Dolgozók Lapja, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-08 / 210. szám

úoimöKXa tí/v« \i. MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a raegyeftanács napilapja — Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Telefon: 11-991. Szerkesztőség: Tatabánya V., Fel­szabadulás tér t. III. emelet. »901. Postacím: Tatabánva Pf.: 141. Telefon: 10-053. 10-811. ügyeletes szerkesztő: 18-as mellék belnolitikai rovat: 10-es és 21-es mellék. Gazdaságpolitikai rovat: 15-ös és 24-es mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, snortrovat: 2S-os mellék, ifiúságpolitikai rovat: 17-es mellék, fotórovat: 29-es mellék, ’evelezési rovat: 13-as mellék, hirdetésfelvétel: 14-e9 mellék — Kiadta a Komárom megyei Laoltiadó Vállalat. Tatabánya V. Felszabadulás tér 4. III. emelet. 2801. Postacím-Pf.: 141. 2801. Felelős kiadó: SZABÓ JÓZSEF Telefon: 11-010. 10-053, 10-811 Telexszám: 21-243. - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hlrlapkézbesl­*ő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dii -ey hónapra 34 Ft. negyedévre 102 Ft, fél évre 204 Ft. egy évre 40ó rt. - Kéziratokat nem örzflitk meg. és nem adunk -vissza. — Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai lapnyomdájában. Felelős vezető: Tunyogi József. — INDEX: 2505*. — HU ISSN 0133—USX JO REGGELT I 1982. szeptember 8., szerda JHál'ia, cAdriemi napja A szerda estig várható időjárás: a déli, délnyuga­ti szél megélénkül, ziva­tar idején átmenetileg megerősödik, később a Dunántúlon északnyuga­tira fordul és gyakran erős lesz. Legmagasabb nappali hőmérséklet 23— 28 fok között várható. ■ ■ i Harminckilenc évvel ezelőtt, 1943. szeptember 8-án halt meg — 40 éves korában — Julius Fucik neves cseh kom­munista író, publicista, iroda-1 iomtörténész és műfordító. 'ti Már tizenhat évesen aktí­van részt vett a munkásmoz­galomban, s 1921-ben belépett a kommunista pártba. Diák­korától ; kezdve írt irodalmi és színházi kritikákat a haladó lapokban. A párt központi or­gánuma, a Rudé Právo szer­kesztőségében dolgozott, 1934 és 1936 között a lap tudósító­jaként a Szovjetunióban. Élénken érdeklődött a cseh­szlovákiai magyarság haladó mozgalmai, iránt. A sarló 1931. szeptember 29-i kongresszusán ö képviselte a cseh kommu­nista ifjúságot, s beszédében nagyra értékelte és példamu­tatónak mondotta a Sarló mun­kásságát. 1938-ban a Cseh KP betiltása után illegalitásba vo­nult: tagja lett a Központi Bi­zottságnak. s ö vette -át az il­legális pártlapok . szerkeszté­sét. Miután a Gestapo 1942-ben letartóztatta, a következő esz­tendőben Németországba szál­lították: halálra ítélték és Berlin-Plötzenséeben kivégez­ték. A börtönben írt Üzenet az élőknek című világhírű könyve magyar nyelven is többi kiadást megért. Jó hír a lányoknak, asszonyoknak Lesz elegendő kézimunkáiénál Á kézimunkafonal­kíná- latról ______ tartot­tak sajtótájékoztatót a TEMAFORG Textil- hasznosító Vállalatnál. Elöljáróban elhang- • zott, hogy egy pulóverre való fonal sokkal olcsóbb, mint egy készen vett pulóver. Meg­kötése hasznos szabadidő-elfoglaltság a lá­nyok, asszonyok számára. A kötő- illetve a kézimunkafonalak választéka az utóbbi idő­ben beszűkült, sőt időnként akadozott az el­látás is. A TEMAFORG partnervállalataival szá­mos intézkedést tett e gondok enyhítésére. Két év alatt mintegy 1200 tonna fonal ^boly- hozását végezte el, megoldva a népszerű Re­nata fonalból a folyamatos ellátást. A koráb­ban népszerű bouele fonalak is eltűntek a választékból, mert importból igen drága lett volna, a hazai gyártásra pedig nem volt vál­lalkozó. A TEMAFORG e hiány megszünteté­sére hasonló típusú fonal előállítására alkal­mas cérnázógépet vásárolt, s a Richards Fi­nomposztó-, valamint a Magyar Posztógyár­ral megkezdte a különféle bouele típusú fo­nalak gyártását. Ezek a negyedik negyedév­ben már kaphatók lesznek az üzletekben. Az említett gépen készülnek szinte korlátlan mintázási lehetőségekkel a „Fancy” fonalak különféle fajtái is. A vállalat gű importfonalakat is lemnek. a választék szélesí­tésére esetenként nagyobb mennyisé- kínál a kereskede­Baleit-fanfslvamek gyerekeknek ISerkpr-sorszámoS Amatör jáíéilmszemle — először Először rendezik meg a játékfilmet készítő amatőrfil­mesek országos .szemléjét. Ed­dig a filmszemléket vala­mennyi műfajban készült kis- filmek részt vehettek — a „szakosodás” már azt jelzi, hogy előbbre lép az amatőr­mozgalom. Az I. országos amatőr játékfilmszemle szín­helye Tata, a megyei művelő­dési központ lesz, és mintegy harminc játékfilmet láthatnak majd az érdeklődők szeptem­ber 10—11—12-én. A vetítések pénteken délután, 16 órakor kezdődnek, s szombaton dél­után folytatódnak — a zsűri értékelésére vasárnap délelőtt kerül sor, és akkor levetítik a győztes filmeket is. Kutya meleg helyzet Már az is gyanús volt reggel, hogy gazdám szokatlanul kedves volt hozzám. Többször meg­simogatta bundámat, s még gügyögött is hoz­zá a maga embernyelvén. Aztán végképp pá­nikba estem, mert láncomat átcserélte pórázra, s az örökké zárt kertkaput megnyitotta előt­tem, udvariasan előre engedett, s elindult ve­lem a sétára. Az utcán hasonló felszereléssel több társam ment gazdájával ugyanabba az irányba, mint mi. Ez már felettébb gyanús volt, mert jól emlékeztem arra. hogy tavaly nem is olyan rossz ez a böködés, de azok a pajtások, akik még először járulnak az injek­ciós tű elé, éktelen vicsorgással, ugatással fo­gadták. Rám került a sor, s nyugodtan tűrtem, hogy belém szúrjanak, bár igaz, hogy a következő fázis már nem nagyon tetszett, hiszen min­denáron ki akarták nyitni a számat — ami sajnos sikerült is nekik —, s belespriccelték azt a keserű folyadékot. Megráztam magam, s valami miatt ugyanígy Indultunk a vásártérre. Ahogy most odaértünk, pillanatokon belül eszembe villant, hogy az a fehér köpenyes alak valami szúrós szerszámmal selymes bundámba bökött, s a csípős folyadék egy darabig inge­relte izmaimat. Mindenesetre az jó volt, hogy több száz tár­sammal találkozhattam, s kölcsönösen kicserél­hettük nézeteinket erről az akcióról. Az öre- gebbjei megnyugvással közölték, hogy talán indultam a gazdám után, de azérl azt nem mulasztottam el, hogy némi kritikaként a fogd- msgek kocsija előtt ne emeljem föl a hátsó lábamat . . . Mert ennyi elégtétel nekem is jár ... k (Üjsághír: Szeptember G-ától megkezdték a kutyák kötelező, veszettség elleni oltását Tata­bányán is.) (Bundi és sok száz társa helyett lejegyezte: Jusztin Tibor) 1982. szeptember 7-én Trabant Limousin Hycomat Bu­dapest 12 482. Trabant Limousin Budapest 9976, Győr 3153, Debrecen 6518. Trabant Hycomat Combi Buda­pest 35. Trabant Combi Budapest 4028, Győr 3106. Wartburg Limousin Budapest 7468, Győr 4075. Wartburg de Luxé Budapest 9148, Győr 4845. Wartburg de Luxé tolótetős Bu­dapest 1689. W artburg Limousin tolótetős Bu­dapest 1150. Wartburg Tourist Budapest 3888, Győr 1G12. Skoda 105 S Budapest 6177, Győr 5327, Debrecen 4913. Skoda 120 L Budapest 10 463, Győr 7113, Debrecen 5613. Lada 1200 Budapest 16 716, Deb­recen 11 282 Győr 5062. Lada 1300 Budapest 7565, Deb­recen 5166, Győr 1462. Lada 1500 Budapest 8277, Debre­cen 5600, Győr 2116. Lada 1600 Budapest 3413, Deb­recen 1701. Lada Combi Budapest 3943, Deb­recen 1703. Moszkvics Budapest 11 452. Polski Fiat 126 P Budapest 13 238, Győr 4243. Polski Fiat 1500 Budapest 3532. Dácia Budapest 7644, Debrecen 4660. Zastava Budapest 1152. Idegen nyelvet tudók fi­gyelem! Az idegen nyelv ok­tatásához kedvet érző, meg­felelő szintű angol vagy né­met, francia, olasz, spa­nyol nyelvismerettel rendel­kező személyek jelentkezését várja a TIT Komárom me­gyei Szervezete a megye min­den területéről. Jelentkezés 1982. szeptember 15-ig. 7465 Tűz ütött ki kedden délután Tatabányán, a Pruzsina utca 77. szám alatt. Az elhagyott garázsban jelentős mennyi­ségű hulladék gyulladt meg, feltételezhetően gyermekek okozták a tüzet. Személyi sé­rülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. A MAFILM fóti filmgyártási részlegét kevésbé isme­rik a moziláiogatók. A közelmúltban ez a „díszletvá­ros” két új létesítménnyel is gazdagodott: átadták a filmeseknek a háromezer négyzetméteres stúdiót és ^ felépült a Hamlet című tv-produkció díszlete, ami ké­sőbb más játékfilmek készítéséhez is felhasználható. Jelenleg Seregi László rendező a három évvel ezelőtti | Manón Lescauí című produkció díszletét használja fel új ty-filmjenek forgatásához. Az új tv-film Planquette: Corneville-i harangok címíi operettjéből készül S OaHfériumak hatására Szverdlovszktól nem mesz- sze, Gyegíyarka faluban van egy csodálatos kohászati üzem. Nincsenek itt sem ol­vasztókemencék, sem martin- műhelycú:. Nincs semmiféle robaj, semmiféle zaj. Az üzem környékén zavartalan a csend. A tűz, atnely a fém érceiből való kiolvasztása során min­dig híven szplgálta az em­bert, most teljesen nyugdíjba vonult. Baktériumok helyet­tesítik. A közeli bányában kiter­melt rézércet egyszerűen víz­zel kezelik. Az üzemben van egy föld alatti tó, amelyben a Tiobacilus ferrooxidans nevű baktérium tenyészik. A tóból a víz csöveken kerül áz érchez. A baktériumok hatá­sára az érc kékeszöld színű oldattá, rézgáliccá alakul át. Ezt kádakba vezetik, amelyek alján vaslemezek fekszenek. A rézgálic és a* vas között vegyi reakció lép fel. A vas felodódik, a réz pedig rózsa­szín por formájában kicsapó­dik. Casco-visszatérítés Hitelek a kistermelők kiállításán Múlt heti, csütörtöki lap­számunkban adtuk hírül, hogy szeptember 10. és 12. kö­zött, ezúttal Tatabányán ren­dezik meg azt a mezőgazda - sági kiállítást, amelynek célja a kistermelés elősegítése. Az OTP-től kapott tájékoztatás szerint a takarékpénztár is a látogatók rendelkezésére áll különféle — állatvásárlási, kisgép, mezőgazdasági felsze­relés; és áruvásárlási — hite­lekkel. Ezenkívül különféle szolgáltatásokat — így pél­dául takarékcsekk-beváltás, totó-lottó értékesítés, stb. nyújtanak. Az autósok előtt már is­mert, hogy a két, három, négy, öt vagy ennél több évig balesetmentesen vezető cascó-tulajdonosokat a bizto­sító díjvisszatérítésben része­síti. Szép számmal vannak olyan gépkocsivezetők, akik óvatos közlekedésük jutalmaként már évek óta rendszeresen háromhavi díjat is vissza­kapnak a biztosítótól. De mi a helyzet akkor, ha eladják autójukat, majd újat vásá­rolnak, és az arra kötött casco havi díja esetleg maga­sabb, mint amit a korábbi gépjármű után fizettek? A díjvisszatérítés alapja mindig az az összeg, amelyet éppen a jóváírás esedékessé­gekor havonta fizettek. Tehát: ha valaki egy Trabant 601-es Limousin után két éven ke­resztül havonta 135 forintot fizetett, majd vett egy Zsiguli 1200-as típust, és hat hónapon belül ismét Cascó-t kötött rá, melynek havi díja már 340 forint, visszatérítésiként az utóbbi összeget kapja meg a biztosítótól. Ugyanez termé­szetesen fordítva is fennáll­hat: a díjvisszatérítés összege kisebb lesz, ha a Zsigulit ha­sonló feltételek mellett Tra­bantra cseréli fel az illető. Utazási kedvezmény a BNV-re A szeptember 17-től 26-ig Budapesten meg rendezendő őszi Budapesti Nemzetközi Vásárra utazó látogatók részére az egész ország területéről Budapestre a Magyar Állam­vasutak, illetve a GYSEV magyar vonalain 33 százalékos menettérti utazási kedvezményt nyújtanak. A kedvezmény odautazásra szeptember 16-án nulla órától szeptember 26- án 12 óráig, visszautazásra pedig, szeptember 17-én 12 órától szeptember 27-án 24 óráig érvényes. A kiállí­tók a kedvezményt a vásár rendezősége által kiadott kiál­lítói igazolvány felmutatása mellett vehetik igénybe, oda­utazásra szeptember 2-án nulla órától .szeptember 17-én 12 óráig, visszautazásra pedig szeptember 17-én 12 órától ok­tóber 10-én 24 óráig. A látogatók kedvezménye Budapesten a Keleti-, Nyuga­ti-, Déli- és Józsefváros állomásra érvényes. A menettérti jeggyel az utazás sem az oda. sem pedig a visszaútban nem szakítható meg. A látogatóknak kedvezményes jegyüket a vásár kapuján belül „Budapesti Nemzetközi Vásár” szöve­gű bélyegzővel kell lebélyegeztetniük. A tíz éven aluli gyer­mekek, valamint az egyéb kedvezményes jegyre jogosultak az őket megillető kedvezményen felül további kedvezmény­ben nem részesülhetnek. Népszerűek a balett- és mű- vészi torna tanfolyamok a megyében. Szinte minden na­gyobb településen megszerve­zik a gyerekek ilyen jellegű testmozgását. Tokodon, a mű­velődési házban, szeptember 29-ig a 4—13 éves korú gye­rekek, Tatán, a művelődési központban szeptember 9-én, fél 2-től 6 óráig várják a 4—14 éves korú gyerekek je­lentkezését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom