Dolgozók Lapja, 1982. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

VOS WKJIETARJAI ÍGYESULJETEK1 fTCYiriTvcwt OOimÓK&Mja / * ZT'“ *■ Aí MSZMP KOMAROM MEGYEI »IZOTISAGA ÉS * MEGYEI TANÁCS LAPJA ™‘. MAI SZÁMUNKBAN Szervezünk, de mit? * Szabálysértési előadók dossziéjából 1 3. oldal Alvásunk és az időjárás 4. oldal 7. oldal Szovjet—lengyel tárgyalások Moszkvában W. Jaruzelski vezetésével lengyel párt- és kormányküldöttség érkezett a szovjet fővárosba Katonai tiszteletadással köszöntötték Moszkvában, a vnukovói repülőtéren a Lengyel Népköztársaság párt- és állami küldöttségét, amely Wojciech Jaruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Minisztertanács elnöké­nek vezetésével héttőn délben érkezett hivatalos láto­gatásra a szovjet fővárosba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendé­geket elsőnek Leonyid Brezs- nyev, az SZKP KB főtitkára, r Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke köszöntötte. Megjelent a párt- és állami küldöttség fo­gadására az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának több tag­ja: Jurij Andropov, Konsz- tantyin Csernyenko, Andrej Gromiko, Nyikolaj Tyihonov, Dmitrij Usztyinov. Ott volt Konszitantyin Ruszakov, a KB titkára, továbbá Nyikolaj Ta- lizin miniszterelnök-helyettes, a szovjet kormány számos tagja, az SZKP KB több fe­lelős munkatársa. Megjelent a vendégek fogadására Nyikolaj Ogarkov marsall, a Szovjet­unió honvédelmi miniszteré­nek első helyettese és több más miniszterhelyettes. A lengyel párt- és kor­mányküldöttség tagjai a nap folyamán Wojciech Jaruzelski vezetésével megkoszorúzták a Lenin-mauzóleumot és az Is­meretlen Katonának a Kreml falánál lévő sírját. A delegáció virágot helye­zett el a kiemelkedő párt- és állami vezető, Feliksz Dzer- zsinszkij sírjánál és Rokosz- szovszkij marsallnak a Kreml falában lévő urnájánál is. A vendégeket a koszorúzás­ra elkísérte Konsztantyin. Ru­szakov. az SZKP Központi Bizottságának titkára. Moszkvában ezután meg­kezdődtek a szovjet—lengyel megbeszélések. Leonyid Brezsnyev és Woj­ciech Jaruzelski hétfői megbe­szélésén szovjet részről jelen volt Nyikolaj Tyihonov mi­niszterelnök és több más szovjet vezető. Lengyel rész­ről ott voltak a párt- és ál­lami küldöttség tagjai. Brezsnyev tájékoztatást adott arról, hogyan valósítják meg a Szovjetunióban az SZKP XXVI. kongresszusá­nál^ határozatait. Jaruzelski értékelte a Len­gyelországban kialakult hely­zetet, tájékoztatást . adott a (Folytatás a 2. oldalon) A lengyel küldöttséget sze­retettel köszöntötték a repü­lőtéren a szovjet főváros la­kosságának képviselői. Wojciech Jaruzelski Leonyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három háderőném egy­ségeiből álló díszalakulat arc­vonala előtt, köszöntötte a fogadására megjelenteket. A LEMP KB első titkára az ünnepélyes fogadtatás után Leonyid Brezsnyevvel együtt indult el — díszmotorosok kí­séretében — szállására. Az út­vonalat a két ország zászlai, üdvözlő feliratok díszítették, és a moszkvaiak az útvonal mentén szeretettel köszöntöt­ték a vendégeket. Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a LEMP KB első titkárát, miniszterelnököt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára üdvözli a moszkvai repülőtéren. Ülést tartott a Komárom megyei Közlekedésbiztonság i Tanács tanácskozó testületé Vigyázzunk az úton az idősekre! Március elsején délután tartatta a Komárom megyei Közlekedésbiztonsági Tanács tanácskozó testületi ülését a megyeszékhelyen a rendőrfő- kapAtánysáig kultúrtermében. Az MKBT elmúlt évi tevé­kenységéről Szalontai Berta­lan rendőr alezredes tartott beszámolót. Az MKBT elnök- helyettese átfogó értékelésé­ben utalt arra. hogyan sike­rült megvalósítani az elmúlt évi ülésén elfogadott feladat- tervet. A balesetmegelőző mun­kát több tényező befolyásolta, ezek között voltak kedvezőek, és kedvezőtlenek. A megye Eénjárműállománvának nö­vekedése a korábbi évekhez képest felgyorsult. 