Dolgozók Lapja, 1982. április (37. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

1982. április 1. CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. évt, 77. Ára: 1,40 forint ÜNNEP ELŐTT «LAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! VOlbOlMJanj Szerdán a Parlamentben és a Budapesti Vigadóban átadták az idei művészeti díjakat. Képünkön: Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes beszél a Vigadóban rendezett kitüntetési ünnepségen. Átadták az idei művészeti díjakat Kiváló és Érdemes művész kitüntető címeket nyújtottak át szerdán a Parlamentben a szocialista kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemek elismeréséül, hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen részt vett: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György miniszterel­nök-helyettes és Övári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagjai. A Imre művelődési miniszter kitüntetetteket Pozsgay köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta: a szocialista társadalomnak olyan művekre, művészi esz­közökre van szüksége, amelyek igaz tartalmukkal, szépségük­kel, az erkölcsi jót szolgáló szándékukkal örömet okoz­nak alkotónak és be­fogadónak egyaránt. A kitüntetéseknél ennek szel­lemében választottak a sok ér­ték közül,' világossá téve egy­úttal azt is, hogy a népnek elkötelezett tehetséggel alko­tott kiemelkedő műveket ré­szesítik előnyben. — Egy ország alkotóereje sok mindenben megnyilvánul­hat. Ezért ma, amikor a kor­mány nevében kitüntetéseket adományozunk, akkor gondol­junk arra is, hogy ebben ben­ne foglaltatik népünk nagy­szerű alkotó képességének fel­ismerése es vele azok szemé­lyes teljesítményének elisme­rése, akik ezeket a műveket világra hozták, — mondotta Pozsgai Imre, majd átnyújtot­ta a kitüntetéseket. Hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából, eredményes munkásságuk el­ismeréseként a kulturális és művészeti élet számos képvi­selőjének irodalmi- és művé­szeti díjat adományozott a művelődési miniszter. A kitün­tetéseket szerdán a Vígadó nagytermében megtartott ün­nepségen — méltató szavak kíséretében — Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes nyújtotta át. (A kitüntetettek névsorát a lapunk 4. oldalán közöljük). ★ Szerdán a Parlament Va­dász termében hazánk felsza­badulásának 37. évfordulója alkalmából újságírókat tüntet­tek ki. A kitüntetéseket Baj­nok Zsolt államtitkár, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke adta át. Kimagasló újságírói mun­kájuk elismeréseként Rózsa Ferenc-díjban részesültek: Baló György, a Magyar Te­levízió osztályvezető-helyette­se; Márkus Gyula, a Magyar Távirati Iroda belgrádi tudó­sítója; Ónody György, a Ma­gyar Rádió rovatvezetője, Sulyok Katalin, a Nők Lapja munkatársa; Szántó Jenő a Népszabadság szerkesztő bi­zottságának tagja és dr. Var­ga György, a Figyelő főszer­kesztő-helyettese. Rajtuk kívül ketten a Szoci­alista Magyarországért Ér­demrendet, harminchármán a Munka Érdemrend arany, ezüst illetve bronz fokozatát, har­minchármán pedig a Kiváló munkáért kitüntető jelvényt vették át Nemzetiségiek — ma 3. oldal Méltó emlékezés i. oldal Szerkesszünk együtt! 5. oldal Ünnepeink előtt város- és faluszerte zászlóval ékesítik az utcákat, házakat. Most, április 4-e előtt is lencsevégre kaphattuk, amint a megyeszékhely zászló­díszbe öltöztetésén munkálkodtak. Sajátos hangulata van annak, amikor a tavaszi szélben csattogva lenge­nek a lobogók, emlékeztetve mindnyájunkat arra, hogy hamarosan ünnepre ébredünk. (Fotó: Krajcsi) Az országos átlagnál jobban fejlődtek megyénk ipari szövetkezetei Igazodtak a népgazdasági célkitűzésekhez Szerdai ülésén a tavalyi eredményeket összegezte a Ko­márom megyei ipari Szövet­kezetek Szövetségének elnök­sége, majd áttekintették az érdekeltségi körükhöz tartozó szövetkezetek idei terveit. A fórumon részt vett Vörös Gyula, a megyei tanács osz­tályvezetője. Tavaly az országos átlagot jóval meghaladó mértékben fejlődtek a megye ipari szö­vetkezetei. Érdemes a fóru­mon elhangzott néhány adatot ismertetnünk, önmagukért be­szélnek. Az ország 882 ipari szövetkezetében a termelés át­lagosan 7,6 százalékkal növe­kedett, megyénkben 25,5 szá­zalékkal. Az export az orszá­gos 6.9-cel szemben 76.5 szá­zalékkal haladta meg a ko­rábbit. Az, idei tervekről Vida Ist­ván főmérnök adott tájékoz­tatást. Hangsúlyozta, hogy a szövetkezetek terveiből kitű­nik: „vették a lapot”, azaz a népgazdasági célkitűzések­hez igazodtak. Terveikben már nem.a bázisszomlélet érvénye­sül.' Nem tegnapi önmaguk­hoz, hartem a Tehetőségekhez igazították a terveket. Ezt tá­masztja alá ' többek között, hogy átlagosan 8,6 " százalékos termelésnövelést terveztek. Ezen beiül a tatai Hűtőtechni­ka .termelését .14,3, nyereségét 44 (!) százalékkal akarja nö­velni. A Kisbéri Építőipari, a tatai Háziipari, a Tardosbá- nyai Építőipari, az Esztergo­mi Szolgáltató ISz is dina­mikus fejlődést tűzött célul. Az export előreláthatólag a rubel elszámolású relációban 12, a tőkés piacon 60 (!) zaűékkai lesz több, mint 1981­ben. Meghatározó a Hűtőtech­nika exportja. A fentiek ellenére scrr gondtalan a KISZÖV-elnök- ség. Gondot okoz, hogy néhánj szövetkezetben a 1 nyereség csökkenése várható.. . Vörös Gyula úgy vélekedett hogy az ipari szövetkezetei tervei átgondoltak. A fejlődé: ném torpant' meg. Felhívta í figyelmet arra, hogy a gyen­gébb szövetkezeteket hatható­sabban segítsék. Létszámnö­vekedésre nem számíthatnak innovációval kell biztosítani megalapozni a továbbfejlődést Nagyon fontos a környeze' védelme és a munkavédelerr is. Üj üzem a város szívében Vágy volt —- megvalósult Bensőséges keretek között adták át szerdán a Duna Cipőgyár oroszlányi gyár­egységének új munkacsar­nokát. Az avatásra eljött Kovács Árpád, áz MSZMP KB munkatársa. Vámos Sándor, a megyei pártbi­zottság titkára, Gicz.y Gyu­la, a városi pártbizottság első titkára, Csikós Pál. a Bőripari Dolgozók Szak- szervezete titkára és Ha­vasi Márton, a városi ta­nács elnöke. Az ünnenség záróakkord jajként köszöne­tét mondtak az út gyártó­csarnok létesítésében köz­reműködőknek. jutalmakat és okleveleket adtak át a kivitelezésben kitűntek — nek. Pzt követően a bázi- gazdök in­vitálták a vendégeket. Gabi, Boros Józsefné tizen­négy esztendeje dolgozik a Duna Cipőgyár oroszlányi üzemében. Ügy mondja, soha eddig ilyen jó dolga nem volt, mint az új munkacsarnokban. Itt dolgozik a próbaüzem kez­detétől, vagyis amióta a tüzö- de a két új rendszerű szalaggal átköltözött a frissen elkészült csarnokba. — Március 8-án, nőnapon, már ezen a helyen kezdtük el a munkánkat —, mosolyog a fiatalasszony. — El sem hittük először, hogy valóban igaz, nem álmodjuk az egészet. Itt minden berendezés, gép, futószalag bennünket, munká­sokat szolgál. A szalag végén a diszpécser mindenkit a te­hetsége, ügyessége, munkabí­rása szerint lát el munkával. Nem kell egymásra várnunk. Természetesen a fizetséget is a végzett munka arányában kapjuk valamennyien. Gabi elmondja, hogy vele egjmtt a legjobban azok bol­dogulnak, akik több műveletet is elsajátítottak. Az univerzá­lis dolgozók egyike Steinmetz Jánosné is. Tizenhárom esz­tendő alatt már sok mindent megtanult. Szinte nincs olyan feladat, amivel nem találko­zott a cipőgyári pályafutása során. — A legelső perctől otthonosan éreztük itt magunkat — te­kint végig Stéinmetzhé, Gizi, a tágas, világos csarnokon. — ‘Pedig a kollégák is mások .most körülöttünk. Űj brigá­dot, alakítunk, mert összetartó, egyfelé húzó kollektíva nélkül egy kicsit árvának érzi magát az ember. Sokkal szebb, jobb szocialista közösségben dol­gozni még akkor is, ha a mun­kájában nem függ másoktól az ember. A tüzödei szalag végén, az irányító pultnál Szabó Antal- né művezető teljesít diszpé­cser-szolgálatot. A táblán ap­ró lámpák jelzik, kinek van szüksége a szalag mellett újabb munkára. A polcon sorakozó kosarak közül kivá­lasztja a megfelelőt és a ben­ne lévő szabott, előkészített anyagokkal a szalagra helye­zi. A hívó gombját benyomva a szalag „házhoz szállítja” a cipőalkatrészeket. Az új csarnoknak mindenki örül. Az itt dolgozók az oko­san szervezett munka mellett méltányolják azt a kényelmet is, mely mentesíti őket a haj­nali, s a késői utazástól. Hi­szen a frissen elkészült léte­sítmény itt tárja kapuit a vá­ros szívében. Övoda, bölcsőde, a napi bevásárlás nem jelent így 'külön gondot a családos .anyáknak. A három esztende­je megkezdett beruházás a ci­pőgyár jövőjét alapozta meg. Az első lépcsőben elkészült csarnok 60 millió forintba ke­rült. A tüzödei szalag hatvan- kilenc állomás kiszolgálására képes. Mivel egy időben külön­t—-------------------------------------------------------------------­Az ünnepélyes megnyitó pillanatai A vendégek megtekintik az új gyártócsarnokot (Fotó: Krajcsi) böző munkamozzanatokat vé­gezhetnek el mellette a szak­emberek, kitűnő lehetőség nyí­lik ezzel a , módszerrel a vá­laszték bővítésére is. Ez an­nál inkább fontos, mert az itt készülő termékek skálája rendkívül széles. Férfi, női, gyerekcipőt, minden szezonra és különböző sport lábbeliket gyártanak. A változó piaci igényekhez ily módon minden körülmények között alkalmaz­kodni tudnak. A próbaüzem az új csarnok­ban befejeződött. Az ünnepé­lyes átadással szebb, emberibb időszak kezdődik a gyáriak életében. — magyar —

Next

/
Oldalképek
Tartalom