Dolgozók Lapja, 1982. május (37. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-01 / 101. szám

Erősödjék a szocializmust építő népeh egysége! A HETEN TÖRTÉNT Hétfő: Thatcher asszony beszámolója a londoni alsóházban a Déli Geor­gia sziget visszafoglalásáról — Mubarak a kairói parlamentben a Sinai-félsziget kiürítése kapcsán a palesztin problémáról is be­szélt. Kedd: Kádár János Bonnban Schmidt kancellárral tárgyalt, majd talál­kozott az NSZK három pártjának vezetőivel is — Pozsonyban ma- ■ gyár—csehszlovák külügyminisz­teri megbeszélések voltak — Ka­bulban megünnepeltek az anti- feudális, nemzeti-demokratikus afgán forradalom negyedik év­fordulóját. Szerda: Kádár János befejezte bonni lá­togatását — Haig külügyminisz­ter az amerikai külpolitika fő irányairól nyilatkozott. Csütörtök: Varsóban bejelentették az éjsza­kai kijárási tilalom közeli felol­dását és mintegy ezer internált szabadon bocsátását — A cisz- jordániai és jeruzsálemi tiltakozó megmozdulás során többen életü­ket vesztették. Péntek: Déltől teljes légi és tengeri blo­kádot vont az angol flotta a Falk- land-szigetek köré — Mitterrand francia köztársasági elnök befe­jezte dániai látogatását. Az Amerikai Államok Szervezetének washingtoni ülésén a falkland-szigetek körül kirobbant argentin—brit konflik­tust vitatták meg. Képünkön: a tanácskozófelek ellenszava­zat nélkül elismerték Argentína jogát az Atlanti-óceán déli részén fekvő szigetekre. mérföldé® Falkland-övezet és Argentína szintén 200 mér­földé» tengeri felségvize, je­lentős mértékben fedi egy­mást. a tengeri blokád tehát automatikusan a/, argentin part elleni támadásnak is mi­nősülhet. A Downing Street 10. alatt, a miniszterelnökség épületé­ben a ..háborús kabinet" zárt ülést tartott, ahonnan kiszi­várgott, hogy a hét végén megindul az angol katonai akció a Falkland-szigetek visszaszerzésére. Az argentin szándékokról a hét folyamán egymás után érkeztek az ellentmondásos jelentések. Egyszer, azt mond­ták, Buenos Aires kész a tartott ülésén számos nagy horderejű intézkedést hoztak a szükségállapot egyes korlá­tozó rendelkezéseinek felol­dásáról, másoknak az enyhí­téséről. Május 2-től kezdve az egész oszág területén meg­szüntetik a kijárási tilalmat és enyhítik a gyülekezési -ti­lalom előírásait. Egyes határ­átkelőhelyeken megszűnik a korlátozás. Május közepétől nagyobb lesz. a külföldiek, így az újságírók mozgási le­hetősége. s újból üzembe he­lyezik az ország egész terü­letén a belföldi automata kapcsolású telefonhálózatot, amelyet 1981. december 13-ra virradó éjjel kikapcsoltak. Nagy feltűnést keltett, hogy mintegy ezer intern-Utat sza­badon bocsátanak. A koráb­bi „Falusi Szolidaritás" veze­tője, Jan Kulan is vissza­nyerte, szabadságát. Nyomban közölté, hogy be akar kap­csolódni az Egyesült Paraszt­párt munkájába. mert most már támogatja a kormánynak a válságból való kijutást cél­zó programját. A lengyel katolikus egyház magatartása szempontjából fontos lehet az á megbeszé­lés. amit II. János Pál pápá­val Rómában folytatott Józef G lem p érsek, a lengyel ka­tolikus egyház prímása. En­nek nyomán nyilvánosságra került, hogy. a pápa elha­lasztja augusztusra tervezett lengyelországi látogatását, amelyet a czestochowai „Fe­kete Madonna" jubileuma al­kalmából tervezett. A konszolidácio politikai, társadalmi, egyházi teltételei mellett nem szabad tebecsül­ni a gazdasági tényezőket. A hét végén ismét üléseztek a Lengyelországnak haelezo magánbankok, s a tartozások átütemezésének részleteit .vi­tatták meg. Az idén Lengyel- országnak összesen tízmilli- árd dollárt kellene adósságai­nak törlesztése címén kifizet­nie. Az összeg negyedrésze kamatteher. Alkatrész- és nyersanyag-behozatal céljá­ból a lengyel népgazdaság­nak viszont további hitelek­re lesz szüksége. Paljy József Izrael múlt vasárnap — a Camp David-i szerződés előírá­sainak megfelelően —, kiürítette a sínai-félszigeti területe­ket. Képünkön: egyiptomi lakosok tüntetése Kafah városá­ban, amelyet a részleges kivonulás két részre osztott, s ahol a középen látható szögesdrót-kerítés jelzi ezentúl az egyip­tomi—izraeli határt. Kádár János látogatása Angyalföldön Kádár János, mint sok esztendeje minden május elseje előtt, most is ellátogatott Angyalföldre. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárát pénteken délelőtt a XIII. kerületi pártbi­zottságon — ahoi programja kezdődött — Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára. Deák Gábor, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára és Bozsik Jó­zsef, a városrész tanácselnöke fogadta. Deák Gábor számolt be rö­viden mindarról, ami Angyal­földön az elmúlt évben — Kádár János legutóbbi ottjár­ta óta — történt. A tájékoz­tatón részt vettek a XIII. ke­rületi párt-végrehajtóbizottság tagjai, valamint annak az an- lyalföldi választókerületnek körzeti párt- . és népfront- titkárai. amelyet az MSZMP Központi Bizottságának első titkára az országgyűlésben képvisel. — Vállalataink termelése'és gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. fejlődésük folytatódott, jövőjük továbbra is biztosított. Ami Angyalföldet közvetle­nebbül illeti: tavaly 1392 la­kás épült fel, az idén — úgy tervezik —. vagy két és fél­ezer új otthont hoznak tető alá. Az elmúlt esztendőben újabb bölcsőde és óvoda eny­hített a szülők gondjain, két további bölcsődét várhatóan az idén is megnyitnak. El­mondható: a közhangulat nyu­godt. kiegyensúlyozott, a párt. a vezetés iránti bizalom — a reális napi gondok ellenére — .töretlen, nőtt a közügyek irán­ti érdeklődés. Kádár János elismeréssel szólt a hallottakról, gratulált az eredményekhez, s további munkasikereket kívánt An­gyalföld dolgozóinak. A pártbizottság épületében nemrég nyílt meg az angyal­földi fiatal képző- és iparmű­vészek kollektív kiállítása, a Központi Bizottság első titkára ennek megtekintésére szakí­tott időt szorosra szabott programjából. Csavlek András festőművész és Gvurcsek Fe­renc szobrászművész kísérte végig a tárlaton, mutatott meg pár képet, szobrot az Angyal­földön élő 206 művész alkotá­saiból Katona Zsuzsa ..Pan­nónia” című szobrát i látva Kádár János már ismerősként emlékezett a művésznőre: ta­lálkozott. vele legutóbb ,a Bu­dapest Galériában. A látogatás az MHD, Daru- és Kazángyárában folytatódott, ahol Szép János vezérigazgató és Steiner Arnold, a pártbi­zottság titkára fogadta a ven­déget. A forgácsoló gépmű­helyben már várták a mun­kások a Központi Bizottság első titkárát, aki meg-megállt egy-egy NC-esztergánál, hogy kezet szorítson a nagy telje­sítményű masináknál dolgo­zókkal. Hosszasabban is szót váltott Rebenák Irma marós­sal; a műhelyben i<g nagy tiszteletnek örvendő munkás- asszony már 33 esztendeje dol­gozik a gyárban, „aki szereti a munkáját, soha nem öreg­szik meg” — mondja nevetve .Kádár Jánosnak, aki üdvözlő- sorokat írt a „Hámán Kató” szocialista brigád naplójába. A Központi Bizottság első tit­kára. ezután részt vett. az üzem május elsejet köszöntő rop gyűlésén. Schenk György, a műhely szakszarVfezeti főbizalmija em­lékeztette Kádár Jánost 1961- es látogatására, arra, hogy akkor egy favázas épületben fo­gadhatták. s ma korszerű üzem­csarnokkal büszkélkedhetnek. A jó munka . bizonyítéka- eredménye: éppen a napok­ban vették át a Kiváló Válla­lat kitüntetést. — Szívből örülök sikereik­nek, hiszen magam is régi an­gyalföldi vagyok —, kezdte hozzászólását Kádár János, felidézve ifjúmunkás éveit. — Régi ismeretségek kötnek ide, ezért is jó hallani, hogy helyt­állnak a munkában, hozzájá­rulva ezzel áz ország gazdasá­gi erejének növekedéséhez is. A Központi Bizottság’ első titkára e munkáskollektívának is beszámolt az elmúlt na­pokban Budapesten járt len­gyel párt- és kormányküldött­ség látogatásától, valamint a hét elején az NSZK fővárosá­ban folytatott tárgyalásainak: eredmény eiről. — Nekünk idehaza —, foly­tatta — feszültebb nemzetkö-' zi. politikai, gazdasági körül­mények között