források alig említik nevét, s J |a maga korában nem nagyon^ | ismerték. Ügy tűnik, nem -ka-J X pott jelentős megbízásokat, j 1 műveit nem adta el. Élete j ♦ utolsó éveiben főleg műkeres- < ♦ kedésből élt. Halála után ké­♦ peit elárverezték. Művészete^ X sajátos helyet foglal el a hol­I :and festészetben. A korabeli! ♦ festészetre jellemző egyszerűt ♦ motívumokat, zenélő csoporto-t ♦ kát, szobájukban foglalatosko-1 ♦ dó asszonyokat, zsánerszerű í | portrékat festett. Ám a hét- 3 ♦ köznapi téma motívumai az ő < X kompozícióin átszellemülnek, s« csöndes, elmélyült figurái, sa- < |játos álomvilágának kifejezői-] Jvé válnak. X Festményeinek keletkezési < | ideiéről megoszlanak a művé-j ? szettörténészek és kutatók vé-j ♦ leménye. Abban azonban | egyetértés van, hogy a leg- 3 ♦ szebb kéoeit az 1660—70-esl ♦ években festette. A budapesti ] | Szépművészeti Múzeumban őr- fzött, szugeesztív Női arcké-j ínét is meleg kolorit. mágikust X fényhatás, álomszerű lebegést í jellemzi. A bácsi Kunsthisto-J Irisches Museum féltve őrzö++3 i kincse művészi világának J ♦ egyik legtisztább megnyilvá- J Inulása, a Műterem (vagv A 3 ♦ festészet allegóriá-»a> című ké-] ♦ oe Ez — allegórikus célzásai-] ♦ val — a valóság n^hé-rségeitő1 1 a költészethez, a múlthoz. a \ színek és a fénv varázsához] menekülő művésznek utolsói nagy aiándéka az európai fes-] tészet számára FIGYELEM! Felhívjuk a lakosság figyel­mét, hogy kötelező megyei fogorvosi továbbképzés mi­att 1982, november 5-én. (pén­teken) fogászati ellátás csak ügyeleti szinten történik a vá­rosokban. 8799 MEGYEI TANÁCS Mokri Pál tanácselnök 9-én, dr. Galántai Pál tanácselnök-helyettes 17-én, Amon Fe­renc tanácselnök-helyettes 11-én, Kulcsár Sándor tanácselnök-helyettes 24-én, dr. Magyar Henrik vb-titkár 4-én fogadják az állampolgárokat a fenti napokon 8.00—12.00 óráig hivatali helyiségükben. A megyei ta­nács vb. szakigazgatási szerveinek ügyfélfo­gadási rendje: hétfőn: 12—16.30 óráig, szer­dán: 7.30—16.30 óráig, penteken 7.30-tól 12 óráig. TATABANYA Sárközy Géza tanácselnök 10-én, dr. Ravasz Éva tanácselnök-helyettes 3-án, dr. Hlogyik László vb-titkár 24-én, dr. Pap Kálmán szer­vezési és jogi oszt. vez. 17-én, tartja fogadó­napját hivatali helyiségében 9 12 óráig. ESZTERGOM Brunszkó Antal tanácselnök 8-án és 22-én délután 13—16 óráig, hivatali helyiségében, Homor Imréné tanácselnök-helyettes 3-an <i —12 óráig, 17-én 13—16 óráig hivatali helyi­ségében, dr. Sárosi József vb-titkár 10-én és 24-én 13—16 óráig hivatali helyiségében. TATA < Dr. Varga Gyula tanácselnök 12-én, 24-én Hűtőtechnika ISZ nagyterme, Papp Gabriella általános tanácselnök-helyettes 5-én, 17-én Műanyagipari Szövetkezet tatai telep, Bokor Domokos tanácselnök-helyettes 3-ám Tanép Vállalat ebédlője, és 19-én hivatali helyiségé­ben, dr. Nagy Sándor vb-titkár 10-én az Eszakdunántúli Víz- és Csatornaművek klub­szobája, 26-án hivatali helyiségében. A tiszt­ségviselők fogadóóráikat a megjelölt napokon szerdán 14—16 óra között, pénteken 9—12 órá­ig tartják a közölt vállalatoknál, szövetkeze­teknél, illetve hivatali helyiségükben. KOMÁROM Füstös László tanácselnök 10-én. Bukó Jó­zsef né tanácselnök-helyettes 24-én, Vizur László társadalmi tanácselnök-helyettes 24-én. 8—12-ig a városi tanács vb szakigazgatási ki- rendeltségében, dr. Krajczár Gyula, vb-titkár 17-én hivatalában, dr. Szőllősy Ferenc Igaz­gatási osztályvezető 3-án hivatalában tart ügyfélfogadást 8—12 óráig. OROSZLÁNY Hayasi Márton tanácselnök 3-án, Barabás Albertné tanácselnök-helyettes 17-én, (ír. Skrek József vb-titkár 10- és 27-én tartják fogadónapjaikat 8—12 óráig hivatali helyisé­gükben. Műsorkalauz 1- én 18 órakor Tatabányán, a Bokányi Dezső művelődé­si központban Galambos Er­zsi és Haumann Péter mutat­ja be Rivaldafény című mű­sorát. 18 órakor a bakony- szombathelyi művelődési ház­ban író-olvasó találkozót rendeznek, vendég: Moldova György író. 2- án, 9, 11 és 15 órakor a tatabányai Népházban Vásári A Rekordok könyvének rekordja bábkomédiák című műsorával az Állami Bábszínház szerepel. 3-án: a bakonyszombathelyi művelődési házban 18 órakor a komplex előadássorozat 2: részében A világnézet fokmé­rője címmel tartanak előadást. 5-én, 19 órakor a tatabá­nyai Bokányi Dezső művelő­dési központban görög tánc­ház, lesz az Olympos együt­tessel. HÍREK avagy költözik a „Táncosnő”: Medgyessy Ferenc szobra a Kálvin térről átköltözött a Madách térre, a hamaro­san megnyíló Madách Kamaraszínház elé. Áramszünet: Az ÉDÁSZ Vállalat Tata­bányai Üzemigazgatósága ér­tesíti Komárom, Gyár u. Vi­téz-telep, Ácsi út, monostori és újszállási fogyasztóit, hogy hálózatszerelési munikák vég­zése miatt 1982. november 2- án, 9.00—13.00-ig áramszüne­tet tart. Fogyasztóink szíves Rekordot állított fel a Gui- ness Book of Records, a Re­kordok könyve — 29. kiadása ^ ___ _ ^__ t öbb mint 46 millió példány- -türelmét; kérjük, bán kelt el. Az új világcsúcso­kat ismertető könyv évente jelenik meg, mégpedig 23 nyelven. A kiadó szóvivője szerint már tárgyalnak az orosz nyelvű -kiadásról is. Nemcsak a rendkívüli pél­dányszám bizonyítja a könyv népszerűségét — Angliában ezt a művet lopták el a leg­több könyvtárból. 9061 Kitüntetés A takarékossági világnap al­kalmából a Szövetkezetek Or­szágos Tanácsa Kiváló Szövet­kezeti Munkáért kitüntetést adományozott Anda Évának, a kömyei takarékszövetkezet ügyvezetőjének. > **»„*„4„ Zeller — Naszályról község határában, a Tatai úton megkezdte a Imréné vezette ti.ennégy tagú szocialista címért küzdő brigád naponta sok ládát tőit meg zellerrel, a megye áfészeinek megrende­lésére. A naszályi Ditnavölgye Tsz a zeller betaka ítását. A Szabó Új ABC, pártszékház, klub — Kesztölcön Űj létesítménnyel gyarapod­nak november 4-én a kesztöl- ciek. A községben ekkor avat­ják fel az új ABC-t, a párt- székházat, valamint az ifjú­sági klubot. Az épületegyüt­tes tervezője és kivitelezője az Esztergom- és Vidéke Áfész volt. Lottótájékoztató A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 44. játékhéten öttalálatoe szelvény nem volt. Négytalá- latos 79 darab, nyereményük egyenként 106 597 forint. Há- romtalálatosi 7662 darab, nye­reményük egyenként 550 fo­rint. Kéttalálatos 221 946 da­rab, nyereményük egyenként 24 forint. Országos vásárok Október 31-én, vasárnap: Országos állat- és kirakodó­vásárok: Battonya, Érd, Ha­jós, Jászkisér, Kiskunfélegyhá­za. Autó vásárok: Csongrád, Csorna, Debrecen, Eger, Ózd, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kisújszállás, Miskolc, Nagy­atád, Nyíregyháza, Siófok, Szarvas, Szeged, Zalaszentgrót. Halászlé Befejezéshez közeledik a szegedi konzervgyárban a zöldségfélék feldolgozása, de már özönlik az üzembe a le­halászott tavak „termése”: megkezdődött a halászlé- készítés szezonja. A tervek szerint a december végéig tar­tó szezonban kétmillió doboz halászlét készítenek. Ez a ta­valyi mennyiség négyszerese. ÉRTESÍTÉS Komárom Városi Tanács VB. Egészségügyi Osztálya közli, hogy 1982. november 1- től a Komárom Városi-Járási Közegészségügyi Járványügyi Felügyelőség új helyre, a volt szőnyi tanácsháza épületébe költözik. Címe: Komárom, Hősök tere 1. Telefon Komá­rom: 379. 9059 Önmagukat felülmúlva Az idei őszön jóval koráb­ban végezték el a legfonto­sabb őszi munkákat a bajnai Alkotmány Termelőszövetke­zetben, mint a korábbi két évtizedben bármikor. 495 hek­tár kukorica betakarításával október 18-ra végeztek, 20­án pedig befejezték a búza» vetést is a tervezett 766 hek­táron. Ma már teljes kapaci­tással végzik a mélyszántást, sígya tervezett 1240 hektár­nak több mint felével elké­szültek. Olcsóbb cement a magánépítőknek A Cement- és Mészművek váci gyárában kísérletképpen mintegy 2 ezer tonnát állítot­tak élő az újfajta, eddiginél olcsóbb kohósalak portland ce­mentből, amelyet 250—KSPC —60 jelzéssel hoz forgalomba a vállalat. Az új cementfajta technológiáját a takarékosság jegyében dolgozták ki, egy­úttal segítve a magánlakás­építők igényeinek kielégítését. Az első szállítmányok na­gyobb részét a TÜZÉP-ek kapták Budapest környékén lakossági felhasználásra, más részét pedig a Mélyépítő Vál­lalat nagyüzemileg próbálja ki. Az új cementfajta 60 száza­léka kohósalak-granulátum, 3 százaléka gipszkő, 35 százaié^ ka klinker. Vagyis nagyobb mértékben alkalmaznak olyan kötőanyagokait, amelyeknek! felhasználásával 35—40 száza­lékkal csökken a cementgyár­tás energiaszükséglete. Az így készült cement is tökéletesen megfelel a követelményeknek. Az új cementfajta és a vele párhuzamosan született intéz­kedések segítik a racionálisabb anyag- és energiafelhaszná­lást. Különösen az utóbbinak nagy a jelentősége, mert a ce­mentgyártás költségeinek csaknem 40 százaléka ener­giaköltség. Emlékezünk... V irágba borulnak a temetők, krizantémok, szeg­fűk, dáliák, fenyőkoszorúk borítják el a síro­kat. Az élők emlékeznek a halottakra — az előttük járt nemzedékek tagjaira. Alig van család, amelyiknek ne volna kedves ha- ; lottja a temetőben — a halottak napja a közös emlé- I kezés ideje, a múlandóság találkozik a jelennel, a ♦ múlt a jövővel, mert az élet része, elkerülhetetlen ál­lomása az elmúlás pillanata, amelyhez minden élő el­érkezik __ A megemlékezésbe mindig vegyül valami szomo­rúság, nem véletlenül: a borongás őszi ködök idején gyújtjuk meg a kegyelet gyertyáit, hogy megálljunk rohanó, sodró hétköznapjaink tengernyi tennivalója között egy pillanatnyi meditációra, és arra gondol­junk: az élet, a teljes, értelmes, a közösséget szol­gáló tartalmas élet mindennél fontosabb. Ügy kell élnünk, hogy ne gyorsan ellobbanó apró gyextyácska fényét, melegét bocsássuk csak ki ma­gunkból —, de legalább egy csonkig égő mécses fény­erejével világítsunk. Hogy amikor majd mások állnak itt helyettünk a sírok körül — tiszta fénnyel loboghas­sanak a gyertyák, örökmécsek... Vv,r Imi , ;• ŰOimQKXaúu Az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyeitanács napilapja — Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Telefont 11-991. Szerkesztőség: Tatabánya V.. Fel­szabadulás tér 4 111 emelet. 2801 Postacím: Tatabánya Pf.: 141 Telefon: 10-953. 10-811. Ügyeletes szerkesztő: 18-as mellék, belpolitikai rovat: ío-es és 27-es me’V# -azdaságpoUtikai rovat: 15-ös és 24-es mellék kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: 26-os mellék, ifjúságpolitikai rovat: 17-es mellék, fotórovat: 29-es mellék, evelezési rovat: t3-as mellék hirdetésfelvétel: 14-es mellék, — Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó VálIalat.Tatabánya V.. Felszabadulás, tér 4. III. emelet, 2801. Postacím: Pf.: 141 2801 Felelős kiadó: SZABÖ .JÓZSEF Telefon: 11-010, 10-053, 10-811, Telexszám: 27-243. —Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapk^besf­ő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 34 Ft, negyedévre 102 Ft, fél évre 204 Ft, egy évre 400 Ft — Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk /Issza. — Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai lapnyomdájában. Felelős vezető; Tunyogl József. — INDEX: 25058. — HU ISSN 0133—14SX

Next

/
Oldalképek
Tartalom