4317. túl­nyomó többségében új jár­művet helyeztek forgalomba, így 1981 végén , 58 187 jármű' közlekedett útjainkon. Csu­pán személygépkocsiból 34 639 van a megvében. A rendőrhatóság 3736 új vezetői engedélyt állított ki. Útjaink 1981-ben tovább korszerűsödtek. Jelenleg is nagyarányú korszerűsítések vannak folyamatban. A KBT ízámos testülettel, vállalattal. Intézménnyel alakított kJ gyümölcsöző együttműködést. Ennek keretében például ki­emelkedően eredményes akció volt a XIX. nemzetközi iskola kupa megyei versenysorozata. Ugyancsak érdemes kiemelni a Magyar Autóklubbal tartott kapcsolatot, és a közös akció­kat. Számos résztvevője volt a nyílt közlekedésbiztonsági na­poknak. A Tudományos Is­meretterjesztő Társulattal kö­zösen előadássorozatot tartot­tak. amelynek közel 29 ezer hallgatója volt, több mint 300 helyszínen. — Tevékenységünket jelen­tősen befolyásolta a Komá­rom megyei Dolgozók Lapjá­tól kapott segítség — hangsú­lyozta a beszámolóban Szalon­tai Bertalan. A megyei lap szinte minden mozgalmun­kat, akciónkat segítette, s a legfontosabb kérdéseket pub­likálta. A megyénk útjain cí­mű oldal is színvonalasabb lett. jobban foglalkozott a közlekedést érintő gondokkal, problémákkal és a minden- naook gyakorlatához igazo­dott. A rendőrség megyénk útiain tavalv több mint ötvenezer járművet ellenőrzött. A szá­mos helyszíni bírság mellett 1707 szabálysértési feljelen­tést tettek, elsősorban gyors­hajtás és szabálytalan előzés miatt. Ittas vezetés miatt 400 alkalommal bűncselekményt, 101 alkalommal szabálysértést állapítottak meg. Hatszáz vezetői engedélyt vontak be. Az idei feladatok között ki­emelten kezeld az MKBT az ENSZ által meghirdetett idős emberek évéből adódó feladatokat, amelynek mottója, hogy vigyázzunk az úton az idősekre! Emellett a már be­vált akciók és propaganda- tevékenység megszervezésé­vel kívánnak hozzájárulni a közúti balesetek csökkenté­séhez. A beszámoló után Halász 'Jenő rendőr százados az MKBT titkárságának vezető­je ismertette az 1982. évi munkatervet, Bencze Mihály rendőr alezredes pedig az MKBT köl"-,Siégvetésének tava­lyi teljesítését, idei tervét is­mertette. Ezt követően hasznos vita alákrjLt ki, amibpn a felszó­lalók azt könvonálazták. ho- svan lehet még hatékonyabbá tenni a bailesatmegelöző te­vékenységet. Végül KBT-ak- tivistákat jutalmaztak meg. Wér Vilmos Munkásfiatalok vers- és prózamondó versenye Területi döntő Tatabányán Megyénkből hárman jutottak az országos döntőbb A nézőtéren Bánffy György a Komárom megyei versenyzőkkel ___________________________________________Fotó: Jusztin Több száz fiatal ismerkedett a magyar költészet remekei­vel az elmúlt hónapokban. A felkészülés jó lehetőséget te­remtett a munkásfiatalok iro­dalmi ízlésének és beszédkul­túrájának fejlesztésére. Nagy érdeklődéssel várja a zsűri a mai versenyt, ahová hét me­gye . legjobb versimondói jöttek, él. E gondolatokkal nyitotta meg a munkásfiatalok VI. or­szágos, vers- és prózamondó- versenyének területi döntőjét Katona László, a Szakszerve­zetek Komárom meg/e. Taná­csának kulturális osztályveze­tője. A nagyszabású vetélkedőnek vasárnap délelőtt, a tatabá­nyai Népház adott otthont. Hét megyéből — Zala, Vas, Fejér, Veszprém. Győr-Sop- roin, Somogy, Komárom — harmincöt versmondója szere­pelt. Pontban 9 órakor elfoglalta helyét a zsűri: Debreceni Tibor, a Népművelési Intézet osztályvezetője, Bécsi Tamás, az ELTE egyetemi tanára, Lengyel Pál rendező, Maros Gábor színművész, az Állami Operaház magánénekese, Bánffy György érdemes mű­vész, a zsűri elnöke. Ezen a délelőttön Nagy László, Garai Gábor, Simon István verseit mondták el a legtöbben, de akadt, aki Pe­tőfi, Babits, Somlyó, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor egy-egy remekét tolmácsolta. Fél egy volt már, amikor a zsűri elvonult tanácskozni, s alig fél óra alatt' megszületett a döntés. A zsűri véleménye szerint a három megrende­zett területi döntő közül, ma­gasan ez, a tatabányai volt a legszínvonalasabb. A harmincöt versenyző kö­zül 14 jutott az országos dön­tőbe, amelyet április 1-én, Salgótarjánban rendeznek meg. A legsikeresebben a Vas megyei fiatalok szerepeltek, közülük hatan jutottak to­vább. Veszprém megyéből hármam, Zala megyéből ket­ten szerepelnek az országos döntőben. Megyénkből hat munkásfiatal indult a verse­nyen, közülük hárman kerül­tek áz országos döntőbe. Bo­ros Mónika, aki egy székely népballadát — A halálra tán­coltatott leány — mondott el. Győr fi József Nagy László: Kinek fáj emberek, és Reiser- né Baksics Zsuzsa pedig Si­mon István: Petőfi Arámyék- nál című versét mondta el. Tóth Ilona Színes képek a Vénuszról Első ízben sugárzott színes képeket a Földünkhöz legköze­lebb eső bolygó, a Vénusz fe­lületéről automatikus űrlabo- ra,tórium, a Vénusz—13 szov­jet bolygóközi űrállomás le­szálló egysége. A Vénusz—13 négyhónapos, több mint 300 millió kilométe­res út után érkezett el a boly­góhoz, leszálló egysége hétfőm, •moszkvai idő szerint röviddel 6 óira után érte el a felszínt, és 127 percen át továbbított tudományos adatokat a Földre a bolygóközi állomásnak az égitest körül keringő részlege segítségévéi. A leszálló egység -a panoráma-felvételeken kívül, fontos mérési adatokat is el­juttatott a Földre —, több mint 66 millió kilométer tá­volságra, A képek minősége az első jelentések szerint ki­váló, a tudományos adatok rendkívül értékesek. A leszálló egység automatikus berendezé­sei fúrással talajmintákat vet­tek, és ezeket azonnal elemez­ték. Vizsgálták a bolygó fel­színének tulajdonságait egy különleges letapogató beren­dezés segítségével is. Az auto­matikus leszálló egység 457 fo­kos hőségben, 89 atmoszférás nyomásban is több. mint két- órán át képes volt a vizsgála­tok elvégzésére. A Vénusz—13 bolygóközi űr­állomást a múlt év október 30- án indították útjára. A több mint 300 millió kilométeres út során az űrállomás berendezé­sei rendszeresen mérték a vi­lágűr néhány fontos adatát, a ■ röntgensugárzást, a bolygóközi plazmát, vizsgálták a napszél és a kozmikus sugárzás tulaj­donságait. Röviddel a Vénusz—13 után útnak indították a Vénusz—14 bolygóközi állomást is. Ez elő­reláthatólag március 5-én éri. el a bolygó körzetét, és a be­érkezett adatok szerint útja normálisan folytatódik. A Vénusz—13 sikeréről ki­adott közlemény megállapítja: az új kozmikus kísérlet adatai jelentősen bővítik a tudomány ismereteit a Vénusz bolygóról. A szovjet, tudósok folytatják a békés célokat, az egész embe­riséget szolgáló űrkutatást, amelynek programját, az SZKP XXVI. kongresszusán elfogadott - határozat jelölte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom