Dolgozók Lapja, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

2 DOLGOZOK LAPJA 1982. június 1„ kedd Á tizenhatodik Már elkészült a zászlórúd és megér­kezett a lobogó is, vagyis, ami a külső­ségeket illeti, minden rendben. Szombaton a NATO Brüsszel melletti székhelyén fölhúzzák az Atlanti Paktum 16. tagállamának. Spanyolországnak a zászla­ját es hivatalosan is beiktatják a szervezet köteléké­be. Június l()-en Bonnban már Leopold Calvo Sotelo spanyol miniszterelnök is részit vesz a NATO csúcsér­tekezletén. Korábban a NATO-bán korántsem ítélték meg egy­ségesen a spanyol csatlakozást. Az Egyesült Államok azonban mindvégig ragaszkodott ehhez a lépéshez, annál is inkább, mert Spanyolország fekvése straté­giailag kulcsfontosságú. A spanyol íennhatóságú Ka- nari-szigeiek az Atlanti-óceán legnagyobb forgalmú hajóútja menten éppúgy fontos ellenőrző pontot ké­peznek. mint a Baleár-szigetek a Földközi-tenger tér­ségében. Persze, az amerikai jelenlétet spanyol föl­dön már jóval korábban szerződések biztosították Az első megállapodást még Franco tábornok kötötte- Eisenhower elnökkel 1953-ban. A NATO mostani kibővítése veszélyes lépés. Köz­ismert a Szovjetunió légóta hangoztatott véleménye: a politikai-katonai integrációk kiterjesztése ellenkezik az európai biztonság érdekeivel és növeli a két ka­tonai tömb szembenállását a kontinensen. Spanyolor­szág belépésével merőben új helyzet alakult ki nem­csak Európában, hanem az Atlanti-óceán és a Föld­közi-tenger térségeben is. Érthető, hogy madridi el­lenzéki körökben is rendkívül élesen bírálták a kor­mányt. í A csatlakozás ellen voksolt egyéb­ként a NATO-tagság- ról rendezett szavazá­son a választók fele. de a parlamentben a kormány­nak biztos a többségé. Népszerűnek azonban aligha nevezhető a madridi döntés, amely még nagyobb fe­szültséget hoz a spanyol belpolitikába és kedvezőtlen hatást gyakorol az amúgy is feszült európai légkörre. Púja Frigyes Kanadába utazott Havasi Ferenc fogadta Leonyid Szmirnovot Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának, tagja, a KB titkára hétfőn a KB székhazában fogadta Leonyid Szmirnovot, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhe- Ivettesél. és szívélyes, elvtársi léskörű eszmecserét folvtatott vele az országaink együttmű­ködését érintő időszerű kérdé­sekről. A találkozón jelén volt Vlagyimir Pazovszkij. a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe. Leonyid Szmirnov magyaror­szági tartózkodása során meg­beszélést folytatott Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyettes­sel. a magyar-szovjet gazdasá­gi és műszaki-tudományos együttműködési bizottság ma­gyar társelnökével és Méhes Imjos ipari miniszterrel. A szovjet miniszterelnok- helvettes meglátogatott több ipari és mezőgazdasági üzemet is. Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere hétfőn, közép-európai idő szerint a késő esti órák­ban ötnapos hivatalos láto­gatásra Ottavába érkezik. A miniszter kanadai kollégája, Mark NJacguigan meghívá­sának tesz elegei. Macguigan tavaly tavasszal járt Ma­gyarországon. Púja Frigyes személyében a két ország kapcsolatainak történetében először ' utazott magyar külügyminiszter Ka­nadába. Így a látogatás egy­fajta mérföldkőnek tekinthe­tő, a magyar—kanadai vi­szonyban. amelyet ottawai diplomáciai források szerint a szívélyesség és a nagy földrajzi távolság ellenére az együttműködési készség jel­lemez. A magyar külügyminiszter látogatása újabb jele annak, hogy a magyar—kanadai kapcsolatok felfelé Ívelő sza­kaszban vannak. A elmúlt év márciusában Mark Macguigan kanadai külügyminiszter hi­vatalos látogatást tett Ma­gyarországon. Üjabb találko­zóra került sor a kél ország külügyminisztere között ta­valy ősszel New Yorkban, az ENSZ-közgvülés ülésszakán. Jean Marchandnak, a kana­dai szenátus elnökének veze­tésével kanadai parlamenti delegáció járt tavaly Magyar- országon. A hivatalos kapcsolatok kedvező alakulása mellett bővülő tendenciát mutat az árucsere, új ipari kooperá­ciós kezdeményezésekről folynak kétoldalú tárgyalások, rendszeressé és jelentékeny méretűvé vált az ösztöndí­jasok és a tudományos szak­emberek cseréje. A kél or­szág közgazdászai évente - ke- rekasztal-megbeszélést tar­tanak. A Bartók- és Kodály- évfordulók kapcsán Kanadá­ban megtartott nagyszabású rendezvénysorozatok pedig a kulturális kapcsolatok meg­élénkülését mutatták. Púja Frigyes kedden dél­előtt felkeresi Mark Macgui gan kanadai külügyminisz­tert és Ed Lumley külkeres­kedelmi ügyekkel megbízott harmadik külügyminisztert, majd látogatást tesz a ka­nadai parlament tisztségvi­selőinél. Helmut Schmidt a szovjet—amerikai csúcsról Nagyon valószínűnek tar­tom, hogy Leonyid Brezs- nyev ás Ronald Reagan még az ősszel találkozik egymás­sá! — jelenlette ki hétfőn késő este Helmut Schmidt bonni kancellár a ZDF te­levízióállomásnak adott in­terjúban. Schmidt elutasította azo­kat a nézeteket, amelyek sze­rint ' az enyhülési politika ' már ..túlhaladott”. A kancel­lár a NATO katonai erejé­nek fejlesztése mellett a szo­cialista országokkal való párbeszéd folytatásáért és a leszerelési tárgyalások sike­res befejezéséért szállt síkra. Az ..elrettentés és enyhülés” e kettős koncepciója nyoma­tékosan szerepelni fog a NATO június 10-i, bonni csúcstalálkozójának záró- közleményében is,- t-e mondta a kancellár. Schmidt üdvö­zölte. hogy az Egyesült Álla­mok és a Szovjetunió között újra mozgásba lendült a a párbeszéd, Berlini beszélgetések 3. flz NDK—magyar kapcsolatok mindennapjai Amit a Hans Beitnler gyárban ..kicsiben" láttunk a hazánk és az NDK közötti testvéri együttműködésről, azt „egészében" a berlini küt- ügy-, kereskedelmi- és kultu­rális minisztériumokban foly­tatott beszélgetések során te­kinthettük át. A külügymi­nisztériumban Helmut Schön, a szocialista országok osztá­lyának vezetője a két ország közötti politikai együttműkö­désről beszélt. Megállapítot­ta: céljaink azonossága hatá­rozza meg közös fellépésünket a nemzetközi arénában, a vi­lágpolitikai fórumokon. Egvüttműködésünk szoros. Külügyminisztereink nemrég találkoztak egymással, s az ilyen véleménycserék. kon­zultációk rendszeresek test­véri államaink köz.ött. csak­úgy. mint a delegációk cse- véie a legkülönbözőbb álla­mi- és pártszinteken. Kapcsolataink elmélvitésé- nek és ápolásának jó és megbízható keretet biztosít az NDK és a Masvar Népköztár­saság között 1977-ben megkö­tött barátsági szerződés. Kap­csolataink rendkívül sokrétű­en és szerteágazóan fejlőd­nek: társadalmi szervek, in- tézménvek között alakul ki szerződésben rögzített idősza­kos érintkezés. Ezek közvet­lenségét bizonyítía például az is. hogv nvolc NDK-beli me­sve pártbizottsága tart kap­csolatot magyar partnereivé’ Jelenős szerepe van a két omzásr testvéri kapcsolatának elmélvítésében a turistaforga­lomnak is: tava'v hatszázezer magyar -árt az NDK-ban. on­nan nedig t.6 millióan utaz­tak Magyarországra. A két ország közötti keres­kedelmi kapcsolatokról Lot­har Bauer, az NDK Külke­reskedelmi Minisztériumának osztályvezető ie tájékoztatott. A két ország közötti áru- es termékforgalmat, valamint a gazdasági együttműködést az 1981—85-ös évekre aláírt megállapodás szabályozza. Ennek az egyes évekre vo­natkozó tételeit minden esz­tendőben "külön szerződésben konkretizálják. Ez az idén a lipcsei vásár alkalmával tör- . tént meg. Magyarország* az NDK negyedik legnagyobb szocialista külkereskedelmi partnere. A Német Demok­ratikus Köztársaság el­sősorban mezőgazdasági gépe­ket. közlekedési eszközöket, nyomdai berendezéseket szál­lít Magyarországnak. Ha­zánkból a gabona-, bauxit-. timföldszállítmányoktól, félig kész alumíniumblokkokon át a legkülönbözőbb génekig sok termék érkezik az NDK-ba. Jelentősen elmélyült a gyár­tásban való együttműködés. A darusautóknál például az al­váz a magyarországi Raba­gyárban. a kocsi felső része pedig a babelsbergi üzem­ben készül — az összeszerelés az NDK-gyárban történik. Kooperációban gyártunk vil­lanyvonatokat is. Az alkatré­szek ege része Magyarország­ról érkezik. neme°vszer egész motorokat is az NDK- ban szerelnek be az ott gyár­tón kocsitestekbe. Lothar Bauer elmondotta: együttműködésünk konstruk­tív és mindent elkövetnek, hosv a szerződéseknek meg­felelően teljesítsék vállalt szállítási kötelezettségeiket. Vannak még ugyan kiakná­zatlan lehetőségek. ezeket majd számba veszik az 1983- ra megkötendő megállapodá­soknál. amelyekre már most felkészülnek. A magyar—NDK kulturális kapcsolatok fejlődéséről Ereg­re! Meitz asszony, az NDK Kulturális Minisztériumának osztályvezetője adott tájékoz­tatót. Rámutatott: a két test­véri ország Jcözött élénk a kulturális együttműködés. Minisztériumainak között szí-, vélyes, magas szintű szemé­lyes kapcsolatok épültek ki, a megállapodások a két nép kultúrájának kölcsönös jobb megismerését fejlesztik. Éven­te munkatervek készülnek a könyvkiadásban. a filmek, valamint kiállítások és együt­tesek cseréjére. Tavaly emlékezetes sikert aratott az NDK-ban Varga Imre kiállítása és a Győri Ba­lett bemutatkozása — mon­dotta a többi között Evegret Meitz. Mind az NDK-ban. mind Magyarországon ünnepi esteket, heteket rendeztek- egymás kultúrájáról. Sok ösztöndíjas végzi tanulmá­nyait egymás egyetemein, fő­iskoláin. Eredményes a kiadói egvüttműködés és sikerült jó műfordítói gárdát létrehozni. 1981-ben 33 magyar író és költő kötete jelent meg né­metül. Céljuk, hogy miod a magyar klasszikusokat, mind pedig a mai írókat és költő­ket minél szélesebb körben megismertessék műveiken át az NDK lakosságával. Az idei kulturális program kiemelkedő eseménye lesz a Drezdai Balett budapesti és a magyar Kodály-kórus őszi berlini szereplése. Több könyv-, iparművészeti kiállí­tás mellett mindkét országban filmfesztiválokat és színházi napokat tartanak. A Kodály- évforduló alkalmából magyar művészek közreműködésével ünnepi hangverseny lesz a berlini Operában. S így le­hetne sorolni a kulturális együttműködés mind meg­annyi többi eseményét, de — mint mondottam —- az álta­lános törekvésünk az. hogy a kultúráink kölcsönös meg­ismerésé a mindennapi élet gyakorlatává váljék — fejez­te be a tájékoztatót Evearet Meitz. Árkus István Leonyid Brezsnyev vietnami kitüntetései Jászberényből érkezett a lipcsei II. folklórfesztiválra a Dé­ryné Művelődési Ház együttese. A zeneelméleti, népdaieiő- adói, játéktechnikai műhelybeszélgetéseket táncbemutatók kai is színesítették LetDuan, Vietnam Kom- munisiia Pártjának főtitkára, hétfőn a Kremlb.en átnyújtot­ta Leonyid Brezsnyevnek. a Vietnaimi Szocialista Köztár­saság legmagasabb kitünteté­sét, a Ho Sí Minh Rend élső fokozatán és a Vietnami Szo­cialista Köztársaság Hősének ‘Érmét. A kitüntetést a múlt évben adományozták az SZKP KB főtitkárának. a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének 75. születésnapja alkalmából. A kitüntetés átvételekor Leoinyid Brezsnyev. az SZKP KB titkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke nemzetközi kérdésekről szólva kijelentette: „Határozott hí­vei vagyunk a nemzetközi fe­szültség enyhítésének, a tár­gyalásoknak. amelyeket az ál­lamközi kapcsolatok normali­zálása. a fegyverkezési ver­seny megállítása érdekében ■folytatnak”. „Olyan tárgyalásokat aka­runk, amelyeket nem a kato­nai előkészületek -leplezésére folytatnak, hanem azért, hogy konkrét. mindkét fél számára elfogadható, a katonai konf­liktusok veszélyét, csökkentő 'megállapodásokat érjenek el” — mondotta. „Készek vagyunk arra, hogy ezek során figyelembe­Vállalatok, szövetkezetek, kisiparosok és kistermelők FIGYELEM! Megalakult a „Tervelektronik” Gazdasági Munkaközösis égünk: elektronikus berendezések tervezésére, kivitelezésére, beüzemelésére. Forduljanak hozzánk bizalommal. Postacímünk és székhelyünk: Tervelektronik GM Tatabánya II., ^Sárberki ltp. 117. 4646 VB Spanyolországban, VB a Grillben! Nézze nálunk a MUNDIAL küzdelmeit. Nyitva tartás június 1-től, hétfőtől csütörtökig 9—23 óráig, Péntek, szombat, vasárnap 9—24 óráig. Fenyves Grill Étterem. 4643 vegyük és tiszteletben tart­suk partnereink .jogos érde­keit — olyan mértékben, ahogy tőlük is elvárjuk ter­mészetes és jogos érdekeink számításba vételét.” Le Duan a kitüntetést át­nyújtva méltatta az SZKP KB főtitkárának több mint fé! évszázados aktív és gyü­mölcsöző tevékenységét. a Szovjetunió Kommunista Pártja, a szovjet nép sikereit, külön kitért a Szovjetunió és Vietnam barátságára. szoli­daritására. Brezsnyev a kitüntetést megköszönve ugyancsak mél­tatta a két nép állandóan erő­södő barátságát, együttműkö­dését, amely évről évre erő­södik és szélesedik. „Rossz­akaróink mindenféle mende­mondákat terjesztenek a szovjet—vietnami együttmű-' ködéiről — mondotta. Pedig egyáltalán nem nehéz meg­érteni ennek az egvüttműkö-’ désnek valódi értelmét. A! Szovjetunió és Vietnam eltö­kélt szándéka a küzdelem a* tartós békéért — az egész világon, Ázsiában, Délkelet- Ázsiá'ban.” — mondotta egye­bek között Leonyid Brezs- n.vev. ÜZLETKÖTÖKET ÉS GYAKORLOTT MUNKAVÉGZŐKET KERESÜNK KÁRTEVÖIRTÓ RÉSZLEGÜNKHÖZ, helyi kirendeltséggel. Komplex Kisszövetkezet, Budapest XV., Hevesi Gyula út 111. Tel.: 895-801. 4590 Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat FELVÉTELT HIRDET az alábbi munkakörökbe: Kőműves 6 fő Burkoló 1 fő Tv-műszerész 4 fő Kályhás 1 fő Vízvezetékszerelő 6 fő Csatornatisztító 2 fő Ács-állványozó 2 fő Műköves 1 fő Tetőfedő szigetelő 4 fő Bádogos l fő Üveges "* 1 fő Gépkezelő 2 fő Asztalos 2 fő Vízvezetékszerelő­csoportvezető 5 cv gyakorlattal 1 fő Fizetés kollektív szerződés szerint. JELENTKEZÉS: Oroszlány, Táncsics u. 59. 4220 A MAGYAR HANGLEMEZGYÁRTÓ VÁLLALAT HANGLEMEZGYÁRÁBA (Dorogra) VEZETŐI MUNKAKÖRÖKBE FELSŐFOKÚ GÉPÉSZ VÉGZETTSÉGGEL ÉS LEHETŐLEG MÜANYAGFEI.DOLGOZÖ4 GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ SZAKEMBERT, GÉPÉSZTECHNIKUSI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZAKEMBERT ÉS FELSŐFOKÚ PAPÍRIPARI VÉGZETTSÉGGEL, NYOMDAI, VAGY PAPÍRFELDOLGOZÓI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ SZAKEMBERT. KÉZZEL ÍROTT ÖNÉLETRAJZOT KÉRÜNK. „HANGLEMEZ ÉS HANGSZALAG” JELIGÉRE. Í52S I ü

Next

/
Oldalképek
Tartalom