Dolgozók Lapja, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

t A <T *?% 1™«!emberL’AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. évf., 204. sz. Ára: 1,40 forint Országos épületgépészeti gázkonferencia Sajtótájékoztató a tanácskozásról » sizkazánofc « j gyasztó berendezések karban­tartásának és energiatakaré­kos működtetésének fejleszté­sét tűzte napirendjére az V. országos épületgépészeti gáz- konferencia, amelyet Veszp­rémben rendeznek szeptember 7—9. között. Ennek céljairól, várható eredményeiről tar­tottak sajtótájékoztatót ked­den az MTESZ székházában az Építőipari Tudományos Egye­sület képviselői. Elmondották, hogy a gázipar több mint négyszáz kutatója, tervezője, kazán- és készülékgyártási, továbbá szolgáltatási szakem­bere 99 előadás alapján vitat­ja meg a fejlesztésben haszno­sítható legújabb tudományos és műszaki eredményeket. A gázenergia gazdaságos felhasználásában az ország lakosságának 85 százaléka ér­dekelt. hiszen a vezetékes és a pb-palackos gázszolgáltatás révén több mint 4 millió gáz­készüléket használnak. A je­lenlegi tervidőszakban pedig száz-százhúszezer új gázfo­gyasztót kapcsolnak be a szol­gáltatásba, s az évszázad vé­géig további félmillióval nö­vekszik a vezetékes gázzal el­látott háztartások száma. A konferencián elhangzott elő­adások új lehetőségeket kí­nálnak a szervizszolgáltatás kiterjesztésére, hogy ez a munka ne csak a bejelentett hibák kijavítására szorítkoz­zon, hanem mind nagyobb mértékben előtérbe kerüljön a megelőzés a rendszeres kar­bantartással. Budapesten pél­dául jelenleg az ingatlankeze­lő vállalatok kezelésében lé­vő. mintegy 500 gázkazánból 150 részesül rendszeres tmk- ban. de a tervidőszak végéig valamennyit bevonják ebbe a szolgáltatásba. - Így kis ráfor­dítással, a gázégők rend­szeres beállításával évente ti­zenhatmillió formt értékű energiával csökkenthetik a kazánok fogyasztását. Csupán a íővárosbaiwiegy-» veneaer ilyen, kemény kezeié4 sét kell megoldani, ha áttér­nek a gázfűtésre. A háromna­pos konferencia résztvevői áz előadások és a vita alapján javaslatokat tesznek az ipari és építésügyi tárcának á gáz­szolgáltatás és -felhasználás gazdaságos fejlesztésében leg­célszerűbb megoldások alkal­mazására, széles körű elter­jesztésére. Hz országos *­kalmából 12 hazai és több külföldi vállalat kiállításon mutatja be a legújabb gáz­készülékeket. konténerkazáno­kat, különböző műszereket, szerelési anyagokat. A termőföld védelmében 3. oldal Új tanév — módosult feladatok 4. oldal Fiatalok egymás között 5. oldal Kiállítás Vietnamról A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség kikiáltásának 37. évfordulója alkalmából fotó­dokumentációs kiállítás nyílt kedden, a kőbányai Pataky Ist­ván Művelődési Központban. Mintegy 70 fotográfia mu­tatja be Vietnam gazdasági éle­tét, ipari, kulturális, tudomá­nyos fejlődését. Hazánla a norvég Hligpiiisztff Svenn Stray, a Norvég Királyság külügyminisz­tere Púja Frigyes külügy­miniszter meghívására szerdán hivatalos látoga­tásra hazánkba érkezik. Húszéves Húsz esztendeje annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken megindult a rendszeres kő­olajszállítás Magyarországra. Ebből az al­kalomból tanácskozás kezdődött kedden Haj­dúszoboszlón a vezeték építésében és üze­meltetésben részt vevő országok — Csehszlo­vákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK ás a Szovjetunió — szakembereinek rész­vételével. A megnyitó plenáris ülésen el­mondták, hogy a Barátság kőolajvezeték­rendszer az európai szocialista országok kö­zötti integrációs folyamat egyik előhírnöke­ként épült meg. A vezetékrendszer északi ágán Lengyelországnak és a Német