Dolgozók Lapja, 1981. október (34. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-18 / 245. szám

é; ( OALGOZÖS LAPJA .................... ' ■ 1 981. október 18.. vasán»* Színház született Szabolcsban Augusztus 2é-án ünnepélyes társulati ______________________üléssel nyi­totta meg kapuit a felújított nyíregyházi szín­ház. A Szatjulcs-Szalmár megyei Tanács 197!). augusztusában hozott határozatot az önálló táisulatú színház létrehozására, és működési feltételeinek fokozatos megteremtésére. A régi nyíregyházi köszín-ház, amelyet 1894. feb­ruár 6-án avattak fel, s amely Alpár Ignác, a kor egyik legnevesebb építészének tervei alapján készült, soha nem rendelkezett állan­dó‘társulattal. Mindig úgynevezett fogadó­színház volt, de múltjában olyan vendégek­kel büszkélkedhet, mint Rózsahegyi Kálmán, Retkes Imre, Jászai Mari, Údry Árpád és Csortos Gyula, hogy csak a leghíresebbeket említsük, s azokat, akik többször is megfor­dultak itt. A felszabadulás után egy ideig a Hungária fiirrjszi ruház működött, a már akkor is eléggé megviselt- épületben, majd ismét színház lett ahol rendszeresen felléptek a Déryné Szín­ház utazó társulatai, de a miseiéi és a deb­receni színházak is. Ám az épület tovább romjött, kivül-belül, a technikai felszerelések egyre siralmasabb állapotba kerüllek — már ami egyáltalán volt —, s az 50-es évek végé­re elkerülhetetlenné vált a teljes felújítás, kor szer ősit és. 1960-ra megfiatalodott az ak­kor már hatvanhat éves épület. Kívülről megőrizte a tervező elképzeléseit, stílusos kastély-sárga színével méltóságteljesen maga­sodott a hajdani ..Károlyi-kert” gömbakácai fölé. Ám belül új ruhát kapott, meleg színű textilborítást, piros plüss foteleket, és ami a fő. korszerű szinpadgépezetet, húzókkal, vi­lágító tornyokkal és az akkori technikához mérten „mindentudó” fényszabályozóval. Jellegében viszont továbbra is fogadó szín­ház maradt, egészen a legutóbbi évekig. Eb­ben a minőségben feladatát kiválóan látta el. Bevezette a bérletrendszert, közönséget ne­velt, a debreceni Csokonai Színház szinte minden előadásával átjött, de szerepelt• itt a miskolci, a békéscsabai, a szolnoki, sőt, a bu­dapesti Nemzeti Színház is. Emlékezetes elő­adások ebből az időből a debreceniek Kol­dusoperája. Zsebes Jakab szerepében a pá­lyakezdő Dégi Istvánnal, a Miskolci Nemzeti Színház Arturó U;-ja Sztankay Istvánnal a címszerepben a tragikus hirtelenséggel el­hunyt igeietek szabolcsi író, Sipkay Barna ,,A világ peremén” című drámájának ősbemuta­tója, szintén a miskolciakkal, Darvas Ivánnal a főszerepben. Színház és jó előadások szüleiben tehát so­ha sem voltak a nyíregyháziak, ám a város robbanásszerűen fejlődött, elérte a százezres lélekszámot, főiskolák nyíllak, s a művelődé­si igények magasabb szintű kielégítése sem várathatott tovább magára. így született meg a nyíregyházi önálló társulat gondolata, melynek valóra vallására a legnagyobb egyetértéssel fogott össze a megye és a város, a párt és az állami szervek. Nagy erőfeszí­tést követelt ez mindenkitől, hiszen a felsza­badulás . óta szinte nem alakult új társulat vi­déken. Az épületet is fel kellett újítani, ismét korszerűsítem, „lakhatóvá tenni”, a leendő társulat számára. Felújították, illetve kicse­rélték a színház valamennyi gépészeti és elektromos berendezését, biztonságos acélszer­kezetű zsinórpadlása, kényelmes közlekedők, munkakarzatok és világítási hidak kerültek a régi faszerkezetek helyére. A színházterem hangosítását, az üzemeléshez elengedhetetle­nül szükséges hang- és fénvjelzéses összeköt­tetéshez korszerű elektroakusztikai berende­zéseket szereitek fel. Bár az épület nem műemlék, a mostani fel­újítás során is megőrizte klasszicizáló hom­lokzatát, és tiszta, áttekinthető belső tereit. Az ötszáz főt befogadó nézőtér légkondicio­nált, barna itextilburkolatával, nemes hatású, forma tervezett sárgaréz lámpatesteivel, a társalgó teret-sokszorozó bronztükreivel méltó otthona lehet a Bozóky István vezette társulatnak, m-ely azzal, hogy ide szerződött, s itt akar dolgozni, hittel vállalta ezt a tájat, Bessenyei, Krúdy, Móricz Zsigmond és Váci Mihály földjét. Vállalták a „legmesszibb me­gyét” többek között Holt István. Bárány Frigyes, Vitai András, Hercegh Csilla, Musz- te Anna, Györgyfalfy Péter, Barhinek Péter, s a rendezők: Fehér György, Balázs Ádám, Nagy András László és még sokan mások, akik tudják, hogy nálunk Közép-Kelet- Európában a színházalapítás mindig is törté­nelmi tett volt. társulat magyar klasszikussal és mesejátékkal indította el­ső színházi évadját. A Csön­gői és Tünde bemutatója, a tulajdonképpeni nyitó előadás időpontja október 17-e volt. Ezt .megelőzően Tamási Áron mesejátékát mutatták be Nagykállóban, a régi megye­székhelyen. Vörösmarty drámai költeményét Bozóky István, a Búbos vitézt Balázs Adám rendezte. M. A. A fiatal Bisztray Áóám: BORDÁL Se másba, se magadba ne higgy, megváltozol, elborít a föld vagy kitakar, , új lelked a régitől megválik, a zöld levélen térképes gálic. Szőlő szedett fürtje vagy, pántolt hordóban erjedésed, de ki fújja el pincédben a gyertyát, ki suttog köréd homályt, meg örökös nyirkos éjt. * Gidának szarvát ördög dugja ki lehellő, kéken lángzó kén mögül, nevelt az Öreghegy, tartott a Páskom, nincsen visszatérted földi kacorral metszett tőre, üres a kelyhed, várakozol. Pákolitz István: NÉVADÓ Öpapa fölmász a fára, szilvát szed egy nájlonzsákba; szilvából rakja a kólát, dúdolva a szilva-nótát, a nevet átigazítva, nem ahogy szerzője irta, vagyis nem: „szívem Éva", a módosítása: ÉDA. Biggyeszt, kit korlátol jcorlát, de beleüti az orrát mindenbe, akár egy pincsi — s amiről nem tud, az ninés is. Öpapa akként határoz, hogy megszünteti a káoszt: tehát... nem ösanya-Éva, nem is a hóhattyús Léda, sem a sorsüldözött Méda — tetszik, vagy nem tetszik: Éda. A sok-sok hitetlen kába másszon föl a hiszem-fára; netán a Keresztnév-tárban böngészve majd megtalálja. « t * 4 J A jövő embere A mikor tíz évvel ezelőtt Hamuka Győző az Ál­talános Hacacáré Mű­vekhez került, szen­zációs jövőt jósoltak neki a vállalat autodidakta zugcsil­lagászai. Azt mondták, Al­bert Einstein zsenialitása és Sherlock Holmes kitartó szorgalma ötvöződött benne. S ha még azt is számításba vesszük, hogy a bika jegyében született, akkor Hamuka Győzőnek tüneményes íve­lésű életutat jövendölhettek az üzemi könyvtárban talál­ható álmoskönyvek alapján. És valóban. Hamuka mér­nök úr zsenialitása hamar utat tört magának; csak úgy ontotta, szórta ki elméjéből a sziporkázóan szellemes mű­szaki megoldásokat öreg, nyugdíjas hacacárésok füstös talponállókban még ma is legendaként mesélik, hogy Hamuka órák, napok alatt rá­jött olyan műszak megoldások­ra, amelyeket előtte hónapo­kig mérnökök, technikusok hada kutatott eredményte­lenül. Egyszer aztán becsapott a bomba. Fontos szakmai' ta­nácskozásra vitte magával az igazgató a mindentudó Hamukát, és az elnök még javában ’mondta a megnyi­tó szöveget, amikor Hamuka hangosan horkolni kezdett. Ugyanis ebben a zseniális férfiúban az évek során sa­játos védekezési mechaniz­mus alakult ki az idegrend­szert károsító külső hatások ellen. Az üres, semmitmondó szöveg például az alvási ref­lexeit hozta működésbe, s a legképtelenebb testhelyzet­ben is tudott horkolni. A Hacacáré Műveket ért szégyen ellenére még egy-két alkalommal az értekezleten megpróbálták Hamuka Győ­zőt ébren tartani, de minden kísérlet kudarcba fulladt. Egy vállalati bulin pedig, ahol kitudódott, hogy Hamuka nem tagja a Vak Bottyán Vadász­társaságnak, és ráadásul a félkezes ulti szabályait sem is­meri, a félreismert zseni sorsa megpecsételődött. pe­dig főmérnököt akartak belő­le csinálni. — Túl kel! adni ezen a hat- ökrön! ~r- mondta az igazga­tó egy elfogott piros rebetli után bizalmasainak. A hat- ökör szó eléggé degradáló hangsúlyt kapott, de az ulti­zok nem mertek ellenkezni, mert a főnök volt a legkép­zettebb köztük: két éve sum­ma cum laude minősítéssel végezte el levelező tagozaton az általános iskola nyolcadik osztályát.. — Van egy zseniális mér­nököm, és el akarják csá­bítani! — panaszolta egy haj­tóvadászat után rendezett hal­vacsorán a Hacacáré Művek főnöke tagtársainak, akik közt nem kevesebb mint ti­zenkét vezérigazgató lövöldöz­te a vadlibákat rangrejtve. Égre-földre dicsérte Hamukát a kitalált mesére felfigyelt az egyik borgőzös lötárs, és ami­kor kijózanodott. Hamuka Győzőt valóban átcsábította a vállalatához. Mindössze hat hónapot töl­tött Hamuka úi munkahelyén, az Országos Kötöanyaggyártó Vállalatnál. Mivel kiderüli róla, hogy nincs kocsija, szauj nába se jár, s nem hajlandó vállalati anyagból többé szintes hétvégi házat épíj teni a Duna-kanyarban, bizoj nyos vállalati körök kij nézték maguk közül, túladj tak rajta egy újabb vadvacsoj rán. Innét, a Hacacáré Művekből nem lehetett tovább• követni Hamuka életútját. Suttogták^ hogy a harmadik munkahe-* lyén már csak technikusként alkalmazták. Mondták azt isi hogy elment benzinkutasnak^ meg hogy benösült egy belvá-J rosi kötődés családjába, é$ most vásárokra jár, pulóveréé két árul. Őszintén bevallom; én nem hitlem ezeknek <» rémhíreknek és lám, nekent lett igazam. Most, hogy itt ülök az iro«t dámban, a központi folyósért külföldi delegációt kísérnek t Hacacáré Művek főkorifeusait És kit látnak szemeim a kiséJ rök között? Hamuka Győzői! Hihetetlen, de igaz: visszajött a Hacacáré Művekhez föosz* tályvezetöi beosztásba. vállalat -autodidnktrt zugcsillagászai nagtt karriert jósoltak nekii Nem csoda. 0 a jövÓ embere. Vezetőségi tag lett it Vak Bottyán Vadásztársaságé ban, vett egy telket a Duna­kanyarban, a piros terítétt durchmars-húsz száz ultié 4 három aduval is meg tudja játszani. Állítólag az új igazi goto bukkant rá a szaunában két vadlibavadászat között. Kiss György Mihály Ä lakásomba látogató alkalmi ismerősök, bará­tok furcsállva billegetik fejüket, amikor egy- egv, a szobába nem „illő” tárgyat vélnek ott fölfedezni. És akkor újra meg újra ei kell mondanom, hogy szivemhez nőtt „kacatjaim” azok, amelyeket or­szághatárokon túli csavargásaim során süllyesztettem útitáskám mélyére. Szándékosan nem hívom őket föntebb stílusban mas­nik. inert nem valószínű, hogy éppen fezek a tárgyak Tlemzóek az illető országra. Némelyik még csak oipcsolijtba sem hozható lelőhelyével. fjem mániám, meg csak nem is hobbym ez agyűj- ögelés. Ha az lenne, souvenirekkel bástyáznám ma­iamat körül, mint teszi ezt oly sok turista ismerő- öm. Velencéből nem giccses gondolákat, még csalt lem is szerelmetes vaporettókat, Burgaszból nem ózsaolajat, Salzburgból nem Mozart-mütyürkéket, a Kaukázusból nem az Ararat fénylő koronáját hoztam iaza: hanem „kacatokat”. Az én kacatjaimat! Szóval el kell mesélnem, hogy a vadgesztenyét a úázsongrádi temető-ország egyik sírjáról hoztam el; •Criza János nyugszik alatta. A koromfekete, csillogó töveket — valamilyen vulkáni üveg —, a szürke és lainukönnvű tufákat a Kaukázus lejtőin és valahol i Szevan-tó környékén dugtam zsebre. Jesolóból csú­nya, szürke követ emeltem el, és így tovább . . . Sok helyről semmit sem hoztam. De amit hoztam, azokhoz a kacatokhoz olyan történetek fűződnek. ..melyeket az ember nem akar elfelejteni. Még akkor sem, ha tonnányi élmény, esemény rakódik föléjük. Elég rájuk egy pillantás és az emlékezet bozótosai­ban megmozdulnak az ágak. KAGYLÖ. Üjra látom a Punta-Sabbioni-i „öreg ha­lászt”, aki szótlanul ül bádogtepsibe ömlesztett cse- nevesz-. hajnalban kifogott halad mellett. Apró ha­laiból tán soha senki, vagy csak én vásárolhattam. Mégis minden áldott reggel ott ül — az olaszokat Kövek, kagylók meghazudtoló birkatürelemmel — rozoga bárkájában, a filmes turisták pergőtüzében; hogy azután vissza- hajigálja a még élő halakat a tengerbe. Mert összejött már egy raviolira, egy vino rossóra vagy egy tányér spagettira való adomány. Egyetlen imát ismer: Arri- vederrei, Arrivederrci Signora! A GESZTENYÉRE pillantva újra kezembe veszem Kriza János „Vadrózsáit”, Dsida, Kányád! és Szilágyi Domokos könyveit. Aztán nagy-messziről hallom Al­bertus Molnár zsoltárait, hallom Sütő András gyilko­sán pontos és hihetetlenül magyar mondatait fölká­szálódni lakótelepeink porából, sarából. MÁRVÁNY-MORZSÁK könyvespolcom alsó lapján. Rómeó és Júlia; örök szerelem — örök álmát alusz- sza. De jön velem szembe a veronai amfiteátrum díszletező munkása, egy-csurom izzadtam így van ez rendjén; estére elkészül az Aida díszlete, és a hagyo­mányokhoz híven több ezer ember gyertyagyújtásánál majd mindjárt felhangzik Verdi halhatatlan műve. A sziklák fölé feszülő, romantikusan kék ég feketére vált, a karcsú-zöld ciprusfák még feketébbre. HAMUKÖNNYŰ TUFÁK! Talán-titeket ismerlek a legkevésbé, ezért titeket csodállak a legjobban. Te­remtőm, milyen messze innen a civilizáció, a Kodak- masinák csattogása milyen messze innen!? A kolos­torok kazamatáiban itt áldozati bárányok sírnak; gyönge nyakuknál kés időz, hörgésük holnapra be- vérzi a Kaukázus vizeit, bevérzi ezt a papírt is. Hiá­ba kötöttünk zsebkendőt a kengyelfutó patakok fölé. hiába csomót a hiedelemre! Ki űzi el a „betegsége­ket”, ha nem az írástudók!? Hiába hangzik el ma­gyar népdal az egy sziklatömbböl kifaragott kolos­tor kazamatáiban. FAFORGÁCS egy lidóról; szép az embér meztele­nül. Jönnek a lányok, lányos asszonyok; pizza a ke­zükben: déli nap. Két mellük: karámból szabadult kiscsikók. Rousseau? Nosztalgia? Vagy a századvég racionalizálóijása? Teljesen mindegy. Mintha a biki­nivel együtt, szép lassan prüdériáját is levetné Euró­pa. Még a szentek földjén is. Csak hát a lídón. K acatjaim; kövek, kagylók, gesztenyék... ha jön még közétek vendég, majd újra elmondom, hogy... Mit is mondok el? Kacatjaim vagytok; soha többé nem ismételhető utak, a sirályok állandó, mégsem kiszámítható út­jai ... Pét kai Tivadar I

Next

/
Oldalképek
Tartalom