Dolgozók Lapja, 1982. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

VtL’ÄG PROLETÄRJÄf; FG'V’FSWH’TírfC? 1982. július 1„ . csütörtök AZ MSZMP KOMÁROM HEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. évf . 152 sz. Ára: 1,40 forint Mipromgra látogat a Francia Köztársaság e nöhe Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága első titkárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívásara Francois Mitterrand, a Francia Köztársaság elnöke július 7—9. között hivata­los látogatást tesz a Magyar Népköztársaság­ban. Kádár János fogadta Piotr Gyemicsevet Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára szerdán a KB székhá­zában fogadta Pjotr Gyemicsevet, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagját, kul­turális minisztert, aki a magyar—szovjet kormányközi kulturális együttműködési bi­zottság XVIII. ülésszaka alkalmából tartóz­kodik Budapesten. A szívélyes, baráti lég­körű találkozón véleménycserét folytattak a magyar—szovjet párt- és államközi kapcso­latok, a két ország közötti sokoldalú együtt­működés időszerű kérdéseiről. Közlemény a zambiai pártkiildöttség magyarországi látogatásáról Az MSZMP Központi Bizottságának meg­hívására június ,28-a. és 3ftr? köpött látogat tást tett hazánkban1 a 'Zambiai ’■ Egyesült" Nemzeti Függetlenségi Párt .küldöttsége, amelyet Humphrey Mulemba főtitkár veze­tett. A küldöttséggel — amelyet fogadott Lo­sonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, az Elnöki Tanács elnöke — meg­beszélést folytatott Várkonyi Péter, a Köz­ponti Bizottság titkára, Ballai László, a KB gazdaságpolitikai osztályának vezetője. Pú­ja Frigyes külügyminiszter, Veress Péter külkereskedelmi miniszter és Korcsog And­rás művelődési minisztériumi államtitkár. A zambiai vendégek látogatást tettek a Buda­pesti Húsipari Vállalatnál és megismerked­tek Budapest történelmi és kulturális ne­vezetességeivel. A szívélyes légkörben folytatott megbeszé­léseken az MSZMP képviselői tájékoztatták a vendégeket szocialista építőmunkánk hely­zetéről, a XII. kongresszus határozatainak végrehajtásáról, az MSZMP hazai és nem­zetközi törekvéseiről. Megerősítették a ma­gyar dolgozók szolidaritását a zambiai nép­pel, amely az Egyesült Nemzeti Független­ségi Párt vezetésével, munkálkodik az or- ‘szág fuggéjiehíjé^éiiefí, ipegszilárditasán, ■ a gyarmati- örökség mielőbbi felszámolásán és a halacjó,. társadalmi célok megvalósításán. Nagyrai értékelték áz afrikai nemzeti fel- szabadítási mozgalmaknak nyújtott sokolda­lú zambiai támogatást. A zambiai küldöttség vezetője ismertette azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az or­szág elmaradottságának megszüntetéséért, és a dolgozók életkörülményeinek javításáért tesznek. Tájékoztatott a párt munkájáról, so­ron lévő feladatairól és a dél-afrikai térség helyzetéről. A két párt képviselői hangsúlyozták: a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben tá­mogatnak minden kezdeményezést, amely az enyhülés eredményeinek megőrzését, a fegyverkezési verseny megállítását és a vi­lágbéke megőrzését szolgálja. Támogatásukról biztosították a namíbiai népet, amely a SWAPO vezetésével küzd a szabadságért és az önállóságért, valamint a fajüldöző politika megszüntetéséért harcoló dél-afrikai népet. Ülést tartott a megyei pártbizottság Szerdán — Antalóczy Albert első tit­kár elnökletével — ülést tartott az MSZMP Komárom megyei Bizottsága. Első napirendként megvitatta a tes­tület a megye kereskedelméről és a szolgáltatásokról, a fejlesztési elképze­lésekről készített előterjesztést, és tá­jékoztató hangzott el az MSZMP Köz­ponti Bizottsága 1982. június 23-i ülé­séről. A pártbizottsági ülésről pénteki lap­számunkban részletes beszámoló jele­nik meg. A tanácsok fórumán Az egészségügyről és a közbiztonságról Bábolna A nagyközség közrendjét és közbiztonságát, valamint az önkéntes rendőrök munkáját tanácsülés vitatta meg a társközség, Tárkány művelő­dési házában. Elöljáróban el­hangzott, hogy a , székhely- településen, valamint a hoz­zá tartozó Banán és Tár- kányban, megfelelő a köz­rend a közbiztonság. A bűn- cselekmények száma nem emelkedett, a helyi rendőri szervek továbbra is legfonto­sabb feladatuknak a megelő­zést tartják. A nagyközség­ben működő mezőgazdasági kombinát, valamint a banai Kinizsi és a tárkányi Egyet­értés Termelőszövetkezet ve­zetői nagy gondot fordítanak a területükön az ellenőrzé­sekre, számos intézkedésük elősegíti a bűncselekmények visszaszorítását. Sokat segíte­nek az önkéntes rendőrök, a kombinát rendészeti dolgozói és a két termelőszövetkezet mezőőrei is a rendőri szer­veknek. A társadalmi tulajdon sé­relmére elkövetett lopások el­sősorban takarmánytápra, to­jásra és szerszámokra irá­nyulnak. Számuk a korábbi évekhez viszonyítva az utób­bi időben nem emelkedett. Nem csökkent viszont a tes­ti sértések száma, amelyek mindegyikénél a vizsgálatok során az alkohol hatását is felderítették. A nagyközség területén a közlekedési utak állapota megfelelő. Minden évben több baleset történik, okaik szabálytalan előzés, el­sőbbség meg nem adása, gyorshajtás, s gyakran ittas vezetés. A rendőri szervek munkáját négy önkéntes rendőri csoport segíti, tagjaik nagyobb része hosszú évek óta tevékenykedik: jelzik a terü­leten előforduló különféle cse­lekményeket, rendszeresen el­lenőrzik a szórakozóhelye­ket, biztosítják a rendezvé­nyeket. Az önkéntes rendőri csoportok jelentős támogatást kapnak a helyi párt-, taná­csi és társadalmi szerveze­tektől, valamint a mezőgaz­dasági üzemek vezetőitől. A tanácsülés végezetül tá­jékoztatót hallgatott meg a családi események társadal­mi megrendezésének tapasz­talatairól. Ennek különösen Bábolnán vannak hagyomá­nyai, ahol 1961-ben rendezték még az első névadót. Azóta számos üzemi kollektíva, KISZ-fiatal tette ilyen módon emlékezetessé családi ün­nepét. Hasznos lenne azon­ban, ha mindhárom község­ben az ifjúsági szervezet tag­jai jobban bekapcsolódnának — elsősorban műsorokkal — az események megrendezésé­be. A társadalmi temetések száma azonban még csekély. Tót Az egészségügyi munka személyi feltételeit, az egész­ségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeit, bekap­csolódásukat a közéletbe tár­gyalta meg Táton a nagyköz­ségi közös tanács végrehaj­tó bizottsága. A székhelytele­pülésen és Mogyorósbányán 46 olyan létesítmény műkö­dik, amelyeket közegészség- ügyi szempontból ellenőriz­nek: élelmiszeripari üzemek, üzletek, szolgáltatóegységek,' iskolák stb. A kisebb-na- gyobb hiányosságokat fel­számolják, így történt pél­dául a halászcsárda korsze­rűsítésekor, vagy a mogyo­rósbányai élelmiszerbolt át­alakításakor. A lakossági hulladékot jelenleg zsákokban szállítják el a szeméttelepre, a kukás megoldás azonban megfelelőbb lenne. A nagy­község egyes helyéin azonban még így is akad néhány al­kalmi, a környezetet csúfító szemétkupac. Az óvodák, is­kolák tisztasága közegész­ségügyi szempontból jó, Táton és Mogyorósbányán három orvosi körzet műkö­dik. Tavaly a rendeléseken több mint 32 ezren jelentek meg, a kiutalt táppénzes na­pok száma pedig megközelí­tette a 45 ezret, a fogorvost 4244-en keresték fel. Az egészségügyi dolgozók kive­szik részüket a község köz­életéből, különféle felvilágosí­tó előadásokat, tanfolyamo­kat tartanak. Az I. számú ren­delő a székfíelyközségben, mű­ködik, épülete azonban el­avult, viszont a hozzá épített tanácsadó jó állapotban van. Ülést tartott a TOT elnöksége A termelőszövétkezetek ér­tékesítő, beszerző és szol­gáltató közös vállalatának áruforgalma az alapítástól el­telt négy év alatt csaknem megkétszereződött, de ha a szolgáltatásokat is beszámít­juk az összforgalom két és félszeresére emelkedett — hangzott el a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsának szerdai elnökségi ülésén, ahol áttekintették a vállalat eddi­gi munkáiét. Rámutattak: a vállalat alapításával az volt p cél. amit ez idő alatt el is értek, hogy a nagy. önelszá- molású mezőgazdasági egysé­gek munkáiét összehangolják, az egyes területi központok közreműködésével megszer­vezzék’ az áruforgalmat, szol­gálatosaikkal segítsék a tag­«st * *• v> t0v*'m 08^1, Jobb anyag- és áruellátását. TSZKER-t 960 termel'ő- 87 -etkezet hozta létre, ma 1195 tagia van. s így tevé­kenységében az ország közös gazdaságainak csaknem 90 •xézarléka érdekelt. A vállalat működésének anyagi alapját a tagszövetkezetek vagyoni betétek összeadásával terem­tették meg. Jelenleg ez a va­gyon meghaladja a 140 mil­lió forintot. A betétek kö­7(Stfí icrevn nafív. tí'7­ezertől kétmillió forintig ter­jed. Mivel a csekélyebb va­gyoni hozzá iárú! ássa] rendel­kező szövetkezetek kevésbé érd°keltek a forgalom bőví­tésében. A jövőben. — az el­nökség véleménye szerint —. növelni keli a tagok vagyoni hozzájárulását. A TSZKER fontos üzlet­politikai feladatának tekinti hoev a gazdaságokat munká­jukhoz szükséges génekké1, eszközökkel, anyagokkal is ellássa. Folytatni kívánják azt a sikeres tevékenységet, ameh- az egyes, felesleges kapacitás­sal rendelkező termelőszövet­kezeteket összehozza az im-n üzemekkel. Az ilven ügynöki tevékenységből származó be­vételt az ipari termelés fej­lesztésére fordítják. •i ilíiii NOVOTEL A Pannónia Szálloda- és dalánchoz csatlakozva a Vendéglátó Vállalat a hét létesítmény a NOVOTEL végén — július 2-án — Bu- márkanevet kapta. A szo- dapesten a BAH csomó- bák legnagyobb részében pontnál megnyitja új, 324 franciaágv és harmadik szobás. negvcsiHaens szál- fekhelyként kanapé van, az lodáját. A francia szálló- utóbbit gyermekek részére A Bowling-pálya A BAH csomópontnál épült fel 12 éves korig térítésmen­tesen vehetik igénybe a csa­ládok. A szálloda 200 sze­mélyt befogadó Karolina ét­terme mellett a külön bejá­ratú Chanson teremben 100 személyt tudnak fogad­ni különböző zenei, irodalmi rendezvényeken. divatbe- - mutatókon. Magyarországon elsőként hozták létre a Bowling-sö- rözőt, ahol négy pályán egyszerre 150-en szórakoz­hatnak. nemcsak a szállo­da lakói, hanem bárkit szí­vesen látnak, aki iátszani szeret, s közben Reining- haus csapolt sörrel oltja szomját. ffi^iaiisaaBianflamuiiiaaiiSiaiiffls^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom