Dolgozók Lapja, 1981. december (34. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

2 B © I/IWHt ÖTS C A'ÍJA IfÜl. áeéenit)« 1., kedd fimiflHnfl:l Allen es az omijage MJétségtelen, hogy az ajándéknak örül az ember. ■C Általában. Vannak persze kivételek is. Richard Allen, Reagan amerikai elnök nemzet biztonsá­gi főtanácsadója például ma már alighanem szeretné örökre feledni azt a pillanatot, amikor januárban ezer dollárt átvett a japán „Háziasszonyok barátja'' című, női lap képviselőjétől. Tokióban olyan hírek is szárny­ra kaptak, miszerint a borítékban nem is ezer, ha- ”nem tízezer dolláros csekk lapult, annak fejében, hogy Allen kieszközölte a riportot Nancy Reagannel, az elnök feleségével. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor sok egyébre is fény derül. Arra például, hogy a főtanácsadó két karóra elfogadására Sem tud elfogadható magyarázatot a^ni. Annyi bizonyos, hogy egy aranyozott és egy ezüst tó­nusú Seiko is valamiképpen a birtokába került. Ezt a gáláns ajándékot — japánul omijagéi — Takasze, a Richard Allen által irányított nemzetközi konzultációs vállalat egykori ügyfele ajánlotta fel. ugyancsak a különleges interjú létrejöttének honorálására. Állító­lag mindkét óra megnyerte a tetszését, s miután nem tudott választani közülük, a biztonság kedvéért — megtartotta mindkettőt. Mint egyes amerikai lapok tudni vélik, mind Rea­gan felesége — akit ugyancsak kellemetlenül érintett a kipattant ügy —, mind James Baker, a Fehér Ház személyzeti főnöke jobbnak látná, ha a nemzet bizton­sági főtanácsadó végleg megválna tisztségétől. Ha% sonló véleményen van a törvényhozás több tagja. Richard Allen kezdetben javíthatatlan derűlátás­sal ítélte meg a vizsgálat kimenetelét. Most azonban — úgy tűnik, bizonyos nyomásra, netán Reagan biz­tatására — mégis jobbnak látta, hogy az elnöktől ideiglenes felmentését kérje. Igaz, hivatalosan csak arra kért engedélyt, hogy távolmaradhasson irodájá­ból. amíg a vizsgálat véget nem ér, de általában nem sok jót jósolnak neki. Egyelőre James Nance nyugal­mazott tengernagy, eddigi helyettese tölti be a főta­nácsadó funkcióját, de kérdéses, hogy a szélsőséges kommunistaellenes nézeteiről és sötét üzleteiről ismert Richard Allen visszakeriil-e magas tisztségébe? Rea­gan feltűnő gyorsasággal belenyugodott ideiglenes tá­volmaradásába. Meglehet, végleges távozását sem ven­né rossznéven, különös tekintettel a korrupció és a magas állású kormánytisztviselők megvesztegethetősé­ge iránt rendkívül érzékeny amerikai közvéleményre. 1 Gy. D. Megkezdődtek a genfi tárgyasak Jurij A. Kvicinszkij nagy­követnek. a szovjet delegáció, és Paul Nitze nagykövetnek, az amerikai küldöttség vezető­jének első találkozójavai hét­főn délelőtt Genfben kezdetét vette az európai nukleáris fegyverzetek korlátozásával foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalássorozat. A Szovjet­unió genfi misszióján hétfőn -délelőtt 11 órakor megkezdő­dött találkozó technikai jelle­gű volt, amelyen megbeszél­ték a tárgyalások lebonyolítá­sával összefüggő szervezési — tehát nem érdemi — kérdése­ket. A tanácskozás valamivel több. mint egy órán át tartott. Paul Henry Nitze nagykö­vet, a genfi szovjet—amerikai tárgyalásokon részt vevő ame­rikai küldöttség vezetője hét­főn délután rövid nyilatkoza­tot olvasott fel a fontos ese­ményre Gertibe érkezett új­ságírók előtt. Az amerikai de­legátus ebben beszámolt arról, hogy hétfőn délelőtt a genfi szovjet misszió épületében — első alkalommal — találkozott a szovjet delegáció vezetőjé­vel, Jurij Alexandrovics Kvi­cinszkij nagykövettel, és 90 perces, szívélyes, tárgyszerű eszmecserét folytatott vele a soron következő tárgyalások technikai módozatairól. Figye­lembe véve kormányaik ide vonatkozó ajánlásait, a két nagykövet megállapodott ab­ban. hogy tekintettel a tár­gyalások rendkívül fontos és bizalmas jellegére — azokat zárt* ajtók mögött, a nyilvá­nosság kizárásával folytatják majd. Szovjet—amerikai tárgyalások kezdődtek hétfőn Genfben az európai nukleáris fegyverzet korlátozásáról. Képünkön: a hét küldöttségvezető, Paul Nitze (balra) és Jurij Kvieinszkij (Telelőié — AP—MTI—KS> E3 ÓRA A NAGYVILÁGBAN Á Pravda összegzése A Szovjetunió álláspontját összegezi a közepes-haiótávol- ságú fegyverek kérdéséiül a genfi szovjet—amerikai tár­gyalások megnyitásának kü­szöbén az ismert szovjet poli­tikai kommentátor. Jurij Zsu- kov a Pravda .vasárnapi szá­mában. Megállapítja: a Szov­jetunió azt kívánja, hogy Eu­rópa teljes mértékben megsza­baduljon a nukleáris fegyver' minden fajtájától, s .ezt tekin­ti a valódi ..nulla-megoldás­nak”. A Reagan elnök által előter jesztett terv hamis „meg­oldás" és célja az. hogy min­den csökkentés nélkül meg­tartsa az Egyesült Államok előretolt támaszpontjain elhe­lyezett. valamint szövetségesei birtokában lévő, a Szovjet­unióra és annak szövetségesei­re irányított nukleáris fegyve­reket. miközben egyoldalú le­szerelést követel a Szovjet­unióitól. Zsukov rámutat: az. ameri­kai elnök javaslatának meg­valósulása azt jelentené, hogy miközben a Szovjetunió egy­oldalú leszerelést hajt végre, az Egyesült Államok és szö­vetségesei nek 986 hordozó esz­közből álló nukleáris ereje változatlan marad, a jelenle­gi viszonylagos egyenlőség helyett a NATO 2:1 arányú nukleáris fölénye jönne ezzel létre. Az amerikai tömegtájé­koztató eszközök ugyan erő­teljesen reklámozzák ezt a reagani tervet, a nukleáris veszély ellen küzdő európai erők leleplezték azt, s magá­ban az. Egyesült Államokban is növekszik a bírálat vele szemben. A Bonnban előter­jesztett új szovjet javaslat viszont nagy érdeklődést kel­tett Európában. Schmidt és Genscher rádiónyilatkozata Helmut Schmidt, az NSZK kancellárja, a Deutschland­funk rádióállomásnak. Háns- Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere pedig a hesT seni rádiónak adott interjújá­ban vasárnap átfogóan érté­kelte a szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozót és részletesen kifejtette az NSZK állás­pontját a hétfőn Genfben kezdődő szovjet—amerikai tárgyalásokkal kapcsolatban. Helmut Schmidt szerint Leonyid Breasnvev NSZK-be- li látogatása Után amely nagyon nyílt, őszinte és part­neri légkörben'zajlott le - — elképzelhető és kívánatos, hogy a közép-hatótávolságú fegyverekről folytatandó gen­fi tárgyalások első szakaszá­ban, a két nagyhal,alom elő­ször a szárazföldi közepes- hatótávolságú rakéták csök­kentéséről, lehetőleg teljes eltávolításáról egyezzék meg, és ezt követően a tárgyalá­sok másod ik szakaszában tör­ténjék megállapodás a többi közepes-hatótávolságú fegy­verről, például a repülőgépek­ről. A kancellár azért tartja fontosnak ezt a szakaszos tár­gyalási menetrendet, mert a rendelkezésre álló két eszten­dő viszonylag rövid idő, s amennyiben ezalatt nem sike­rül megállapodásra jutni, ak­kor 1983. végén megkezdőd­nék az amerikai rakéták nyugat-európai telepítése, amit az NSZK szeretne el­kerülni. Schmidt elismerte annak a szovjet állításnak a valódisá­gát. hogy az elmúlt években nem nőtt a Szovjetunió köze­pes-hatótávolságú nukleáris fegyvereinek robbanóereje. Fontosabbnak ^evezte azon­ban: hogy Genfben e fegyve­rek hatótávolságáról szülessék megállapodás. Schmidt síkraszállt a Szov­jetunióval való biztonságpoli­tikai partnerség folytatásá­ért, mert csak az ilyen együttműködés segítheti elő az európai stabilitás és a bé­ke Jhegerősítését.' A kancellár annak a véle­ményének adott hangot, hogy a szovjet—nyugatnémet csúcs- találkozó kedvezően befolyá­solja majd a két ném-ét állam viszonyát és pozitív hatással le&z Erich Honeckerrel ter­vezett találkozójára is. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a szovjet—nyugatnémet hosszú távú gazdasági megál­lapodás mintájára, hasonló megegyezés szülessék az NSZK es az NDK között is. A nyugatnémet kormányfő értékelése szerint a madridi találkozón is előrelépés tör­ténhet, a megegyezés már kétharmadában készen áll. s a hiányzó egvharmadot meg­felelő jóindulattal. kompro­misszumra való készséggel el lehet érni. ^Helmut Schmidt ebből a szempontból egy euró­pai leszerelési és bizalomerő­sítő intézkedéseket kidolgo­zó konferencia összehívását nevezte a legfontosabbnak. Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külüevminiszter. a hesseni rádiónak adott nyi­latkozatában „biztatónak” nevezte, hogy a Szovjetunió kész jelentős mértékben csök­ken leni közép-hatótávolságú rakétáit. A kancellárhoz hasonlóan Genscher is a genfi tárgyalá­sok „szakaszos” jellegéért szállt síkra. Genscher mél­tatta azt a szerepet, ame­lyet az NSZK kormánya játszott a két nagyhata­lom közötti bizajmatlansás csökkentésében, és reményét juttatta kifejezésre, hogy a szovjet—nyugatnémet csúcsta­lálkozón sikerült meggyőzően képviselni azt az álláspontot, hogy az amerikai kormány is komolyan törekszik a tárgya­lások eredményes befejezé­sére. Az NSZK és az NDK vi­szonya .szempontjából a nyu­gatnémet külügyminiszter azt tartotta elsőrendűnek, hogy mind a két német állam ma­ximálisan valósítsa meg a helsinki záró okmányban fog­laltakat és ezzel, járuljon hoz­zá az európai biztonság meg­erősítéséhez. Pápai üzenet A hétfőn Genfben az európai telepítésű közepes-hatótávol­ságú nukleáris r'akéták csök­kentéséről kezdődött szovjet— amerikai tárgyalások előeste- jen II. János Pál pápa üzene­tet intézett Leonyid Brezs- nyevhez. a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanacsa Elnökségének elnökéhez és Ronald Reagan- hez, az Egyesült Államok el­nökéhe*. Az üeenet. eev»!»«* a sue 'esaras-p ifiben jelentett be a Széni Peter Ba­zilika előtt összegyűlt mintegy 30 ezer ember jelenlétében, hangsúlyozza, hogy a szándék, amelyet ki akar fejezni, ko­runk igen sok emberének vá­gyával megegyezik. II. János Pál sok sikert kívánt a hét­főn kezdődő tárgya lasoknoz hogy azok hozzájáruljanak a közös remény megerősítésé­hez: * jövőt ne F*r<v«*e#*e egv esetleges qy&g&tf IWBflfetitfr­Közös közlemény Szpirosz Kiprianu ciprusi elnök magyarországi látogatás sáról közös közleményt adtaik ki. A közlemény a többi- ko­zott hangsúlyozza: A felek megelégedéssel állapították meg, hogy a Magyar , - Népköztársaság es a Ciprusi Köztársaság kapcso­latai örvendetesen fejlődnek. Megerősítették azon elhaláro- /asu'-tal. hogy a jövőben is a kétoldalú kapcsolatok elmélyí­tésén, a kölcsönösen előnyös együttműködés további bőví­tésén munkálkodnak. Egyetértettek abban, hogy a magas- szintű találkozók eredményesen járulnak hozzá a béke, az enyhülés ügyéhez. Egyetértőleg hangsúlyozták, hogy még jelentős lehető­ségek vannak gazdasági kapcsoiátaik fejlesztésére, beleérti e az ipari és műszaki kooperációkat, és hogy kölcsönösen munkálkodni .kell e lehetőségek mindkét fél számára elő­nyös hasznosítása érdekében. Pozitívan értékelték a két or­szág kulturális és tudományos együttműködésében eddig el­ért eredményeket, valamint a turizmus terén mutatkozó fej­lődést. Kifejezték készségüket az e területeken történő to­vábbi együttműködés bővítésére. A látogatás alkalmával aláírták a magyar—ciprusi pol­gári és bűnügyi jogsegély-egyezményt, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Jegyzékváltás út­ján megállapodtak a diplomata- és szolgálati útlevelek ví­zumkényszerének megszüntetéséről. A két elnök nemzetközi kérdésekről folytatott vélemény- csere során megállapította, hogy nézeteik számos alapvető kérdésben azonosak, vagy egymáshoz közelállóak. Aggodal­mukat fejezték ki a nemzetközi helyzet romlása miatt. A felek hangsúlyozták országuk eltökéltségét, hogy tá­mogatnak minden olyan erőfeszítést, amely az enyhülés megőrzésére irányul és ellenzik a fegyverkezési versenyt. Elítélték a nemzetközi feszültség növekedését és a hideghá­ború újjáélesitését. A felek egyetértettek abban, hogy a jelenlegi, konfliktu­soktól terhes nemzetközi helyzetben elengedhetetlenül szük­séges valamennyi békeszeretó erő cselekvő fellépése a há­borús veszély elhárítására, a fegyverkezési Hajsza megféke­zésére, az enyhülés vívmányainak megőrzésére és elmélyí­tésére. Határozottan állást foglaltak a különböző feszültség- gócok tárgyalások útján történő felszámolása mellett. Kinyilvánították Hogy továbbra is szilárdan támogat-' *. - ------------------- nak minden olyan kezdeményezést és t örekvést, amely a béke fenntartására, a népek közötti ba­rátság erősítésére, a különböző társadalmi rendszerű álla­mok kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlesztésére és az egyenlő biztonságon alapuló leszerelésre irányul. Meg­erősítették, hogy határozottan fellépnek az enyhülésnek ka­tonai térre történő kiterjesztéséért. Kifejezték reményüket, hogy a madridi találkozó ered­ményesen zárul; érdemi határozatokat hoznak, amelyek a helsinki záróokmány szellemében erősítik az európai biz­tonságot és fejlesztik a részt vevő államok közötti együttmű­ködést. Ezzel összhangban támogatják az európai biztonsági és együttműködési értekezlet folyamatának megőrzését, be­leértve az európai katonai enyhüléssel és leszereléssel fog- lalkozó konferencia összehívását. A lelek üdvözölték a Szovjetunió és az Egyesült Álla­mok kűl ügy minisztereinek New York-i találkozóját és azt a megállapodást, hogy a két nagyhatalom külügyminiszte­rei 1982, elején újabb találkozót tartanak, jütóezték remé­nyükét. hogy a nukleáris fegyverekről november 30-án, Genfben tartandó szovjet—amerikai tárgyalások mielőbb konkrét eredményre vezetnek. Szpirosz Kiprianu ciprusi elnök tájékoztatta Losonczi Pált. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét a ciprusi kérdés legutóbbi fejleményeiről. A két vezető ag­godalmát fejezte ki, hogy nincs előrehaladás azon erőfeszí­tésekben, amelyek célja a probléma igazságos és tartós megoldása. A felek sajnálkozásukat fejezték ki, hogy az ENSZ határozatait és az el nem kötelezett országok Ciprus­ra vonatkozó nyilatkozataiban foglaltakat még nem hajtot­ták végre. A felek síkraszálltak a fenti határozatok mi­előbbi végrehajtásáért, továbbá minden katonai beavatko­zás megszüntetéséért Cipruson. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Szpirosz Kip-' rianu elnök úgy vélik, hogy a Ciprus egész népének javára szolgáló igazságos és tartós megoldás csak a ciprusi kérdés­re vonatkozó ENSZ-határozatokkal és a helsinki záróok­mánnyal összhangban, a Ciprusi Köztársaság függetlensége, szuverenitása, területi integritása, egysége és el nem köte­lezettsége, valamint minden ciprusi emberi- és alapvető szabadságjogainak tiszteletben tartása alapján kereshető. Meggyőződésüket fejezték ki, hogy elérkezett az idő ■w:.- . 1 ■■■■■ i: — egv nemzetközi konferencia összehí­vására az ENSZ keletén belül, amely megnyitná az utat a ciprusi probléma békés megoldására. A két vettető hangsú­lyozta, hogy Ciprus teljes demilitarizálása és lefegyverzése nemcsak a szigetország népének, hanem a Földközi-tenger érzékeny keleti térsége stabilitása, biztonsága és békéje ügyének is érdekében áll. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke megerősítette, hogy a Magyar Népköztársaság továbbra is támogatja Cip­rus kormányának és népének azon erőfeszítéseit, továbbá minden olyan más erőfeszítést, amely a probléma igazsá­gos, békés és tartós megoldására irányul. A felek méltatták az el nem kötelezett országok moz­galmának a nemzetközi életben betöltött szerepét. Ennek során a magyar fél elismerését fejezte ki azért a tevékeny­ségért, amelyet a Ciprusi Köztársaság fejt ki az el nem kötelezettség politikáját folytató országok sorában a nem­zetközi béke és biztonság erősítése érdekében. Mindkét fél fontosnak ítéli és határozottan támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek atommentes övezetek és békeövezetek kialakítására irányulnak a világ különbö­ző térségeiben. A helsinki záróokmány szellemével össz­hangban, a kontinensünk békéjéhez és biztonságához való jelentős hozzájárulásnak tartják, ha megvalósulnának a Balkán és a Földkö2i-tenger térségének nukleáris fegyve­rektől mentes béke-övezetté tételére irányuló kezdeménye­zések. A felek aggodalmukat íejezék ki a közel-keleti fejle­mények miatt. Elítélték az arab államok belügyeibe törté­nő beavatkozásra irányuló törekvéseket és kísérleteket, az egyes államokkal szembeni fegyveres fenyegetést e térség­ben. ■ A tárgyaló partnerek kölcsönösen kifejezték elégedettsé­i "• ■■■ ■ güket a Ciprusi Köztársaság elnökének látoga­tása alkalmával folytatott tárgyalások eredménye lelett. Szpirosz Kiprianu elnök magyarországi látogatása és meg­beszélései hatékonyan járultak hozzá a két ország kapcso­latainak elmélyítéséhez és jól szolgálták a béke és biztonság megszilárdítására irányuló törekvéseket. Szpirosz Kiprianu, a Ciprusi Köztársaság elnöke meg­hívta Losonczi Pált. a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnökei, hogy tegyen látogatást Cipruson. Losonczi Pál ■ meghívást köszönettel elfogadta. A látogatás idöponV iát cbpAgmaciai úton később rögzítik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom