Dolgozók Lapja, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-04 / 2. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! tfnvHgwjnrr.nr.i-rtw ÜQimÓKJfoja 1982. január 4. HÉTFŐ AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. évi., 2. sz. Ára: 1,40 Ft. jól kezdődőtt... 4 Az év első munkanapján B efejeződtek az ünnepek. Ismét örülünk a hétköznapoknak, örülünk a munkának. Az üzemekben boldog új évet kívántak egymásnak a dolgozók, s örömmel álltak neki vasárnap feladatuk elvégzésének. Sok újat tar­togat számunkra az új esztendő. A sikerhez be­csülettel felkészültek mindenütt. A gépek ter­melnek, a dolgos kezek új értéket hoznak lét­re. Az új esztendő első munkanapján még ki­csit bennünk volt ugyan az ünnepek ernyedt­sége, de kezünk már a megszokott munka üte­mére mozdult, dolgozunk. Ezt láttuk a megye- székhely néhány vállalatánál, ahova vasárnap korán reggel ellátogattunk. Ügyeleti szolgálat a bányákban Az új esztendő első mun­kanapján, a napi terv teljesí­tését várta a Tatabányai Szénbányák — 8254 tonna szén felszínre hozását. Min­den üzembe hiánytalanul megérkeztek a. dolgozók vi­dékről is. A bányákban az ünnepi napokban ügyeleti szolgálatot tartottak, járatták a gépeket, hogy vasárnap zök­kenő nélkül működésbe lép­hessenek. A Keleti bánya­üzem négy bányájában az el­múlt három napban például 250 embert rendeltek be ügyeleti szolgálatba. Ennek eredményeként mind a négy helyen rendben elkezdődött a munka. Az első műszakban a gon­dos előkészítés ellenére, gép­hiba zavarta a termelést a XlI/a aknában, amelynek ki­javítása után, már egyenle­tesen dolgoztak a berendezé­sek a frontfejtésben. Az első műszakon a bányaüzem VH/a aknájában 150 százalékra tel­jesítették tervüket a bányá­szok, míg a XIV-es aknából hatszáz tonna szenet küldtek a felszínre, a tervet itt 117 százalékra teljesítették. A Tatabányai Szénbányák bányái az első műszakban 2700 tonna szenet termeltek, ami megfelel az első mű­szakkal szembeni elvárások­nak. Jól kezdődött az új év a bányákban. 500 milliós forgalmat terveztek A Centrum Áruházban mintha mi sem változott vol­na az ünnepek előttihez kéj- pest — sokan vásárolnak, cserélnek, egyszóval, minden a megszokott képet mutatja. Csak talán egy picit keveseb­ben vannak. Ez ugyan nem jellemző az ABC-részlegre, ahol olyan sokféle áru kínál­ja magát, hogy aki betér —, nem távozik vásárlás nélkül. Árut raknak, kicsomagolnak, áraznak. Az eladók számára valóban megkezdődtek az 1982-es év hétköznapjai. Mit mond Galántai Pálné árufor­galmi vezető az első napon? — Jó érzéssel kezdtünk munkához. Nem leltárral nyitjuk az évet. Leltár ugyan lesz, de arról a vásárlók nem fognak tudomást szerezni. Szombaton.- zárás után, ami­kor már minden lezajlott, ak­kor kezdünk neki, hogy, számba vegyük a készleteket. 1981-es tervünket a kollektíva fegyelmezett, összetartó mun­kájával, túlteljesítettük. Az áruház forgalma 465 millió forintra alakult, amely 10.7 százalékkal volt magasabb az előző évinél és 102,9 százalé­kos tervteljesítésnek felel meg. 1982-ben áruházunk forgalma számításaink szerint, meghaladja az 500 millió fo­rintot, s erre nekünk nagyon jól fel kell készülnünk. Most ennek tervezése, átgondolása folyik az év első napjaiban! Szombaton már dolgoztak A tatabányai tejüzemben az év első munkanapja nem va­sárnap — mint másutt —, hanem 2-án, szombaton teljes műszakkal kezdődött. — E napon — tájékozta­tott Jakabos László üzem­igazgató — elkészítettünk 80 ezer liter tejet. 25 ezer poná • tejfölt, 15 ezer liter íze­sített joghurtot, 20 mázsa túrót és 8 ezer liter kakaót, amely a szokásos hétköznapi kiszállításunknak felel meg. A szállítmánykísérők szomba­ton éjfélkor álltak munkába, és vasárnap hajnalra, már a boltokhoz fuvarozták a tejet, tejtermékeket. Megérkeztek szombaton este Tatabányára a társüzemek gépkocsijai is, a székesfehér­vári és a dunaújvárosi tejüze­mektől. A három üzem közölt gyártási munkamegosztás van — s hozták az ízesített krém­túrókat, a vajat, a cukrozott tejszínhabot, a csokoládés, il­letve az iskolatejet, a külön­féle sajtokat, stb. Ezeket Ta­tabányáról vitték tovább a boltokba. A szombati munka, és a vasárnapi —, amely már második munkanapnak számí­tott a tejüzemben — viszony­lag csendesebb volt a szoká­sosnál, annál nehezebb fel­adatok akadtak december 30- án és 31-én. E két nap alatt több, mint 100-an dolgoztak a tejüzemben, a teljes létszám­nak« csaknem fele. Szaknyel- ven szólva. 150 ezer liter tej „levezetését” kellett megolda­niuk:' egy részét tartósították, gomolyát és társajtot készítet­tek belőle, a többit feladták tartályvagonokban budapes­ti üzemüknek. Az igazi nehézségek az új év előtti napokban voltai. Alig lélegeztek fel a karácso­nyi ellátás próbatétele man, amikor a hófúvásban sorra elakadtak a tejszállító tartály- kocsik. A Bakonyban 2-3 ko­csit egy-egy terepjáró kísért. A főutak járhatók voltak, de a pusztákhoz, majorokhoz —, ahol a gazdaságok marhatele- pei működnek — vezető utak. dűlők, alig. Jó példával járt elöl a segítésben a Komáromi Állami Gazdaság és a Kömyei Mezőgazdasági Kombinát. A komáromi gazdaság újpusztai területén például két Rába- Steiger húzott ki egy tízezer literes, tejjel megtelt tartály­autót az árokból. Több téesz- nél a tejeskocsik nem kaptak segítséget, az egyiknél a „teje- sek”-kel közölték: a traktoro­sok nem tudják őket kivon­Fényorgona a Skálának íltrakészen az autómentő a Volán Vállalat telephelyén, ha szükség van rá, bármikor in­dulhat ... ta.tni a majorból, mert ünne­pelnek, ittasak... De a tejes­kocsik pilótái helytálltak. Bodzás István, Tóbiás József, Gyuga József, Kalmár János és a többiek. Hasonlóan a ta­tabányai tejüzem dolgozói is, Schultz Ferenc és Odor József művezetők például tejátvevő­ként dolgoztak az ünnepek alatt. 70 ezer kiflit, 110 mázsa kenyeret sütöttek A Tatabánya és Környéke Sütőipari Vállalat Búzavirág utcai 10-es számú üzemében is már 2-an, délután kezdő­dött az uj év eisö munkanap­ja. E műszakban 9-en — 7 péK és 2 kisegítő — éjszaka 14-en munkálkodtak minden­napi kenyerünk elkészítésen. Összesen 70 ezer kiflit és zsemlét, valamint 110 mazsa kenyeret kellett megsütniük vasárnapra. Akócs István délutános, Huszita János süteményes és Puszlaji György éjszakás ke­nyeres brigádja jó munkát végzett. Még sötét volt, ami­kor tegnap, vasárnap hajhal­ban öt órakor útnak indultak az első gépkocsik a friss ke­nyérrel, mintegy 180 tatabá­nyai üzlethez és közülethez. A környező települések bolt­jaiba 15. ezer kiflit és zsem­lét szállítottak ki. — Különösebb akadály nél­kül kezdtük az évet, — je­gyezte meg Koller Ottó üzem­vezető — az üzletek ren leié - seinek zökkenők nélkűi t.e- get tudtunk tenni. Január 3-tól új menetrend Az üzemegységekből reggel 9 óráig befutottak a jelenté­sek a Volán 18-as számú Vállalat központjába. Az üzemindítás mindenütt fenn­akadás nélkül zajlott le. A személyszállításból mindösz- sze egy gépkocsi állt ki de­fekt miatt. — Áruszállításban igen kedvezőek az első munkanap tapasztalatai — mondta Ta­kács Tihamér, a vállalat igaz­gatója. — Az év elején álta­lában mindig kevesebb a szállított árumennyiség, most azonban nem így van. A vál­lalatok gépjárműigénye nem kevesebb, mint az elmúlt év bármelyik időszakában volt. Ügy látszik, gondosabban ké­szültek az évindítóra. A technikai felkészültségünk a szállításokhoz megfelelőnek mondható. A műhelyekben mindössze 13 autóbusz és 12 teherautó vár javításra. A személyszállítás menet­rendje január 3-ától megvál­tozik a megyében. A Volánnak is alkalmazkodnia kell az. ötnapos munkahéthez. A lép­csőzetes munkakezdés és -be­fejezés lehetővé teszi, a csúcs­idők mérséklését. Sajnálatos, hogy az érintett vállalatok egy része nem tanúsított eb­ben kellő együttműködést a Volánnal, és nem jelentette időben a változásokat. Ha nem is újévi ajándék­ként, de a napokban elkészül a tatabányai üzemegységben az új kocsimosó. Használatba­vétele után kulturáltabbá vá­lik a személyszállítás a me­gyeszékhelyen. A Szabolcs-'5-atmár megye! séuyői Zöldmező Mg. Tsz. elektronikai melléküzemágiba« kilencvennégy nőt foglalkoztatnak a mezőgazdasági munkák befejeztével. Betanított munkásként jelfogésávokat szerelnek BHG- gyártmányú telefonközpontokhoz és megkezdték a fényorgona gyártását a Skála Áruház rendelésére. A fényorgona lemezjátszóhoz, magnetofonhoz és rádióhoz csatlakoztatható. A képen: az elkészült fényorgona műszeres vizsgálata. lyfomkásgyülések I Vasárnap, az új év első munkanapján, több vál­lalatnál munkásgyűlést tartottak, ahol összegezték a múlt évi eredményeket, és vázolták az idei főbb fel­adatokat. A tavalyinál kedvezőbb fel­iételek között kezdheti az évet az Ikarus gyár —, mondotta a munkásgyűlésen Toldi József vezérigazgató. A jobb piaci munka eredményeként a gyár idei kínálatának 90 százalékát és exportáljanak. Igyekeznek kihasználni a már üzembe he­lyezett konverteres acélmű korszerű, technológiáját, amely alkalmas arra, hogy segítségé­vel export' épes termékeket ál­lítsanak elő. Megkezdődött a termelőmunka az ország gyáraiban, üzemei­ben. Képünkön: kiflikből rakták ki az 1382-es évszámot aa első műszak dolgozói a lágymányosi kenyérgyárban. __ m ár lekötötték a rendelők. Emlékeztetett arra, hogy ta­valy a kereslet csökkenése mi­att a tervezettnél kevesebb autóbuszt — összesen 12 200- at gyártottak. Most az év ele­jén csaknem ugyanennyi au­tóbuszra már beérkezett a rendelés, s további sikeres­nek ígérkező tárgyalások van­nak folyamatban. A Videoton Elektronikai Vállalat vezérigazgatója, Papp István a munkásgyűlésen el­mondta,. hogy a tavalyinál 600 millió forinttal több. 9.6 milliárd forint értékű árut akarnak termelni, ehhez a ter­melékenység 4—5 százalékos növelése szükséges. A tavalyi 60 százalékkal szemben áru­cikkeiknek 64 százalékát akar­ják az idén külföldön értéke­síteni, ezért erőteljesen foly­tatják a műszaki fejlesztést. Több új termék gyártásának bevezetését tervezik. A tavaly már népszerűvé vált hi-fi to­rony. valamint az óesztendő utolsó heteiben gyártósorra került távírányításos színes televízió után előreláthatólag megkezdik a magnós autórá­diók, a magnós és sztereó asz­tali. valamint sztereó táska­rádiók gvártását is. A Lenin Kohászati Művek brigád-gyűlésein elsősorban a termékszerkezet átalakításáról volt szó, mert ez a lehetséges módja annak, hogy a tőkés piac alacsony árai ellenére gazdaságosabban termeljenek Fontos feladatuk, hogy ötvö­zött, és egyéb jó minőségű acélokkal, továbbá kovácsolt és öntödei termékekkel is el­lássák a hazai ipart. Az idén 1 100 000 tonna acélt és 750 000 tonna hengerelt árut állítanak elő. A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár vasárnapi munkás­gyűlésén Tornyos Ferenc igaz­gató elmondta, hogy már ta­valy többféle, importot helyet­tesítő és exportképes termék gyártásának feltételeit termel­ték meg. Így az év elején meg­kezdhetik a hosszú élettar­tamú kőzetfúrócsalád gyártá­sát. Ezekből a görgős rendsze­rű fúrófejekből nemcsak a hazai szénhidrogén-kutatók­nak szállítanak, hanem oszt­rák és indiai megrendelőknek is. A Debreceni Konzervgyár munkásgyűlésén Nagy Gábor igazgató aiTól szólt, hogy még szorosabb kapcsolatot építe­nek ki a mezőgazdasági nagy­üzemekkel, s anyagilag is ér- ‘ dekeltté teszik őket az igé­nyeknek megfelelő szállítás­ban. Kisüzemeket hoznak lét­re az idén Váncsodon és Haj- dúsámsonban, amelyek jobban alkalmasak olyan kis tételek gyártására, amelyeket külföldi cégek igényelnek. Egy hónap-., pal ezelőtt társultak a Gene- ralimpex Külkereskedelmi Vállalattal, s ettől az együtt« működéstől a piacok feltárásá­nak gyorsítását várják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom