Dolgozók Lapja, 1982. február (37. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

f^k m»J| MAI SZÁMUNKBAN Milyenek a kesztölciek? Elmélet és gyakoriét 3. oldal 4. oldal Díjlovaglás, díjugratás díjhajtás 7. oldal VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK! OOUiOlOKJafij 1982. február 2. KEDD AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. évf„ 27. sz. Ára: 1,40 forint Az oroszlányi egységgyűlésen: a hallgatóság és az előadó Megtisztult a jégtől a Duna Csaknem három héten át dolgoztak a jégtörő hajók, a Dunán, s az utóbbi napokban már az enyhülés is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar szakaszon teljesen megtisztult a zajló jégtől a folyó. A Sió torkolatától ti­zenegy jégtörő hajói cirkált a déli országhatárig, s onnan a közös érdekű kanyargás ju­goszláv szakaszon négy ma­gyar jégtörő hajó bontotta, szabdalta a gyakran megaka­dó jeget, egyengette a zajlás útját. A jégtörő hajóik rendszeres bevetése óta — és a jeget gyakran megakasztó folyóka - nyárok szabályozásával — a magyar szakaszon sikerült megelőzni a Duna beállását, s a jeges árvizet. A jégtelen-ítés befejeztével hétfő délután az Országos Vízügyi Hivatal intézkedésére a Dunaíöldvár és az ország­határ között bevetett hajók visszaindultak eredeti állo­máshelyükre, s közülük a leg­nagyobbak, a Folyamszabályo­zó- és Kavicskotró Vállalat jégtörő hajói a szükséges mű­száki felül vizsgálat és javítás után ismét megkezdik terme­lőmunkájukat, a kavdcsszállí- tó uszályok vontatását. Vissza­tért a négy magyar jégtörő hajó a jugoszláv Duna-sza- kaszról, s az OVH intézkedésé szerint február 6-ig Baján ma­radnak készenlétben, hogyha szükséges, ismét felvehessék a küzdelmet a zajló jég ellen. A Tisza és a mellékfolyók nagy részén változatlanul ki- sebb-n-agyobb megszakítások­kal áll a jég A Balatont 18— 28, a Velencei tavai több mint 20 centiméterei ossz*» függő jégpáncél boríts Negyven éve jelent meg először a Szabad Nép Negyven évvel ezelőtt, 1942. február 1-én jelent meg elő­ször a Szabad Nép, akkor a Kommunisták Magyarorszá­gi Pártjának illegálisan ter­jesztett újságja, amelynek hagyományát folytatja — im­már negyed évszázad óta — a Népszabadság, az MSZMP központi lapja. Az évforduló alkalmából a Népszabadság szerkesztősége hétfőn ünnep­séget rendezett, amelyen Övá­ri Miklós, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára mondott beszédet, majd le­leplezte a Szabad Nép megje­lenésének és első főszerkesz­tőjének, Rózsa Ferencnek em­léket állító domborművet a Népszabadság-székház elő­csarnokában. A Szabad Nép egykori szer­kesztőinek, munkatársainak, a mai magyar sajtó vezető kép­viselőinek jelenlétében Övári Miklós mondott beszédet. A Szabad Nép — mondotta — hitet tett amellett és bizonyí­totta, hogy Magyarországon is vannak olyan erők. ame­lyek készek felvenni a har­cot a fasizmus barbársága el­len. Szervezte is a harcot a Óvári Miklós, az MSZMP PB tagja, a KB titkára ünnepi beszédét mondja. független, demokratikus Ma­gyarországért. A lap születésnapján — hangsúlyozta a Központi Bi­zottság titkára — a múltra emlékezve, figyelmünket a je­len feladataira összpontosítva kell a jövőbe tekintenünk, teljesítenünk a pártsajtó ne­mes küldetését. Az ünnepség végén a Rózsa Ferenc portréjával ékesített domborművet — Kalmár Já­nos alkotását — megkoszorúz­ták az MSZMP Központi Bi­zottsága, a Népszabadság szerkeszjősége és pártalap- szervezete, valamint a Ma­gyar Újságírók Országos Szö­vetségének képviselői. Ifjúsági parlamentekről jelentjük Munkásőr-egységgyűlés Oroszlányban Hittel, lelkesedéssel a .KOMÉP-nek . . a megyében betöltött szerepét emelte ki. Végezetül' Csóka Zsigmond összegezte a vitában elhang­zottakat és válaszolt a . kérdé­sekre. A fórum valamennyi részt­vevője elfogadta a megtár­gyalt