kell dolgoz­nunk, és olykor „nem szere­tem" intézkédéseket is kell hoznunk. A helyzet kénysze­réről annyit, hogy ma lénye­gesen többet kell ahhoz ex­portálnunk, hogy ugyanany- nyit kapjunk ■ külországból, mint például í974-ben; Meg akarjuk. őrizni azt a szintet, ameddig felküzdöttük magún­kat —, most ez a progra­munk- Ehhez kérjük az Önök,’ hazánk minden dolgozó em­berének segítségét. —. mondot­ta végezetül Kádár János, és kívánt jó -inájus elsejei ünne­pet, további eredményes, mun­kát. a gyár-minden dolgozó­jának. Munka, béke, szocializmus A rádióban és a televízióban elmondta Csehák Judit, a SZOT titkára Tisztelt Rádióhallgatók! Tisztelt Televíziónézők! Május elsejenek, a teremtő' munka, az al­kotó ember és a munkasösszeíogas nemzet­közi ünnepének előestéjén a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében tisztelettel köszöntőm önöket — szocialista hazánk minden dolgozóját, egész lakosságát. Hazánkban egy biztonságos úton haladó, alkotó kedvvel teli nép köszönti május el­sejét. Évtizedek tapasztalata bizonyság arra, hogy az őszinte, a reális politika megértés­re. támogatásra talál szorgalmas, tehetséges népünk körében. Jövőnket, terveinket erre a politikára, erre a megértésre, támogatásra alapozzuk. Kedves Elvtársitok, Elvtársak! Keményebb időket élünk, mint korábban. Eredményeink gyarapítása nagyobb áldoza­tokat kíván. Tapasztaljuk ezt valamennyien. De a nehezebb körülmények között is arra törekszünk, hogy megőrizzük társadalmunk értékeit, életkörülményeink biztonságát és erőt gyújtsunk egv gyorsabb ütemű fejlő­déshez. Népünk előtt egyre érthetőbbé válik, hogy csak akkor tudjuk megvédeni életkörülmé­nyeinket. valóra váltani terveinket, ha a le­hetőségeink, adottságaink szerint mindenütt jobban, eredményesebben dolgozunk. Csak kitartó munkával lehet szebbé tenni az éle­tet. gazdagabbá a hazát, a társadalmat, s vele az ember hétköznapjait és ünnepeit. Ezen az úton javíthatunk a ma még nehe­zebb körülmények között élők anyagi hely­zetén is. Milliók értik meg és vállalják ezt a programot. Demokratikus gyakorlatunkat erősítve ér­hetjük el, hogy életünk minden területén még nagyobb tisztelet övezze a dolgozó embert, hogy mindenütt rangja szerint ke­zeljék a jól végzett, becsületes munkát Ezt a szándékot fejezik ki a kormány ;n*ézke- dései. és a szakszervezetek törekvései is ezt szolgálják. Az értékel teremtő ember munkája jógán mond véleményt közös dolgainkról. Csak a tisztessegesen elvégzett munka adhat felha- talmazast erre. es a kezdeményezés, a szor­galom teremthet egyéni és társadalmi biz­tonságot. Társadalmunkban ezek a vonások megha­tározóak. Ezért lehetünk bizakodóak, hogy elérjük céljainkat. Hazánk boldogulása, de­mokratikus viszonyaink fejlődésé nemcsak a mi érdekünk. Haladásunk szolgálata igazi hazafias és internacionalista tett. • Ezzel ér­vét. hitet, példát adhatunk azoknak, akik a jövőjüket a szocializmusban látják. Kedves Elvtársnők. Elvtársak! Minden május elsejére napsütést, jó időt rernélünk. Holnapunk egéről mégsem tűnik el minden felhő. A világra figyelő ember nyugtalan, mert hallja, látja, hogy újra fel­erősödött a háború híveinek hangja. Áz im­perializmus szélsőséges vezető körei elszán­tan fegyverkeznek, katonai fölényük megte­remtésére törekszenek. Megkísérlik belesodorni az emberiséget egy újabb hidegháborúba, és Európát/nukle­áris katasztrófával fényegetik. Mindén esz­közt igénybe vesznek, hogy az enyhülésnek gátat vessenek. A békés . egymás mellett élés elvei és gyakorlata helyéb<?. a politikai zsarolás eszközeit állítják. Hátrányos Intéz­kedésekkel próbálják a szocialista országok gazdasági fejlődését lassítani. A világ haladó erői nagy aktivitással és szervezettséggel lépnek fel a háborús légkör létrehozását, a feszültségek fokozását célzó imperialista politikával szemben. ■ : A szakszervezeti világkongresszus...... Ha­vannában hangot adott a nemzetközi mun­kásosztály törekvéseinek: olyan világot aka­runk, amely .mentes a háborús félelmektől, a háború veszélyeitől. < Olyan világra van szükségük az embereknek, amelyben béké­sen lehet élni és dolgozni. Ezért fogadják a felelősen gondolkodó mil­liók, köztük a gyermekeik sorsáért aggódó anyák egyetértéssel a Szovjetunió békeaka­ratának megnyilvánulásait, ezért értékelik nagyra békejavaslatait. Bíznak abban, hogy a szocialista országok — a világ haladó erőivel együtt — képesek útját állni a hi­degháborúnak. a fegyverkezésnek. Ez a Ma­gyar Népköztársaság törekvése is. Népünk csak békében képes megalkotni a szocialista jövőt. 