Dolgozók Lapja, 1981. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

i> orrf ff is-at* t 4 WtV ketTcf Irán A teheráni miniszterelnökség épületében bekövetkezett rob­banás következtében életét vesztette Mohammed Ali Rad- zsai iráni államfő (balról), és Bahonar miniszterelnök. KOMMENTÁR A teheráni robbanás a legújabb hírek — és a vasárnapi detonáció — riasztó fényében jogosnak tűnik az a megálla­pítás, amely szerint Iránban állandósul a ki­végzések és a merényletek iszonyú körforgása. Ami­kor 1981. június 28-án egy hetvennégy áldozatot kö­vetelt teheráni robbanás szinte lefejezte az iszlám fundamentalisták csaknem teljes vezérkarát, kevesen hitték volna, hogy egy ilyen akció kísértetiesen ha­sonló körülmények között megismétlődhet. Márpedig vasárnap délben mégis' ez történt az iráni fővárosban. Az 'eseményekből kézenfekvő tanul­ságok következnek. E tanulságok egyike az, hogy vagy valami alapvető baj lehet a biztonsági szolgálat ha­tékonyságával, vagy (és ez legalább ilyen valószínű­nek látszik) a rezsim ellenfelei magas posztokon be­épültek — a többi között — az elhárítás vezérkarába is. Erre utal mind a bomba elhelyezése a kormányfői hivatal épületében, mind az időzítés „szakmailag" tö­kéletes hatékonysága. Azok, akik a szerkezetet — a jelek szerint minden gond nélkül — elhelyezték a ha­talmi gépezet egyik fellegvárában, pontosan tudták, hogy az épületben egyidőben két olyan fontos tanács­kozás is folyik, amelyeken részt vesz a rezsim több irányító személyisége, köztük az államfő, a miniszter- elnök, a parlament elnöke, a hadügyminiszter, a ve­zérkari főnök, a forradalmi gárdisták parancsnoka és Khomeini ajatollah két személyes képviselője is. Ha egy ilyen színhelyen olyan detonációra kerül­het sor — a június végi tapasztalat ellenére! —, amelynek nyomán a köztársasági elnök és miniszter- elnök elszenesedett holttestét csak fogsoruk segítségé­vel lehet azonosítani, akkor ez a robbanás túlmutat önmagán és fénye sok mindent megvilágít. Ebben a halálosan vakító fényben viszonylag részletkérdéssé válik még az is, hogy valóban a Mudzsahedin Khalk (vezetője Baniszadr ex-elnökkel szökött Párizsba) ne­vű szervezet, az ahhoz csak lazán kapcsolódó „Muzul­mán Diákok Szövetsége”, vagy éppen más csoport követte el a merényletet. S ajnos a lényeg az, hogy e fényben újra világo­san látszik: az olajeladási gondokkal, az Irak ellen vívott háború terhével küszködő, az igazi, vagy vélt baloldalra kivégzések százaival lesújtó je­lenlegi vezetés pillanatnyilag nem talál kiutat egy forrongó társadalom ezernyi dilemmájából. H. E. Ideiglenes Elnöki Tanács Az iráni Ideiglenes Elnöki Tanács, amely Radzsai elnök és Bahonar miniszterelnök ha­lála miatt vette át az államfői teendők intézését, hétfőn hi­vatalos közleményben szólítot­ta fel a kormány minisztereit: továbbra is lássák el tisztsé­gükből fakadó feladataikat. A fővárosban eközben több százezres tömeg gyűlt össze a parlament előtt, hogy részt vegyen a két meggyilkolt irá­ni vezető temetési szertartá­sán. A PARS hírügynökség hétfőn közzétette az iráni kor­mány közleményét, amelyben az iráni vezetés azzal vádolja Sapur Bakhtiar volt miniszter- elnököt és Baniszadr volt ál­lamfőt, hogy részük volt a vasárnapi robbantásos me­rényletben. Egyfajta őngyifkosság „A vasárnapi merénylet előre látható volt, természetes dolog, hogy az erőszak szervezői akciójuk áldozatává válnak” — jelentet­te ki hétfőn Baniszadr, a franciaországi emigrációban élő volt iráni államfő. Hozzáfűzte, hogy a merénylet előkészítésében semmiféle szerepet nem játszott. Baniszadr formulája szerint utódának és Mohammad Bahonar miniszterelnöknek a halála egyfajta öngyilkos­ság volt, amennyiben ök maguk készítették elő azokat a feltétele­ket. amelyek a merényletet kiváltották. A volt elnök elmondotta, hogy a közelmúltban levelet intézett Khomeini ajatollahoz és ebben a szabadságjogok helyreállítását kö­veteké Iránban. Baniszadr szerint Khomeini „engedni fog”, bár nem közölte, mire alapozza e véleményét. Az ex-elnök annak a vélemé- njwSiVk adott hangot, hogy ilyen merénylet megszervezése nem lett «.volna lehetséges „népi támogatás nélkül”. A volt elnök azt hangoztatta, hogy külső hatalmaknak nem sza- f bad beavatkozniok Irán ügyeibe, akár Washingtonról, akár Moszk- • várói van szó. Az iráni politikus konkrétan az Egyesült Államokat Vádolta azzal, hogy magatartásával hozzájárult ,,a diktatúra visz- A -^állításához”, azaz elősegítette Khomeini és az Iszlám Köztársa­ság radikalizálódását. Baniszadr közölte, hogy „minél kevesebb ideig” kíván Francia- .©»jjizágban maradni, de nem szólt arról, vajon ezzel Iránba való visszatérésére wtal-e, vagy pedig arm, bogy más orszá|||ta| teszi át «Működésének színterét* r* Brezsnyev-távirat Castrónak El mm kötelezettek napja Leonyid Brezsnyev az el nem kötelezettek mozgalmá­nak napja alkalmából táv­iratot intézett Fidel Castróhoz, a mozgalom soros elnökéhez, és ebben a szovjet nép és a maga nevében szívélyes jó­kívánságait fejezi ki neki, va­lamint az el nem kötelezett országok összes vezetőinek és népeinek. A távirat a többi között megállapítja: a Szov­jetunió az el nem kötelezettek mozgalma fennállásának 20 éve során, hűen a nemzeti fel- szabadulásukért küzdő erőkkel való szolidaritás erősítésének lenini elvéhez, olyan erőnek tekintette és tekinti a mozgal­mat, amely a felszabadult or­szágoknak azt a természetes törekvését fejezi ki, hogy együttesen szánjanak szembe az imperialista, a gyarmatosí­tó, a fajüldöző és a hegemo- nista erőkkel, és megvédjék drága áron kivívott független­ségüket, szabadságukat. Az el nem kötelezettek mozgalma — hangsúlyozza a távirat — különösen fontos szerepet tölt be most., amikor az imperializmus agresszív körei szembeszegülnek a tör­ténelmi fejlődés objektív me­netével, és az erő pozíciójából igyekeznek megoldani a világ problémáit, „saját érdekszfé­rájuknak” kiáltják ki a világ különböző térségeit, és „nem­zetközi terrorizmusnak” minő­sítik a nemzeti felszabadulá­sukért küzdő népek harcát. Ezért szükség van a világ ösz- szes békes-zerető erőinek együt­tes harcára a béke megvédése érdekében. Leonyid Brezsnyev végeze­tül reményét fejezi ki, hogy az el nem kötelezettek moz­galma, az imperializmus és mindenfajta agresszív törekvés elleni harc alapelveit követve, fokozza tevékenységét és nö­veli befolyását a nemzetközi helyzetre a béke megszilárdí­tása érdekében. Körút a Közel-Keleten Claude Cheysson francia külügyminiszter közel-keleti kör­útja során Libanonban találkozott Jasszer Arafattal, a Pa­lesztinái Felszabadítási Szervezet elnökével is. A PFSZ ve­zetője egyébként hétfőn Líbiába érkezett. Izrael a Várható találkozás? Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottságának főtit­kára, az NDK Államtanácsá­nak elnöke hétfőn fogadta Klaus Böllinget, az NSZK ál­landó berlini képviseletének vezetőjét, és átadta neki vá­laszát Helmut Schmidt nyu­gatnémet kancellár levelére. A bonni kormányfő július 24- én fordult levélben Konecker- hez és ebben legfelsőbb szintű tárgyalásokat javasolt a két német állam közötti nyitott problémák rendezésére. Az arab országok ausztriai külképviseleteinek vezetői hétfőn közös nyilatkozatban ítélték el a bécsi zsinagóga el­leni terrortámadást. A bűntett — hangzik a nagykövetek nyilatkozata — csakis azok érdekeit szolgálhatja, akik el­lenzik a Bruno Kreisky vezette osztrák kormánynak a kö­zel-keleti helyzettel, azon belül is a palesztin kérdéssel kap­csolatos helyes és objektív politikáját. Az arab országok nagykövetei sajnálkozásuknak adnak ugyanakkor hangot amiatt, hogy a szombati merénylet kapcsán az osztrák tö­megtájékoztatási eszközök széles arabellenes kampányt in­dítottak. Hétfőn délután dr. Willibald Pahr osztrák külügymi­niszter hivatalában fogadta izraeli nagykövetét, aki átnyúj­totta kormánya tiltakozását Kreisky kancellár vasárnapi kijelentésével kapcsolatosan. Az osztrák ellenzéki pártok által is hevesen bírált Kreisky-nyilatkozat szerint a felerő­södő terrorcselekmények gyökerei a palesztinokkal szemben elkövetett izraeli politikában keresendők. Az osztrák diplomácia vezetője a belügvekbe való be­avatkozás vádjával visszautasította az izraeli jegyzéket. Hétfőn délután gyászszertartást rendeztek a szombati terrortámadás színhelyén. ■ 1 A ,,mézeshetekm után — Reagan amerikai elnök vasárnap befejezte egyhónapos nyári vakációját és Santa Bar­bara környéki birtokáról Los Angelesbe utazott. Szerdán Chicagóban, a Faipari Dolgo­zók Országos Szakszer nézeté­nek konferenciáján mond be­szédet és csütörtökön tér visz- sza Washingtonba. Az elnök „távollétében” az amerikai külpolitika gépezete nem állt le, sőt bizonyos érte­lemben gyorsabban működött, mint Reagan hivatali idejének első félévében. Az eredmény — a neutronfegyver gyártásá­nak megindítása, a Szaúd- Arátbia korszerű fegyverekkel való ellátására kidolgozott terv kongresszusi előterjesztése, az Izraelba irányuló katonai szál­lítások felújítása, valarhint a Líbia ellen végrehajtott pro­vokáció — arra vall, hogy ez a külpolitika új szakaszába lé­pett. A kormány militarista ter­veinek végrehajtását akadá­lyozza a változatlanul stag­náló gazdaság. Mint Jo­seph Kraft, a The Washington Post kolumnistája írja, a. „stagnálási ciklus” — a magas kamatlábak, az ala­csony termelési szint, az árak és a költségvetési deficit emel­kedése — tovább tart. Reagan most ugyanazzal a problémával áll szemben, mint januárban, de mint Kraft ír­ja, a mézeshetek lélektani elő­nye nélkül. Az elnök gazdasá­gi szakértői ismét csak egyet­len megoldást látnak: a költ­ségvetés további csökkentését. Vezető gazdasági tanácsadója, Murray Weidenbaum vasár­nap az NBC televíziónak adott interjújában arra célzott, hogy ez megoldhatatlan a katonai kiadások érintetlenül hay&csa inc&ett. GENERAL kirsskedeími napok íaíaiap szeptember 1—4. ITTCAVASÁR a sag vári üti árkádok alatt — knnzervek, szardíniák, szörpök, tésztaárwk BW5E8MÉOTRS REKLÁMÁRON — eampiugaétor, kávéfőzők, napszemüvegek, kozmetikai eifc&efc, játékáruk, kerámia 30 °/e engedménnyel — mindenfajta ágynemű arából 100 Ff engedmény epy.es háztartási darabárak 20 7, engedménnyel Ó^ettrnsdmn a Rivnt febeF«eatű*eltbae -fflLr aaBMtw vnfomint a Sápvári óét reklámáron fbtfteeeenpő MM FL m» frottír* önt ösők «# Pt-as ürGmm — férfiingok, férfi- és női háWtfiffdfc 30 %-os engedménnyel. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat. .............................

Next

/
Oldalképek
Tartalom