Dolgozók Lapja, 1981. december (34. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

1981. december 1., KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI 8IZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA ™ " Ara: 1,40 (ormi m <*-% * mm' ■% mm % m m m'»-m mmmmmmrn' MAI SZAMUNKBAN Tsz-vezet5k kérdeztek — a miniszterhelyettes válaszolt 3. oldal Az olvasó munkások és az irodalom 4. oldal Egy hónappal az óv vége előtt Vállalati körkép a tervek teljesítéséről Egy hónappal az év vége élőt; sok vállalat előzetes szá­mításokat készített az 1981-re várható eredményekről, a hát­ralévő hetekben még megol­dandó feladatokról. Többnyire ■nemcsak a vállalat eredeti éves tervéhez, hanem az időköz­ben megváltozott követelmé­nyekhez viszonyítják eredmé­nyeiket, mert az utóbbi hó­napokban nehezebbé vált az energiaellátási helyzet, ke­ményebbek a külpiaci értéke­sítési lehetőségek, mint ami­vel a tervek készítésekor szá­molhattak. Mindez szüksé­gessé tette, hogy energiahor­dozóból a tervezettnél többet termeljenek, s azzal jobban gazdálkodjanak, másutt tér- melőkapacitásokat csopor­tosítsanak át, gyorsítsák a termékszerkezet-váltást, s töb­beknek kellett új exportpia­cokat keresniük. Mindez egye­lőre csak a vállalatok egy részének sikerült, a jelenté­sek szerint azonban mind több helyen törekednek rá céltudatosan. A szénbányászat ismét bi­zonyítja: megbízható bázisa a ■hazai energiaellátásnak. Ti­zenegy hónap alatt 360 ezer tonna szenet termelt terven felül, ezt az év végéig 450 ezer tonnára akarja növelni, s ha váratlan geológiai akadály nem jön közben, hosszú évek után első ízben egyetlen bá­nyavidékünkön sem lesz elmaradás, sőt túlteljesítik a tervet. A várha+ó 450 ezer tonnás " széntöbblet éppen kétszerese lesz annak. mint amire a bányászok az év ele­jén vállalkoztak. A jó ered­mények a vasút dolgozóinak is köszönhetők, mert még so­ha nem volt olyan zavarta­lan a vagonellátás, mint az idén. Több vállalatnál a növekvő energiaköltségek ellensúlyo­zására tettek intézkedéseket. A Péti Nitrogén Művekben például, ahol évente csaknem egymilliifrd köbméter föld­gázt használnak fel. a 26 szá­zalékos áremelés egy részét fokozott takarékossággal el­lensúlyozták. Fő módszerük azonban az, hogy folyamato­san növelik termékeik gazda­ságos exportját: mind a 28 országban sikerült megtarta­niuk, sőt, bővíteni ük piacai­kat, s exportjuk — a gyár történetében először — az idén várhatóan eléri a 100 millió dollárt. Nyugati exportját illetően, messze nem volt ilyen sike­res a székesfehérvári könnyű­fémmű, melyet erősen érin­tett a tőkés piacok dekon­junktúrája. Mintegy 10 ezer tonnával kevesebb alumí- ndumlemezt és présterméket szállított nem rubelelszámo­lású piacra a tervezettnél. És ez a vállalat idei nyereségét 70 millió forinttal csökkenti. A vállalat arra kényszerült, hogy új piacok után nézzen — a jelek szerint nem eredmény­telenül. Termékeik újabban megjelentek a közel-keleti országokban és- Japánban, né­hány ezer tonna alumínium- lemezt sikerült eladniuk nyu­gat-európai piacokon és biz­tatóak a gyár amerikai, tár­gyalásai is. Az első próbaren­delést már megkapták az USA-ból, 800 tonna alumí­niumtermék szállítására. Űj piacok megszerzése egyben megköveteli a termékszerke­zet korszerűsítését is, mert az új partnerek teljesebben feldolgozott alumíniumtermé­kekre tartanak igényt. Ugyancsak külpiaci hatá­sokra az