Dolgozók Lapja, 1981. október (34. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-18 / 245. szám

JHECHHHHiK mmvwm- ­§■ I Yves Montand jubileuma ! fogom megérteni a francia kritikát, amely olyan szívó­san megtagadta tőle minden kegyét. Nálunk már réges-régen sztár volt, nemcsak emlékezetes 19ö7-es budapesti kon­certje. hanem filmjei miatt is. A Salemi bo­szorkányok. az Emberek és farkasok, minde­nekelőtt A félelem bere. egyszerre a Legnép­szerűbbek közé emelte ezt a furcsán szép, kemény vonású férfit, aki szabálytalan kar­rierjével cáfolja leghihetöbben a mindenféle műfajok különböző rangjáról nálunk oly ho­nos tévítéleteket. Még 1972-ben is. úgy könyveltek el hazájá­ban. mint be nem váltott nagy reménységet, s amikor G ki üde Sautet Egyszerű történeté­ben Rom.v Schneider oldalán eljátszotta Cé- sart, a szerelmes lovagot — egyszerre arról kezdtek cikkezni, hogy huszonöt év után. mi­közben távollétével tüntetett (értsd: csak közepes vagy egyenesen gyönge produkciókban játszott) — íme, elérkezett a visszatérés ideje. Yves Montand feltűnését egy másik, nálunk a Filmmúzeumban vetített komédia, á Ruy Bias, azaz A király asszony lovagja, nyomán készített A nagyzás hóbortja erősítette meg, ez a .szemtelen, hangos persziflázs. amelyben Louis de Funés képviselte a humort. Mon­tand az Hugó-i gondolatot. Pedig Montánd mögött már olyan film állt mint Az éjszaka kapujában, amelynek a főszerepét egyenesen Jean Gabintől örökölte, s amelyben —elein­te észrevétlenül — elénekelte pályája leg­nagyobb dalát. A hulló faleveleket... Az igaz, sem a Szereti ön Brahmsot?, sem A tö­kéletes bűntény nem a filmművészet csúcsa, mégis kissé méltánytalannak tűnt a párizsi újságírók elzárkózása. Aztán A háborúnak vége következett, Alain Resnais talán leg­jobb filmje, de úgy látszik ez sem hatott kel­lőképpen — Montand neve még mindig egyet jelentett a sanzonénekes, az one-man show fekete Inges, nyakigláb előadójával. Valahogy nem Volt divatos színész. Talán, mert túl sok mindenhez értett, talán mert nagyon is politikai szempontok szerint válo­gatott szerepeiben, rendezőiben. Aztán egyszerre jött a csoda. Montand próféta lett saját hazájában. Mi történt? Egyszerű a magyarázat: megöregedett. Igaz. nem akárhogyan. Szépen. Kemény munkában, film és ének közt vergődve (nem énekelek, amíg forgatok). Es furcsa módon, túljutva élete delén, Yves Montand alakja, azzal a könnyű, kissé szkeptikus mosolyszerű grimasszal arcán — valahogy az érett, tar­tózkodó. megfontolt férfiasság szimbóluma lett, azé az emberé, aki az. élettel vívott csa­lókban merte vállalni a kockázatot, s aki nem kapta ingyen a győzelrpet, legkevésbé azt, amelyet .önmagán aratott. , Ilyennek láttuk őt Resnais filmjében. Montand a harcos, aki egyszerre nyertes és vesztes, aki két ellenkező előjelű szenvedély szorításában sem váliik nevetségessé. A hosi- szútávfuLó, a fáradt hosszútávfutó, aki még­sem adta fel, ilyen volt Costa Gavras vala­mennyi filmjében, annál a rendezőnél, aki­vel talán a legharmonikusabban működött együtt. A gyilkosok kupéja, a Z, avagy egy. gyilkosság anatómiája, az Ostromállapot — — egy nagy színész nagy pillanatai. című filmnek egy felejt­hetetlen pil­lanata, a vallatás jelenete, amikor a CIA-ügy- nök rádöbben, felesleges, értelmetlen a harc, sorsa megpecsételődött. Yves Montand ekkor — ebben a rendkívül feszült képben — egy­szeresek elmosolyodik. Á hazugságra most már nincs szüksége, semmi hasznát nem ve­heti. s benne feltámad egy különös, kényes méltóságtudat, valami büszkeségféle, annak a játékosnak az önbizalma, aki hozzászokott a győztes partikhoz, de aki már régen azzal a tudattal játsziig, hogy egyszer mégiscsak ő lesz a vesztes ... Legalábbis ebben az osz­tásban .4. i , Yves Tílontand megöregedett''október 13-án volt hatvanéves. Milyen nagyszerű is lenne, ha a ma és a holnap minden Alairi Delonja így öregedne meg! IV. Gy. Sohasem Van az Ostromállapot Arborétumok VAS MEGYÉBEN a Rába folyó völgyében két hatalmas arborétum, valahai kastély­kert gazdagítja a vidék érté­keit. Ikervár és Zsennye — ■ mindkettő könnyen megköze­líthető Szombathely és Sár­vár felől egyaránt — termé­szetvédelmi területté nyilvá­nított parkjai egy-egy törté­nelmi nevezetességű család ugyancsak jelentőségteljes kastélyait ölelik körül. Ikerváron a XVIII. század­ban épült. szép barokk Batthyány-kastélyt 1847-ben Pollack Mihály és Ybl Miklós róman'tikus stílusban építik át. Itt nevelkedett valaha gróf Batthyány Lajos, a ma­gyar reformmozgalom Kos- suth-vezette szárnyának ne­ves politikusa, az 1848-as el­ső magyar felelős minisztéri­um miniszterelnöke. A kas­tély hatalmas parkjában a legkülönbözőbb botanikai rit­kaságokban gyönyörködhe­tünk : a változatos tűlevelűek melletti szokatlanul sok lom­bosfa és egzotikus cserje vál­togatja egymást. Szinte történelmi emlék a több mjnt két évszázados csá­szárfa, valamint Kossuth és Batthyány emlékfái. A kas­télykert előtt megtekinthetjük Battyhyányi Lajos emlékmű­vét. s a községben is tala­junk értékes és látványos épí­tészeti emléket: egy XIV. századi, gótikus eredetű templomot, melyet 1781. kö­rül alakítottak át az akkor divatos barokk sti’usban. Gazdag kialakítású csúcsív Zsennye. a infivészlelep park)* toronykapuja önmagában is ritka látványosság. Ikervárat elhagyva és dél felé a Rába völgyében to­vább haladva rövidesen meg­pillanthatjuk Zsennyét. Még a múlt században is Beze- rédj-birtok volt. hatalmas 14 hektáros parkját is e csalód telepítette. Számos feljegyzés, emlékirat tanúskodik a Beze- rédj-család növényszereteté- röl és kertészkedési szenve­délyéről. A család egyes tag­jai maguk nemesítette, pél­dányokkal is büszkélkedhet­tek. így aztán nem csodá, hogy az anyagilag akkor ép­pen rendkívül jó helyzetben lévő család a hatalmas ki­adásokkal járó arborétum- • telepítésre is elszánta magát. Parkjukban az európai konti­nens szinte minden jellegze­tes fáján, cserjéjén kívül igen sok. különleges keleti, sőt tengerentúli ritkaság is fokozza a természet csodái­nak hatását. A park közvet­len közelében — de már az arborétumon kívül — is ta­lálható botanikai ritkaság: a 10 métert meghaladó törzs- körméretű. un. ezeréves tőigv. Magyarország legnagyobb tölgyfája. A PAKK JÖL kiválasztott pontjáról szinte meglepetés­szerűen elénk bukkanó kas­tély feltehetőleg a XV—XVI. században, a középkori temp­lomos lovagok kolostorának romjain épült. A XIX. szá­zadban alakították át roman­tikus stílusban. Tágas. vilá­gos. napsütéses termei hely­reállítás után ideális otthont adnak a Képzőművészeti Alan alkotóművészei számára. A kastély mint művésziden funkcionál. ft. £. VASÁRNAP Kossuth: 7,23: kopogtató. 5.ló: Dt kontinens hét napja. 8.25: Rapcsányi László műsora. 9.17: Magyar Múzsa. 10.08: Lo az opera- házoan — Rádiójáték. 11.14: Vasár­napi koktél. 13.00: Bajor Nagy Ernő írása. 13.10: Starker János gordonkázik. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Miért szeretem Bartókot? 14.22: Filharmonikus zene.. 14.40: A falusi élet változásairól . . . 15.14: Sebestyén János műsora. 15.56: A félkegyelmű. Ill 1. rész. 17.10: Pi- rityi Ottó jegyzete. 17.20: Művész­lemezek. 18.50: Diákkönyvtár hangszalagon. . 19.50: Színes népi muzsika. 20.47: Suppé: A ( szép Galathea. 22.20: Lemezmuzeum. 22.48: Szimfonikus zene. 0.10: Ma­gyar művek rézfuvókra. Petőfi: 9.00: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa enekel. 9.11: Slágermúzeum. 10.00: Lát­hatatlan múzeum. 10.33: Szín­házi Magazin. 12.00: Jó ebéd­hez szól a nóta. 12.57: Csili- csala csodái. 14.05: Híres• zeneka­rok albuma. 14.33: Táskarádió. 15.30: Én. te. ö . . . 15.55 : Részletek Friml operettjéből. 16.40: Sláge­rek mindenkinek. 17.25: A vasár­nap sportja. Totó. 17.55: Mit üzen a Rádió? 18.33: Nótakedvelőknek. 19.20: Fiataloknak! 20.10: A világ­líra gyöngyszemei. 20.20: Filmda­lok. 20.33: Sporthírek. 20.43: Tár­salgó. 22.10: Dzsesszfelvételekből. 23.10: Zenés játékokból. 3. műsor? 8.11: Verdi-áriák. 8.26: Mozart-hangverseny. 9.55: Üj Ze­nei Újság. 10.45: öt kontinens hét napja. 11.06: A kamarazene ked­velőinek. 13.05: Händel: Julius Cea- sar. 17.30: Szárnyak. — Hangjáték. 18.38: Christian Escoudo gitáro­zik. 19.03: Reneszánsz kórusmuzsi­ka. 19.30: Yehudi Menuhin és Je­remy Menuhin szonátaestje. Kb. 21.50: Franck: d-moll szimfónia. Kb. 22.30: Operakórusok. 22.59: Zongoraművek. HÉTFŐ Kossuth:. 8.25: Mit üzen a Rá­dió? 9.00: A hél zeneműve. 9.30: Szép Ernő versei. 9.44: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék. 10.35: Nóták. 11.20: Bioritmus. 11.40: Irgalom. Németh László regénye. 12.35-: Válaszolunk hallgatóinknak. 12.50 —14.20: Zenei érdekességek. 14.34: Demeterke. Novella. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 15.10: Nóták. 15.28: Visszapillantó. I6.no: útközben. 16.05: de Falla: A bűvös szere­lem. 16.30: Világablak. 17.15: Iro­dalmi kompozíció. 19,15: Kirakodóv vásár. 20.15: . Kerékasztal. 20.45-j iSzuhai B. műsora. #>'£20: Tíz p$r.# külpolitika. 22.30: Halló, itt va­gyok! 23.30: Beethoven: c-moll szonáta. 0.10: Táncdalok. Petőfi: 8.331 Slágermúzeum. 9.23 : Zenés színjáték. 10.00—12.00: Ze- nedélelőtt. 10.36: Délelőtti torna. 10.45: Láttuk, hallottuk ... 11.00: A Bojtorján-együttes. 11.09: Trom­bitaszóló. 11.4Q: Polkák. 11.48: Cserháti Zsuzsa énekel. 11.55: A Ragtime-együttes játszik. 12.00: Népzenei felvételeink. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38: Tánczenei koktél. 13.25: Nemzetközi sajtó­szemle. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Avicennától — Einsteinig. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Ta- mássv Zdenkó műsora. 19.35: Hí­res előadók albuma. 20.10: Ope­rettdalok: 20.33: Irodalomkedve­lőknek. 22.00: A tegnap slágerei­ből. 22.30: Szovjet operettekből. 23.15: Pop-dzsessz-rock-találkozó. 3. műsor: 9.00: Zenekari muzsi­ka. 10.30: Rádiólexikon. 11.05: Schubert: A téli utazás. 12.18: Magyar múzsa. 13.07: Magyar ze­neszerzők. 13.51: Operafelvételek. 14.38: Mozart-müvek. 16.00: Isko­larádió. 16.30: Holnap közvetít­jük .. . 16.50: Harminc perc beat. 17.20: Egészségünkért! 17.25: Sztereó-mustra. 17.45: Zsebrádió- színház. 18.09: Szvjatoszlav Rich­ter zongorázik. 19.05: Fiataloknak — kortárs zenéről. 19.35: Kapcsol­juk az Erkel Színházat. 21.30: Dzsesszfelvételekből. 22.00: A hét zeneműve. BUDAPESTI TV 8.15: Tv-torna. (Tsm.) (Sz) 8.20: Min'denld iskolája. 9.20: óvodások filmműsora. 9.35: Élő múzeum. (Sz) 10.05: Egészségünkért! (Sz) 10.10: A banda eilen. (VI.) (Sz) 10.35: Tenisz-suli. (V'5.) (Sz) 10.50: Hírek. 10.55: Bp. Honvéd—Tatabányai Bá­nyász. (Sz) 14.15: ..Aki dudás akar lenni”. (Sz) 14.45: A tavasz \ 17 pillanata. (XIII 5.) (Tsm.) 15.55: Vasárnan délután. (Sz) l8.(k): Műsorainkat ajánljuk. (Sz) 18.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 18.40: Tv-torna. (Sz) 18.45: Esti mese. (Sz) 19.00: A HF.T. (Sz) 20.00: Hírek — Snorthírek. 20.15: Budapesti Művészeti Hetek: CIO. íSz) JTv-íáték Corneille színmüvé­ből. Fordította: Nemes Nagy A»?nes. Rendező: Kazimir Ká­roly. Szereplők: Don Fernandez — Szabó Sándor, Donna Urraca — Sunyovszky Szilvia, Don Diego — Tnke László. Don Go­mez — Bitskey Tibor, Don V^drleo — Kozák András, Don ^-noho — Bubik István fh.. r* "‘Ti Anas —- Konrád A^tal, T','»n Alonso — S. Tóth — Kubik Anna. , Unióra — Zoina.v Zsuzsa. El' vira — Kassai Ilona, Apród — tneze József fh. Becsület, vitézség, hazaszere­tet — ezek az ideálok hevítik az itó főművének hőseit. A darab cselekménye spanyol környezetben játszódik, de spa­nyol külsőségei ellenére igazi francia dráma, a francia öntu­dat és hazafiság művészi ki­fejezése. n.55: Kapcsoltam. (Sz) 22.35: Hírek. 2. ML'SOR 17.10; Emile Zola. avagy az em­beri lelkiismeret. (IV,3.) (Sz) 19.00: A HÉT. (Sz) 20.00: Hírek — Sporthírek. 20.15: Kisfilmek a nagyvilágból. POZSONYI TV 8.i$: Hírek. 8.20: Gyermekműsor. 10.35: A Sportka számainak háza­sa. 10.45: Embérek a metróból. 12.10: A hét tükre. 12.45: Vasárna­pi hangverseny. 13.15: Hírek. 13.30: A komikus és világa. 14.05: A Slema megmászása. 14.30: Sport­fórum. 15.00: NHKG Ostrava— VS Praha férfi kosárlabda-liga- mérkőzés. 16,15: Szórakoztató mű­sor. 16.55: Démonok szava. 18.30: Muzsikaszó, ,19.10: Esti mese. 19.39: Tv-híradó. 20.00: Vasárnapi vers. 20.05: Fehér hó. 21.35: Természet- védelmi magazin. 22.15: Sporthír- adó. 22.30: Telesport. 23.30; Hírek. 2. MŰSOR 1,6.25: Hírek. 16.40: Erről is. ar­ról is. 17.10: Szlovák zeneszerzők. 17.35: RövidfUm-összeállitás. 38.40: Műsorajánlat. 19.00: Madagaszkár. Útifűm. 19.30: Pedagógusok műso­ra. 20.05: Bratislavai zenei ünnep­ségek — 1981. 21.05: A zenei ün­nepségek híradója. 21.15: Hírek. 21.30: Szórakoztató műsor. 22.40: Zenei krónika. BECSI tv 15.20: Wait Disney műveiből. Az antilopok .nyomában. 16.50: Egy, kettő, vagy három. Fejtörő műsor. 17.45: Idősek klubja. 18.30: Ml. 19.00: Vasárnapi osztrák képek. 19.30: Tv-hiradó. 19.50: Sporthírek. 20.15: Közvetítés a Staatsoperből: Brecht—F. Cerba: Baal. Opera. 23.05: Hírek. II. PROGRAM 1.0.00: Közvetítés a becsi József­városi Színházból. 17.00: Ararny. Dokumentumfilm. 17.45: A Beach Boys együttes műsorából. 18.30: Tv-hiradó. 19.50: Heti körkép. 20.15: ..Gyilkosság az operában':. 21.35: Rendkívüli történetek. «22,00: Sporthírek. 22.15: Chicago 1930. HÉTFŐ POZSONYI TV 15.30: Iskolatévé. 15.50: Isme­retterjesztő film. (Ism.) 16.20: Hírek. .16.25: Iskolatévé. 16.40: Mese a narancsról. 17.10: Katonák műsora. 18.05: A .szocializmus vi­lága. 18.30: Orvosi tanácsok. 18.40: A pártkongresszusok határozatai­ról. 2. rész. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárásjelentés és műsorismerte­tés. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Col­lín Morris: Akit nem szeretnek. 21.15: Tűzkeresztség. 21.55: Ez tör­tént 24 óra alatt. 2^.10: A rendőr­ség nyomoz. 22.15: NDK .zenés szó­rakoztató tévéműsor. 23.05: Hí­rek. 2. MŰSOR 17.35: Hírek. 17.50: Népi muzsi­ka. 18.15: RiportfUm. 18.40: Fol­klórműsor. 19.tO: Pár perc köny- nyűzene. 19.20: Telesport. 19.25: Műsorismertetés. 19.30: Francia nyelvtanfolyam — 8. lecke. 20.00: Rendezők a tudományról. 3. rész. 20.30: A külföld , sportja. 21.20: Időszerű események. 21.50: Őszi történet. 2. rész. BftCSI TV 9.30: TV-konyha. 10.IW: Iskolate- levizió. iti.30: Az apacsok földjén. 17.00: Kicsinyek műsora. 17.30: Lassie.. Filmsorozat. ..Judy”. 17.55: jó éjszakát gyerékek. 18.30: ML. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv­hiradó. 20.15: Hétfői telesporl. 21,05: „Gyújtogatok és a becsüle­tes emberek”! 21.50: Esti sport­műsor. 22.20: Hírek. n. PROGRAM 18.90: Tudományos magazin. 13.30: ..Little Joe”. 19.30:’ Tv-hir­adó. 29.15: Dallas. ..A válság”. 21.05: Gá7dasagpolitikai riportmű­sor: 2?.20: A múmia. Egyiptomi film. 0.00: Hírek. Tatabánya, Turul: Matiné: Gej­zírvölgy titka (1 '2 10-kor). Köl­csönkért gyufa (1/4 4-kor). Me­phisto 1—0. (1/2 6 és 14 9 órakor). 19-én: Piedone Egyiptomban (14 4-kor.) Jöjjön el egy kávéra hoz­zánk (1/2 6-kor)." Filmmúzeum : A szerelem nem szégyen (3 4 8-kqr). Bányász: Matiné: Bogáncs (10- kor) . 18-19-en: Zorró (5 és 7 óra­kor) . Szabadság: A cigánytábor az ég- bé megy (5 és 7 órakor), 19-én: Maimok bolygója (5 és 7-kor). Táncsics: 18-19-én: Óvakodj a törpétől (5 és 7 órakor). Esztergom. Petőfi: A kis rendőr nagy napjai (3 4 4-kor). Jöjjön el egy kávéra hozzánk! (6 és 14 9 orakor) 19-én: Konvoj (3 4 4 és 6-kór). Filmbarátok figyelmébe: Jsy jöttem. (14 9-kor). Szabadság: A rmtélyes bankbetet (6 orakor), 18.141.; •? orattoi., Tata, Tó: Konvoj <3;4 <1 és 3"» kor). A bestia (8-kor). 19-en: Egy­millió zöldhagymával (3-4 4.. 3'4 6 és 8 órakor). Béke: Benzinkutasok az Aranypataknál (3 4 4 és 3*4 6- kor), 19-en: 3/4 6 es 3.4 3-kor). Komárom, .fokai: Kopaszkutyái 18-19-én (5 es 7-kor). Oroszlány: Ady: Matiné: Vad-é nyugati mackókaland. (10-kor), Egymillió zöldhagymával (3/4 5 ss 3 4 7-kor). 19-én: Mephisto J—II. (3 4 5-kor). Kamara: Mesemozi: A nyughatatlan gombocska (3 4 5- kor) 19-én: K tizedes meg a töbr biek (5-kor). Acs, Szikra: Transzport (4 és 6> kor) 19-én: Pugacsov I—IT (6-kor)* Dorog, Otthon: Majmok bolygó­ja (5 és 7-k.or) 19-én: Ovimozi: A legkisebb törpe (1 2 10-kor) A kis) rendőr nagy napjai (5-kor) Transzport (7-kor). Környe, Petőfi: Sivatagi shotjfí (4 es 6-kor), 19-én: 1/2 7-kor. Kisbér, Kossuth: 18-19-én: Egy holland Jáva szigetén I—II. (6 óra-' kor). Tát, Duna: Csillagok háborúja í —ír.: (4 órakor). 19-én: 6 orakor. Nyergesújfalu, Alkotmány: 2SK millió fontos váltságdíj (4 es 6-j kor) 19-en: 6 orakor. Bányászat a képzőművészetben* á soproni Központi Bányászáéi Múzeum anyagából, Tatabanya; K er ns to k- tér em. Fejezetek a megyei munkámoz- galom történetéből Tatabánya; Munkásmozgalmi és Ipartörténeti Múzeum. Czeizing Lajos: Duna-menti tá­jak fotókiállítás, Tatabánya, TIT« Stúdió. , C.'s. Kiss Ernő fafaragó nepmű-- vész kiállítása. Tatabánya, KPVDS2. Művelődési Ház. Dokumentumok a helyi mun­kásmozgalom történetéből, TatabáJ nya, Népház. Szlávik Lajos festőművész kl« állítása. Tata, Vár. Gadányi Jenő táblaképei, Eszter­gom. Vármúzeurh. Kassá k-terem. Bajor Ágost emlékkiállítás, Esz­tergom. Balassa Bálint Múzeum. Orisekné Farsang Erzsi naív mű­vész kiállítása. Bakonyszombat- hely, Központi Művelődési Ott­hon. Gyógyszertári ügyelet ALLANDÖ ÜGYELET: Tatabá­nya, Ságvári E. 11. 5'E. PÁRAT­LAN HETEN ÜGYELETET TART: Tatabánya V., Győri u. 24. PA­ROS HETEN: Tatabánya V., Fel­szabadulás tér 12. PAROS HE­TEN: Tata, Ady E. u. 7. PÁRAT­LAN HETEN: Tata, Kossuth tér 2. PARATLAN HETEN: Orosz­lány, Rákóczi U. 82. PAROS HE­TEN: Oroszlány, Táncsics u. 40. ALLANDÖ ÜGYELET: Dorog Rá­kóczi u. 9.; Esztergom, Kossuth u. 1.; Kisbér, Batthyány u. 4.; Komárom, Tóth L. u.; Nyerges­újfalu, Kossu.h a. Tokod, József A. u. 35. i FELNŐTTEKNEK Rövidítések: H. hétköznapo­kon: a városokban a szokásos körzeti rendelés befejeztétől más­nap reggelig. Hétköznapokon a nagyközségekben és a községek­ben a körzeti orvos az ügyeletes, az eltéréseket jelezzük. Msz. munkaszünet napokon: a munkanap befejezésétől a legkö­zelebbi munkanap kezdetéig. T. — telefon. TATABANYA: I., Nedermann »«,* 26. T.: 12-800. Ide tartozik Ii. és Msz. I.. II. (Dózsákért kiv.), HÍ., IV., VI. körzet, Csákányos, Kört- vélyes. Síkvölgy, továbbá Msz. Környe. TATABANYA: V., Népköztársa­ság u. 3. T.: 12-545. Ide tartozik H. és Msz. V. körzet, Dózsákért, Sár­berek., továbbá Msz. Héreg, Tar­ján, Vértesszőlős. ESZTERGOM: Babits u. 3. kürz,' rendelő. T.: 280. H. és Msz a vá­ros. továbbá Msz. Döntős, Pilis­marót, Pilisszentlélek. KOMÁROM: Beöthy u. < . k orz.’ rend. T.: 285. H. és Msz. 'áros, továbbá Msz. Almásfüzitő 'oc5a. OROSZLÁNY : Fürst u. ‘ "zemi rend. T.: 216. H. és Msz. áros, továbbá Msz. Bököd, Dac!, Kees­kéd. Komlód, gesztes. Vértessomló, Vár* TATA: Váralja u. 6. rendelőin» tézet. T.: 540. H. és' Msz. a város, továbbá' Msz. Agostyán. Almás* ne^zmélv. Baj, Kocs, Naszály, S/mn» mód, Dunaszentmiklós, Tar dós Mr nyit, I

Next

/
Oldalképek
Tartalom