Dolgozók Lapja, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-18 / 141. szám

6 aäBasa ©ÖlCiTOZöif E'APJÄ ÍD82. Június if.. péntek LAKÁS, INGATLAN Vennék Bánhidán, kis paraszt­házat. Ajánlatot: Gál, Tatabánya V.. Mártírok u. 10«. IV/3-ra ké­rek. 5197 Tatán, összkomfortos, kétszo­bás öröklakás, kp + OTP-átvál- lalással eladó. Tata, Vörös Had­sereg u. 26. III/l. Érdeklődni: 17 órától. 4605 Garázsnak is alkalmas műhely (380 V van), kiadó. Oroszlány, Takács Imre u. 11. 5021 Szoba kiadó, közös konyha- és fürdőszoba-használattal. Orosz­lány, Takács Imre u. 11. 5020 Oroszlányi másfél szobás, főző­falkés, tanácsi lakásomat Tata­banyára cserélném. Választ: „Garzon is lehet-’ jeligére kérek az oroszlányi hirdetésfelvevőbe, Rákóczi U. 9. 4928 Eladó Esztergomban, Duna-par- ton, kétszintes ikerház, befejezés előtt álló. Érdeklődni lehet: Esz­tergom, Horváth Géza sor 4. alatt. 5062 Eladó háromszobás, komfortos, magányos családi ház Esztergom­ban. Lachner György u. 11. alatt. Az utca a buszpályaudvarról nyí­lik. 5061 Eladó Esztergomban, kétszintes, szuterénes társasház, befejezetlen állapotban. Érdeklődni lehet: Köl­csey u. 17. 5060 Oroszlányban 200 négyszögöl föld. szőlővel, gyümölcsfákkal, víkendházzal és melléképületek­kel sürgősen eladó. Cím: Orosz­lány, Rákóczi u. 43. n/4. 5067 Elcserélném tatabányai, taná­csi háromszoba. összkomfortos, nagyerkélyes. második emeleti la­kásomat kertes családi házra. 'Érdeklődni: Tatabánya V., Már­tírok u. 61. IIT. 18 órától. 5085 Eladó Tatabánya-Szőlőhegyen, 520 négyszögöl, közművesített te­lek faházzal. Érdeklődni: Tata­bánya V., Mártírok u. 61. IIT. 18 órától. 5084 Elcserélném Tatabánya III,, ke­rületben lévő, háromszobás, ker­tes családi házamat értékkülön­bözettel tanácsi bérlakásra. Le­veleket „Garázs van 105237” Jel­igére a tatabányai hirdetőbe. Győri út 12. 5083 Fiatal nő. egy kisgyermekkel albérletei keres. Leveleket ..Sür­gős 105236” jeligére a tatabányai- hirdetőbe, Győri út 12. 5082 Kétszintes, összkomfortos csa­ládi ház eladó. Tát, Arany ,T. u. 2 5034 Budanesti, központi fekvésű, nagyméretű, tanácsi lakásomat •^Cserélném tatabányai másfél szobásra. Érdeklődni: délelőtt. 7—10. este 19—22 óráig. 170-940-es budanesti telefonon. 5185 Elcserélném, vagy eladnám, esztergomi, főúton iévő, 1 szo-- bás, komfortos házrészemet Esz­tergom környéki, magányos fa­lusi házra. Cím: Molnár Béláné, Esztergom, Hősök tere 20. 4936 Eladó a „Kettős Pince” után panorámás, víkendtelek. Cím: Esztergom. Molnár-sor 9. Kocsis. 4977 Eladó Szárligetén 240 négyszö­göl. közvetlen erdő mellett. ' köz­művesített. gyönyörű, körnanorá- más, rendezett .gyümölcsöstelek, raita kettő, lakható helyiség, va­lamint énítőanvagokkal. vagy »nélkül. Érdeklődő levelet Tata H Pf.: ??7. 5016 Eladó Esztergomban, háromszo­bás. t-öznonti fűtés^s. garázsos nedvek ház. Érdeklődni leh^rt Esztergom, Irinyi u. .20. E3. P^ommer. 