ózdi kohászati üze­mekben módosították a kapa­citások kihasználási fokát: nyersvasat és a csak kedve­zőtlen áron értékesíthető hen­gerelt árut gyártó berendezé­seiket nem használ iák most ki teljesen, csak ßO-85 szá­zalékban, viszont teljes üzemben dolgozik a folyama­tos acélöntőmű, a rúd-drót- hengermű. amelynek termé­kei jól értékesíthetők. A vál­lalat a tavalyihoz hasonló exportbevétellel számol, várhatóan 11 milliárd forintom termelési tervét is teljesíti, a nyeresége azonban valószínűi ieg alacsonyabb lesz a terve­zettnél. Már készülnek azok a tervek, amelyek végrehajtásá­val a nehezebb feltételek mellett is növelheti nyeresé­gét a vállalat. A Csepel Művekben 800 millió forinttal csökkentették a gazdaságtalan vagy elavult termékek gyártását, kevesebb készül például a hagyomá­nyos szerszámgépelvből. ke­rékpárokból, viszont több a jól értékesíthető számjegy- és mikroszámítógép-vezérlésű szerszámgépekből, textilkon- fekcióipari berendezésekből, a különleges minőségű huzalok­ból. Hatvanról hatvannégy százalékra növelték a hosszú távon is piacképes. kellően jövedelmező termékek ará­nyát. s ez a folyamat tovább tart. így érték el. hogy ezer­rel kevesebb munkással a Csepel Művek teljesíti leg­fontosabb feladatait. A ter­vezett nyereség elérése még azon múlik, hogy az év utolsó hónapjában sikerül-e kiszállí­taniuk az elkészült terméké­ket, amire év közben a rende­lések késői érkezése, majd szállítási problémák miatt nem volt lehetőség. A hazai fogyasztók és a külkéőS&féírélmi ’mértég szá­mára ugyancsak egyaránt hasznos, hogy a szegedi sza­lámigyár és húskombinát az idén csaknem 600 ezer sertést dolgoz fel, 3 százalékkal töb­bet a tervezettnél, s a vá­lasztékot is bővíti mind a hazai, mind a külföldi vásár­lók számára. Újdonságaik közül külföldön főleg a sze­ged iner paprikás szalámi ara­tott nagy sikert, itthon pe­dig a paprikás makói száraz- kolbász. Az utóbbiból már el­készült az egész évre meg­rendelt ezer tonna, az igény azonban olyan nagy. hogy az év végéig legalább ion tonnát gyártanak terven felül. i A szakszervezeti testületekben dolgozó kommunisták aktívaülése Tatabányán BnilMm és elkötelezetten Vámos Sándor, a megyei pártbizottság titkára vitaindítót tart ■ ■ étfőn, Tatabányán, a megyei pártbizottságon a “megyénkben a szakszervezeti szakszervezeti testületekben dolgozó korámu- mozgalom szervezetileg m­■ ■ (listák aktíyaülésére k rüh sor. A fórumon állóan, de politikailag elkóte­részt vett Sólyom Ferenc? á SZW ufltáH! " íézetten dolgozik a szocializ­mus építésén — hangsúlyozta Vámos Sándor, a megyei pártbizottság titkára vitain­dítójában hangsúlyozta, hogy az MSZMP szakszervezeti po­litikája negyedszázada egy­értelmű és összhangban van a lenini elvekkel. Emlékeztetett a párt XII. kongresszusára, amely megállapította, hogy a magyar szakszervezeti mozga­lom fontos szerepet tölt be társadalmunkban. Aktív ré­szese a hatalom gyakorlásá­nak, a politika alakításának és végrehajtásának. A megyei pártbizottság úgy ítéli meg. hogy ezek a megállapítások érvényesek a szakszervezeti mozgalom Komárom megyei tevékenységére is. A szocialis­ta építés jelenlegi szakaszá­ban nem lehet egyetlen lé­nyeges kérdésre sem válaszol­ni a szakszervezetek nélkül. Amikor a megyei pártbizott­ság megvizsgálta a nagyüze­mekben folvó pártmunkát, a nő- és az ifjúságpolitikai ha­tározatok végrehajtását, a kádermunkát, az üzemi de­mokrácia helyzetét, kikérte ezekről a szakszervezetek vé­leményét. — Ügy ítéljük meg. hogy Vámos Sándor. — Betölti szervező, nevelő, mozgósító .szerepét. A mai aktívaüíesen is. azt kérjük a Szakszerveze­tek Komárom n égyei' Tanácsá­tól, hogy.a SZOT huszonnegye­dik kongresszusán elfogadott határozatok szellemében dol­gozzanak. Védjék még követ­kezetesebben a dolgozók tör­vényekben biztosított jogait, érdekeit, szervezzék é.s ne­veljék tagjaikat a fejlett szo­cialista társadalom építésére. A szakszervezetekben dolgo­zó kommunistáktól pedig el- (Folytatás a 3. oldalon) Bemutatkozott a tél Megyénkben minden út járható K isebb-nagyobb szüne­tekkel harmadik napja esik a hó. Ami öröm a sportolni vágyó gyerekeknek és felnőtteknek, nem az a biz­tonságos közlekedés őreinek. A KPM főmérnökétől. Lach- ver Lászlótól kr pott tájékoz­tatás szerint vasárnap min­den erőt bevetettek. 18 eke és sószórógép dolgozott megyénk útjain. Tarján és Tardosbá- nya térségében hótorlaszok keletkeztek, megszüntetésükre nehéz ekéket vetettek be. A sík részeket 32 centimé­ter vastag hótakaró borítja, tisztításuk folyamalosan tör­ténik. A főmérnök elmondta, hogy megyénkben minden út járható, hétfőn délelőtt a szé­lesítésük folyt. A havat és jeget egyaránt fellazító. fű- részporral kevert sóból 180 tonnát szórtak megyénk út­jaira. 55-60 olyan dolgozót rendeltek be vasárnapra, aki szabadnapos lett volna. A tatabányai városgazdál­kodási üzem vezetője. Szabó Mihály a következőkben vá­zoltam helyzetet: — A megyeszékhely mellék­útjain jelenleg hat nagy hó­eke dolgozik, ugyanis a fő­utakat már megtisztították. A Komáromi és Mártírok úti buszmegállók tisztítását ma folytatjuk. Az útfenntartók az utakat, a járdákat és a buszmegállókat teszik „tisztá­ba”. a parkfenntarók pedig a parki utakon, gyalogátkelőhe­lyeken -dolgoznak. Miután a- hó újra esik. valószínű hogy a hóekéknek vissza keli térni a mellékutakról a főutakra. Szabó Mihály elmondta, hogy körülbelül 50-8C hó­munkásra lenne szükség. Je­A járdákon kiválóan alkalmazható a Mercedes-Unimog kis- traktor, amelyre hótolót szereltek. A megyei kórház kör­nyékén a délutáni órákban dolgozott a kistraktor — Elégedett vágyók. a házfelügyelők többsége be­csülettel elvégzi a dolgát. Aki nem, azt figyelmeztetjük. A MÁV Tatabánya a!-ól állomásfÖnökétől, Veisz Edé­től arról érdeklődtünk. hogy hétfőn is késnek-e a vona­tok ? A S ajnos, igen, minden irányból. Átlagban har­minc percet, de előfordul, hogy 120 percet késik a vonat, főleg a nemzetközi járatok. Gondot a íavas vál­tók okoznak. Szerencsére segítség érkezett a honvéd­ségtől, így remélhetőleg ha­marosan helyreáll a megszo­kott rend. lentkezni az Otthon út 10. és az Ond vezér út 6. szám alatt lehet. A tatabányai 1KV illetéke­sétől is érdeklődtünk, kö­telessége-e a házfelügyelők­nek elsöpörni a havat a há­zuk környékéről ? — Ez most a legfontosabb dolguk — mondta Siklósi Já­nosáé, a házkezelési osztály vezetője. A télre felkészül­tünk, a lapátokat és a sót a házfelügyelők rendelkezésére bocsátottuk. Erdélyi Istvánná, a VI-os számú házkezelőség vezetője a hétfői munkanapot területé­nek ellen öraesé vei kezdte. Vasárnap kora délelőtt a volt tüdőszanatóriumhoz vezető úton már dolgoztak a hókotrók (Fotó: — tin) H ' árosgazóálkoclási üzeni telephelyén a szerelők újabb autókra tették fel a hótoló lapokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom