Dolgozók Lapja, 1981. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

V&AG FRÖLFÍÍRJAI, ÉGYESÜUFPEX5 dOim&KJfoja 1981. szeptember 1., . . , , XXXIV. évf., 204. sz. kedd AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara; M0 forlnt 3. oldal 4. oldal 7. oldal Csordakúti bányászok Véget ért a találkozó Csak a Bábolna szerzett pontot Uj üzem Nyergesújfalun Megkezdték a termelést a Hetlon-gyárban Műanyaghálók kilencféle alakban Jól sikerült próbaüzem után hétfőn megkezdték az üzem­szerű termelést a nyergesúj­falui Magyar Viscosagyár Net- lon-üzemében. Az angol cégtől vásárolt, világviszonylatban új technológiával két gépsoron készítik a műanyaghálókat. A rendelők igényeinek megfele­lően, a négyzettől a rombuszig, kilencféle alakban, a 2x2 mm- től a 150x150 mm-es szem­nagyságig, egészen könnyű, valamint vastag, nagyon szi­lárd változatban tudják gyár­tani. Alapanyaga a Tiszai Ve­gyikombinát polipropilénje. Az importgépek a 83 millió fo­rintos beruházás felét vették igénybe. Épületre nem volt szükség, mert az elavult tech­nológiájú danamidrost gyártá­sát abbahagyták, és annak gépei helyére kerültek az új berendezések. A mindössze 25 dolgozót foglalkoztató üzem jövőre már 1250 tonna hálót termel. Leg­nagyobb vevője az Agrotröszt tízféle célra, többek között madárvédő kerítésnek, kerti­rácsnak rendelt belőle. A va­dásztársaságok vadbefogó háló­ként és vadkárok megelőzésé­re használják. A MÜART a kiskerttulajdonoiok igényeit elégíti majd ki, míg az ÉP- TEK-nek szállított fajtákból felvonulási épületekhez, rak­tárakhoz készítenek kerítése­ket. A sok más ipari, valamint vízügyi, környezetvédelmi és egyéb célra hasznosítható Net- lon nagy előnye a drótból, fémből készült eszközökkel szemben, hogy karbantartást egyáltalán nem igényel. Élet­tartama hosszabb azoknál, mi­vel a mikroorganizmusok, a gombák, a rágcsálók nem tá­madják meg, lúgok, savak nem károsítják és teljesen érzéket­len az időjárás változásaira. Az új termék első azoknak a sorában, amelyekkel a Ma­gyar Viscosagyár — aránylag kis beruházási összeggel — bő­víti. korszerűsíti termékválasz­tékát. ~ zeptemberben mindig új tanév kez­- dődik, ez adja különös varázsát en­jj nek a nyárfelejtő, őszbe hajló hó­1 napnak. Iskolába megyünk, mindig ugyan­■ abba, mégis, változóba. . Mindig tanultak az emberek — a régi 2 rómaiak, a görögök. Tanultak a „sötét” Z középkorban. A XVII. század nagy cseh- pedagógusa, Comenius ebből a korból Z hagyta ránk * ma j.s <Mő igazságot: ,.Ku­- tassuk ki és találjuk meg azt a módszert, Z amellyel a tanítók kevesebb munkája mel­- lett a diákok mégis többet tanulnak, az is- ” kólákban kevesebb legyen a zúgolódás, un- | dór és hiábavaló küszködés, annál több a Z szabad idő, az öröm, és a szilárd előre­- haladás. “ Tanultak az új korban — a háborúk § előtt és után. Hazánkban harminchat éve ” nyugodtan, gondtalanul — szabad akarat- ? ból, kötelességből. Iskoláinkat számtalan- = szór sodorta el a történelem vihara, azok | ugyanannyiszor épültek újra. Z Az oktatásügyet a történelemben nagy- belső ellentmondás kísérte végig, minden­ig kor egy ismert múlt alapján egy ismeret- r len jövőre kellett a fiatalokat felkészíteni. | A szocialista építés előrehaladásával, ami­- kor a társadalom fejlődésének fő tenden­| ciái már hosszú távon is kibontakoztak, Z folyamatosan feloldódik a nevelés e nagy I konfliktusa. Ma a szocialista nevelés ré- = vén, a múlt értékeit megőrizve a tudomá­nyosan megtervezett, fejlett szocialis­ta társadalom jövőjére készítjük fel az E ifjúságot. Z Az iskola feladatát mindig az ország Z előtt álló általános feladatokkal összhang- Z ban kell tervezni. Ilyen értelemben okta­■ tásügyünk célkitűzéseit csak társadalmi- összefogással lehet megvalósítani. Z A szocializmussal együttjáró egész fel- Z szabadulási folyamat arra a forradalmi 7 gondolatra épül, hogy az ember szabadsá- | ga olyan mértékben nő, amilyen mérték­ben ismereteivel leigázza a társadalomban működő vad, ösztönös, erőket. Amennyit ebből a tudásból intézményesen tanítani lehet — nagyrészt az iskola, az egész oktatási rendszer feladata. A jelenlegi iskolarendszert kiindulási alapnak tekintjük, amit mindig korszerű­síteni, továbbfejleszteni kell. A gondok el­lenére a nevelő-oktató munka megújításá­ban biztató eredmények vannak. Az új tanévben sem lesz kevesebb tennivalónk, hiszen egyes területeken hiányosak a fel­tételek, folytatni kell a tankötelezettségi törvény mind teljesebb megvalósítását. Mindehhez fegyelmezett, következetes munkára van szükség. Nevelési céljaink elsőrendű feladattá te­szik á pedagógusok és a szülői ház együtt­működését. Pártunk XII. kongresszusa