4979 Ősszé költözők! Elcserélném ta­rácsi. háromszobás, rkülön beiá- ratú). 62 m2. kertvárosi íakáso- 7v>d krt kisebbre. Minden meg­oldás érdekel. ..Őszre összkom­fortos 105213” jeliedre a tatabá­nyai hirdetőbe Győri űt 12. 5001 Eladó Sárisápon. 25 m2-es, egy­szobás, názrész. kerttel. Érdek­lődő levelet „Kis ház” jeligére az esztergomi hirdetésfelvevőhöz, Irinyi u. 7/a. kérek. 5029 Eladó Tokodon. Kossuth u. 25. egyszobás-konyhás, mellék­helyiséges, kis ház, 34 négyszögö­les. Érdeklődni lehet: a helyszí­nen. szombaton, ío-töl 17 óráig. 5027 Tatán, József Attila u. 45. szám alatt, 407 négyszögöl építési telek, .melléképületekkel, bontott anyag­gal eladó. Tata IL. Fürst Sándor u. 23/B. Érti István, 16 óra után. 5024 Tatabányai kétszobás, összkom­fortos, szövetkezeti lakásomat el­cserélném hasonlóra, vagy taná­csira Tatán. Cím: „Nyár” jeligére a tatai hirdetésiéi vevőnél, Gesz­tenyefasor 1. 5019 Tatán, 4 szobás, összkomfortos, 130 m2 alapterületű. kétszintes tarsasház. garázzsal, zöldterület­tel, a padlástérben két szoba, vagy műteremkialakítási lehető­séggel, 140 ezer Ft OTP-átváHa- lással. igényesnek eladó. Érdek­lődni, „Készpénzért” jeligére a tatai hirdetésfelvevőnél, Gesrte- nyefasor l. 5039 Tata-Újhegy V. dűlőben, 625 négyszögöl zártkert. (szőlő-gyü- fPölcsös), eladó. Érdeklődni. Ta­ta. Thury György u. 3. I. lh. I. cm. 2. Apróhi Sürgősen elcserélném Tata köz­pontjában lévő, másfél szobás, komfortos, tanácsi lakásomat esz­tergomi hasonlóra, vagy jelentős pénzösszeggel eltartási szerződést kötnék. Esztergomban kertes házban. Minden megoldás érde­kel. Cím: szendrei József, Tata II., Bartók B. u. 7/b. III 3. 2890. 5123 Lakásmegoldást keresek 100 ezer Ft készpénzzel. Fennmaradó ösz- szeget 1 éven belül törleszteni. Minden megoldás érdekel. Tata­bánya, Pf.: 1243. 5121 Elcserélném esztergomi, kétszo­bás, összkomfortos, tanácsi laká­somat belvárosi háromszobásra. Érdeklődő levelet „Igényes” jel­igére az esztergomi hirdetésfel­vevőhöz, Irinyi u. 7 á. 5132 Lakásmegoldást keresünk Esz­tergomban, vagy Dorogon 200 ezer kp 4- OTP-átvállalással. Minden megoldás érdekel. Alán­latot levélben „Fiatalok” jeligé­re az esztergomi hirdetésfelvevő­höz, Irinyi u. 7/a. kérjük. _______ 5133 K oppánymonostor, Duna-par­ton, 770 négyszögöl, vegyes be­építésű területen, kétszobás csa­ládi ház — üdülőnek is megfelelő — eladó. Leveleket ..Beköltözhe­tő” jeligére a komáromi hirde- t.ésfelvevőhöz, Mártírok u. 54. alá kérem. 5137 Eladó Tatabánya T.. Áradj u. 12. szám. 165 m3 beépített területen, 12 helyiségből álló. felújított sa­rokház. Iroda, üzlet, műhely és még lakások, vagy idős szülők­nek. fiatalokkal egy házban, .de külön-külön lakással is nagyon megfelelő. Kert nincs, de a ház­hoz tartozik még 42 m2 autópar­kolásra Alkalmas szabad terület. Érdeklődés délután 16 órától. 5142 Esztergom központjában. két- szoba 4- étkezős, komfortos örök­lakás eladó. Érdeklődni: Buda­pest, Berzenczey ű. 37. 1094. Ba­logh Andrásné. 5150 Oroszlányban kétszobás, össz­komfortos. első emeleti, szövet­kezeti lakás eladó kp 4- OTP- átvállalás. Hétköznap 17 órától, Oroszlány, Bánki Donát u. 24. T'4.. vagy napközben 560-as tele­fonon. 5145 Elcserélném tatabányai egyszo­bás. első emeleti, felújított. ta­nácsi lakásom másfél — kétszo-. básra. Érdeklődni. 15-614-es tele­fonon és Killián krt. 15. 1/3. alatt. 5162 Kecskéd belterületén, vasútállo­máshoz közel. 330 négyszögöl te­lek eladó. Érdeklődni, Kecskéd. Széchenyi u. 17. Szombat. va­sárnap egész nap. 5171 Vért esszöl ős ön .kétszoba-kony- líás ház. kerttel együtt eladó. Érdeklődni. Tatabánya V„ Nép­köztársaság u. 57. III/2. 17 óra után. 4765 Elcseréljük nagyigmándi. ha­gyományos típusú, karbantartott,' kertes családi házunkat dunántú­li városi egy-, másfél-, vasv' két­szobás, összkomfortos, tanácsi la­kásra. Leveleket „Értékkülönbö­zetet kérünk” jeligére a komá­romi hirdetésfelvevőbe. Mártírok 54. 5069 Komáromban, centrumtól 2 percre, nyugodt helyen, délre né­ző. erkélves. földszinti két és fél szobás lakás, ház alatti garázs- zsal azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: 239-es telefonon, egész nap. 5068 Komáromban 60 m2-es, délre néző. kétszobás. tágas. nagv- erkélyű, ideálisan meleg lakás kp 4- OTP-átvállalás mellett, azonnali beköltözéssel eladó. Köz­ponthoz. termálfürdőhöz közel. Érdeklődni: 239-es telefonon, egész nap. 5067 Tatán. Kazincbarcikai úti tár­sasházban, 87 m2-es alapterüle­tű lakás, igényesnek eladó. Ér­deklődni: Tata II., Ságvári E. u. 35. 5120 Eladó Bakonvszombat.helyen, vasútállomás mellett, jó fekvésű, háromszobás, nagyméretű családi h»z. magánkereskedésre, megfe­lelő üzlethelyiséggel, gazdálko­dásra alkalmas, 44fi2 m- terület­tel és egyéb mellékhelyiségei-'krt. Érdeklődni lehet: LÖth András, Hán+a. Kossuth u. 51. szám alatt, mindennap 17 óra után. 5155 Emeletes családi ház. naev kert­tel. gyümölcsössel eladó. Érdek­lődni lehet: Körn ve. Alkotmány u. 65„ vasárnap délelőtt. 5109 Duna-kanvarban, Dömösön. el­adó másfél szobás. komfortos családi ház elköltözés miatt, sür­gősen. Molnár Istvánná. DÖmö«?, Kossirth u. 57 '5110 Dózsákért!. I. emeleti. két­szobás. OTP-örökiakás kp 4- n'T’P beköltözéssé1 el­adó Érdeklődni lehet: Tatabá­nya, Erdész u. 23. fsz. 1. 5052 Bársonyoson kis családi ház, szoba- és konyhabútorral. mel­léképülettel. 210 négyszögöl kert­tel. 100 000 forint készpénzért el­adó Érdeklődni: Tatabánya II.. Réti ú+ 16. TT. 5055 Kettőszobás, komfortos családi ház. garázzsal eladó. Érdeklődni: Skuba. Ács. Deák F. u. 66. 5136 Komáromban, a városközpont­ban. egyszobás, erkélves lakás eladó, kp -I- kevés OTP-átválla­lással. Érdeklődni: ■ Komárom, Jedlik Ányos u. 3/C. II/8. 5099 Eladó egyszobás, kertes ház Bánhidán. Klapka u. 5. alatt. 