Dolgozók Lapja, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

műim ft ÖT fi 6 2fö K ¥j A MR2.' szépfemliev "tii szerda Azon a szeptember elsején... // Európa egyelőre nem táj, nem környezet, hanem egyszerűen csak terep”, ír- ta a publicista Balint György 1939. szeptemberének első napjaiban, amikor körülötte „lát­szólag semmi sem változott: a fák levelei úgy zizeg­tek az esőben, mint máskor, a házakban felvonógépek közlekedtek, simán és zökkenes nélkül, és bizonyára akadt valahol költő, aki egy pillanatra lehunyta a szemét, és egy rímen gondolkozott..." Ama szeptember elsején — a 43 évvel ezelöttin — az emberek arra ébredtek, hogy háború van, de csak kevesen__ ébredtek rá arra, hogy ez mit jelent. Ma iskolában tanítják, hogy azon a hajnalon, Len­gyelország megtámadásával kezdetét vette a második világháború. Azon a szeptember elsején péntek volt, ha jól tudom, a gyerekek készültek a tanévnyitóra, s nem volt száma a háborúnak, amiről a rádió hírt adott, s amit világháborúnak is csak vasárnap ne­veztek. miután — Bálint György tanúsága szerint — egy közismerten szenvedélytelen angol radióbemondó hangja szenvedélyesre fordult. Azóta beszámoztuk a világháborúkat: l„ 11. es tudjuk róluk, hogy mind­kettő a tőkés rendszeren belüli összetűzésként kelet­kezett, hogy mindkettő a kapitalista országok egyen­lőtlen fejlődésének törvényszerű következménye volt, folytatása az imperialista csoportosulások a piacokért, a nyersanyagforrásokért, a tőkebefektetési övezetekért vívott politikai küzdelmének. Arról a szeptember el­sején kezdődő világháborúról ma már azt is tudjuk, hogy elődjétől — a csekély negyedszázaddal korábbi öldökléstől — nem elsősorban az elpusztult emberek számában különbözött (hiszen ötvenkétmillió áldoza­tot a háborút követő „békeévek” fegyveres konfliktu­sai is követeltek, hanem abban, hogy a már létező szocializmus ellen is szövetkező imperialista hatalmi csoportosulások közül az egyik — a fasiszta Németor­szág vezérletével — az állami politika rangjára emel­te az agressziót, s „élettérnövelés” címén nemcsak a világ újrafelosztására, hanem „új rend”-re. rabszol­gatartásra. népek, nemzetek, nemzetiségek fizikai megsemmisítésére, világuralomra törekedett. Azóta sokat tanulunk. _ _ L ' L _ _ ' után született nemzedék & n Q D O rU szántára is nyilvánvaló, ' 1 1 11 "" hogy kettészakított vi­lágban él, s, hogy ez a megosztottság nem földrajzi, nem regionális, hanem — az egész világot áthatóan — társadalmi, ideológiai jellegű. Megtanultuk, hogy a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet kor­szakában békében együtt kell élnünk társadalmi, ideológiai ellenfeleinkkel, mert ezt népeink — min­den nép — biztonsaga megköveteli. És tudjuk, hogy a mai fegyverrendszerek fejlettsege olyan szintű, hogy egy tőlünk nagyon távoli regionális háború a mi biztonságunkat ugyanúgy veszelyezteti, mint bárki másét. Ama szeptember elseje óta nem számoljuk a ki­sebb háborúkat. Nagyon kevesen tudják például, hogy a svéd békekutató intézet adatai szerint csak az első harminc „bekeév'-ben — 1943 és 1975 között — 31 állam részvételével összesen 119 fegyveres konfliktus­ra került sor. (Tudjuk viszont, hogy az Amerikai Egyesült Államok eppen a saját biztonságát félti min­den forradalmi jellegű változástól, s mert imperializ­musának vili gőte nd ör-term éssete lényegében nem vál­tozott. ezért igyekszik a legkülönfélébb eszközökkel (a „humánus” neutronfegyverrel, a „korlátozott” nukleá­ris háború doktrínájával, vagy éppen politikai tölte­tű gazdasági intézkedésekkel: blokáddal, embargóval, stb.) fékezni a haladást, megosztani a szocialista or­szágok egységét, fokozni társadalmi fenyegetettségü­ket. s megbontani a különböző társadalmi berendez­kedésű európai országok között erősödő bizalom al­kotó légkörét. Azon a szeptember elsején Európa néptömegei még csak féltek attól, ami bekövetkezett. Ma — 43 évvel később — tudatosabb a fegyverkorlátozásért, a le­szerelésért küzdő tömegek békevágya, a közvélemény egyre inkább hat a politikára, a népek mind kevésbé kiszolgáltatottak, s cselekedni akarnak, mielőtt meg­bénítaná őket a félelem. ki _ „ TiTaíináiIkt a fák levelei az eső­nem zizegnene* hen< se>,o!, nem ma­--------- ködnének a liftek, s b izonyara rímen töprengő költő sem akadna: még pub­licista sem, aki mindezt papírra vetné; papír sem, semmi sem. Mert azont a szeptember elsején kezdődött az utolsó túlélhető világháború . . . Aczél Gábor Rendkívüli kedvezmény! Utazás Berlinbe repülőgéppel november 20-22-ig félpanziós ellátás Részvételi díj: 1400 Ft Jelentkezés és felvilágosítás a megyei IBUSZ irodáiban, valamint az Idegenforgalmi Hivatalaiban és a dorogi Takarékszövetkezet irodáiban. 