Dolgozók Lapja, 1981. november (34. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

WÄG PRÖtETÄRlW. CGYtSOOtran November 7-re készül az ország Szerte az országban megtörténtek az előkészületek a Nagy Októ- 1 • ----- bér 64. évfordulójának meg­ü nneplésére. Az idén sem lesz az országnak olyan községe, városéi, iskolája, munkahelye, ahol ne méltatnák a történelmi évforduló jelentőségét, ne emlékeznének akkori hőseire, s azokra, akik a nyomdokaikon haladva ha­zánk földjére is elhozták a szabadságot. Az ünneplők elhelyezik a kegyelet és a hála vi­rágait a felszabadulási emlékművek talap­zatán, a hazánk felszabadításáért vívott har­cokban elesett szovjet katonák sírjain. Az MSZBT tagcsoportok ünnepi ülést tartanak, számos helyen pedig magyar—szovjet baráti találkozót rendeznek. Sok helyre várnak az ünnep alkalmából szovjet testvérterületi delegációt. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 64. évfordulójának ünnepét sok kisebb, na­gyobb közösség számára új létesítmények birtokba vétele teszi emlékezetesebbé, s eze­ket — ugyancsak az ünnep tiszteletére — je­lentős részben a határidőt megelőzve készí­tették el, adták át az építők, szerelők. A Bács-Kiskun megyei Vaskúton a társadalmi összefogással létrehozott általános iskolai tornatermet és tanmedencét, Jászszent- lászlón pedig a felújított művelődési házat adják át rendeltetésének. A megyeszékhe­lyen — Kecskeméten — 60 személyes bölcső­dét, Kalocsán ABC-áruházat, barkácsboltot és barkácsműhelyt avatnak. A Borsod megyei Kazincbarcikán megkezdi működését az AFIT 16-os autójavító vállalatának új üze­me, a leninvárosi Tiszai Vegyikombinátban üzembe helyezik a vállalat új számítóköz­pontját, Tapolca fedett uszodával. Rudabá- nya pedig tanuszodával gazdagodik. Győrött tehergépkocsi-felújító üzem, a soproni pos­taigazgatóságon pedig számítóközpont készül el az ünnepre. Győrött teljesül a fiatalok ré­Tízezer telefonállomás Élül — több vendég Jövőre: széllovastcmfolyatn, új kemping, szakosított üzletek kedelmi Vállalat. Csupán olcsó sörből 'fo­gyott volna el még több. A boltok nyitva tartásának meghatározásakor figyelembe vet­te a lakosság és az üdülök igényeit. A Kristály Vendéglátó Vállalat forgalma ;gen kedvezően alakult. Jó néhány egységé kicsinosítva fogadta a vendégeket, A Tata és. Vidéke Áfész felkészülését és dolgozóit di­cséri, hogy számos kedvező bejegyzés történt n vásárlók könyvébe, az áruválasztékról és a kiszolgálás színvonaláról. Hermann Sándor,, a tanács költségvetési üzemének vezetője , ünneprontó” volt. Beszámolójában megje­gyezte, hogy fokozott gonddal ügyeltek a vá­ros, az üdülőkörzetek tisztaságán, rendjén — ám. sokszor kevés eredménnyel. í~7 j ~ f szóba kerül­jA tanácskozáson tek a jövő | ______________________________I évi fejlesz­t ési tervek is. Az Idegenforgalmi Hivatal a város adottságaihoz igazodó sport és hobbi, többek között széllovas-tanfolyamot szervez. \ vízmű klubot nyit kempingjében. Tervezi “gy új, kétszáz vendég fogadására alkalmas átoros kemping kialakítását is. A Generál hálózatfejlesztést tervez. A Kossuth-téri üz­leteit szakosítja. A Vólán régebbi ígéretének tesz eleget, amikor növeli a Fényes-fürdői járatok számát.- P» ­IMI. november 1„ XXXIV. évf„ MT. s; VASÁRNAP AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: i,so forint gi kívánsága, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola egyik nagy előadójában a megyei Moziüzemi Vállalat megteremtette a rendszeres filmvetítések lehetőségét. Debre­cenben egy új gyártócsarnok üzembe helye­zésével befejeződik a Baromfifeldolgozó Vál­lalat együttesen csaknem 400 millió forint beruházást igénylő rekonstrukciója. Egerben bölcsődét, óvodát, a belvárosban pedig élel­miszer nagyáruházát nyitnak az idei novem­ber 7-i ünnepségek keretében. Ugyancsak ez alkalomból adják át rendeltetésének a nép­szerű Vörösrák vendéglő új épületét, Hevesen pedig új szövetkezeti vendéglőt. A Somogy megyei Marcaliban tíztantermes szakmunkásképző intézetet avatnak, s az ava­tó egyben névadó ünnepség is lesz: az új ok­tatási intézmény Decsi Imrének, a Tanács- köztársaság mártírjának nevét veszi fel. A Szabolcs-Szatmár megyei Balkányban ugyan­csak iskolaavatással és új lakások átadásával köszöntik az ünnepet. A Vas megyei Rába- gyarmat vízművel, óvodával, napközi otthon­nal gazdagodik, s ugyancsak ez alkalommal jut egészséges ivóvízhez Hegyhátsál község lakossága. VACvrtrám megye székhelyén épi- » «Sßäl tőinek november 7-i 1 1 ünnepségével felavat­ják az új Séd filmszínházat, a megye egyik ipari központjában — Ajkán— csaknem 15 millió forintos költséggel létrehozott általá­nos iskolai tornacsarnokot, Csöglén pedig 50 személyes óvodát adnak át. Zalaegerszegen ugyancsak egyben avató is lesz az idei no­vember 7-i ünnepség: a város lakói ez alka­lommal veszik birtokukba az impozáns új művelődési központot. Az ünnepre készült el a városban a Tudomány és a Technika Há­za, továbbá a kereskedelmi és vendéglátóipa­ri szakiskola gyakorlati oktatókabinetje. Kömyén 1 Szombaton • a Környei A rendezők a gyermekek Mezőgazdasági Kombinát szórakoztatásáról is gon i MSZBT tagcsoportja, szak- doskodtak; ismeretterjesztő ? Az idegenforgalmi évad értékelése Tatán Szervezettebb felkészülés Ácsok és vasbetonszerelők készítik a földszinti oldalfalakat. A megye* Idegenforga’mi Hivatalt dicséri hogy üdíúő' lyi klubbal; gazdagodott Tata, hogy tetei új, szórakoztató rendezvényt szer­vezett. Proc •c.rnajánJatát sport-tant olya w' szervo:-isivel bővítette — sikerrel. Eredmé­nyes évet zár a vízmű is, hiszen fürdőegysé- ' teinek forgalma, látogatottsága már most. I néghriadja az előző évit. ^egyensúlyozott áruellátásról gondoskodott a Generál Keres­A neorealizmus mestere 4. oldal Politikai rendszerünk fejlődésének útja 5. oldal A személyiség jegyei 6. oldal Természeti kincseink 7. oldal Szovjet vendégek a gycrmekrajz-kiáUításön szervezeti és KlSZ-bizott- sága a környei általános is­kolával közösen sportver­senyt rendezett, fő díja a Barátság Kupa volt. A teremfociban a házi­gazdákon kívül a Komá­romi ÁG., a megyei rendőr­főkapitányság, valamint szovjet és magyar katonák küzdöttek. és mesefilmek vetítése gyermekrajz-kiállítás, sakk- és asztalitenisz-verseny szellemi totó szerepelt a kisdiákok programjában. A tervek szerint ezután min­den évben megrendezik a „Barátság kupát” — no­vember 7. tiszteletére. | u ü központ Eszlerpilan A kézi kezelésű, CB-rendsze- rű esztergomi telefonközpont már régen megérett a kicseré­lésre. Ha a helybeliek például Budapestre, illetve más me­gyébe kívánnak telefonálni, bizony nem perceket, hanem néha nagyon hosszú ideig kell várakozniuk a kapcsolásra. Az esztergomiak gondján némi­képp enyhített a hét évvel ezelőtt felszerelt mellékköz­pont. Jelenleg 800 telefonállomás működik a városban és hozzá­vetőlegesen ennyien várnak telefonra. Esztergom új távbe­szélő központja 10 ezer előfi­zetőt képes majd fogadni. A Zalka és Petőfi utca között, a kórházzal szemben épül. „A mi vendégeink mindig sietnek.. 3. oldal Megkezdték a vázszerkezet .felöltöltetesét”. sikerült az idei idegenfor­galmi évad? Mi szerepel az érintett intézmények, gazda sági egységek jövő évi terveibeh? A tapasz­talatok összegzése mellett e két kérdésre ke­reste a választ péntek délutáni ülésén a vá­rosi idegenforgalmi albizottság, a tanács székhazában. Papp Gabriella tanácséi nők-helyett es tájé­koztatója szerint az idei idegenforgalmi sze ­zont — az 1080. évi átmeneti megtorpan; - után — dinamikus fejlődés jellemezte. A tervezettnél nagyobb ütemű forgalomnöveke­dés több tényező együttes hatásának köszön­hető. Javult a város idegenforgalmi kínálat«, fogadóképessége. Emelkedett a rendezvények,- programok száma. így a vizek városának is nevezett Tatát az előző évinél több hazai és külföldi vendég kereste fel, s felfrissülve, kellemes élményekkel gazdagodva távozott onnét. Hogyan

Next

/
Oldalképek
Tartalom