dokumentumokat, s két küldöttet választottak az ága­zati parlamentre.. ★ A KIOSZ Fejér, Győr-Sop- ron, Komárom, Pest és Veszprém megyei titkársága és adóközössége szombatön az MSZMP megyei Oktatási Igazgatóságon tartotta ifjúsá­gi parlamentjét. Az öt megyéből — az új területi elosztás szerint elő­ször — 85 küldött hallgatta végig a két parlament’ között eltelt időszak munkájának értékelését. A beszámoló szerint a hé­________________________________________________________rom > évvel ezelőtt beteriesz­N éhányan a KOMÉP-parlament résztvevői közül javaslatok nagy lésze (Fqtó: Krajcsi) megvalósult,---------------------------------------------- A megyénként rendelkezés­re áljó 300 ezer forint ifjúsá- fiatalok helytállása a munka gi alapot — Fejér megye ki­minden területén nagyban vételével — nem használták hozzájárult a . vállalat ered- fel teljes egész ébert, menyeihez. ’-----------------------------Az eddig meg nem oldott — Közös tervezés, közös és döntően a területi szét- cselekvés biztosíthatja fel- szórtságból fakadó gondok je- adataink maradéktalan vég- lentős része várhatóan meg- rehajtását — e gondolattal marad. Ezek közül a legjel- fejezte be értékelő-elemző lemzőbbek: beszámolóját az igazgató. — Sok helyen nem bizto­A vitában — valóban az sítottak a feltételek a KISZ- alakuit ki; és nemcsak egyet- szervezetek létrehozására a értő ■ hozzászólások hangzót- KIOSZ községi, városi szer- tak el — szót kért Lusztig vezete keretében. Ezért a fia- Péter, a vállalat KISZ-bi- talok nagy része nem a mun- zottságának titkára. Elmon- kahelyi, hanem a lakóhely dót la, hogy ez év januárjától szerinti szervezetében tevé- lehetőség nyílik vállalati-gaz- kenykedik. dasáéi közösségek szerve.-íré- — Nem elég szoros a me­re. E társulások szerződést gy&j közötti kapcsolat? kötnek a KOMÉP-pel egy-egy Rendszertelen a gyesen munka szabad időben (mun- lévő nők látogatása, tájékoz- kaidő után, hétvégeken) való tatása a szervezet eredmé- elvégzésére. Hajnóczy Vince nyeiről és új .feladatairól, ács brigádvezető az ifjúsági Megvitatták és elfogadták törvényből adódó jogok és ifjúságpolitikai intézkedési kötele '''égek psszhahgjáró' tervre szóló javaslatot, majd beszélt. '••napirendi- pontként 18 kül­Galántai Pál, Komárom döttét választottak a Buda- megye tanácselnök-helyet- pesten megrendezendő orszá- ttte * saót kárt, ő «UäMcban gm moSZ-partomenina. A Bokányi Dezső Művelő­dési Központban a KOMÉP 1061 harminc éven aluli dől-, gozója nevében 110 küldött jelent meg szombaton, hogy a fiatalok vállalati fórumán hangot ■ adjon észrevételeinek. Úttörők köszöntötték az if­júsági parlament résztvevőit, majd Csóka Zsigtnónd, a KOMÉP igazgatója értékelte az 1973 óta végzett munka legfontosabb eredményeit. — A fiatalok többsége előtt ismeretesek azok a tények, amelyek népgazdaságunkat és ebből adódóan vállalatunk feladatait is nehezítették a beszámolás idő zakóban. A népgazdasági feladatok átren­deződése a KOMÉP-et sem hagyta érintetlenül. Az ága­zati minisztérium és a felet - . ,, tes hatóságaink által adomá­nyozott ,,Kiváló Vállalat’’-i cím azt. igazolja, hogy a vál­lalat do’ípzói időben és jelkalmazkódtak a megválto­zott körülményekhez — mon­dotta többek között. A beszámoló kieaMltc: • * Együtt gondolkodnak és cselekszenek Ifjú kisiparosok — öt megyéből Előrehozták a bányász­napot? —, kérdezték, kérdezhették vasárnap reggel Oroszlányban, akik a bányász fúvós- zenekar pattogós ütemű zenéjére, ébredtek, s előzetesen nem értesültek, arról, hogy mi­lyen jelentős eseményre kerül sor e napon. Á kérdésre persze azönnal választ. kaptak az ablakon kitekintők, amikor a zenekar mögött megpillantották-' a városi munkásőregység masírozó állományát. A zászlóalj —, mdvej megenyhült az idő, az előző egész napos eső ,;let^kairította” az