71116 24 ÖRA A NAGYVILÁGBAN ÚJABB KIHÍVÁS. Két hónap óta először került sor légi- csatára az izraeli és a szír légierő között. Képünkön: egy lelőtt szár repülőgép roncsai. BILINCSBEN. Mary Keidet, a Párizsban lefogott ír terro­risták egyikét, a rendör-főkapitányságra szállítják. Képün­kön: a terroristanő megbilincselt kezével integet társainak. Szolidaritási akció Az MSZB nyilatkozata A Magyar Szolidaritási Bi­zottság kedden nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidaritási akciósorozat alkalmából. Nehéz időszakot él át az emberiség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, ellent­mondásokkal. veszélyekkel terhes a világ. Az Egyesült Államok politikájában az éles konfrontáció, a fegyverkezési verseny új hulláma került előtérbe. Földünkön mélyül­nek és szaporodnak a nem­zetközi biztonságot fenyegető helyi válságok; mindezek mi­att a világ országai növekvő bels» gazdasági nehézségekkel küzdenek — állapította meg bevezetőben a dokumentum. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőteljesebben lépnek fel az emberiséget fe­nyegető veszélyek ellen. E vi­lágméretű küzdelemben — elsősorban a hatékonyabb szocialista építőmunkával — részt vállal a magyar nép is. A Szovjetunió. a szocialista országok, a világ népei és haladó erőinek cselekvő szo­lidaritása. összefogása a béké­ért, a háborús politika feletti győzelem döntő feltétele. A Magyar Szolidaritási ' Bi­zottság ez évben is szeptem­ber 1-től, az antifasiszta vi­lágnaptól kezdődően meghir­deti hagyományos őszi akció- sorozatát. Az akció kereté­ben sorra kerülő politikai fórumok, szolidaritási gyűlé­sek, kiállítások és más ren­dezvények segítik, hogy köz­véleményünk minél szélesebb körben megismerje a rendkí­vül bonyolult nemzetközi helyzet összefüggéseit, a vi­lágbékéért, a politikai eny­hülésért, a fegyverkezési* haj­sza megfékezéséért, a leszere­lésért, Európa békéjéért éí biztonságáért, a társadalm haladásért folytatott világmé­retű küzdelem legfontosabt eseményeit, az imperializmus ellen küzdő népek jogos éí igazságos harcát. A program sorozat jó alkalom arra. bog* a magyar nép ismételten ki­fejezésre juttassa a nemzet­közi helyzet alakulásáért, ; társadalmi haladásért, a szó cializmusért, a béke ügyéér érzett mély felelősségét, cse lekvő szolidaritását az elnyo mott népek felszabadító anti imperialista harcával. A Magyar. Szolidaritási Bi zottság felhívással főidül j magyar közvéleményhez; ha­tározottan ítélje el az Ameri kai Egyesült Államoknak é szövetségeseinek, a NATO-nak agresszív, a világbéke szem­pontjából beláthatatlan követ­kezményekkel járó konfrontá- ciós politikáját. Tiltakozzon Izrael közel-keleti agressziója; a palesztin és a libanoni nép elleni támadásaival szemben. Emelje fel szavát a latin­amerikai népek és Afrika dé­li részének haladó és felsza- badítási mozgalmai elleni he­lyi háborúk, a független ál­lamok belügveibe történő, be­avatkozás és a reakciós erők­nek . nyújtott támogatás ellen. Biztosítsa szolidaritásáról Vi­etnam, Kambodzsa és Laosz népeit békés építőmunkájuk­ban. s tiltakozzon a nemzete- közi imperializmust támogató kínai hegemonizmus és a tér­ség más reakciós erőinek tö­rekvései ellen. Nyilvánítsa ki szolidaritását az afgán nép­pel. ítélje el az afgán forra­dalom külső és belső ellensé­geinek a politikai kibontako­zást akadályozó provokációit. A bizottság nyilatkozatában köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyének­nek, akik önkéntes hozzájáru­lásukkal lehetővé tették, hogy az ev első felében segítséget nyújtsanak a Palesztinái, a libanoni, az angolai, a namí- biai, a nicaraguai, az etióp, a vietnami, a laoszi, az afganisz­táni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz és eny­hítsék a függetlenségért, a társadalmi haladásért harcoló népek szenvedéseit. A dokumentum a további­akban leszögezi: a világ kü­lönböző népei a jövőben is számítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szocia­lista hazánk nemzetközi te­kintélyét. A Magyar Szolida­ritási Bizottság ezért köszö­nettel fogadja. a számlájára történő önkéntes befizetése­ket. Abban a meggyőződésben hirdetjük meg az őszi akció­sorozatot. hogy az a magyar nép internacionalista hagyo­mányaihoz méltóan ezúttal is kifejezésre juttatja társadal­munk egészének tevékeny hoz­zájárulását a békéért, a" nem­zetközi enyhülésért vívott küzdelemhez, a nemzeti fel- szabadítási mozgalmak harcá­nak támogatásához — fejező­dik be a nyilatkozat. ★ A Magyar Szolidaritási Bi­zottság MNB egyszámlaszáma. 235-96852. (MTI) Értesítés! Tájékoztatjuk vevőinket, hogy szeptember 13-28-ig kiskereskedelmi és nagykereskedelmi egységünkben leltározás miatt az áruértékesítés szünetel Megrendelést — írásban — a leltározás alatt is fogadunk VASÉRT tatai telepe 7339 Romaszewshít letartóztattál! • Várja ön! is a portalanítás előtt álló Lábatlani Cementgyár Legyen munkatársunk! Felveszünk 18 év feletti érettségizett férfidolgozókat cementipari szakmunkás munkakörök betöltésére. Felveszünk 18 év feletti férfi és női segédmunkásokat különböző gépkezelési és egyéb segédmunkákra. MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK. Férfi- és női szállóval rendelkezünk, kedvezményes üzemi étkeztetést biztosítunk Chn: Cement- és Mészművek Lábatlani Gyára Jelentkezés a gyár üzemgazdasági osztályán. 7140 A lengyel állambiztonsági szervek Varsóban elfogták a 42 éves Zbigniew Romaszews- kit, a földalatti Szolidaritás egyik jelenlegi vezetőjét. A szükségállapot kihirdetése óta illegalitásban -működött, mint a mazowszei körzet illegális Szolidaritás szervezetének ve­zetőségi tagja. Jelentős szere­pe volt a konspirációé hálózat kiépítésében, ezen kívül ő irá­nyította az úgynevezett Szoli­daritás rádió működését is. A szélsőséges, kalandor irányvo­nalat képviselő Romaszewski a hatalommal való nyílt kon-J frontáció irányvonalát követ­te, jelentős része volt az el­múlt hónapokban lezajlott za­vargások szervezésében, s a gdanski megállapodás aláírásá­nak évfordulójára tervezett provokatív akciók előkészíté­sében. A szükségállapot bevezetése előtt Romaszewszki a KOR egyik alapító tagjaként mű-' ködött, később pedig a Szoli­daritás országos bizottságának és mazowszei körzeti vezető­ségének tagja volt. Ma kezdődik a KKP kongresszusa Minden szinten széles körű kádermozgatásra — elemzők szerint a Kínai Népköztársaság történetének legnagyobb sze­mélycseréjére — kerül sor a KKP 12. kongresszusán és az­után. Az új összetételű Közpon­ti Bizottság legkevesebb 40 százalékát fiatal és középkorú párttagokkal fogják betölteni. A pekingi lapok kedden — Hu Jao-pang fényképével il­lusztrált cikkekben — részle­tesen beszámolnak a hétfői elő­készítő tanácskozásokról, az elfogadott napirendről: a 12. kongresszus Hu Jaó-pang refe­rátumával ma délelőtt nyílik és előreláthatólag tíz napig tort. Hu Jao-pang beszédéből csak részleteket fognak nyilvános­ságra hozni, teljes szöveggel a kongresszusi jóváhagyás után lehet számolni. írásos formá­ban terjesztik be a fegyelmi bi­zottság jelentését és a párt módosított szervezeti szabály­zatának tervezetét, amely men­tes lesz egy sor „balos” tétel­től, ugyanakkor uj cikketyek- kel is bővül. Az angol nyelvű China Daily kedden „új mérföldkőnek” ne­vezi a kongresszust, megjegyzi, hogy a központi referátum körvonalazni fogja a „stratégiai célokat” és a „modernizálás lépéseit”. Az 1978-as decembe­ri plénum óta eltelt idő leg­fontosabb feladatai voltak a káosz megszüntetése, rendcsi­nálás, a „balos gúzsok” lerázá­sa, és a nemzetgazdaság kiiga­zítása, valamint fejlesztése. A China Daily szerint ezeket az erőfeszítéseket siker koronázta. A lap hangsúlyozza: a párt- kongresszuson megteremtik an­nak strukturális biztosítékait, hogy érvényesüljön a kollek­tív vezetés elve. egyének ne hozhassanak önkényes dönté­seket és ne maradjon táptalaja a személyi kultusznak. A négy legfontosabb kínai nyelvű napilapban nem jelent meg kommentár a kongresszus­ról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom