Dolgozók Lapja, 1982. október (37. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

WÄG PROCETÄRJÄt, BGYESOLlTÉÍCÍ ..... « ♦♦♦«»♦♦um71 OülQ OlQKjmja I MAI SZÁMUNKBAN Az autónak is van lelke 3. oldal Jöv5 heti rádió- és tv-mösor 4—5. oldal 1982. október L, PÉNTEK AZ HSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. évf_ 23«. m. Ára: 1,40 forint Gótszüret és búcsúzó kupavédők 7. oldal Lázár György befejezte ausztriai látogatását Lázár György és a kíséretében levő poli­tikusok csütörtökön reggel megtekintették a bécsi Hofburg kincstárának gyűjteményeit. A Minisztertanács elnöke délelőtt sajtófoga­dást tartott az osztrák és a nemzetközi saj­tó képviselőinek. Elégedetten térek haza a bécsi tárgyalá­sokról — jelentette ki Lázár György mi­niszterelnök. — Fontos közös megállapítás volt, hogy további távlatok vannak a kapcsolatok fejlesztése előtt a gazdaságban csakúgy, mint a legkülönbözőbb egyéb területekén — jelentette ki a magyar kormányfő. A tárgyalásokon — mondotta Lázár György — nagy teret kaptak nemzetközi kérdések is. Teljes egyetértés volt abban, hogy a legfontosabb feladat a fegyverkezési verseny megállítása, a világ válsággócainak felszámolása.. Lázár György a kérdésekre válaszolva beszélt a szocialista országok közötti gazda­sági együttműködés fontosságáról, haté­konysága növelésének szükségességéről, és azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a tagállamok ebbe az irányba tesznek. Szólt a magyar gazdasági helyzet eredmé­nyeiről és gondjairól, kiemelve, hogy ha­zánk a nehéz gazdasági viszonyok között is megőrizte fizetőképességét, és az idei tőkés külkereskedelmi forgalom is várhatóan ak­tív lesz. Említést tett a magyar energiagazdálkodás helyzetéről, problémáiról, és arról, hogy fokozott takarékossággal oldjuk meg a növekvő energiaszükségletek kielégítését. Beszélt a magyar—osztrák gazdasági együtt­működés lehetőségeiről, s elmondotta, hogy többek között a hírközlésben, az energia­iparban és a harmadik országokkal való kooperációban van lehetőség a továbblé­pésre. Aláhúzta Magyarország készségét a gazdasági együttműködés fejlesztésére a kölcsönös előnyök alapján, és kijelentette, hogy hazánk kész megvizsgálni azokat az osztrák javaslatokat, amelyek ezt a célt szolgálják. A Minisztertanács elnökét, feleségét és kíséretét a Keleti pályaudvaron Sarlós Ist­ván, a Minisztertanács elnökhelyettese, Ván- csa Jenő mezőgazdasági- és élelmezésügyi miniszter és Szarka Károly külügyminiszter­helyettes fogadta. Jelen volt Andreas Berla- kovich, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője Csütörtökön Lázár György hazaérkezett. Ülést tartott a Minisztertanács [ I kormány tájékoztatási hivatala köz­li: a Minisztertanács csü­.________ törtöki ülésén megvitatta és elfogadta a lakásépítés és -fenntartás, va­lamin! a. lakásgazdálkodás es -elosztás to­vábbfejlesztését szolgáló jogszabályokat, ame­lyek célja a lakáshoz jutás esélyeinek javítá­sa, a lakosság arányosabb teherviselésének kialakításéi, a - saját lakás építésében való érdekeltség fokozása, a lakásfenntartás álla­mi terheinek mérséklésé, továbbá a helyi tanácsok önállóságának bővítése. A kormány megtárgyalta és jóváhaprta az egészségügyi miniszter jelentését a táppénz- rendszerről 1976-ban hozott határozat vég­rehajtásának tapasztalatairól megállapította, hogy az állami és társadalmi szervek, va­lamint az egészségügyi hálózat munkája nyomán az utóbbi években megállt a táp­pénzesek arányának növekedése. A Minisz­tertanács a társadalmi fegyelem növelése, az ellenőrzés fokozása útján lehetőséget lát az indokolatlan táppénzkifizetések további mérséklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a külföldi részvétellel működő gazdasági tár­sulások magyar vámszabadterületen törté­nő létesítéséről szóló előterjesztést. pénzügyminisztert, hogy a szükséges jogszabályokat ki­Fel hatalmazta a adja és — az érdekelt miniszterekkel egyet­értésben — indokolt esetben egyedileg en­gedélyezhesse a jogszabályok egyes pontjai­nak alkalmazását vámterületen működő vegyes vállalatokra is. Intézkedései; a lakásgazdálkodás fejlesztésére Az MSZMP Központi Bi- feága és a Minisztertanács 82. április 7-én — széles >rű társadalmi vita után — ínyelveket fogadott ed a kásépítés és -fenntartás, a káselosztás és -gazdálkodás jlesztésére. A Miniszterta- ics csütörtöki ülésén meg- rgyalta és jóváhagyta az zel kapcsolatos állami in- zkedéseket. A Minisztertanács megálla- totta, hogy a lakáshoz ju- s esélyei egyenlőtlenek. A kásépítéssel és a lakásfenn- rtássaí összefüggő kiadások ánvtalanul oszlanak meg ; állam és a lakosság, ille- leg a lakosság egyes csö­nd jai között. Jelenleg a la- isok 24 százaléka bérlakás. legnagyobb terhet azok a írből és fizetésből élő csa- dok viselik, akik saját tu- jdonukban levő lakásokban knak, vagy ilyen lakást iitenek, illetve vásárolnak. 3m megfelelő a meglevő la- tsállománnyal való gazdál- >dás. az új lakások építése ég nem tud lépést tartani igények növekedésével, ért a városokban élő fiatal izaspároknak sokáig kell kasra várakozniuk. A la- iscserék száma kicsi, s a lenlegi pénzügyi feltételek •m is ösztönzik ' kellően erére a lakosságot. A lakásépítésre és -vásár­ira. illetőleg a lakásfemn- rtá,- céljára adható állami mo:.atás nem igazodik elég-' i a családok jövedelmi és oci 'is helyzetéhez. Az ál­ma támogatás csak a tele- ilécek egy részére, csak bi- nyos építési formákra és foglalkozása rétegekre terjed ki, a lakásfenntartás költsé­geihez pedig csak a bérlakás­ban élők kapnak állami hoz­zájárulást. O A Minisztertanács az ellentmondások mérsék­lése, vagy teljes feloldása ér­dekében 1983. január 1-i ha­tállyal módosítja a lakáselosz­tás, valamiint a lakásépítés állami támogatásának rend­szerét az alábbiak szerint: — A lakáshoz jutásban né­hány éven beiül általánossá válik a fokozatosság. A város­ban élő fiatal házaspárok el­ső lakásként szerényebb kom­fortfokozatú és kisebb alapte­rületű lakást, vagy önálló lak­részt kaphatnak. Következő lakásukat — a család szociális és jövedelmi helyzetéhez iga­zodó feltételekkel — tanácsi lakáskiutalás ’ útján, cserével, vagy önerőből való építkezés­sel. illetőleg vásárlással sze­rezhetik meg. — Az állami lakásellátás keretében továbbra is tanácsi bérlakást kan hatnak az erre rászoruló, kis jövedelmű és többgyermekes családok. E családok változatlanul az 1981-ben megállapított mérté­kek alapján fizetnek haszná­latba vételi díjat. A jövőben korlátozott szám­ban olyan családok is bérla­káshoz juthatnak. amelyek jövedelmi helyzetüknél fogva ugyan nem jogosultak erre, de nem kívánnak lakástulaj­dont szerezni. E családoknak azonban vállalniuk kell, hogy megfizetik a jogszabályok­ban előírt használatb* vételi díj többszörösét és a valósá­gos fenntartási költségeknek megfelelő nagyobb lakbért. — A tanácsok csökkentik a szanálás miatt és a népgazda­sági érdekből kiutalt bérla­kásoknak a számát. Az új és a megüresedő lakásoknak a ko­rábbinál nagyobb részét cse­reigények kielégítésére hasz­nálhatják fel. Azoknak a bér­lőknek, akik nagyméretű la­kásukat a tanács révén kíván­ják kisebbre cserélni, a hasz­nálatba vételi díj kétszeresé- nek-háromszorosának meg­felelő összeget térítenek visz- Siza. A tanácsok és más szer­vezetek (pl. az OTP. az in­gatlanközvetítő) fokozottab­ban bekapcsolódnak a szemé­lyi tulajdonú lakások vissza­vásárlásába és újraértékesíté­sébe, s ezt a tevékenységüket lakossági szolgáltatásként végzik. A lakáscseréket segíti az is, hogy az átírási illeték 12 százalékról 7 százalékra mérséklődik. ® A Minisztertanács elha­tározta a magánerőből való lakásépítés támogatásá­nak korszerűsítését azzal a céllal, hogy mérséklődjenek a lakásépítés pénzügyi febéte!ei­ben mutatkozó indokolatlan különbségek a városon, ille­tőleg a falun élők, a vállala­toknál, intézményekben és szövetkezetekben dolgozók, valamint a különféle építési formák között. — Az állami támogatás 1983. január 1-től a családok szociális helyzetéhez igazodik, amit legjobbak, a családtagok, illetve a gyermekek és az el­tartottak száma tükröz. A (Folytatás a 2. oldalon) ■ . ...................................................................................... -................. * B ábolnai napok '82 A szántóverseny rajtjához készülnek a gépek Sokáig nem korül még múzeumba .át ©kel M | elrendelni sem lehetett volna szebb es jobb időt: ragyogó napfényben álltak rajthoz a Rá- ba-Steigerek és — a bábolnai szánlóversenyek életében először — az MTZ-traktorok, hogy ország­világ előtt eldőljön, — ki a legjobb szántó traktoros ebben az országban — IKR-berkekben. Az oktatási központ előtt kiállították a nyerteseknek járó tárgyjutalmakat: kis­motorok, márkás lemezját­szók, kis televízió, _s ki tud­ná, mennyi minden sorako­zott a feldíszített asztalon. Nézegették is a versenyzők, s bizonyára belesajdult a szíve egyik-másiknak, látva az ér­tékes trófeákat, „bárcsak én is ..., én is ...” Igen, Toldi jutott eszünkbe, hiszen mé- nesnyi lóerőt mozgatnak azok a felnőtt és ifjúsági verseny­zők, akik nyeregbe szállnak majd... ., szántás továbbra is alapvető jelentőségű talajmunka, mi­nősége meghatározza a nö­vénytermesztés sikerét. A kí­sérletezések ellenére is ál­lítjuk, hogy sokáig t nem ke­rül még múzeumba a$ eke! Ezt felismerve indította út­jára az IKR öt évvel ezelőtt a szántóverseny-mozgalmat, melyhez megnyertük a Ma­gyar Agrártudományi Egyesü­let, a megyei és iárási párt­ós állami vezetést, s nem utolsósorban a taggazdaságok segítő támogatását. Idén nyolc körzeti elődöntőn több, mint belül az IKE és. a versenyző»' két küldő1 taggazdaságok szí­neit. A Rába-Steiger kategóri­ák legjobbjait pedig hasonló szándékkal, a KGST1-szán ló­versenyeken szeretnénk sze­repeltetni. — Az elődöntők színvona­las, esetenként egészen éles küzdelmet eredményeztek Aki itt a döntőn rajthoz áll már mind győztes. Egy-egy tájegység legjobb traktorosai­nak vetélkedőjét láthatjuk a mai napon! Majd bemutatta a verseny­bizottság tagjait azzal, hogy a résztvevők nagy száma miatt ez a bizottság két csoportba» végzi munkáját. Egyik csoport a Rába-Steiger felnőtt- és if­júsági kategóriát, másik pedig az MTZ-sek teljesítményét bírálja. Az első bizottságban vett részt Bátor Zoltán, a megyei pártbizottság titkára is. Wagner Ferenc, a KISZ megyei bizottságának mb el­ső titkára elhozta a versenyre a KISZ különdíját, amelyet az ifjúsági kategória győzte­sének adományoztak. A ver­senybíróság elnöke dr. Csáky Csaba, a MAE ügyvezető tit­kára lett. Az előkészületek megtörtén-r tek, a traktorok elfoglalták! kijelölt helyüket a terepen, s várták a rakétajelzést. Feldü­börögtek a motorok, s vigyá­zó szemek követték minden fordulásukat A Kisbéri ÁG energiatakarékos takarmánykeverőjének ma- kettje a kiállításon Ünnepélyes volt maga a kezdés is. Dr. Tóth László, az IKR termelési igazgatója üdvözölte a versenyzőket, vendégeket, köztük a bolgár, az NDK és a csehszlovák ag­rártudományi egyesületek de­legációit. A többi között így szólt Tóth László a megje­lentekhez: — Köszöntöm Önöket a negyedik alkalommal meg­rendezett IKR—MAE orszá­gos szántó verseny > döntőjén. Termelési rendszerünkben a 120 traktoros állt a rajthoz. A verseny új vonása, hogy nagyobb gondot fordítottunk az ifjú tehetségek felkutatásá­ra. E cél érdekében Rába-Stei­ger kategóriában külön ifjúsá­gi korosztály számára is indí­tottunk versenyt. További új vonás, hogy MTZ-kategóriá- ban is meghirdettük a ve­télkedőt, mivel szándékunk olyan versenygárda kinevelé­se, amely a szántó világver­senyeken is megfelelő színvo­nalon képviseli hazánk, ezen — Gyerekek! Ott a Józsii Gyerünk! — Vagy hatan ira­modtak egy távoli versenytáb­la felé, jómagam a nyomuk­ban. — Kinek drukkolnak ? — Hát, a Horváth Józsinakl Nézze, ott van! Meresztem a szemem, de mind a tizenhét Rába-Steiger egyforma. — Dehogy egyforma! öt ekefejes! Az ott, látja már? — S honnan jöttek? — Banáról. A megyében egyedül ő van benne a felnőtt kategóriában. Mi a szerelők (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom