Dolgozók Lapja, 1982. augusztus (37. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

VTCÄG PWOW&m, EGTESGUETEIC! Itt ,-készülnek a bnrósHordókra szerelendő biztosító (ölesérek — a közismert „kotyogok”. Képünkön Vas­tag Józscfné gázlángon forrósítja fel a formálandó üveget Fehér Miklósné és Görgi Georgi Cecovné a fajsúly mérők bemérését végzi Tessék! Ilyen a „kotyogó”! mutatja Sztahon István- : né, mielőtt becsomagolná. Előtte az asztalon a részleg : szállításra kész termékei. : (A szerző felvételei) Hz Ipari Minisztérium háttér-intézet! rendszerénél! korszerűsítése T izennyolc háttér-intézet, illetve ilyen jellegű vállalat, iroda tartozott az - ipari Minisztérium három jogelőd- minisztériurnának irányítása alá. Munká­juk párhuzamosságai, átfedései, s a meg­lévő szellemi kapacitások és eszközök ésszerűbb kihasználása szükségessé tette az intézmények átszervezését. Módosult az irántuk támasztott ieény is. Olyan szerve­reteket kellett kialakítani, amelyek al­kalmasak arra. hogy kellő mennyiségű, színvonalú szakmai és műszaki-tudomá­nyos információt szolgáltassanak az ipar- vezetés számára, s elvégezzék az joarirá- nvitáshoz, a közén- és bosszú távú fej­lesztési koncepciók kialakításához szüksé­ge« elemzéseket, gazdasági számításokat, döntés előkészítő munkálatokat. Az. úi szervezetek kialakításakor külön­választották az Ipari Minisztérium hát­tér-intézményeit. amelyek költségvetési formában működnek, s azokat, amelvek az. iparvállalatok részére végzett szol­gáltatásokból — vállalati formában, vál­lalkozásszerűen — biztosítják bevételeiket. Ennek megfelelően öt háttér-intézetet és négy új kisvállalatot hoztak létre. Hét to­vábbi háttér-intézetet, valamint a jogi­lag tröszti, vagv vállalati keretek között működő, de-háttér-intézeti feladatot ellá­tó irodát megszüntettek, illetve megszün­tetnek. . . A termelő.vállalatok háttér-intézménye a Pro'dinform Műszaki Tanácsadó Válla­lat. amely' műszaki, tudományos, tanács­adó és információs szolgáltatásokat nyújt a vállalatok és a szövetkezetek számára. Kisvállalati formában működik az Ipari Reklám és Propaganda Vállalat, amely kiállításokat, bemutatókat, konferenciá­kat. készletbörzéket szervez a vállalatok számára, propagandakiadványokat szer­keszt és ad ki. s műszaki fotószolgálta­-..................— i------------------—---------------------­t ást végez. Ugyancsak kisvállalati formá­ban ipűködik a Műszaki Fordító -Vállalat, amely fordítási és egyéb — hozzá kapcso­lódó — tevékenységet végez. 1983. január 1-től kisvállalati formában kezdi meg működését a jelenlegi Központi Szolgálta­tásiéi! észt és! Kutató Intézetből kiváló Szolgáltatásfejlesztési Tanácsadó Válla­lat. A Struktúra Szervezési Vállalat, amely a korábbi Kohó- és Gépipari Szervezési és Számítástechnikai Intézetből jött létre, elsősorban gépi adatfeldolgozó rendszerek tervezésével, üzemeltetésével, sóftware- ellátással. számítástechnikai szolgáltatá­sokkal.. üzem- és munkaszervezéssel áll a vállalatok rendelkezésére. Tevékenységi köréhez tartozik, még a műszaki szolgálta - tás. műszergyártás és javítás, valamint . a kiadói munka is. A System Szervezési Vállalat, amely a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési ■ Intézetéből alakult meg, gépi adatfeldolgozó-rendszereket tervez, üzemeltet, közreműködik a software-ellá- tásban. a munka- és üzemszervezésben, valamint különféle számítástechnikai szol­gáltatásokat nyújt. A Produktorg Szerve­zési Vállalat. — amelynek a Könnyűipari Szervezési Intézet a jogelődje — fő fel­adata a munka- és üzemszervezés, de eh­hez kapesolódóan foglalkozik még sajátos gépi adatfeldolgozó rendszerek tervezésé­vel.- üz.emeltetésével. soft.ware-ellátással és számítástechnikái szolgáltatósokkal. A szervezetkorszerűsítés eredményeként mintegy 680-nal kevesebben dolgoznak az új intézetekben. Az újonnan alakuló kis­vállalatokkal együtt, megközelítően ezer fővel csökken • az átszervezett intézetek, vállalatok létszáma. Az új szervezetek ki­alakítása során gondoskodtak a korábbi intézmények dolgozóinak elhelyezéséről, segítették személyi, szociális problémáik megoldását. Mikroégő, kotyogó és társaik Üvegtechnikai részleg a fsz-majorhan mér gyártott termékből .jóval nagyobb tételre kap­tak megrendelést. Üj ter­mékük a szovjet exportra készülő, évi 105 ezer mik­rőégö. A zömmel asszonyo­kat foglalkoztató üzem 1982. évi termelési értéke megközelíti a 12 millió'fo­rintot. ;— Szandi — 1982. augusztus 1., VASÁRNAP' AZ MSZMP KOMÁROM MEGYE! 1IZ0TTSÁÖA ÉS A MEGYE! TANÁCS LAPJA XXXVII, ért., 179.SZ. Ara; 1,40 forin nek átalakításával üveg­technikai részleget hoztak létre, ahol Fehér Miklós, üzemvezető irányításával már 1981-ben mintegy 15 ezer fajsúlymérőt, nagy mennyiségű mérőhengert, és gyógyszergyári ampullát állítottak elő. Az új részleg a tokodi üveggyárra! í* előnyös kooperációs kapcsolatot alakított ki. Tőlük kapják az alapanyagot, a másfél méter hosszú, különböző átmérőjű . üvegcsöveket, ji amelyekből a különböző é termékeket fújják, fór­málják. Az idén minden, tavaly jj. IMrí taFÉ A környei Vörös Csillag és a tatabányai Szabadság Termelőszövetkezet már a múlt évben kedvezően . együttműködött, azzal a céllal, hogy adottságaik és lehetőségeik ésszerű ki­használásával minél job­ban megalapozzák az idei évet. 1982. januárjától ugyanis a két tsz tagsága már jogilag is együtt gaz­dálkodik. így került sor tavaly nyáron arra a lépés­re, hogy a környei tsz a tatabányai közös gazdaság felsőgallai majorjában ren­dezkedett be, ipari tevé­kenységre. A major egyik épületé­Tbrténettudomány * és «I társadalom 3. oldal A gyógyító röntgensugár 4, oldal Magaz; in 5. oldal Kovács érmet remél 7. oldal Az ikervári Kosárfonó Háziipari Szövetkezet ter­mékeinek felét lökés piacokon értékesíti. S/áz.tiz is­ié terméket — kosarat, fonott széket, bútort — vá­sárolnak tőlük a külföldi partnerek. A szövetkezet az. idén önellátóvá vált: maguk termelik az alapanyagot, a fűzvesszőt. Képünkön: készül a. ruhás kosár. hépesség hasznosítása hötelesseg A rehabüíféee eredményei és gondjcn Városi Ügyész­ség néhány hó­napja vizs­gálta: hogyan foglalkoztatja megváltozott ké­pességű (rehabilitált),.! dolgozóit a Tatabányai Széribánj’ák. Azt is elemezték, miként hajt­ják végre a rehabilitációval foglalkozó jog­szabályokat, s a szabályok biztosítják-e a megváltozott munkaképességűek visszaillesz­kedését a társadalomba, munkahelyükre. Megállapították, hogy a Tatabányai Szénbá­nyáknál embercentrikus, eredményes a re­habilitáció; Évek óta nem volt munkaügyi vita a rehabilitáltak és a vállalat között. A megváltozott képességűek munkája szüksé­ges és hasznos. A kedvező megállapítások ellenére elége­detlenek a rehabilitáltak foglalkoztatásával a Tatabányai Szénbányák vezetői, és vezető politikai testületéi. Ez derült ki abból az elő­terjesztésből. amely . a legutóbbi .—vszh^üies. elé került. A szakszervezeti bizottság egy esztendő alatt másodszor tárgyalt a rehabili­tációról. Okunk volt erre: az elmúlt egy év alatt 13,5 százalékkal növekedett, a rehabilitáltak száma és 37,2 százalékkal (!) a keresetkiegé- szitések összege. A csökkent munkaképessé­gűvé vált dolgozók 90 százaléka föld alatti dolgozó. Ez is alátámasztja azt a tényt, hogy a műszaki fejlesztés, a gépesítés ellenére a bányászat még mindig veszélyes és nehés munkát adó iparag, A vállalat maga ad ' megfelelő munkát a rehabilitáltaknak, e célra 1739 munkahelyet jelöltek ki. Arra törekednek, hogy az ••érin­tettek egészséai állapotának és fel készültsé­gének megfelelő munkakörbe kerüljenek a rokkantak. Az erőfeszítések nem járnak teljes siker­rel, állapította meg a testület. A kvalifikált szakmunkások átképzésükben és ezáltal munkaképességük javításában nem érdekel­tek. Anyagi biztonságuk tudatában a leg­többen megelégszenek segéd- vagy beanított munkával. Délutános vagy éjszakai műsza­kot ritkán . vállalnak, túlmunkát még ritkáb­ban. . Á r^habintélfgk át.-. illetve továbbkép­____________________ zésére ,. fel­készülnek a Tatabányai. Szénbányáknál, Bíz­nak abban, .hogy. a . rehabilitációs -rendeletek korszerűsítésével érdekeltté tehetők a reha­bilitáltak megmaradt munkaképességük hasz­nosításában. Azt is nyilvánvalóvá akarják tenni — s ebből nagy részt vállal a szak- szervezet —. hogy a képességgel arányos hasznos munka nem kegy,' hanem köteles­ség. — ász

Next

/
Oldalképek
Tartalom