is nagy figyelmet fordított az emberi ténye­zőkre, az emberformáló családra és iskolá­ra. Nem állnak előttünk rendkívüli problé­mák az idei tanév kezdetén, a megkezdett reformokat folyamatosan „kis lépésekben” kell végrehajtani. A legnagyobb újdonságot most is a sok ezer hatéves kisgyereknek jelenti majd az iskola. Űj közösséget új feladatokat, s a „nagy ismeretlenségben” a pedagógusok­nak kell eligazítani a kicsiket. edagógusok. Ismerjük, tudjuk, az is­kolai nevelő hivatása a kapitalista Magyarországon elmaradt az azo­nos végzettségű értelmiségieké mögött — tekintély és közéleti megbecsülés szem- “ pontjából, de az anyagiakat illetően is. Az “ elmaradást, ha lassan is, pótolni kell. Ma viszont a közösség szolgálata — rész- I vétel a szocializmus építésében. Az új I tanév küszöbén minden pedagógus, diák, " szülő új terveket, reményeket fogalmaz ; meg —, s többek között — ezek révén is ~ mindig új az iskola. Tóth Ilona ­Kulcsár Sándor, a megyei tanács ünökhelyettese adta át az új épületet Megnyitotta kapuit az új, 20 tantermes szakmunkásképző intézet Tanévnyitó és iskolaavató Hétfőn avató, s egyben tanévnyitó ünnepséget tar­tottak Tatabányán^ a sárberki új szakmunkáskép­ző intézetben. Az 54 milliós költséggel létesült épüle­ten a nyáron át szakmunkástanulók is dolgoztak tár­sadalmi munkában, sőt a kivitelező, a KQMÉP szak­emberei munkaidejükön kívül is segítettek. Szép mun­kát végzett a kivitelező. A tantermekben a vidám, pasztell színek az uralkodók. A lépcsőket, a zsibongót piszkei csiszolt vörös márvány fedi. A tantermeken kívül a nagy tornaterem .tartozik az iskolához, kony­ha, étterem és persze tanműhelyek, amelyeknek fel­szereléséhez a vállalatok is ^.hozzájárultak. lapot nyújtott át a 314. sz. Szakmunkásképző Intézetnek, Odrovits Kálmán igazgató­nak. Kis Imréné, a KISZ me­gyebizottságának első titkára a KISZ KB oklevelét és , a vele járó 3000 forint pénzju­talmat nyújtotta át az iskola KISZ-szervezetének abból az alkalomból, hogy az intézet a megye szakmunkásképzői kö­A 314. sz. Szakmunkáskép­ző Intézet tanulóinak nagy része ide költözött. Ezer fia­tal ismerkedik itt szakmájá­val, szerez általános ismere­teket. Mintegy 330 fiatal to­vábbra is a régi szakmun­kásképzőben tanul tovább. A tanintézet rendezett ud­varán több ezren gyűltek össze — tanulók, szülők, Ta­tabánya iskoláinak tanárai, kivitelezők és beruházók — a tanévnyitóra és az iskola­átadási ünnepségre. Részt vett az ünnepségen Antalóczy Albert, a megyei pártbizott­ság első titkára, s rajta kí­vül ott volt a város politi­kai és társadalmi életének számos vezetője. Kulcsár Sándor, a megyei tanács el­nökhelyettese tanévnyitó ün­nepi beszédében elmondta, hogy 1952-ben alakult meg Tatabányán az első szak­munkásképző iskola. Ta­nulóinak létszáma 196 volt akkor. Azóta eltelt majdnem harminc év, s az intézet kol­lektívája, tanárok, szakokta­tók, és szakmunkástanulók, kemény, becsületes munkával továbbfejlesztették intéz­ményüket. Antalóczy Albert, a megyei pártbizottság első titkára átvág­ja a szalagot. (Fotó: Jusztin) A tatabányai új, húsztan­termes szakmunkásképző is­kola, nagy segítséget jelent a 314. sz. intézetnek, lehetővé teszi, hogy mind a három iskolában egyműszakos okta­tásra térjenek át. Lehetőséget nyújt korszerű kísérletek vég­zéséhez, a tanórák utáni sport-, kulturális programok és mozgalmi tevékenység le­bonyolításához. A megyei ta­nács elnökhelyettese őszinte elismeréssel szólt az iskolát építő vállalatok munkájáról: a KOMÉP-ről, s a Tatabá­nyai Szénbányákról. Köszöne­tét mondott a Villanyszerelő­ipari Vállalat vezetőségének, amely ingyenesen biztosította az intézet több millió forint értékű villamos ipari szak- tantermének műszeres beren­dezését. Ezt követően átadta a szép munka elismeréséül a me­gyei tanács elnökének dicsérő oklevelét a Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat két dolgozójának: Bedő Gyu­la kőműves brigádvezetőnek és Tóth Mátyás szerelőipari művezetőnek. Ravasz Éva, a városi ta­nács elnökhelyettese köszönő szavak kíséretében a váro­sért végzett munkáért emlék­zött első lett a nyáron végzett társadalmi munkájával. Az iskola igazgatója, Odro­vits Kálmán, megköszönte a jókívánságokat. Hangsúlyoz­ta, hogy élni fognak az űj iskola adta lehetőségekkel, s megőrzik berendezéseit a ta­nulóifjúsággal együtt. Az ünnepség befejező ré­szeként hangversenyt adott a KISZÖV kórusa, majd An- talóczy Albert, a megyei pártbizottság első titkára el­vágta az iskola bejárati ajta­ján a nemzeti színű szalagot, s az intézményt percek alatt birtokába ; vette a tanulóif­júság. MINDIG ÚJ ISKOLA...

Next

/
Oldalképek
Tartalom