4711 r d e t é s Oroszlány, Mészáros Lajos u. 10. alatti kétszobás, komfortos családi ház eladó. Tanácsi csere­lakást, l. emeletig beszámítok. Érdeklődni lehet egész 'nap. 5017 Tatai, másfél szobás, komfor­tos, tanácsi lakásomat elcserél­ném nagyobb tatabányai, tanácsi, összkomfortosra. • Ajánlatokat: ,,Új lakás előnyben 105226” jel­igére a tatabányai hirdetőbe, Győri üt 12. 5014 Tatabánya-Kertvárosban. két­szobás, komfortos. szövetkezeti lakás eladó kp 4- OTP-átvállalás­sal. Érdeklődni; Tatabánya VI., Sziklai S. u. 2. 1/2. 17 órától. 5080 Esztergomban, kétszobás, össz­komfortos, tanácsi lakásomat 200 ezer kp-vel. háromszobás csa­ládi házra vagy öröklakásra el­cserélném. Érdeklődő levelet „Városközpont” jeligére az esz­tergomi hirdetésfelvevőhöz, Iri­nyi u. 7/a. kérem. 5028 Vennék háromszobás, szövetke­zeti. vagy OTP-s, összkomfortos lakást. Ajánlatot Tatabánya L, Lehel-köz 19-re kérünk. 5072 Bajon, a Szentandrás-dúlőben, 400 négyszögöles víkendtelek el­adó. Víz a közelben, villany meg­oldható. Érdeklődni1: hétfő kivé­telével. . 10—18 óráig; Tatabánya, ll-176-os telefonon. 5058 Tatán, főútvonal mellett, köz­művesített. üzlethelyiség eladó. Érdeklődni: Tata II., Mikovényi u. 11. 5117 Eladó Nedermann utcában, ket­tőszobás. összkomfortos. I. eme­leti, erkélyes öröklakás kp 4- OTP-átvállalással. Érdeklődni egész nap. Tatabánya, 12-389-es telefonon lehet. _____ 5208 T ÁRMŰ IX forgalmi rendszámú, 1200-as Zsiguli. 1984-ig érvényes műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni: Ta­tabánya, Erdész 34. IV/15. 18 után. 5201 Eladó olcsón, 7 éves Wartburg, Tatabánya III., Budai u. 33. 5095 Ladáihoz fékpofa, féktárcsa, tár­csafékbetét. karmantyúk, kézifék- bovden, kipufogórendszer, tömí­tések, villogóbúrák, csomagtér- tömítőgumi, reluxa-redőny, leve- gőterelők. kormányvédő. S 105— 120-hoz rádiós kardánbox, leve­gőterelő, hátsó díszrács. Wart­burghoz fékpofák, kuplungtár­csa. rézfékcső, villogóbúrák, ajtó­zárak. Trabanthoz fékpofák, réz- fékcső-gamitúra, ajtózárak, . be- égésmentes megszakító. Autó- és motortükrök. Extra, Tatabánya- Újváros. Népköztársaság 41. 5172 Eladó 6 éves' Lada 1300-as Combi, friss műszakival. Érdek­lődni lehet: Lábatlan. Kun Béla ltp. 4/13. Horváth. 18 óra után. 5184 Dácia, P—126, Renault-kerekek kiegyensúlyozása garanciával. Ta­ta. Ságvári u. 85. Tóvárosi ben- zinkúttól 300 méterre. Naponta 16 órától, szombaton 8—12-ig. szer­da szünnap. 4408/c ÜP írsz. Trabant olcsón, sür­gősen eladó. Érdeklődni minden délután 3 órától. Tatabánya-Kert­város, Május 1. út 52. 5000 Eladó ZC-s Wartburg de Luxé, teljesen felújított állapotban. 1985- Ig érvényes műszakival. Érdek­lődni, Kovács László, ácsi Erdő­csárda melletti gyümölcsösben. 4995 Eladó 15'00-as Polski Fiat. Do­rog. Petőfi-szálló. Érdeklődni. Ma­gyar!. 5174 Eladó PV-s 1600-as Lada. Ér­deklődni, Esztergom 6/47-es tele­fonon. 4916 Eladó hároméves Wartburg-gép- kocsi. Érdeklődni: Esztergom. Bu­dai Nagy Antal u. 1. 4981 Eladó UC-s rendszámú Zapo- rozsec, Esztergom, Cím: Rozetti, Lázár u. 8. 5183 Eladó sürgősen, UG-s. 40-49 írsz. jó állapotban lévő Trabant Limousine. felújított motorral. Érdeklődni lehet: Dorog. Bartók Béla u. 59. egész nap. Hegedüs- né. 4980 ID frsz„ 60-es Trabant eladó. Kecskéd, Rákóczi u. 7. 5007 Eladó 7 éves Wartburg Limou­sine. Cím : • Esztergom. Bacsó u. 7/b. bármikor. 5026 Frissen mű szakizott, 250 cm3-es ,Tawa motorkerékpár, utánfutóval eladó. Cím: Szendrei József. Ta­ta II., Bartók B. u. 7/b. III/3. 5124 Trabant Limousine. 601-es. ZS rendszámú, eladó. Megtekinthető 17 ó^a után. Tata I.. Váralja u. 14. Farkas. 5122 IF-es Trabant (februárban mű­szaki vizsgázott, garázsban tar­tott), eladó. Érdeklődni: Orosz­lány. Gárdonyi Géza u. 2. fsz. 2. 5130 Eladó ZJ-s Trabant, megkímélt állapotban vonóhoroggal és rá­dióval. Tatabánya V„ Mártírok u. 7?. IV 1. 5152 Eladó UR-s Zsiguli. Érdeklőd­ni, hétköznap. Tatabánya V., Mártírok u. 107. 111/2. 17 órától. , 5157 ZC-s rendszámú Wartburg Li­mousine eladó. Bari.us Béla. Ta- t»bánva. Gál István lakótelep, 205. 1/2.- Telefon: 12-882. 5161 Hároméves. 126-os Polski Fiat eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Oroszlány, Rosenberg u. 6. •106 ZI-s, töOO-as Lada eladó, nye, Beloiannisz u. 43. Kör­5164 Eladó most vizsgázott, ZD-s, 1200-as Zsiguli. Tatabánya III., Gyár u. 5/2. 5143 Karambolos, S 100-as Skoda el­adó, egyben vagy alkatrészként, felújított motorral. Érdeklődni: Tatabánya II., Árpád u. 10. (Roz­maringgal szemben.) 5134 UB-s Wartburg, felújítva, most vizsgázott, 38 ezer forintért, CR- es Wartburg 2ö ezerért eladó. Tatabanya Ül., Batthyány u. 22. 5147 Eladó Wartburg, PR írsz. le­járt műszakival. Érdeklődni: Ta­tabánya I., Végh István u. 43/4. 16 óra után. 5078 Vennék: 5 tonnás IFA teher­gépkocsit, billenőplatósat, vagy fixplatósat. Dad, Sport u. 17. 5129 VEGYES Színes, fehér-fekete televíziók, autórádiók, rádió-magnók, elekt­roakusztikai cikkek javítása URH OIRT CCIR — OLRT PAL — SE­CAM áthangolás garanciával, Pin­tér, 2535. Mogyorósbánya, Fel- szabadulás 38. 3117 Redőnykészítést és -javítást vál­lalok. Hívásra házhoz jövök. Tát­rai Gábor, Domös, Kossuth L. u. 47. 2027. 496* Ácsiak figyelem! Sárga előne­velt csirkék és fehér hushibridek újra kaphatók az ácsi Erdőcsárda melletti gyümölcsösben. 4996 Eladó 2 db redőnytokos, 3 szárnyú ablak, jó állapotban. Ta­tabánya II., . Kossuth-Kertalja, J.12/a. alatt. du. 16—18-ig. 5196 Galambászok figyelem! Eladó áron alul King, Strasszer és Tesztán-galambok, keresztezésűek. Tatabanya II., Árpád u. 52. 5198 Lakosság szolgálatában! Meg­kezdtem . magánfuvarozói tevé­kenységemet, 5 tonnás teherautó­val. Gyors, pontos. megbízható fuvarozást nyújt. Gigor Gábor, Tatabánya V„ November 7. tér 3. ITT T0. Megrendelhető 19—21 óra között. Telefonon is. 15-233. 5199 Nyúlteny észtők! Áron alul el­adók, gyárt készítésű, környei tí­pusú. ponthegesztett, rozsdamen­tes drótfonatból készült, trágya­tálcás. önetetős ketrecek. Érdek­lődni lehet: Oroszlány, Széchenyi^ u. 20. (Haraszthegyi vendéglő­nél) . ___________->05 9 Z enekar keres zongoristát, basszusgitárost és szaxszafonost. Érdeklődni lehet, délután 5 órá­tól, Tatabánya V„ Killián György krt. 47. III/l. 5088 Vágni, való kacsa, állandóan kap­ható, Horváth Rezső, 9081, Gvőr­új barát, Imre u. 11. 4741 Magántaxi! Tatabánya V., Kil­lián krt. 23. II/2. Tel.: 15-632. Személyszállításra rendelést fel­veszek 18 órától 20 óráig. Bala­tonra személyszállítást áron alul vállalok. 5010 Eladó egy db. 140x160-as, egye­sített szárnyú, középen forgó ab­lak. új állapotban. Cím: Eszter­gom, Ady Endre u. 26. 4937 Megnyitottam gázöngyujtó töl­tő-javító üzletemet. Tatabányán, Sárberekben, az ABC mellett! 5116 Nagyobb mennyiségű, építke­zésre alkalmas kő eladó. Cím: ..Kedvezményes ár” jeligére a tatai hirdetésfelvevőnél, Geszte­nyefasor 1. Horgászán -s bokodi oldalon el­adó. Érdeklődni: hétköznap. 17 órától. Oroszlány. Bánki Donát u. 24. 1/4., vagy napközben, 560- as telefonon. 5144 Szőlősgazdák figyelmébe: Még időben javittassa meg hordóját és az újat rendelje meg. Tatabá­nya III.. Batthyány u. 22. Bóta Antal kádár. ______ 5149 E ladó 3 éves. heréit ló. Érdek­lődni: Barat János, Ete, Kos­suth u. 17. ________ 5086 T erra kerti traktor, kapával, eke, pótkocsival, új állapotban eladó. Érdeklődni, Vértesszőlős, Valusek u. 104 5146 Új, fonott hintaszék eladó. Érdeklődni. Tatabánya V„ Már­tírok u. 84. XT. 5165 Előnevelt sárga tojó- és fehér hús­hibrid csirke, azonnali kiszolgá­lással kapható. Pénzes Lajos, Ko­márom (Szöny), Széchenyi u. 20. 5135 Egy rekamié és két fotel el­adó. Megtekinthető: Oroszlány, Április 4. utca. 8. földszint 3. 5131 Német nyelvet beszélő, szak­képzett felszolgálót felvennék ba­latoni, szezonális üzletbe. Jelent­kezni: Balatonszepezd. Sellő Ét­terem. Telefon: 80'99-029. 5014 munkavallalokat FELVESZNEK Az ÉDTCSVJ Tata III. számú, új cserepgyára felvételre keres autószerelőt. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Tata III., gyáregység. Feuer J. út. Tel.: 759. Tata. ________5195 V illanyszerelő Tatán állást ke­res „önálló villanyszerelő’’ jel­igére a Komárom megyei Lap­kiadóba, Tatabánya, Pf.: 141. 5047 Felveszünk érettségizett mun­kaerőt a MÉM ÉHESZ Tatabá­nyai Húsipari Kirendeltségre ál­lategészségügyi szaksegédnek. Je­lentkezés az EHESZ kirendeltsé­gen, Tatabánya 1I„ Vágóhíd u. 2. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, SZTRUHAR ISTVÁN búcsúztatásán megjelentek és mély gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, isme­rősöknek és mindazoknak, akik tapolcsányi gyula temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, GULYÁS MIKLÓS temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban velünk éreztek. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, ZSOMBOR JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyezték és mély gyászunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősök­nek és mindazoknak, akik TAKÁCS FERENC temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély gyászunkban együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, és jó rokon, SZÁL AI MIKLÓS (tatai lakos) életének 62. évében elhunyt. Temetése, 1982. június 21-én, 14 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa és testvér, GÄL FERENC (a XII-es akna nyugdíjasa) életének 62. évében, váratlanul elhunyt. Temetése, 1982, jú­nius 2l-én, 13 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető új ravatalozójánál. A gyászoló család Fájdalommal tudatom a testvéreivel, rokonaival és te- merősökkel, volt munkatársakkal, hogv férjem, KILENCZ JÓZSEF (volt XII a akna nyugdíjasa) 1082. május 23-án, 57 éves korában, súlyos betegség után el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása. 1982. június 21-én. 14 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető új ravatalozójá­nál. A gyászoló felesége TATABÁNYAI INGATLANKEZELŐ VÁLLALAT tetőfedő, épületbádogos falazott kémények thermofor kémények felújítási munkáihoz kivitelezési kapacitás! keres Gazdasági munkaközösségek és kisszövetkezetek jelentkezését várjuk. Jelentkezni lehet a vállalat központjában: Tatabánya II., Erdész u. E. Beruházási Osztályán. 5063 Figyelem! A Bizományi Áruház Vállalat tatabányai holtja június 22—23-én hétnapos sásárt rendez az oroszlányi Bányász HIÉItinysiárban Ruházati cikkek, műszaki áruk, keleti ajándéktárgyak nagy választékban. MINDEN kedves vásárlót szeretettel várunk! Nyitva: kedden 12—20 óráig szerdán 10—20 óráig. 4992 Az AFIT tatabányai üzeme fel­vesz két műszakos munkára autó­szerelőket, autóvillamossági mű­szerészeket, autófényezőket, pénz­tárost (középiskolai végzettséggel). Jelentkezni az üzem vezetőjénél 8—16 óra között. Telefon: 10-4.77. 4893 Várgesztesi Vár étterembe fel­vennék konyhai munkára, azon­nali belépéssel női dolgozót. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelent­kezés személyesen vagy levélben ifj. Bóta Antal üzletvezető. 5148 A sárberki Általános Iskola is- kolatitkari munkakörbe keres 4 oras részfoglalkozású, gépelni tudó dolgozót. Jelentkezés a Sár­berki Általános iskola igazgató-.» jánái, 5156 A Komárom megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet felvételre keres gyermekfelügyelői állásra érettségizett női munkaerőt. Je­lentkezés személyesen: Tataba­nya VI., Puskin u. 7/B. 5165 A? ÉD. MÉH Vállalat komáromi telepe éjjeliőröket és fizikai dol­gozókat felvesz. Jelentkezés a te­lepvezetőnél. Komárom. Marek Jó­zsef u, 11. 4949 A Komárom megyei Talajerő- gazdálkodási Vállalat felvesz nyugdíjas éjjeliőrt környe-fácán- kerti telephelyére. Jelentkezes vállalatunk központjában, Tata­banya III., Kolozsvári u- 15. 501« 1023

Next

/
Oldalképek
Tartalom