utcákat” — a korábbi évek hagyománya szerint egy „tiszteletkört” tett a városközpontban, az évzáró-évnyitó egység­gyűlés előtt. A művelődési központ színházterme —, az egységgyűLés színhelye —, mint minden év­ben, ezúttal is megtelt. Eljöttek az egység már leszerelt, illetve tartalékállományba ke­rült tagjai, a városi szervek, az üzemek ve­zetőd, képviselői, valamint a zászlóalj sze­mélyi állományának hozzátartozói. Az elnök­ségben foglalt helyet — többek között —, Lakos Sándor, az MSZMP KB tagja, a Tár­sadalomtudományi Intézet igazgatója, Sala­mon Hugór.é, a megyei pártbizottság titkára. Fehér András. a munkásőrség megyei pa­rancsnokának helyettese. A Központi Bizottság üdvözlő levelének felolvasása után Giczy Gyula, a városi párt- bizottság első titkára mondott ünneDi beszé­det, amelyben méltatta a negyedszázados múltra visszatekintő testület tevékenységét. Elmondotta: a lenini normák szerint újjá­szerveződött párt hívó szavára 116 helybéli kommunista fogott fegyvert h'aszónöt évvel ezelőtt. A zászlóalj tagjai mindig becsülettel, leg­jobb tudásuk szerint álltak helyt, telie'ítéttkk esküvel vállalt kötelességüket, mind a ki­képzés során, mind a termelésben, mind a társadalmi életben. így történhetett, hogy országos hírnevet, elismerést vívtak ki ma­guknak több évben is, mint például 1961- ben, amikor első helyezést értek el a kikép­zési feladatok ellátásában; vagy 1968-ban. amikor elsőként alakították meg az úttörő- munikásőrszakaszt. Eredményeik. önzetlen tenni-akarásuk alapján néltán övezi őket a la­kosság tisztelete, megbecsülése. Többen szót kértek az egységgyűlésen. La­kos Sándor a Központi Bizottság és az orszá­gos parancsnokság jókívánságait tolmácsolta. Elmondotta: a párt nagyra értékeli, elismeri, s egyben meg is köszöni a munkásőrök mun­káját, helytállását. Igaz utunkon való to­vábbhaladásban ugyanakkor a jövőben is számít az acélszürke egyenruhás testületre. Varga Albert, az Oroszlányi Szénbányák igazgatója a bázisüzemek vezetői nevében mondotta el, hogy a város és környéke el­múlt negyedszázad alatti fejlődésének tevé­keny részesei voltak a munkásőrök is. Leontin Melnies.uk alezredes, az ideiglene­sen hazánkban, állomásozó. Szovjet Déli Had­seregcsoport egyik alakulatának .képviselője, valamint Krupáns-zki István,, a,városi rendőr­kapitányság- vezetője a -társfegyveres testü­letek nevében, köszöntötték a zászlÓE’ját. Az ünnepség kitüntetések átadásával foly­tatódott. A Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatával tüntették ki LacZkovtcs Istvánt és Szala-i Imrét. -Jubileumi erolékiel- vényt kaptak: Balázs János. Barabás Zoltán, Dittrich Tibor, Farkas I. Béla, Ferensitz Já­nos, Kovács - Mihály. Köles József. Kulcsár Ferenc, Kuncz Pál, Májovi Béláné, .Molnár György: T. Nagy Mihály. Németh János, Oravecz György. Orbán Vince, Para Imre, Skoda Sándor, Szabadi János, Szakács Gyula* Szemerei Imre. Varga Imre, Veszeloyszki János. Vörösházi Mihály , és Ziooenfén,ing Já­nos. Ugyancsak jubileumi emlékjelvényt ka­pott Varga Albert, a szénbánya igazgatója, a zászlóaljat segítő tevékenységéért. . . Kiváló parancsnok címet érdemelt ki: Dorogi Imre, Gábor Ferenc és Horvitth Zol­tán. Kiváló munkásőr jelvényt-kanott: Ara­di László, Ba-tta József, Büki Józ.sef. Czinkota János, Dénes Sándor, T. Nagy Mihály, Papp Sándor és Tóth Ferenc. A szocialista versenyben a Dorogi Imre vezette 2Ú-es szakasz bizonyult a legjobbnak. A területi parancsnokság’legjobb ellátó szak- alegysége címet az oroszlányi ellátó részleg érdemelte ki (parancsnoka: Nagy II. János.) I Az egységnyi!lés I u^‘ * moz­zanatai azok az ünnepélyes percek voltak, amikor esküt tettek az egység új tagiai. A testület ereiét szimbolizáló fegyvert Bauer Ferenc adta át Gulyás Jánosnénak. Mi ez?

Next

/
Oldalképek
Tartalom