Dolgozók Lapja, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

H O^z (»91« «*•£ Tokbän'fO <%­A tatabányai Vérellátó Állomás dolgozói munka köz ben. ______________________(Kép és szöveg: Pintér Lajos) H ogy érzi magát? — érdeklődik Dräschler István fod­rásztól Egervári Józsefné asszisztens, a véradás után. VtlÄG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK? 0 Olt UlOKJanj 1982. január 3., VASÁRNAP AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX^'^fT Megyénkben is telt ház volt a szórakozóhelyeken szilveszter­kor. A jó zene, az ízletes fala­tok, speciális ételek biztosí­tották az alapot a jó kedvű ó- év-búcsúz tatót. Hagyományosan külföldi vendégek is érkeztek hozzánk, és hazánk valamelyik szép vi­dékét választották az új esz­tendő köszöntésének színhe­lyéül. A tatabányai Árpád s állóban is sok külföldi szil­veszterezett. Kőszegen például a Jurisics vé 'bán rendeztek nagyszabá­sú szilveszteri bált, ahová a legtöbben természetesen a szomszédos Ausztriából érkez­tek. ám, sok, más nemzetiségű vendég is részt vett a mulat­ságon. Győrött félezren foglal­tak helyet a Rába szálló nagy­termében, a Park éttermet pe­dig Béc.s egyik legnagyobb áruházának, a Gerngrossnak a dolgozói bérelték ki. A hévízi Termál szállóban vízi-diszkó is szórakoztatta a közönséget, a zalaegerszegi Arany bárány szilveszteri tombolájának nyertesét éjfél után egy élő kdsbárány várta. A kaposvári Dorottya szállóban nagy sikert aratott az ínyencek körében a svédasztal: az érkezők a ma­lacpecsenyét, a rablóhúst, a sokféle hidegtálat és édesség­költeményt egyaránt megkós­tolhatták. A debreceni Arany Bika szállóban az év utolsó napján nyílt meg az új éjsza­kai bárhelyiség, a százszemé­lyes, hangulatos szórakozóhe­lyen artisták, akrobaták és táncdalénekesek műsorát te­kinthették meg. Megteltek az ország hegyvi­déki turistaházai is, s a várat­lanul enyhe, napsütéses időjá­rás mindenütt sokakat csábí­tott kirándulásra. A Hanság vidéki falvak ut­cáit este a fiatalok vidám cso­portjai járták be: újévi nép­szokásokat elevenítettek fel muzsikaszóval, dallal, régi rig­musokkal köszöntötték a há­zak lakóit. Telt ház volt a fővárosi szállodákban, és már napok­kal előbb lefoglalták az étter­mek, mulatók helyeit is. A Hilton szállóban mintegy ezer vendég szórakozott az éjszaka. A szálloda megtelt, két fran­cia, egy olasz, továbbá egy-egy görög és holland csoport ven­dégeskedett a várban, a szál­loda éttermeiben az Operett­színház művészei adtak mű­sort. A Hotel Duna Intercon­tinental báltermében amolyan hangulatos piacot rendeztek be, itt a vendégek kedvükre válogathattak a finomságok­ban; ki-ki kedvére kóstolhat­ta meg a rozmaringos bárány­combot, a gyümölcsös rákikok­télt, a konyakos homárhúst. Aki az egyszerűbbhöz ragasz­kodott, „megmaradt” a ropo­gós malacsültnél pezsgős ká­posztával. A Thermal szálló­ban, a Margitszigeten a ven­dégek szintén csak hajnalban tértek nyugovóra. Ebben a szállodában volt nyitva egész éjjel, illetve pénteken is a fő­városban egyedül uszoda, amelyre azonban mindvégig ki volt téve a „megtelt” tábla, a szálló vendégei lelték kedvü­ket a gyógyvízben. Az első szilveszter remekül sikerült a Fórum szállodában. Erre az éj­szakára 307 szobát foglaltak le, és zsúfolásig megtelt a két étterem és a kávéház. Olaszok, osztrákok, nyugatnémetek és ju-goszlávok mulattak hajnalig a Fórumban. A főváros más vendéglátóhelyei is látogatot­tak voltak ezen az éjszakán; a vendégek csoportosan járták a várost, és be-betértek egy- egy étterembe, kávéházba, ha éppen jutott nekik néhány szaibad heljt . Vidám óév-búcsúztaló országszerte •Btt'«'» r'i á-tTrrrfrifrii ........... rrmV t | Véradás | j Oroszlányban j i ■ N em tudom, kiszámolta-e már valaki —, vagy ! egyáltalán, ki lehet-e számolni —, hogy hány í embertársunk legdrágább kincsét, az életét j mentették meg vérükkel az önkéntes adományozók? j Biztosan