1 Mi optimisták vagyunk! Szilárd tagjai vagyunk a szocialista országok testvéri kö­zösségének és megbízható partnerei minden olyan nemzetnek, amellyel kapcsolatainkat a kölcsönösség elve alapjan fejleszthetjük. Meggyőződésünk, hogy csökkenthető a ve­szély. A háború elkerülhető. Kedves Elvtársnők, Elvtársak! Jelszavunk ma is, holnap is: munka, bé-1 ke. szocializmus. Nemzeti lobogónk és a ntunkásosztály vörös zászlaja alá hívjuk május elsején mindazokat, akik tenni, doj-’ gozni, harcolni akarnak egy békés, boldo­gabb világért, gyermekeink, az emberisé* szebb jövőjéért. Három kérdés O A közel-keleti helyzet a Sinai-félszigetröl tör­tént izraeli kivonulás után Tulajdonképpen pozitív előjélű történelmi esemény ‘lehetné,- hogy Izráel a Camp -David-j megállapodásban rögzített határidőt betartva, 'kiürítette a Sínai-félsziget még megszállva tartott kiseb­bik felét. s. hogy ezzel Egyip­tom visszakapta az 1967-es háborúban elvesztett terüle­tet. Csakhogy ezzel párhuza­mosan a Begin-kormánv a többi, a palesztinok és Szí­ria rovására megszállt arab terület teljes bekebelezésére törekszik, miközben Egyiptom -es az amerikabarát jobbolda- . li arab államok felől magát bebiztosítva, minden erejet hjabb települések építésére fordíthatja Ciszjordániában, a Gaza-övezetben és a Golan- íennsíkon. Ez természetesen a palesz­tin lakosság -ellenérzését vált­ja ki. Tüntetésekre került sor. Megtorlásul az izraeli katonák fegyverüket használ­ták. Több palesztin életét vesztette.’ A közel-keleti helyzetnek ez az újabb éleződése a je- ruzsálenli Ai-Ákszá rhécsethél történt vérfürdő után és a libanoni feszültség növekedé­sével egyfdóben, természete­sen kihatott az ENSZ köz­gyűlésére. A palesztin kér­déssel foglalkozó rendkívüli ülésszak nagy többséggel —. 86:20 • arányban — olyan ha­tározatot.-.hozott. amely el­ítélte a megszállt területen folytatott politikája miatt. A közgyűlési határozat szerint „Izrael néni tekinthető béke- széretŐ államnak" Az ENSZ- ■ államok' többsége ugyanekkor állási toglálf a palesztin ál­lamiság elismerése mellett. Meddig méli/Hihet a Falklqnd-válság? Az egész héten egymást ér­ték a kardcsörlelö n>. .atko­tárgyalásra, sőt, a kivonu­lásra, ha ENSZ rendfenntar­tó erők, vagy az Amerikai Ál­lamok Szervezetének katonái jelennék meg a szigeteken. De a M a 1 v i n-.szigeteken . . . az elnevezés fontos, mert az argentin fennhatóságot jelen­ti. Az Amerikai Államok Szer­vezete — igaz. az USA tar­tózkodásával ! — így foglalt állást, el ismerle az argentin szuverenitást a Malvin-szige- teken. Viszont nemsoká meg­jött az értesülés cafolata: Ar­zatok a Falkland-vilában. Hétfőn az angol katonák visz- sza is foglalták a Déli Geor­giát ezt a szinte lakatlan, s a . alkland(Malvin)-szigetek­től távol eső szigetcsoportot, ÁZ ott korábban partra szállt argentinokat foglyul ejtették. ,A hét középén aztán a londo­ni kormány jó előre bejelen­tette. hogy péntek déltől a flotta egységei teljes blokádot vonnak y .Falkland-szigetek kőié. A partoktól számított tOt) mérföldes övezetben tar­tózkodó minden hajót, vagy repülőgépet ellenségesnek tekintenek, s e szerint lépnek fel ellene. A brit bejelentés várható következményét komplikálja, hogy a 200 gentína nem tárgyal, nem en­ged, nem vonul ki .. . © Hol .tart a lengyel kon­szolidáció? A Nemzeti Megmentés Ka­tonai Tanácsának a héten

Next

/
Oldalképek
Tartalom