Demok­ratikus Köztársaságnak, déli ágán pedig a Barátság Csehszlovákiának és Magyarországnak szállít a Szovjetunió kőolajat a Volga menti mezők­ről 1962-től ez év szeptemberéig 100 millió tonna kőolaj érkezett Magyarországra a Ba­rátság kőolajvezeték-rendszeren, a felhasz­náló négy országba együttvéve pedig több mint 700 millió tonna. A Barátság vezetéken érkező olaj nélkül elképzelhetetlen lett volna a korszerű magyar kőolajfeldolgozó- és pet- rokémiai ipar megteremtése. A tanácskozáson részt vevő szakemberek szekcióüléseken tárgyalják meg a két évti­zedes működés tapasztalatait, s egyeztetik a következő időszak tennivalóit. Országos konferencia Tatabányán Ánélkülözhetetlen pernye... Nemcsak a téma hever az ;cán (s egyéb helyeken), ha- ;m sokszor hasznosítható illadék vagy melléktermék is. ’re mutattak rá többek kö- ,tt az MTESZ és a KTE Ko- árom megyei szervezete, va- mint a Tatabányai Közúti azga óság által szervezett or- ágos- nernyehasznosítási kon- rencián. A tanácskozáson azokról az eredményekről adtak számot a házigazdák, amelyet a pernye útépítésben, útjavításban való hasznosításában elértek. Hat évvel ezelőtt kezdték meg az erőműi pernye hasz­nosítását. Az utóbbi években már nem csupán pályaszerke­zeti alapokat, hanem a gyen­ge útpályát megerősítő réteget is építettek pernye és mész kö­tőanyag felhasználásával. Zagy­pernyéből töltést készítettek. Több útszakaszon (mintegy 50 km hosszúságban) építettek aszfaltburkolatot, ahol töltő­anyagként. mészkőliszt helyett pernyét alkalmaztak. Különö­sen mezőgazdasági bekötő utak építésénél érdemes ezt a technológiát alkalmazni, mivel jóval olcsóbb a hagyományos­nál. Eddig mintegy 30—40 mil­lió forinttal kerültek keveseb­be az új technológiával készí­tett utak, térburkolatok, pá­lyaerősítések. Hazánk számottevő mennyi­ségű meszet importál. Az út­építéshez szükséges meszet mészhulladékkai helyettesít­hetik. A dorogi mészüzem melletti (szemét) depón kellő mennyiségű mészhulladékot leltek fel, az iparszerű gyártás feltételeit 1981. áprilisában megteremtették. Az országban elsőként vál­lalkozott a Tatabányai Közúti Igazgatóság arra, hogy pályaki­emeléseket' pernyebetonból ké­szít el. Ez a kísérlet is ered­ményeket hozott. Kocson, az Aranykalász MgTsz számára — ugyancsak kísérleti jelleggel — talaj utakat szilárdítottak meg pernye—mész kötőanyaggal. A hazai tapasztalatokon túl a külföldi eredmények is alá­támasztják, hogy lehetséges, érdemes, sőt nélkülözhetetlen az erőműi pernye felhasználása az útépítésben és az utak ja­vításában. Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ezeket a tanul­ságokat figyelmen kívül hagy­juk. A pernye nagvobb arányú felhasználásához érvként hoz­zátehetjük: környezetünk vé­delme is hasznát tatja a ko­rábban'csak tehertételnek szá­mító melléktermék hasznosítá­sáriak. I"■ 11 ■' " "I ■ - ' 1 Gróf György osztályvezető informálja a látogatókat a technológiáról — madarász — Vásárban . Divat lett újra vásárokra járni, . eleink kedvelt találkozóhelye ismét virágkorát éli. A nosztalgia- huliámból a látványos, zsongó piacterek, vásárterek sem maradhatnak ki. Kapni itt mindent, arpi szem­szájnak ingere. — csak győzzük pénzzel. Képeink bárhol készülhettek volna, ahol sátrat vertek az árusok, így nem is érdemes a helyszínnel, törődni. A vásár hangulata mindenütt majdnem ugyanaz,, csak a személyek változnak. t Divat a különböző cserépedény Mire jó a Lada csomagtartója? Alkalmi bemutató a g kínált portékából Azt vedd meg, a szőlődben könnyebb lesz a perme­tezés! Minden út végül is a lacikonyhánál ér véget. ízlik pecsenye és a kolbász kicsinek és nagynak (Fotó: Jusztin)

Next

/
Oldalképek
Tartalom