sokét. Jóval magasabb lehet a számuk azok- • nak, akik a vérből készíthető több mint harmincféle ■ készítménytől, gyógyszertől nyerték vissza egészségű- I1 két. j Oroszlányban jutottak eszembe ezek a gondolatok, > az immár hagyományos év végi vér.adcnapan. Csak- ■' nem kétszázan jöttek el, hogy segítsenek a rászoruló- j kon. Húszán először adtak vért. A megjelentek több- j sége már „gyakorlott” véradó volt. Példamutató ön- j;' zétlenségük jele, hogy a tatabányai Vérellátó Állomás ■; dolgozói az egyik legjobb véradóhelyként tartják ■ nyilván Oroszlányt, Egy törékeny termetű nénike is felajánlotta vé- ■ nét a bajbajutottaknak. Az adatok egyeztetésénél ki- í derült, hogy már elmúlt hatvanéves, így tőle nem ■ lehet várt venni. Bizonygatta, hogy egészséges, s szer- • vezete nem fogja megérezni azt'a néhány deci „hi- j ányt”. Az állomás szakemberei, bár nehezükre esett, • de hajthatatlanok maradtak. Megköszönték a nénike l önzetlenségét, de „érvelését” — az ő egészsége érdé- ' kében —, nem fogadták, fogadhatták el. I A nénike pityeregve távozott... Éjszakai műszak után jelent meg ■ szór — a véradáson Csípő Imre, a szállítód illése. Egy kis pihenő, mielőtt hazaindulnak.- ezúttal nyolcad- XX-as bányaüzem TISZTELT HONFITÁRSAIM! KEDVES ELVTÁRSAK! Uj esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szo­kásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőről és kifejezzük egymásnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, amelyet kipróbált, be­vált politikánk szellemében 25 éve folyta­tunk. Eredményekben gazaag negyedszá­zadunkról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és megemlékeztek mások is. Nyu­godt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a világban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredményeit nyugodt lelkiismerettel vál­lalhatjuk most és a következő nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetkö­zi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követelményeknek meg­felelően kezd • dolgozni. Gazdállcodásunk- ban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő célunknak megfelelő­en a külgazdasági egyensúly javult és élet- színvonalunkat megőriztük. Hazánk poli­tikai, gazdasági és társadalmi eredményei­ről határainkon túl is elismeréssel beszél­nek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a kül­ső piac á világgazdasági hanyatlás ellené­re, növekvő bizalommal fogadja terméke­inket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosz­tályunknak, szövetkezeti parasztságunk­nak, értelmiségünknek, társadalmink minden más rétegének, minden jószándé­kú állampolgárunknak a közös nagy cé­lok elérése érdekében kiiejtett erőfeszítést. KEDVES BARÁTAIM! Feszültségekkel terhes világban élünk. Terveink megvalósításának külső feltéte­lei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedvező változások tapasztalhatók. Váro­sokban, községekben egyaránt szaporod­nak a közös gondolkodás, a közösen vég­zett munka, a szorgalom uiztató eredmé­nyei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti célkitűzéseink elérése során ki-ki személyes elképzelése­it is valóra válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfe­szítései alakítják és emelik a közügy rang­jára. A Magyar Szocialista Munkáspárt kipróbált politikája, a Hazafias Népfront programja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szocialista nemzeti egység, amelyet a különböző társadalmi rétegek nemzeti­ségre, vallásfelekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a sajátjuknak éreznek és vallanak, s amelynek örvendetes ered­ménye a politika, a gazdasági és a társa­dalmi stabilitás. Eredményeink nem vitathatók, de óva­kodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésben, a vállalatok, intezmé­nyek irányításában, a társadalom fejlesz­tésében. Szocialista céljaink, gazdasági helyzetünk realitásai és a világpiac hely­zete arra kényszerítenek, hogy munlcánk- ban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpon­tosítsuk: a külgazdasági egyensúly továb­bi javítására és az életszínvonal megőr­zésére, vagyis egész életünk nyugodt, biz­tonságos körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cél. KEDVES ELVTÁRSAK! Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszélybe kerültek az enyhülés eredmé­nyei. Az imperializmus reakciós erői el­vesztett pozícióik visszaszerzésére töreksze­nek. Katonai erőfölénnyel szeretnék aloa- ratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kere­két nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensúlya kialakult és ez a garanciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagy azok eVenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagy kérdé­seiben világos. A béke elkötelezett hívei vagyunk. Barátainkkal és szövetségeseink­kel szoros egységben, nem kíméljük erő­inket azért, hogy az egyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek érdekében pártunk és kormányunk a jövő­ben is folytatja aktív, szeles körű nemzet­közi tevékenységét. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szilárd meggyőződé­sünk, hogy a békeszerető erők meg tud­ják akadályozni a nemzetközi feszültség fokozódását, a béke megvédése reális lehe­tőség. Előbbre akarunk lenni szocialista vív­mányaink gyarapításában, szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpiac ki­hívásaival. Á követelmények, mind szigo­rúbb feltételeket támasztanak vetünk szemben. Ez a kényszerítő erő pillanatnyi­lag kellemetlen, de hosszú távon segíti fejlődésünket abban a versenyben, amely elöl nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetlen és ésszerűen kell végeznünk, még takaréko­sabban és okosabban kell gazdálkodnunk szellemi és anyagi javainkloal egyaránt. TISZTELT ELVTÁRSAK! KEDVES BARÁTAIM! Határozottan haladunk tovább a kipró­bált, jó úton. Nem gondtalanul, de maga­biztosan. Nem állhatunk meg, szorgalom­mal és közös fejtöréssel kell siettetnünk a pozitív változásokat, Politikánk szellemé­ben mind ésszerűbb megoldásokat, a bol­dogulás célszerű módjait keressük. Biza­kodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehetséges, jóra törekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Az új év első napján a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kí­vánok hazánk valamennyi állampolgárá­nak, egész magyar népünknek, minden ba­rátunknak eredményekben gazdag, boldog és békés új esztendőt! Sikertermék 3. oldal Hogyan tovább? 4. oldal A jövő heti rádió- és tv-műsor 4—5. oldal Csökkentették a tiizeloolaj- feihasználást Energiatakarékossági tervét jól teljesítette az elmúlt év­ben a Komáromi Állami Gaz­daság. Jelentősen sikerült csök­kentem a tüzelőolaj-felhasz­nálást. Ennek érdekében le­állították a szálastakarmány- szárítót. 1977-ben még 880 tonna olajat használtak e cél­ra, 1981-ben pedig teljesen ki­küszöbölték ezt a folyamatot. Bevezették a hűtvetárolás módszerét, az ily módon tárolt termény szárításához 28 száza­lékkal kevesebb tüzelőolaj szükséges. További tüzelőolaj - megtakarítást fog eredmé­nyezni a sertéstelepi olajtü­zelésű kazánok kiváltása szén- tüzelésűekkel. Petőfire emlékeztek Szilveszter estéjén, a hagyo­mányokhoz híven, az idén is megemlékeztek Petőfi Sándor születésének évfordulójáról a költő Bács-Kiskun megyei emlékhelyein. Kiskőrösön, ahol 159 évvel ezelőtt megszületett, a fiatalok megkoszorúzták a főtéren álló szobrát. Dunave- cs>én, az egykori Petrovics mészárszékben, amely ma mú­zeum, Szalkszentmártonban. ahol 112 versét írta. Szabad- szálláson, ahol képviselőként lépett fel. szintén a költőre emlékeztek e jeles napon a Pe­tőfi emlékházakban, hagyn- mányhűen. szilveszter éjszaiká- ján mindvégig lobogtak a köl­tő emlékére gyújtott gyertyák. Losonczi Pál újévi köszöntője

Next

/
Oldalképek
Tartalom